ennl           

Privacy Statement ScienceWorks

Om naar behoren diensten aan onze bezoekers, klanten en opdrachtgevers te leveren, kan ScienceWorks in voorkomende gevallen uw persoonsgegevens verwerken. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Identiteit gegevensverwerker
Naam: ScienceWorks BV
Adres: Mauritskade 5, 2514 HC Den Haag
Contact: +31 70 346 2505; info@scienceworks.nl

Gegevens
ScienceWorks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ScienceWorks, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of registratieformulier via de website aan ScienceWorks verstrekt. ScienceWorks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw functie en organisatie
– Uw IP-adres

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Hieronder staan de verschillende doeleinden en rechtsgronden beschreven op basis waarvan wij uw gegevens kunnen verwerken.

Overeenkomst
– ScienceWorks kan uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Doorgaans bestaat een dergelijke overeenkomst uit een registratie voor een evenement of uit een opdracht voor dienstverlening. Sommige gegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen sluiten. Dergelijke verplicht te verstrekken gegevens worden als zodanig aangemerkt in de overeenkomst. Zonder die gegevens kan ScienceWorks geen overeenkomst met u sluiten. Indien u eerder een overeenkomst met ScienceWorks heeft gesloten, kunnen de door u verstrekte gegevens ook in de toekomst voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Bedrijfsorganisatie
– Eerder door u verstrekte gegevens kunnen door ScienceWorks gebruikt worden voor marketingdoeleinden, in het kader van de organisatie van bijeenkomsten, cursussen en opleidingen en voor archiverings- en onderzoeksdoeleinden.
– Als u bij ScienceWorks solliciteert of als u reageert op een vacature kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw cv) bewaard worden, tenzij u ons verzoekt dit niet te doen.

Toestemming
– Wanneer u niet eerder uw gegevens heeft gedeeld, kan ScienceWorks uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden wanneer u daar expliciet toestemming voor verleent.

Gegevensbeheer
U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die zijn opgenomen in de e-mails die u van ons ontvangt. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via bovenstaande contactgegevens.

Bewaartermijn
ScienceWorks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden.

Vragen
Indien u een vraag heeft over de informatie in dit privacy statement of over de verwerking van uw gegevens door ScienceWorks dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. Wij wijzen u op uw recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn.