ennl           

Congres

De Maatschappelijke Impact van
Alfa- en Gammawetenschappen

Maatschappelijke uitdagingen als inspiratie voor wetenschappelijk onderzoek

crowd_conference

Donderdag 7 december 2017
Universiteit van Amsterdam

Over het congres • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden

  Het congres in Amsterdam is de vierde editie van het jaarlijkse “Alfa- Gamma Valorisatie Congres” dat de afgelopen jaren steeds weer veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Met de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda waarin de alfa-gammawetenschappen een zeer zichtbare plek hebben gekregen, krijgt de maatschappelijke impact een nieuwe impuls.

  Tijdens het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven ingaan op het thema Maatschappelijke uitdagingen voor wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen . De vraag is daarbij vooral:

  - Hoe kunnen we succesvol zijn in het vormgeven van samenwerking tussen maatschappij en wetenschap?
  - Welke rollen kunnen onderzoekers en hun maatschappelijke partners zoal innemen?
  - Hoe zit vraagsturing eruit op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau?

 • Klik op de afbeelding om het programma als PDF te downloaden.
 • Klik op de afbeelding om het programma als PDF te downloaden.

 • Presentaties
  Hier vindt u alle presentaties van de congresdag. U kunt ze hier downloaden.

  Plenair Ochtendprogramma
  Rob Hamer
  Rick Delbridge

  "Betrekken van maatschappij vanuit wetenschap"

  Samenwerking met Hogescholen

  Matthijs ten Berge
  Jeroen Boomgaard

  Kunst & Cultuur

  Patricia Alkhoven
  Wim Hupperetz

  Openbaar bestuur

  Antoinette de Bont
  Martien Kuitenbrouwer
  Eefke de Haan

  Migratie

  Joyeeta Gupta
  Rob van Tulder
  Tina Cambier-Langeveld

  Onderwijs & Pedagogiek

  Rafael van Crimpen
  Sui Lin Goei
  Monica Koster

    "Methoden en technieken voor samenwerking"

  Randvoorwaarden voor Valorisatie

  Wiljan van den Akker
  Mirjam Leloux
  Emile Aarts

  Lokale & Regionale ontwikkeling

  Stan Kaatee
  Annemieke Galema

  Organisatie Impact Geesteswetenschappen

  Barend van der Meulen
  Bert Jan lietaert Peerbolte
  Gerty Lensvelt Mulders
  Kitty Zijlmans
  Frank van Vree

  Betrekken van burgers

  Arwin van Buuren
  Jan Willem Duyvendak & Christian Bröer

  Co-creatie

  Roel van den Berg
  Stefania Milan

  Slotprogramma

  Aanbevelingen vanuit de deelsessies

  Pieter Duisenberg: De Digitale Samenleving
     
 • Datum: Donderdag 7 december 2017

  Locatie: Het congres vindt plaats op de Universiteit van Amsterdam in de Oude Lutherse Kerk

  Universiteit van Amsterdam, Oude Lutherse Kerk

  Taal: Nederlands & Engels

  Kosten:Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Korting; Deelnemers van academische instellingen betalen een gereduceerd tarief van € 195- (excl. 21% BTW).

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen, en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 15 november, dan worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 15 november zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.


Voorwoord dagvoorzitter

Met de onderzoeksvragen die voortkwamen uit de Nationale Wetenschapsagenda heeft de Maatschappelijke impact van wetenschap een nieuwe impuls gekregen. Het grote belang van Alfa-en Gammawetenschappen kwam hiermee duidelijk naar voren. Dit jaar zal dit congres zich nader buigen over de wijze waarop vragen vanuit de maatschappij kunnen worden opgenomen in het Alfa-en Gamma onderzoek. Het vereist concrete ervaring en ambitie om deze vraagsturing vanuit de samenleving degelijk en op het juiste niveau te organiseren zodat het recht doet aan maatschappelijke èn wetenschappelijke ambities. Juist binnen de Alfa-en Gammawetenschappen is het van groot belang om inspirerende voorbeelden van Impact zichtbaar te krijgen. Op het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven op een heel concreet niveau ingaan op het thema ‘Maatschappelijke uitdagingen als inspiratie voor wetenschappelijk onderzoek’. Deelnemers en sprekers zullen zich concentreren op hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en kwalitatief hoogwaardig onderzoek vanuit de alfa- en gammawetenschappen. Dat is van belang voor ons allemaal. Ik zie er daarom naar uit om u op 7 december in Amsterdam te mogen verwelkomen! Alexander Rinnooy Kan, Universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde, UvA en kwartiermaker van de Nationale wetenschapsagenda

Sprekers

 • Emile Aarts

  Emile Aarts is sinds 1 juni 2015 rector magnificus van Tilburg University. Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid inclusief aansluitingsproblematiek vwo-wo en samenwerking met hbo, het onderzoeksbeleid inclusief tweede en derde geldstroomonderzoek, internationalisering, het leerstoelenbeleid en de Academische representatie (College voor Promoties). Emile Aarts (1955) studeerde natuurkunde aan de Radboud Universiteit en promoveerde in 1983 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1983 tot 2012 was hij werkzaam bij Philips Research in verschillende onderzoeks- en managementfuncties totdat hij in 2009 benoemd werd tot Chief Scientific Officer. Sinds 1990 was hij deeltijdhoogleraar Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2012 verliet hij Philips om zijn academische loopbaan voort te zetten als decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica aan de TU/e. Emile Aarts heeft een lange staat van dienst als bestuurder van academische en overheidsinstanties, zowel op landelijk als Europees niveau. Hij was lid van de European ICT Advisory Board (ISTAG) en ruim tien jaar voorzitter van het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen. Hij is coauteur van meer dan vijftien boeken en tweehonderd wetenschappelijke publicaties. Hij was betrokken bij de lancering van het innovatieconcept Ambient Intelligence (1997), oprichter van het Philips ExperienceLab (1998), het Intelligent Lighting Institute (2008) en het Data Science Center Eindhoven (2013). In 2014 lanceerde hij het Cluster Initiatief Data Science waarin Tilburg University en TU/e zich sterk maken voor een Brabants expertise centrum op het gebied van Data Science met internationale allure. Zijn onderzoeksinteresses hebben betrekking op Data Science, Sociale Innovatie, en Open Innovatie.
 • Wiljan van den Akker

  Wiljan van den Akker is vice-rector onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij faculteitshoogleraar en schrijver. Eerder was hij aan de Universiteit Utrecht decaan van de faculteit Geesteswetenschappen, en directeur onderzoeksinstituten bij de KNAW, waar hii onder meer de initiator was van Data Archiving and Networked Services (DANS; KNAW en NWO), dat zich toelegt op duurzame archivering en ontsluiting van onderzoeksgegevens uit de Geestes- en Maatschappijwetenschappen.
 • Patricia Alkhoven

  Patricia Alkhoven is ‘trekker’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) route Levend Verleden, Daarnaast is zij Coordinator Externe Samenwerking bij CLARIAH en Coordinator van het FieldLab Virtual Worlds (CLICKNL). Zij is tevens aangesteld bij het Humanities Cluster van de KNAW als Coordinator Valorisatie en Impact van onderzoek. Voorheen was zij programmacoördinator van het Innovatienetwerk CLICKNL Cultureel Erfgoed, een van de zes netwerken onder de Topsector Creatieve Industrie,
 • Roel van den Berg

  Roel van den Berg is de manager van het Programma Research Services van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat programma zal in de komende jaren de onderzoeksdiensten op de EUR harmoniseren en integreren. Diensten hebben onder andere betrekking op juridische aspecten van onderzoeksprojecten, subsidies, data management, ethische eisen en de mogelijkheden om maatschappelijke impact te genereren. Roel is tevens manager van het Erasmus Initiative “Smarter Choices for Better Health”, waarin wordt samen gewerkt rond diverse gezondheidsthema’s zoals preventie van gezondheidszorg en value-based health care. Het Erasmus Initiative vormt een belangrijke inspiratiebron voor de diensten die binnen het Programma Research Services ontwikkeld worden.
 • Matthijs ten Berge

  Matthijs ten Berge (1975) is directeur van het Amsterdam Creative Industries Network, katalysator van publiek-private-samenwerkingen op het gebied van creatieve industrie en digitale technologie in de Metropoolregio Amsterdam. Het netwerk is opgericht in 2013 door de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Eén van de initiatieven van van het Amsterdam Creative Industries Network is de Knowledge Mile: een living lab dat grootstedelijke vraagstukken en kennis tussen het Mr. Visserplein en het Amstelplein in Amsterdam bij elkaar brengt en waar inmiddels meer dan 200 partners bij betrokken zijn.
 • Antoinette de Bont

  Antoinette de Bont is onderzoeksdirecteur van het Instituut Gezondheidsbeleid en -management aan de Erasmus Universiteit. Ze heeft een master in gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Ze schreef haar proefschrift over de rol van databases in het gezondheidsbeleid. In 2010 was zij een Harkness-fellow bij Kaiser Permanente in de Verenigde Staten. Haar onderzoek richt zich op de sociologie van innovatie in de gezondheidszorg, met een bijzondere focus op digitalisering en ‘new professional roles’.
 • Jeroen Boomgaard

  Jeroen Boomgaard studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is aan diezelfde universiteit verbonden als coördinator van de research master Artistic Research. Daarnaast is hij werkzaam als Lector Art & Public Space bij de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Sinds maart 2017 is hij tevens program manager van het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIASnl). In 2017 publiceerde hij: Jeroen Boomgaard en Rogier Brom (Eds.), Being Public. How Art Creates the Public, Valiz Publishers Amsterdam; Jeroen Boomgaard, Rini Hurkmans en Judith Westerveld (Eds.), Compassion, A Paradox in Art and Society, Valiz Publishers Amsterdam.
 • Arwin van Buuren

  Arwin van Buuren (1980) is bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is oprichter en Academic Director van de incubator GovernEUR en van de Erasmus Governance Design Studio. Hij is daarnaast programmamanager van het onderzoeksprogramma Repolis, waarin de relatie tussen burgerinitiatieven en overheden wordt bestudeerd. Arwin wordt met grote regelmaat door overheden gevraagd om op te treden als adviseur, expert of reflector. Het onderzoek van Arwin heeft een sterk ontwerpgerichte ambitie en richt zich op het in gezamenlijkheid met betrokkenen ontwerpen en (lerend) evalueren van oplossingen voor vraagstukken in het publieke domein. In 2017 hield Arwin zijn oratie getiteld: “Vormgeven aan uitnodigend bestuur. Pleidooi voor een ontwerpgerichte bestuurskunde”.
 • Tina Cambier-Langeveld

  Tina Cambier-Langeveld is gepromoveerd in de taalkunde, en sinds 1999 actief als forensisch taal- en spraakonderzoeker. Zij is thans werkzaam als senior linguïst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, als adviseur en forensisch spraakonderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut, en als universitair docent aan de Universiteit Leiden. Als docent brengt zij de praktijkkennis die ze na haar studie heeft opgedaan weer terug naar de opleiding. Daarnaast is zij sinds 2011 voorzitter van de International Association for Forensic Phonetics and Acoustics.
 • Rafael van Crimpen

  Rafael van Crimpen studeerde geschiedenis en behaalde een master in management en organisatie aan Tias Business School. Zij is sinds 2014 directeur van de Breitner Academie een van de zes instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De Breitner Academie heeft een bachelor docent beeldende kunst en vormgeving en een master kunsteducatie in huis. Het interdisciplinaire lectoraat kunsteducatie is hier tevens gehuisvest. Zij is voorzitter van het landelijk overleg docentopleidingen beeldende kunst en zit in het landelijk overleg van kunstvakdocentopleidingen van de vereniging hogescholen. Zij participeert in vijf stuurgroepen van vo-opleidingsscholen in Amsterdam en omgeving. De Breitner Academie heeft het succesvolle programma TechnologyLab_ ontwikkeld, een programma voor middelbare scholieren waarin kunst technologie en wetenschap bij elkaar komen. TechnologyLab is tevens een programma binnen ArtechLab Amsterdam, een onderdeel van het Amsterdam Creative Industries Network.
 • Geert ten Dam

  Geert ten Dam is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA (sinds 1999) en projectleider van de Nederlandse bijdrage aan de International Civic & Citizenship Education Study 2016 naar burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot eind 2014 was Ten Dam voorzitter van de Onderwijsraad. Eerder was zij lange tijd rector van de Universitaire Lerarenopleidingen van de UvA en voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen van de UvA
 • Jaap de Jong

