ennl           

Verantwoorde Valorisatie in de
Alfa- en Gammawetenschappen

Duurzame vormgeving van valorisatie
binnen het alfa- en gammadomein

Erasmus Universiteit, Locatie Woudestein, Rotterdam, 19 november 2014

Over het Congres

 • Le_Penseur_de_Rodin_à_Saint-Dié

  Foto: Christian Amet, CC BY

  Valorisatie van alfa- en gammawetenschappen staat nog in de kinderschoenen. Terwijl binnen de ICT en de medische wetenschappen vele succesvolle bedrijven tot stand komen die de motor vormen van onze “kenniseconomie”, lijken de succesvoorbeelden in het alfa- en gammadomein nog niet voor het oprapen te liggen. Toch is dit slechts schijn. Succesvolle initiatieven zijn genomen die vele banen creëerden en synergie realiseerden tussen wetenschap en praktijk. Dit congres zal deze succesvoorbeelden laten zien en ingaan op de vraag hoe die samenwerking tot stand kwam.

  Veel vormen van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek vanuit de universiteit zijn een mengvorm van wetenschap en contractonderzoek. Soms wordt er niets verdiend omdat dan de verkregen onderzoeksdata het doel zijn in plaats van de middelen. In het geval van de maatschappelijke uitdagingen van Horizon 2020 kunnen inkomsten en missie met de juiste aanpak goed verbonden worden Kortom: hoe ontwikkel je een strategie die inhoud en middelen structureel verbindt? Daarnaast zal ingegaan worden op de vraag hoe wetenschappers binnen het alfa- en gammadomein zich gaan verantwoorden voor de bijdrage aan de samenleving. In 2016 moeten de verantwoordingsmechanismen vaststaan. Welke criteria passen het best bij elkaar? Het congres zal scenario’s aanreiken voor zowel de onderwijs- als de onderzoeksagenda’s.

  Het congres sluit af met aanbevelingen en een debat. Onderzoekers, onderzoekmanagers, wetenschappelijk ondernemers en stakeholders uit de praktijk gaan graag met u in discussie over een duurzame vormgeving van valorisatie binnen de alfa- en gammawetenschappen. We zien uit naar uw komst!  Creation of Adam by Michelangelo

 • Alleen Programma


 • Rens Bod

  Prof. Rens Bod is hoogleraar Computational and Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam, directeur van het Center for Digital Humanities en wetenschapsfilosoof. Zijn brede interesse blijkt wel uit het feit dat hij zowel natuurkunde, kunstgeschiedenis, letteren als alfa-informatica heeft gestudeerd.
  Bod is auteur van het boek "De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora", waarin hij de invloed van alfawetenschappers op de maatschappij door de eeuwen heen toelicht.


  Eric Claassen

  Prof. Eric Claassen is 80% ondernemer en 20% academicus. In de laatste functie is hij hoogleraar Kennis Valorisatie in de natuurwetenschappen bij het Erasmus MC en hoogleraar ondernemerschap in de natuurwetenschappen bij de VU in Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij, onder andere, Brightmove, ViroNovative, Viroclinics en ML Consultancy. In 2005 werd hij aangesteld als “Entrepreneur in Residence” aan de Rotterdam School of Management.


  Koenraad Debackere

  Prof. Koenraad Debackere is hoogleraar Economie aan de Katholieke Universiteit Leuven en Algemeen Beheerder van de universiteit. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste vormgevers van het Vlaamse Valorisatiebeleid en was o.a. betrokken bij de studie “Valorisatie van onderzoek in de sociale en humane wetenschappen".


  Philip Eijlander

  Prof. Philip Eijlander is sinds 2008 Rector Magnificus van Tilburg University. Hij is tevens sinds 1999 hoogleraar staats- en bestuursrecht. In de periode van 1989 tot 1997 was hij in dienst van de rijksoverheid, onder andere als directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij het Ministerie van Justitie en directeur Toezicht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1999 tot 2005 was hij directeur van het Schoordijk Instituut en vice-decaan onderzoek. Van 2005 tot 2008 Decaan van de rechtenfaciulteit Tilburg University.


  Frank van Vree

  Prof. Frank van Vree is Decaan aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en portefeuillehouder Valorisatie binnen het Decanenoverleg Geesteswetenschappen. Van Vree is historicus en houdt zich onder meer bezig met de herinnering, geschiedenis en representatie met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, historische cultuur en journalistieke cultuur en mediageschiedenis.


  Dorien Wellen

  Dorien Wellen is coördinator van het Knowledge & Technology Transfer Office aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kennistransfer. In de afgelopen decennia was ze expert voor verschillende valorisatie en innovatie projecten van de Nederlandse overheid, de VSNU en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. In 2008 heeft ze meegewerkt aan de Nationale Valorisatie Agenda.


  Eric Jan Zurcher

  Prof. Eric Jan Zürcher is hoogleraar Turks en voornamelijk geïnteresseerd in de periode van de transitie van het Ottomaanse Rijk naar de Turkse Republiek (1880-1950) en in de rol van de jonge Turkse generatie in dit proces. Na een periode waarin hij de politieke historie van deze periode onderzocht, kreeg hij ook meer interesse in de sociale historie. Hij definieert zichzelf voornamelijk als historicus, die geïnformeerd is door social science theory en toegang heeft tot primaire Turkse bronnen.
 • vsnulogo

  Raamwerk Valorisatie-indicatoren
  In het Raamwerk valorisatie-indicatoren beschrijft de VSNU het kader en proces waarmee de Nederlandse universiteiten deze set van indicatoren willen ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is dat de universiteiten in VSNU-verband hiervoor zelf de verantwoordelijkheid nemen en hier de komende jaren in een open en experimenteel ontwikkelproces vorm aan geven.
  .

  Kwaliteitsindicatoren Sociale Wetenschappen
  Het adviesrapport "Kwaliteitsindicatoren Sociale Wetenschappen" van de KNAW reikt instanties die met beoordeling van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te maken hebben, handvatten aan voor het opstellen van goede beoordelingsinstrumenten en in het bijzonder kwaliteitsindicatoren op het gebied van de sociale wetenschappen. De problematiek bij beoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op de publicatiecultuur en maatschappelijke relevantie.
  .

  Kwaliteitsindicatoren voor Geesteswetenschappen
  De KNAW heeft in 2012 een nieuw systeem voorgesteld van kwaliteitsindicatoren voor de geesteswetenschappen. De behoefte aan zo’n systeem speciaal voor de geesteswetenschappen is groot omdat bij de beoordeling van de kwaliteit van onderzoek beoordelaars doorgaans gebruik maken van instrumenten die niet zijn toegesneden op de geesteswetenschappen. Veel van die instrumenten zijn gebaseerd op publicaties en citaties in tijdschriften uit het Web of Science. Dat web is voornamelijk georiënteerd op de natuur- en levenswetenschappen en op Engelstalige artikelen. Boeken tellen daar niet mee. En ook de bijdrage van onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken en het debat daarover in de kwaliteitsbepaling wordt niet verdisconteerd.
  .

  KiVa Anti-Pestprogramma
  KiVa is een van oorsprong Fins programma dat effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. Door sociologisch onderzoek naar pesten vanuit de Rijksunviersiteit Groningen is de methode ook naar Nederland gehaald. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Het legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten. Het is zodoende een goed voorbeeld van valorisatie in de sociologie
  .

  Radboud In'to Languages
  Radboud In'to Languages is het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij verzorgen een breed palet aan taaltrainingen, -diensten en communicatietrainingen. Vanaf 1 januari 2013 zijn ze een officieel partnership aangegaan met Wageningen UR. Onder de naam Wageningen in’to Languages voeren zij bij de Wageningse universiteit en de onderzoeksinstituten taal- en communicatietrainingen, vertaal- en editingservice, taaltoetsing en andere diensten uit, zoals die ook bij de Radboud Universiteit en bij Radboudumc aanboden worden. Als expertisecentrum voor taal en communicatie, ingebed in de Faculteit der Letteren, bieden ze een breed palet aan diensten aan, met speciale focus op de behoeften van studenten en medewerkers van de universiteit. Door deze bijzondere samenwerking krijgen zowel Radboud in'to Languages als Wageningen in’to Languages een nog sterker academisch en internationaal georiënteerd profiel en zijn we nog beter in staat te investeren in kwaliteitsverbetering en innovatie.
  .


  Delpher
  Delpher is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften op één plek en op woordniveau te doorzoeken. Delpher bevat ruim 90.000 boeken, ruim 1 miljoen kranten en ongeveer 1,5 miljoen pagina’s uit Nederlandse tijdschriften uit de 17e tot 20e eeuw. Delpher is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Meertens-Instituut en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en Utrecht.
  .


  CLARIAH
  CLARIAH is is een gezamenlijk project van een kernteam van wetenschappers, gesteund door een consortium van kennis- en erfgoedinstellingen (waaronder de KNAW-instituten IISG en Meertens Instituut), publieke organisaties en bedrijven.
  De volgende projecten zijn nu reeds tot stand gebracht zijn:

  CLICKNL
  CLICKNL is een kennis- en innovatie netwerk voor de creatieve industrie. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. De volgende projec ten nu reeds tot stand gebracht zijn:
  .

  Sociaal Netwerkadvies / Pestweb
  Het Sociaal Netwerkadvies is een website ontwikkeld door de vakgroep sociologie van de Rijks-universiteit Groningen. Het programma geeft inzicht in de sociale structuur van een schoolklas. Leerlingen vullen online een aantrekkelijk vormgegeven vragenlijst in en leerkrachten ontvangen binnen een paar dagen een rapport. Hiermee wordt onder meer duidelijk of er pestproblemen in de klas zijn, welke leerlingen goed in de groep liggen en welke niet, wie de leiders van de klas zijn en wat kwetsbare kinderen zijn. SociaalNetwerkadvies is onderdeel van onderzoek naar prosociaal en antisociaal gedrag van leerlingen. Gegevens over sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen kunnen gebruikt worden om scholen te informeren en te adviseren hoe de sfeer in de klas bijvoorbeeld kan worden verbeterd, of hoe pesten kan worden gesignaleerd en hoe kwetsbare kinderen kunnen worden geholpen. Zie ook:


  .

  Levend Erfgoed
  Levend erfgoed. Beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland is een samenwerkingsproject in het kader van het NWO programma Creatieve industrie –Kennis Innovatie Mapping (KIEM). Samen met professionals uit de erfgoedsector en de advies- en ingenieurswereld ontwikkelt Bart Ramakers, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), producten en diensten ten behoeve van digitalisering, waardering, benutting en beleving van begraafplaatsen in Groningen, Friesland en Drenthe. Vanwege de afname van het aantal begravingen en de stijgende kosten van onderhoud, raken begraafplaatsen steeds meer verwaarloosd. Door onder meer gegevens van begraafplaatsen te digitaliseren komt een instrument beschikbaar voor beheer en behoud, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht over lokale en regionale geschiedenis. Met zowel de ontwikkeling als de toepassing van de genoemde producten en diensten is kennis en expertise gemoeid die in Groningen gebundeld is in een interdisciplinair verband van onderzoekers onder de vlag van het RUG-speerpunt Sustainable Society.


  .

  Utrecht Data School
  Hoe haal je betekenis uit duizenden losse berichten? En hoe kan je in één oogopslag zien wat belangrijk is in een dataset met miljoenen gegevens? Dat is waar studenten van de Universiteit Utrecht zich in het speciale onderzoeksprogramma Utrecht Data School mee bezig houden. Ze onderzoeken ‘big data’ in opdracht van bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Ook u kunt zich aanmelden als opdrachtgever! Elk half jaar (in februari en september) starten nieuwe edities, en tussendoor is er ruimte voor onderzoek op maat. In een onderzoeksproject van 10 weken gaan studenten exploratief data van opdrachtgevers onderzoeken. Daarbij experimenteren ze met verschillende analyse- en visualisatietechnieken, aangevuld met essentiële kwalitatieve analyses om de data in de juiste context te plaatsen en betekenis te geven. Eerder kregen studenten op deze manier inzicht in de stad Utrecht online, Occupy-bewegingen, de Nederlandse politiek op Twitter, WikiLeaks en “Project X” Haren. UDS is bedoeld om een brug te slaan tussen onderwijs, wetenschap en de praktijk. Opdrachtgevers kunnen kennis maken met talentvolle studenten die met een frisse en academische blik naar hun onderzoeksvraag en data kijken. Studenten doen waardevolle ervaring op en komen in contact met organisaties waar ze later wellicht willen solliciteren voor werk of stage. • DATUM:
  19 november 2014

  LOCATIE:
  Eramus Universiteit, locatie Woudestein.
  Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam.

  Routebescrhijving
  Plattegrond


  Voorwaarden
  U kunt u aanmelden voor dit congres via het registratieformulier op de website. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving, verdere informatie zal daarna volgen. Registraties zullen behandeld worden op volgorde van binnenkomst.

  KOSTEN: Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, uitgebreide documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.
  Korting: medewerkers van academische instellingen betalen een verlaagd tafief van € 175,- (excl. BTW).