  Jaap de Jong is directeur van De Gezonde Stad. Deze stichting zet zich in voor een groener, schoner en slimmer Amsterdam, door zelf duurzame projecten te starten en uit te voeren. In deze projecten komen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en bewoners bij elkaar. Jaap werkt sinds 2005 vanuit verschillende posities aan duurzame ontwikkeling. Hij is mede-oprichter van Stichting Rooftop Revolution, en werkte als beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid, als consultant bij Royal HaskoningDHV, en als aanjager van duurzame energieprojecten in Zuidelijk Afrika.
 • Rick Delbridge

  Rick Delbridge is Dean of Research, Innovation and Enterprise aan de University of Cardiff in Wales. Zijn belangrijkste gebieden van onderzoeks-expertise zijn innovatie en werkgelegenheidsrelaties, Japans management en 'manufacturing'. Voorheen was hij Hoofdecaan van onderzoek aan de Business Cardiff School. Ook was hij decaan van onderzoek aan de College of Arts, Humanities and Social Science. Rick is daarnaast initiator van het Social Science Research Park(SPARK) in Cardiff en coauteur van het Nesta Paper Social Science Parks – society’s new super-labs. Verder is Rick Hoofdredacteur bij het Academy of Management Review en redactielid bij het ‘International Journal of Human Resource Management’ en het ‘Journal of Management Studies and Organisatiestudies’.
 • Harry van Dorenmalen

  In juni 2017 verliet Harry van Dorenmalen IBM na 35 jaar. De laatste rollen waren voorzitter van IBM Europe, CEO IBM BeNeLux en Nederland voor 12 jaar. Als voorzitter van Europa was hij verantwoordelijk voor alle betrekkingen met de EU en de NAVO, evenals voor de betrekkingen tussen universiteiten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en diversiteit. Hij is momenteel commissaris bij KPMG en hoofd / lid van verschillende andere entiteiten, zoals TopTeam Sport NL, Economic Board Amsterdam, Digital cie VNO en adviseert verschillende zakelijke en maatschappelijke initiatieven. Bij zijn vertrek bij IBM ontving hij een koninklijke verklaring als Officier in de Orde van Oranje-Nassua voor zijn internationale en maatschappelijke bijdrage.
 • Pieter Duisenberg

  Pieter Duisenberg is sinds 1 oktober jl. de voorzitter van de Vereniging van universiteiten (VSNU). Eerder was hij vijf jaar woordvoerder hoger onderwijs voor de VVD in de Tweede Kamer. Voor zijn opvallende bijdrage om mensen te binden en zich niet te laten belemmeren door politieke kleur is hij in 2016 uitgeroepen tot Meest Sportieve Kamerlid. Voordat hij de Tweede Kamer in ging, werkte Pieter ruim twintig jaar in het bedrijfsleven, bij Shell, McKinsey & Company en Eneco. Bij de VSNU zet Duisenberg zich in voor een toppositie, zowel in het hart van onze samenleving als op het internationale speelveld.
 • Jan Willem Duyvendak

  Jan Willem Duyvendak is Distinguished Research Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, nadat hij directeur was van het Verwey-Jonker Research Institute for Social Issues (1999-2003) en hoogleraar Community Development aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met betrekking tot zijn achtergrondopleiding behaalde hij zijn masterdiploma's in zowel sociologie als filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bovendien deed hij zijn promotieonderzoek naar nieuwe sociale bewegingen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn momenteel de transformatie van de verzorgingsstaat, het behoren tot en 'zich thuis voelen' en het nativisme. In 2013-2014 was Duyvendak Distinguished Fellow bij de Advanced Research Collaborative in het Graduate Center van de City University of New York. In het voorjaar van 2016 was hij Research Fellow aan het Paris Institute for Advanced Studies. Sinds juli 2017 is hij Executive Committee Chair bij Council for European Studies. Op 1 januari 2018 wordt hij directeur van het Nederlands Instituut voor Aanvullingen in de Humane en Sociale Wetenschappen (NIAS-KNAW)
 • Annemieke Galema

  Annemieke Galema is directeur Research & Valorisatie van de Rijksuniversiteit Groningen en is tevens voorzitter van de Programma Board van Northern Knowledge, het samenwerkingsverband van universiteit, hogeschool en academisch ziekenhuis voor Ondernemerschap en Valorisatie in de regio.

  In deze hoedanigheid is zij nauw betrokken bij de valorisatieactiviteiten van de kennisinstellingen, waar door kennistransfer en waardecreatie vanuit onderzoek en onderwijs, samenwerking plaatsvindt op zowel economisch als maatschappelijk terrein. Vanuit Northern Knowledge wordt door de verbinding van ondernemerschap, valorisatie, kennistransfer, campusontwikkeling en business ontwikkeling een brug geslagen tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

  Annemieke Galema was in de regio als lid van het eerste bestuur betrokken bij de verkiezing van Leeuwarden tot culturele hoofdstad 2018 en promoveerde op een onderzoek naar migratie vanuit Nederland naar de VS in de 19e eeuw.
 • Eric Gerritsen

  Erik Gerritsen is sinds juni 2015 Secretaris Generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erik heeft zowel binnen als buiten de rijksoverheid ruime ervaring opgedaan.

  Zo was hij tot juni 2015 Bestuursvoorzitter bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Daarvoor was hij Gemeentesecretaris, en later ook Kennisambassadeur, bij de Gemeente Amsterdam. Eerder was hij plaatsvervangend Secretaris Generaal en Directeur Financiële en Economische Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Erik begon zijn carrière bij het Ministerie van Financiën.

  Erik Gerritsen werd in 1962 in Den Haag geboren. Erik studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en later ook Bestuurskunde en Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op De Slimme Overheid.
 • Martine Gosselink

  Martine Gosselink is sinds februari 2009 hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum Amsterdam. Daarvoor was zij als partner en medeoprichter van het cultureel collectief De Nieuwe Collectie werkzaam. Sinds 1995 realiseerde zij tentoonstellingen, onderzoek en publicaties voor musea en culturele instellingen in Nederland en buitenland, van Sri Lanka tot Iran. De beeldcultuur uit de periode van de VOC en de WIC is haar specialisme. Dit leidde onder meer tot het opzetten van de eerste historische database van Nederland: de ‘Atlas of Mutual Heritage’ (atlasofmutualheritage.nl). Gosselink was initiator van het Dutch Manhattan Heritage Program en de bijbehorende tentoonstelling ‘New Amsterdam. The Island at the Center of the World’ in het Henry Hudson-jaar (2009). In het Rijksmuseum is zij onder meer verantwoordelijk voor de Landenreeks (een serie over de handels/koloniale relatie tussen Nederland en 8 landen), de Nacht van de Geschiedenis en de jaarlijkse documentairefotografie tentoonstelling Document Nederland.
 • Joyeeta Gupta

  Joyeeta Gupta is Professor of Environment and Development in the Global South, aan het Amsterdam Institute for Social Science Research van de Universiteit van Amsterdam en (UNESCO) IHE-instituut voor watereducatie in Delft, en is covoorzitter van de VN Environment’s Global Environmental Outlook (2016-2019). Ze is hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics en is lid van de redactieraad van verschillende academische tijdschriften. Ze was ‘lead author’ in het 'Intergovernmental Panel on Climate Change', dat in 2007 de Nobelprijs voor de vrede won met Al Gore.

  Daarnaast is Joyeeta lid van wetenschappelijke stuurgroepen van internationale programma's, waaronder het stuurcomité van het wereldwijde onderzoeksprogramma voor landbouwonderzoek (CGIAR) over bossen, bomen en Agroforestry; en Future Earth's Earth System Governance. Op Europees niveau is ze lid van Science Europe's Scientific Committee for the Sciences en van het Joint Programming Initiative - Climate Transdisciplinary Advisory Board in Brussel. Tevens is zij lid van de Raad van Commissarissen van Oxfam Novib en van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

  Joyeeta is vice-voorzitter van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en lid van de Nederlandse Adviesraad voor Internationale Betrekkingen.
 • Eefke de Haan