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 1 november, dan wordt een administratief tarief in rekening gebracht van €75,- (excl. BTW). Na 1 november zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.Welkom door de Voorzitter

Philip Eijlander

Valorisatie is het tot maatschappelijke waarde brengen van wetenschap. Velen zeggen dat die waarde al voldoende blijkt uit de resultaten van het opleiden van academici en het verrichten van toponderzoek. Maar recentelijk zijn er in Nederland afspraken gemaakt waarin universiteiten gevraagd wordt valorisatie beter zichtbaar te maken. Dit congres zal succesvoorbeelden laten zien en pijnpunten benoemen. Ook zal ingegaan worden op aspecten als: integriteit en communicatie, ondernemerschap, succes- en faalfactoren, een duurzaam verdienmodel en de wijze waarop verantwoording afgelegd zal moeten worden.

Dit congres zal ook partners vanuit de praktijk het woord geven. Daarnaast zal er in de deelsessies specifieker worden ingegaan over hoe valorisatie op de werkvloer plaatsvindt vanuit het oogpunt van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Het congres zal afsluiten met aanbevelingen vanuit de deelsessies, die de basis zullen vormen voor een slotdebat.

Wij zien er naar uit u op 19 november te mogen ontvangen op de Erasmus Universiteit.

Philip Eijlander
Rector Magnificus Tilburg University

Bevestigde sprekers

 • Patricia Alkhoven

  Philip Eijlander

  Patricia Alkhoven is programmacoördinator van het Innovatienetwerk CLICKNL Cultureel Erfgoed, een van de zes netwerken onder de Topsector Creatieve Industrie. Daarnaast is zij bij het Meertens Instituut aangesteld als onderzoeker bij het KNAW digital humanities project COMPARE en is zij projectmanager van CLARIAH (NWO) dat vanaf 2015 een digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen in Nederland gaat bouwen.


  Voorheen was zij projectmanager van diverse erfgoed en ICT projecten bij de Koninklijke Bibliotheek en het Meertens Instituut, Directeur UDC Consortium en Hoofd Collecties bij het Nederlands Architectuur Instituut.


 • Cees Jan Asselbergs

  Philip Eijlander

  Cees Jan Asselbergs is Directeur van Deltalinqs. Deltalinqs behartigt als ondernemersvereniging de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële bedrijven in Mainport Rotterdam. Er zijn ruim 700 bedrijven uit 14 sectoren bij aangesloten. Van 1981 tot 1986 was hij als Adviseur Bedrijven Stadsvernieuwing in dienst bij het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.  Als Regionaal secretaris VNO was hij tussen 1986 en 1991 In dienst bij het Verbond van Nederlandse Ondernemingen om de belangen te behartigen van de leden/bedrijven in de provincies Utrecht en Zuid Holland. Vanaf 1991 was hij Directeur van de Stichting Europoort/Botlek en per 2001 werd hij Directeur van Deltalinqs.


 • Hildelies Balk

  Hildelies Balk-Pennington de Jongh is Hoofd Onderzoek bij de Koninklijke Bibliotheek. Met haar team is zij verantwoordelijk voor de verkenning van nieuwe technologie op het gebied van de digitale bibliotheek. Belangrijke onderzoeksterreinen zijn duurzame toegang en digital humanities. De afdeling Onderzoek (http://www.kb.nl/en/research) is betrokken bij veel nationale en internationale projecten op deze gebieden.


  De valorisatie van de resultaten uit deze projecten is een belangrijk thema in het onderzoeksprogramma van de KB. Hildelies is gepromoveerd in de geesteswetenschappen aan de VU en heeft een MSc in Public Management van Tias School for Business and Society.


 • Jeroen Bartelse

  Jeroen Bartelse is sinds 2011 algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. Hiervoor werkte hij als directeur Kennis en Innovatie bij de ministeries van OCW en EZ. Eerder was hij hoofd beleid en plaatsvervangend directeur bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Bartelse is van huis uit bestuurskundige (Erasmus Universiteit, Indiana University) en promoveerde in 1999 op een proefschrift over wetenschaps- en hogeronderwijsbeleid (Universiteit van Twente).


  Hij werkte tijdens en na zijn promotie enkele jaren als bestuursadviseur aan hoger onderwijs projecten in onder meer Zuid Afrika, Mozambique en Italië (European University Institute).


 • Marja Berendsen

  Marja Berendsen is voorlichter en communicatieadviseur bij het Gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij verzorgt de externe en interne communicatie voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen.
  Een van haar taken is voorlichting geven over kennisbenutting. Ze ondersteunt ook de beleidsmedewerkers van NWO bij het vormgeven van calls for proposals en de organisatie van matchmakingbijeenkomsten. Hiervoor was zij jarenlang beleidsmedewerker bij NWO Geesteswetenschappen. Als  programmasecretaris van onderzoeksprogramma’s zoals Science4Arts en alfa Meerwaarde heeft ze ervaring opgedaan op het gebied van kennisbenutting in onderzoeksprogramma’s.

  Zij is afgestudeerd aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (nu Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)) van de EUR. Marja heeft enkele jaren onderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit van Eindhoven naar techniekgeschiedenis en gender. Ze is sinds 1 januari 2004 in dienst bij NWO.


 • Frans Blom

  Philip Eijlander

  Frans Blom is Universitair Docent Historische Nederlandse aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is erfgoedspecialist op het gebied van de Nederlandse Gouden Eeuw. Van zijn hand is de Huygens-App, een wandeling door 17e-eeuws Den Haag met Constantijn Huygens en Ilja Leonard Pfeijffer. Samen met Clingendael maakte hij ‘Op reis voor Vrede’, een voor breed publiek geschreven studie over de eerste Nederlandse vredesmissie naar Rusland. Ook publiceert hij veel over de Nederlandse kolonisatie van America.


 • Rens Bod

  Rens Bod

  Prof. Rens Bod is hoogleraar Computational and Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam, directeur van het Center for Digital Humanities en wetenschapsfilosoof. Zijn brede interesse blijkt wel uit het feit dat hij zowel natuurkunde, kunstgeschiedenis, letteren als alfa-informatica heeft gestudeerd.

  Bod is auteur van het boek "De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora", waarin hij de invloed van alfawetenschappers op de maatschappij door de eeuwen heen toelicht.


 • Thomas Boeschoten

  Thomas Boeschoten was initiatiefnemer bij de oprichting van de Utrecht Data School (UDS), een project aan de Universiteit Utrecht om studenten de kans te geven om data-onderzoek uit te voeren in opdracht van externe partnerorganisaties. Naast zijn onderwijsactiviteiten voor UDS verricht hij onderzoek naar nieuwe media zoals Twitter en Facebook met een focus op o.a. de Nederlandse politiek.


  Hij houdt zich verder bezig met datajournalistieke producties, lezingen en trainingen. Thomas was lid van de Commissie Haren die onder leiding van Job Cohen Project X Haren onderzocht.


 • Alexander Brink

  Alexander Brink is Head of Science Alliances bij IBM. Hij studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam School of Management) en begon zijn loopbaan bij Coopers & Lybrand. Tot 2002 is hij er werkzaam geweest voor de management consultancy praktijk, waarna hij voor IBM is gaan werken. Daar heeft hij momenteel de algemene leiding over een portfolio van wetenschapssamenwerkingen tussen IBM Research, wetenschapsinstellingen, overheid en ander bedrijfsleven.

  Uit die functie is hij voorzitter van de samenwerking tussen Het Nederlands wetenschappelijk instituut voor Radio-astronomie ASTRON en IBM Research Zürich in project Dome waar zowel nationaal als internationaal universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven bij zijn betrokken. Naast andere wetenschappelijke samenwerkingsverbanden is IBM via Science Alliances ook betrokken in CHAT, het Center for Humanities And Technology, waar de UvA, VU, KNAW en IBM Research een white paper hebben opgesteld die momenteel wordt verdiept naar een voorstel voor een 5-jarig onderzoeksprogramma met verschillende partners en een Users Platform. Zie hiervoor ook: CHAT white paper


 • Henk van de Bunt

  Eric Jan Zurcher

  Prof. Henk van de Bunt is als hoogleraar Criminologie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Unversiteit Rotterdam. Daarnaast is hij ook directeur van de interdisciplinaire Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid. He was van 1994 tot 2000 directeur van de onderzoeksafdeling van het Ministerie van Justitie (WODC), en is een van de oprichters van het Centre for Informatie and Research on Organized Crime (CIROC). Zijn onderzoeksgebieden zijn georganiseerde misdaad, witteboordencriminaliteit en strafrechtspleging.


 • Eric Claassen

  Eric Claassen

  Prof. Eric Claassen is 80% ondernemer en 20% academicus. In de laatste functie is hij hoogleraar Kennis Valorisatie in de natuurwetenschappen bij het Erasmus MC en hoogleraar ondernemerschap in de natuurwetenschappen bij de VU in Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij, onder andere, Brightmove, ViroNovative, Viroclinics en ML Consultancy. In 2005 werd hij aangesteld als “Entrepreneur in Residence” aan de Rotterdam School of Management.


 • Hans Clevers

  Prof. Hans Clevers is sinds 1 juni 2012 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast is hij, sinds 2002, hoogleraar moleculaire genetica aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Clevers studeerde geneeskunde en biologie en promoveerde in 1985 aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij als postdoc aan Harvard University.  Van 1991 tot 2002 was Hans Clevers hoogleraar immunologie in het UMC-U en, sinds 2002, hoogleraar moleculaire genetica. Van 2002 tot 2012 was hij directeur van het Hubrecht Instituut, een van de zestien instituten van de KNAW.


 • Esther Crabbendam

  foto Huibert Pols 1x1

  Esther Crabbendam is coördinator van het ASVA Alfapact, een initiatief om de geesteswetenschappen dichterbij de maatschappij en het bedrijfsleven te brengen. Crabbendam is tevens co-founder van het platform Talenstudies.


 • Koenraad Debackere

  Koenraad Debackere

  Prof. Koenraad Debackere is hoogleraar Economie aan de Katholieke Universiteit Leuven en Algemeen Beheerder van de universiteit. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste vormgevers van het Vlaamse Valorisatiebeleid en was o.a. betrokken bij de studie “Valorisatie van onderzoek in de sociale en humane wetenschappen".
 • Leonie van Drooge

  Philip Eijlander

  Leonie van Drooge is sinds 2008 werkzaam bij het Rathenau Instituut. Zij leidt het project Valorisatie in de sociale en geesteswetenschappen en zij houdt zich bezig met projecten op het gebied van onderzoeksevaluatie en betrouwbare wetenschap voor beleid. In het project Valorisatie in de sociale en geesteswetenschappen bestudeert zij met collega’s bestaande praktijken van valorisatie.  Zij onderzoekt in samenwerking met academische onderzoeksgroepen en afdelingen mogelijkheden voor valorisatie, via casestudies, gezamenlijke workshops en adviesgesprekken. Zij beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie op valorisatie in deze wetenschappen.


 • Philip Eijlander

  Philip Eijlander

  Prof. Philip Eijlander is sinds 2008 Rector Magnificus van Tilburg University. Hij is tevens sinds 1999 hoogleraar staats- en bestuursrecht. In de periode van 1989 tot 1997 was hij in dienst van de rijksoverheid, onder andere als directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij het Ministerie van Justitie en directeur Toezicht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1999 tot 2005 was hij directeur van het Schoordijk Instituut en vice-decaan onderzoek. Van 2005 tot 2008 Decaan van de rechtenfaciulteit Tilburg University.


 • Erno Eskens

  Eskens

  Erno Eskens is programmadirecteur en uitgever van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hij studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was in 1992 betrokken bij de oprichting van Filosofie Magazine, het tijdschrift waar hij later hoofdredacteur werd. Eskens is tevens een van de initiatiefnemers van de Maand van de filosofie.


 • Philip Hans Franses

  Prof. Philip Hans Franses is Decaan van de School of Economics en tevens hoogleraar toegepaste econometrie en hoogleraar marketingonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij behoort sinds 1998 consistent tot de top van Nederlandse economen, volgens de ranking van de Dutch Economist Top 40. Zijn artikelen en boeken hebben bijgedragen aan de internationalisering van de econometrie in Nederland en aan de oprichting van de Econometric Institute van de Erasmsus School of Economics.


 • Paul van Geest

  Paul van Geest

  Prof. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University en bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de VU. Hij zeer betrokken in de academische wereld met zijn functie als vice-decaan van de Tilburg School of Theology en directeur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek, een interuniversitair onderzoeksinstituut van de VU en de TiU. Door zijn expertise wordt hij door de media regelmatig gevraagd vraagstukken op het gebied van kerk en samenleving te belichten.


 • Marco de Haas

  Philip Eijlander

  Marco de Haas is Algemeen Directeur van S-ray Diagnostics. Hij heeft zijn doctor's graad in 2000 behaald aan de TU Eindhoven, waarna hij een aantal jaren als management consult heeft gewerkt. Hij is gespecialiseerd in strategie implementatie. Eind 2003 is hij zijn onderzoek gaan continueren in een part-time aanstelling aan de ESE. In die jaren is de samenwerking geboren met Prof. Dr. Daan van Knippenberg en Prof. Dr. Patrick Groenen, waarmee per 2011 het S-ray valorisatie-initiatief is genomen. S-ray Diagnostics voert opdrachten uit voor bedrijven als Unilever, ABN AMRO, FrieslandCampina, Achmea, Prorail, Belastingdienst en FloraHolland.


 • René Hageman

  Philip Eijlander

  René Hageman is domeinleider Governance and Accountability bij de VSNU. Hij heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, als docent, onderwijskundige, institutional researcher en beleidsadviseur. Vanuit zijn interesse naar de verbinding tussen beleid en praktijk heeft René institutional research (IR) geïntroduceerd bij de Radboud Universiteit en later een afdeling IR opgezet bij het bureau van de VSNU.


  Als domeinleider Governance and Accountability is het René‘s drijfveer om de bijdrage van de universiteiten aan de maatschappij zichtbaar te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het adviseren over en het formuleren van evidence based beleid, het ontwikkelen van indicatoren, het construeren van kerncijfers en het bijdragen aan een transparante communicatie naar belanghebbenden en de maatschappij. René werkt aan een veelheid van onderwerpen waaronder de ontwikkeling van onderzoeks-, innovatie- en valorisatie-indicatoren, meting van Open Accces, rankings, en diverse governance onderwerpen.


 • Hendrik Halbe

  Hendrik Halbe is Directeur van SMO. Hij studeerde cum laude af in Entrepreneurship, Strategy & Organization Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast zijn directeurschap bij SMO geeft hij leiding aan het Erasmus Centre for Entrepreneurship, het Holland Program on Entrepreneurship en het Valorisatieprogramma Rotterdam. Tevens is hij medeoprichter en bestuurslid van de stichting Global Entrepreneurship Week Nederland en oprichter van H&K Consultancy.


 • Lex Heerma van Voss

  Philip Eijlander

  Prof. Lex Heerma van Voss is directeur van het Huygens ING. Hij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs. Hij is per 1 juli 2014 benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van de sociale zekerheid. Heerma van Voss is internationaal erkend en actief als onderzoeker op het terrein van de sociale geschiedenis.


 • Peter van Hoesel

  Prof. Peter van Hoesel is oprichter van beleidsonderzoeksbureau Panteia. Hij ook was directeur van diverse andere beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies (inmiddels B&A Groep) en EIM. Sedert 2002 is hij hoogleraar ‘toegepast beleidsonderzoek’ bij de EUR, inmiddels met emeritaat.


  Daarnaast is hij voorzitter/lid van diverse adviesorganen, bestuurder/toezichthouder bij enkele stichtingen/verenigingen, redacteur van Beleidsonderzoek Online, adviseur bij enkele departementen van de Rijksoverheid.


 • Marieke van der Hoeven

  Marieke van der Hoeven is Afdelingshoofd van de researchafdeling Behavior, Cognition & Perception van Philips Research, een team van 45 onderzoekers die zich voornamelijk bezighouden met onderzoek op het gebied van mentale en neurologische aandoeningen, perceptie en cognitie en gedragsverandering. Vanuit haar rol probeert zij vanuit de psychologie en neurowetenschappen nieuwe domeinen en producten en diensten voor Philips te ontwikkelen.


  Zij verkreeg haar Masters in Bio- and Neuropsychology aan de Universiteit Utrecht. Na de Universiteit ging zij aan het werk bij TNO, eerst als onderzoeker vervolgens als afdelingshoofd van diverse afdelingen.


 • Gijs Huitsing

  Gijs Huitsing is postdoc onderzoeker bij sociologie aan de Rijkuniversiteit Groningen. Zijn expertise ligt op het gebied van pesten en sociale netwerken. Samen met René Veenstra leidt hij de implementatie van het antipestprogramma KiVa in Nederland (zie www.kivaschool.nl)

  Daarnaast heeft hij samen met Pestweb en SocioQuest de online tool Sociaal Netwerkadvies (zie www.sociaalnetwerkadvies.nl) opgericht, waarmee inzicht wordt verkregen in de sociale structuur van klassen.


 • Jan de Jeu

  Philip Eijlander

  Jan de Jeu is lid van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn loopbaan in diverse managementfuncties bij PTT Nederland en PTT Post (1984-1993). Vervolgens werkte hij als sectormanager Faciliteiten en Services in het Martini Ziekenhuis in Groningen (1993-2000). In 2000 maakte hij de overstap naar het organisatie advieswerk en werd hij managing partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers in Amersfoort.


  In januari 2012 trad hij toe tot het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn portefeuille is financien, huisvesting en vastgoed, technology transfer, publiek private samenwerking, commerciele activiteiten en ICT.


 • Stefan de Jong

  Stefan de Jong is onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich daar bezig met valorisatie en evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is hij vanwege de afronding van een proefschrift over valorisatie als externe promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. Stefan heeft valorisatie in diverse wetenschappelijke disciplines onderzocht, waaronder bouwkunde, rechtsgeleerdheid, computerwetenschappen, technische bestuurskunde en klimaatwetenschappen.
  Ook heeft hij onderzocht hoe onderzoekers met de valorisatietaak omgaan, welke vragen zij er over hebben en hoe zij de toekomst van valorisatie zien. Hij publiceert in wetenschappelijke tijdschrift en verzorgt daarnaast in samenwerking met collega’s presentaties en workshops over valorisatie en evaluatie voor onderzoekers en beleidsmakers.Stefan de Jong studeerde biologie aan Wageningen Universiteit en innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.


 • Liesbet Korebrits

  Philip Eijlander

  Liesbet Korebrits is directeur van Radboud in’to Languages en Wageningen in’to Languages, de taal- en communicatiecentra van respectievelijk de Radboud Universiteit, Radboudumc en Wageningen UR. Voor die tijd heeft zij lange tijd als docent en coordinator Nederlands en communicatietrainer gewerkt bij diverse instellingen.


  In’to Languages levert diensten op het gebied van taal en communicatie: trainingen, vertaal-, editing en tolkenservice, projectonderzoek, taaltoetsing & assesments, communicatieadvies, leermiddelenontwikkeling, nascholing) voor zowel de universitaire gemeenschappen als voor externe klanten uit de profit- en non-profitsector. Onder leiding van Liesbet Korebrits is het centrum uitgegroeid tot een centrum waar ca. 120 professionals werken, waar gemiddeld 600 trainingen per jaar worden verzorgd waar ongeveer 6000 cursisten aan deelnemen. Het centrum opereert regionaal, landelijk en ook over de landsgrenzen heen.


 • André Krouwel

  André Krouwel is als politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 1999 promoveerde op een onderzoek naar de veranderende rol van politieke partijen in Europese democratieën in de periode 1945-1990. Zijn nieuwste boek ‘Party Transformations in European Democracies (State University New York Press, 2012)’ richt zich op datzelfde thema. Daarnaast onderzoekt Krouwel de partijvoorkeur van kiezers en analyseert hij de opkomst (en ondergang) van nieuwe politieke partijen en politieke ‘entrepreneurs’.

  Ook stond hij aan de basis van Kieskompas, een online stemhulp die kiezers helpt hun positie in het politieke landschap van hun gemeente, provincie of land te bepalen. Kieskompas werd voor het eerst ontwikkeld bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2006 en heeft sindsdien een grote groei doorgemaakt. Inmiddels is Krouwel als wetenschappelijk directeur in meer dan veertig landen actief met Kieskompas, hetgeen tot miljoenen bezoekers over de gehele wereld heeft geleid.


 • Cees Langeveld

  Philip Eijlander

  Prof. Cees Langeveld is bijzonder hoogleraar Economie van de podiumkunsten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft een adviesbureau voor de theaterbranche en is directeur van het Chassé Theater in Breda. Op deze manier combineert hij wetenschap en praktijk. Zijn meest recente publicaties zijn Smart pricing (september 2014),een Nederlandstalig populair/wetenschappelijke uitgave, en Pricing in the performing arts (oktober 2014), een Engelstalige wetenschappelijke uitgave. Beide publicaties zijn gericht op prijsstrategie en –beleid in de podiumkunsten.


 • Rob van Lint

  Rob van Lint is Hoofddirecteur van de Immigratie– en Naturalisatiedienst (IND). Hij is afgestudeerd in de biologie en in de bedrijfskunde voor de publieke sector. Na deze studies is hij gaan werken bij het toenmalige Ministerie voor Milieubeheer. Al snel vervulde hij managementfuncties in het milieubeleid. Na vijftien jaar stapte hij over naar het toenmalige Ministerie van Landbouw, waar hij directiefuncties in beleid, uitvoering en toezicht vervulde.


  Na een periode als plaatsvervangend inspecteur-generaal van Verkeer en Waterstaat werd hij in 2009 Hoofddirecteur van de Immigratie- en naturalisatiedienst bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.In deze functie geeft hij leiding aan een grote uitvoeringsorganisatie (ca. 3500 medewerkers) op het politiek zeer gevoelige terrein van het vreemdelingenbeleid. In zijn hele loopbaan heeft het effectief benutten van (wetenschappelijke) kennis in beleidsontwikkeling en -uitvoering een  belangrijke rol gehad. Dat geldt zeker ook in zijn huidige functie waarin voeding vanuit diverse alfa- en gammadisciplines cruciaal is.


 • Frits Loomeijer

  Philip Eijlander

  Frits Loomeijer is Algemeen Directeur van het Maritiem Museum Rotterdam. Hij is maritiem historicus en werkte voorheen als Hoofd Collecties bij het Maritiem Museum Rotterdam. Daarvoor werkte hij als conservator scheepsbouw bij het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en was hij van 1990 tot 1999 directeur Visserijmuseum/Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij te Vlaardingen Daarnaast publiceerde hij diverse boeken en artikelen in wetenschappelijke- en vakpers op het gebied van historische en hedendaagse scheepvaart, visserij, scheepsbouw en varend erfgoed.


 • Mirko Lukács

  Philip Eijlander

  Mirko Lukács is business developer bij Utrecht Holdings/Knowledge Transfer Office en ondersteunt onderzoekers in de samenwerking met derden, met name op ICT-gebaseerde innovaties in multidisciplinaire gebieden als e-learning, e-health en serious gaming. Ook is hij programmamanager voor het valorisatieprogramma van de UU, het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Mirko heeft een achtergrond in marktonderzoek en mediabeleid en heeft zijn master Communicatiewetenschap behaald aan de UvA.
  Bekend met zowel de academische als de zakenwereld, helpt hij ondernemende onderzoekers in Utrecht met het verbinden van onderzoek en markt in bedrijfssamenwerkingen, licenties, subsidies, trainingen en het ondersteunen van startups. Mirko werkt veel samen met onderzoekers in het alfa- en gammadomein en is een van de initiatiefnemers van het landelijke TTP alfa/gamma netwerk.


 • Mirko Noordegraaf

  Philip Eijlander

  Prof. Mirko Noordegraaf is Hoogleraar Publiek management bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met nadruk op (semi)publieke organisaties, (semi)publieke managers, en (semi)publieke professionals.  Hij werkt samen in internationale samenwerkingsverbanden en publiceert in internationale journals en bij internationale uitgevers, de laatste tijd vooral verband houden met de academische discussie aangaande de ‘reconfiguration of public professionalism’. Hij houdt zich tevens met vele publieke praktijken en praktische vraagstukken bezig, onder meer in de zorg, het onderwijs, bij justitie. Dat gebeurt via onderzoeks- en adviesopdrachten, die grotendeels via USBO-advies lopen. Hij is daarnaast lid van jury’s, adviesraden, raden van toezicht en expertgroepen. Binnen het departement USBO is hij plaatsvervangend hoofd departement, en medeverantwoordelijk voor de USBO strategie, waarin onder meer kenniscirculatie centraal staat.


 • Frits van der Meij

  Frits van der Meij is redacteur van Uitgeverij Athenaeum–Polak & Van Gennep. Daarvoor was hij vertaler en uitgever van De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), acquirend redacteur bij Bert Bakker en boekverkoper.


 • Gerard Meijer

  Prof. Gerard Meijer is Hoogleraar Arbitration & Dispute Resolution aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in zowel nationale als internationale arbitrage en vertegenwoordigt zowel Nederlandse als buitenlandse cliënten. De arbitragezaken waarin Gerard optreedt, hebben betrekking op uiteenlopende rechtsgebieden (met name (internationale) koop, distributie, bouw en technologie, energie, joint ventures en internationale investeringen).


  Voorts treedt Gerard regelmatig op in zaken bij de gewone rechter met betrekking tot arbitrages Gerard treedt ook regelmatig op als arbiter. In 2000 is hij beëdigd als advocaat en in 2006 trad Gerard toe als partner bij NautaDutilh, waar hij de arbitragegroep leidt. Ook is hij secretaris-generaal van P.R.I.M.E. Finance, het onlangs opgerichte mondiale arbitrage-instituut voor de financiële markten. Voorts is hij lid van de Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut en van de arbitragecommissie van de International Chamber of Commerce (ICC). Gerard wordt vermeld in Chambers and Partners' Global Guide, edities 2004-2014.


 • Huibert Pols

  Mladen Popovic

  Prof. Huibert Pols is aan de Erasmus Universiteit opgeleid tot arts. Sinds 1983 werkt hij als hoogleraar Inwendige Geneeskunde in het Erasmus MC. In 2000 werd hij afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde. In die functie heeft hij onder andere bijgedragen aan de opzet van het probleemoplossend onderwijs van de opleiding geneeskunde. Sinds 2013 is Huibert Pols rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek, internationalisering en studenten.


 • Mladen Popovic

  Mladen Popovic

  Prof. Mladen Popovic is hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom aan de RUG, met bijzondere aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen. Tevens is hij directeur van het Qumran Instituut en gastconservator voor de Dode Zeerollen-tentoonstelling in het Drents Museum.


 • Bart Ramakers

  Philip Eijlander

  Prof. Bart Ramakers is sinds 2002 hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Faculteit der Letteren. Hij is gespecialiseerd in Nederlandse literatuur tot circa 1800, in het bijzonder middeleeuwen en rederijkerstijd. Hij ontving onlangs van de NWO een KIEM subsidie van 15.000 euro voor het project Levend erfgoed. Beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland.


 • Martha Roggenkamp

  Philip Eijlander

  Prof. Martha Roggenkamp is hoogleraar Energierecht aan de RUG, en is expert op het gebied van het Nederlandse, Europese en internationale energierecht. Roggenkamp is tevens directeur van het Groningen Centre of Energy Law (zie www.gcel.nl) en bestuurslid van het Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP), het North Sea Energy Law Programme en coordinator van de specialisatie Energy & Climate Law in de LLM EU law.


  Roggenkamp studeerde Scandinavische Taal- en Letterkunde (Noors) en Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1986 tot 2004 werkte zij als onderzoeker bij het inmiddels opgeheven Internationaal Instituut voor Energierecht van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 1999 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie.’


 • Mirko Tobias Schäfer

  Philip Eijlander

  Mirko Tobias Schäfer is Assistant Professor New Media & Digital Culture aan de Universeit Utrecht en directeur van the Utrecht Data School.De Utrecht Data School is een onderzoeksproject waarin studenten data analyseren en visualiseren voor organisaties. UDS is bedoeld om een brug te slaan tussen onderwijs, wetenschap en de praktijk. Opdrachtgevers kunnen kennis maken met talentvolle studenten die met een frisse en academische blik naar hun onderzoeksvraag en data kijken. Zie: www.dataschool.nl


 • Jack Spaapen

  Philip Eijlander

  Jack Spaapen is secretaris van de Raad voor Geesteswetenschappen, een van de vijf adviesraden van de KNAW. Zijn expertise ligt voorts op het terrein van wetenschaps- en innovatiebeleid en op dat van evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder ten aanzien van vraagstukken betreffende de maatschappelijke impact. Hij leidde een FP7 project genaamd SIAMPI dat gericht was op het vinden van methoden om de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te beoordelen (2009-2011).

  In dat project werd het concept van productieve interacties tussen wetenschap en samenleving uitgewerkt (www.siampi.eu). Eerder behoorde hij tot de initiatiefnemers van het ERiC project (www.eric-project.nl). Hij vertegenwoordigt de KNAW in diverse Europese evaluatienetwerken en adviseert onder meer de Zweedse research council en de Finse overheid over vraagstukken van evaluatie en hoger onderwijs.


 • Jantje Steenhuis

  Jantje Steenhuis

  Jantje Steenhuis is gemeentearchivaris en stadsarchivaris van het Stadsarchief Rotterdam bij de Gemeente Rotterdam. Tevens is ze Voorzitter van de Raad van Toezicht bij Digitaal Erfgoed Nederland.


 • Linda Steg

  Philip Eijlander

  Prof. Linda Steg is Hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de interactie tussen mens en omgeving. Zij doet onder meer onderzoek naar factoren die van invloed zijn op milieugedrag, en effecten en acceptatie van milieubeleid. Steg is tevens wetenschappelijk directeur van het Kurt Lewin Instituut, lid van het wetenschappelijk bestuur van het Groningen Energy and Sustainability Programme, en geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. 


 • Frank van Vree

  Frank van Vree

  Prof. Frank van Vree is Decaan aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en portefeuillehouder Valorisatie binnen het Decanenoverleg Geesteswetenschappen. Van Vree is historicus en houdt zich onder meer bezig met de herinnering, geschiedenis en representatie met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, historische cultuur en journalistieke cultuur en mediageschiedenis.


 • Ingrid Wakkee

  Ingrid WakkeeIngrid Wakkee combineert een baan als Universitair Hoofddocent Ondernemerschap bij de afdeling organisatiewetenschappen met een functie als Research & Business Developer bij TTO VU/VUmc waar zij lid is van de task-force alfa gamma valorisatie. Als UHD richt doet zij onderzoek naar de rol van netwerken en sociaal kapitaal in processen van startup, groei, falen en herstart. Haar onderzoek is gepubliceerd in verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals International Entrepreneurship and Management Journal en International Review of Entrepreneurship.

  Wakkee is initiatiefnemer en coördinator van de VU brede minor entrepreneurship, en werkt veel samen met intermediaire partijen op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling. Als lid van de taskforce alfa-gamma wetenschappen ondersteunt zij faculteiten en onderzoeksleiders bij het opstellen van een valorisatie-strategie, begeleidt zij wetenschappers bij de vertaling van hun onderzoeksuitkomsten in concrete toepassingen voor de publieke en private sector, en verzorgd zij trainingen en workshops op het gebied van valorisatie en universiteit-industrie interactie.


 • Bas ter Weel

  Bas ter Weel

  Prof. Bas ter Weel is lid van de driehoofdige directie van het Centraal Plan Bureau. Tevens is hij hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht. Van 2007 tot 2010 was hij hoofd van de sector Internationale Economie en van 2010 tot 2013 hoofd van de sector Arbeid en Onderwijs. Voordat hij bij het CPB werkte, was hij econoom en later adviseur bij de Autoriteit Financiële Markten en in verschillende functies verbonden aan de Universiteit Maastricht.


 • Dorien Wellen

  Dorien Wellen

  Dorien Wellen is coördinator van het Knowledge & Technology Transfer Office aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kennistransfer. In de afgelopen decennia was ze expert voor verschillende valorisatie en innovatie projecten van de Nederlandse overheid, de VSNU en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. In 2008 heeft ze meegewerkt aan de Nationale Valorisatie Agenda.


 • Michiel Westenberg

  Prof. Michiel Westenberg is Hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden (sinds 2001). Hij studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is in de VS gepromoveerd aan de Washington University. Hij behaalde zijn post-doc aan de University of California Berkeley en is Universitair Docent Kinderpsychiatrie en UHD Psychologie aan de Universiteit Leiden.


  Hij doet onder meer onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling in de adolescentie, in het bijzonder spreekangst, sociale angst en leermotivatie middelbare scholieren. Als Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Psychologie verantwoordelijk voor valorisatie van wetenschappelijk onderzoek.


 • Loek Worm

  Loek Worm is medeoprichter van InsightYou. Als Managing Director is hij verantwoordelijk voor het overdragen en commercialiseren van kennis en inzichten vanuit de neuro-economie over professionele ontwikkeling. InsightYou is een ontwikkelplatform voor professionals dat als doel heeft om deze professionals middels inzicht in hun biologische talenten te laten excelleren in een rol die van nature bij ze past. 


  Hij studeerde Business Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2008 ontwikkelt hij vanuit het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM) van de Erasmus Universiteit maatwerk opleidingsprogramma’s voor het commerciële bedrijfsleven. Het ISAM heeft als doel het genereren van originele wetenschappelijke kennis omtrent sales en account- management en het uitdragen van deze nieuwe inzichten naar het (inter)nationale bedrijfsleven.


 • Theo van der Zee

  Philip Eijlander

  Theo van der Zee manager van SocioQuest, het bureau voor praktijkonderzoek, -advies en kennistoepassing van de vakgroep sociologie Rijksuniversiteit Groningen. SocioQuest geeft invulling aan haar rol door het doen van praktijkonderzoek en geven van advies in opdracht van diverse organisaties zoals gemeenten, provincies en woningcorporaties;Het nemen van concrete initiatieven om op specifieke(re) markten sociologische kennis toe te passen en te vermarkten.
  Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn ZorgfocuZ (onderzoek en advies voor zorgorganisaties) en de uitrol van KiVa (anti-pestprogramma voor het primair onderwijs).


 • Frank Zwetsloot

  Frank Zwetsloot is oprichter van ScienceWorks. In de afgelopen twintig jaar heeft hij ruim tien organisaties en programma’s opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft o.a. ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa en Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s. Het betreft tevens het co-innovatieprogramma tussen Shanghai en de provincie Zuid Holland en het programma “Wetenschap voor patiënten”.

  Bij ScienceWorks bracht hij verscheidene meetsystemen tot stand, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen door middel van het Technopolicy Model. Tevens is er een methode ontwikkeld om de efficiency van incubators door te lichten en een model voor “duurzaam wetenschappelijk ondernemerschap”. Recent verscheen van zijn hand bij Athenaeum Polak de historische roman ‘De schaduw van Josephus’. Op basis van “Faction” gaat hij in op de rol van de controversiële Joodse historicus Flavius Josephus bij het ontstaan van het Christendom.


Partners & Sponsers

Valorisatie Rotterdam

Het Erasmus Centre for Valorisation ondersteunt wetenschappers aan de EUR met hun valorisatie activiteiten, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wetenschappers worden gekoppeld aan ondernemers en productontwikkelaars in kenniswerkplaatsen om samen academische kennis verder te ontwikkelen tot waardevolle producten en diensten. Tevens geeft het ECV via een proprietary model voor kennisvalorisatie invulling aan de maatschappelijke impact paragraaf in subsidietrajecten. Daarnaast integreert het ECV samen met SMO en ondertussen meer dan 150 co-auteurs de inzichten die de afgelopen jaren in Nederland zijn opgedaan in een handboek voor kennisvalorisatie.
SMO

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is de denktank voor Nederland die door middel van grondige analyses de dialoog tussen bedrijfsleven en maatschappij met betrekking tot langetermijnvraagstukken voor Nederland stimuleert en faciliteert. SMO vertaalt inzichten uit wetenschappelijk onderzoek enerzijds en expertise uit het bedrijfsleven anderzijds naar begrijpelijke en goed toepasbare informatie. Deze kennis wordt sinds 1968 op verschillende manieren voor een breed publiek toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld door goed leesbare publicaties, online content en gekwalificeerde sprekers op verschillende evenementen.


Logo RUG

De afdeling Research & Valorisation van de Rijksuniversiteit Groningen verbindt wetenschap en de maatschappij door samenwerking te stimuleren tussen de universiteit met bedrijven en organisaties. Zij zijn actief op de speerpunten van de RUG en staan midden in het innovatieproces met bedrijven. De afdeling adviseert over financiële mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking met het bedrijfsleven. Daarbij ondersteunt de afdeling ook ondernemende wetenschappers op het gebied van business development en octrooiaanvragen.
Logo RU

Het Knowledge & Technology Transfer Office (KTTO) van de Radboud Universiteit stimuleert innovatie en economische ontplooiing door de overdracht van kennis en technologie. Dit opent ook nieuwe bronnen van financiering die de Radboud Universiteit Nijmegen in staat stelt de kwaliteit van onderzoek en onderwijs te verbeteren. Het KTTO beoogt alle aspecten van de kennis-en technologieoverdracht aan de Radboud Universiteit te stimuleren en te vergemakkelijken.
vsnulogo

De VSNU (Vereniging van Universiteiten) is gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten naar het kabinet, de politiek, de overheid en naar maatschappelijke organisaties. Dit doet de VSNU door het faciliteren van debat, het ontwikkelen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, het bijdragen aan reputatieverbetering van de universitaire sector en het maken van strategische keuzes om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland te versterken. Binnen de VSNU bestaat de stuurgroep Onderzoek en Valorisatie, die het raamwerk voor valorisatie ontwikkelt.
Logo CLARIAH

CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een gezamenlijk project van een kernteam van wetenschappers, gesteund door een consortium van kennis- en erfgoedinstellingen (waaronder de KNAW-instituten IISG en Meertens Instituut), publieke organisaties en bedrijven. Recentelijk heeft CLARIAH van het NWO een subsidie gekregen van 12 miljoen Euro om een digitale infrastructuur te bouwen, waarmee grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar kunnen worden gekoppeld en digitaal doorzoekbaar worden gemaakt.
Logo Cick Nieuw

CLICKNL is een kennis- en innovatie netwerk voor de creatieve industrie. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. Deelsectoren waar CLICKNL bij betrokken is, zijn Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage.
raad van cultuur logo

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.
Rathenau_Logo

Het Rathenau Instituut onderzoekt ontwikkelingen in wetenschap en technologie, duidt de gevolgen voor maatschappij en beleid en stimuleert dialoog en debat om besluitvorming over wetenschap en technologie te ondersteunen.
Rathenau_Logo

Samenwerking tussen academici, organisaties en bedrijfsleven creëert (meer)waarde. UtrechtVC, het Utrechtse Valorisatieprogramma, brengt deze verschillende partijen bij elkaar. Samen realiseren zij kennisuitwisseling en helpen ze economische en/of maatschappelijke waarde te creëren.
Rathenau_Logo

De Koninklijke Bibliotheek (afgekort: KB) is Nederlands nationale bibliotheek, en is opgericht in 1798. De bibliotheek heeft als doelstelling iedereen toegang te geven tot kennis en cultuur van het heden en verleden van Nederland en fungeert als kenniscentrum voor wetenschappelijke informatievoorziening waarbij zij hoogwaardige diensten voor onderzoek, studie en cultuurbeleving levert. In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek staan de geesteswetenschappen centraal, met het accent op Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur. Omdat de digitale bibliotheek volop in ontwikkeling is, is de KB actief in allerlei (inter-) nationale projecten met betrekking tot digitalisering, digitale duurzaamheid en auteursrecht.

ASVA_alfapact

Het Alfapact denkt dat de kansen die de geesteswetenschappen, de maatschappij en het bedrijfsleven elkaar te bieden hebben nog lang niet genoeg benut worden. Onder meer door middel van stages voor geesteswetenschapstudenten, betere voorlichting over banen in het onderwijs, het behouden van unieke kleine geesteswetenschappelijke studies in Nederland en het aanmoedigen van ondernemerschap onder geesteswetenschappers denkt het Alfapact dat te kunnen bewerkstelligen.