  Eefke de Haan is sinds 2008 strateeg bij de gemeente Leiden. In die functie is zij onder meer secretaris en ambtelijk voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland, een samenwerkingsverband van de twaalf universiteitssteden en hun universiteiten, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en Kences. Ook is zij de coördinator voor Leiden van de G32. Daarvoor werkte zij voor de gemeenten Leiden en Amsterdam in diverse functies in de volkshuisvesting. Ook trad zij op als docent aan de Bestuursacademie Nederland en aan de Leidse Academie. Eefke de Haan studeerde Geschiedenis en Nederlands aan de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam.
 • Rob Hamer

  Rob Hamer studeerde af in de Biochemie aan de Universiteit van Utrecht in 1981 en behaalde zijn PhD Medicijnen (1986) aan dezelfde universiteit. Hij startte zijn carrière als voedingschemicus bij TNO Cereals, Flour & Bread Institute. In 1997 werd hij benoemd tot directeur van het nieuw opgezette Technological Top Institute, genaamd Top Institute Food & Nutrition (TIFN). In 1999 werd hij benoemd tot part-time professor in Technology of Cereal Proteins van de Foods Chemistry Groep van de Wageningen Universiteit. Rob heeft meer dan 160 artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften (H-index 33), is schrijver en editor van verscheidene boeken en ontving meerdere prijzen voor zijn bijdragen in Cereal Science.

  Vanaf december 2009, is Rob Vice-President Discover, Unilever R&D Vlaardingen. In 2011 werd hij benoemd tot Directeur van Unilever R&D Vlaardingen en Vice-President R&D Foods.

  Rob is bestuurslid van een aantal organisaties waaronder ILSI-Europe, TKI Agri&Food en Food Valley.

  Vanaf april 2014 is Rob voorzitter van de Commissie Technologie en Innovatie VNO-NCW.
  Sinds 2015 is Rob lid van de stuurgroep Nationale Wetenschapsagenda en sinds juni 2015 is hij President van FoodNexus.
 • Wim Hupperetz

  Wim Hupperetz (1966) studeerde Oude Geschiedenis en Provinciaal-Romeinse Archeologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Tilburg. Zijn proefschrift ‘Het geheugen van een straat. 800 jaar wonen in de Visserstraat te Breda’ is een multidisciplinaire studie die kenmerkend is voor zijn werkwijze. Hierin worden archeologie, archiefonderzoek, bouwhistorie/stedenbouw en etnologie gecombineerd. Hupperetz werkte 16 jaar in diverse functies bij het Limburgs Museum in Venlo en stapte toen over naar Erfgoed Nederland. Daar was hij een jaar werkzaam als programmamanager Erfgoed en Ruimte voordat hij in 2009 directeur werd van het Allard Pierson Museum. Per 2017 is hij ook directeur van Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Belangrijke aandachtsgebieden waarover hij ook publiceerde zijn onder meer archeologie & materiële cultuur, cultuurlandschap, digitaal erfgoed, kastelen & museologie. Hupperetz is ook lid van de domeincommissie Erfgoed bij de Raad voor Cultuur, actief in verschillende grote EU-projecten en lid van diverse tijdschriftredacties. Per 1 februari 2016 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Stan Kaatee

  Stan Kaatee is sinds februari 2017 (45, Haarlem) directeur Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. EZ Amsterdam houdt zich bezig met de economische strategie voor de ontwikkeling van de stad, de acquisitie van (internationale) bedrijven en het vestigingsklimaat in de meest brede zin van het woord. De economische ontwikkelstrategie is recent uitgebracht onder de naam: “Ruimte voor de economie van morgen”. Stan werkte in de periode 1997-2017 bij het Rijk, twaalf jaar bij het ministerie van Financiën, en de laatste acht jaar bij het kabinet van de minister-president, als raadadviseur voor Financiën. In 2012 was hij secretaris van de kabinetsformatie.
 • Marcel Kloosterman

  Marcel Kloosterman is sinds mei 2016 subsidiecoördinator bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij is technisch natuurkundige en is heeft sinds 2002 de functie van (senior) subsidieadviseur bekleed bij PwC en Oude Avenhuis & Van Dijk. Binnen die functies heeft hij zich gespecialiseerd in subsidieverwerving voor hogescholen, met een focus op de subsidiering van het praktijkgericht onderzoek.Marcel is werkzaam binnen Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

  Dit is het valorisatiecentrum van vijf samenwerkende kennisinstellingen in Amsterdam, namelijk UvA, HvA, VU, VUmc en het AMC. Binnen dit samenwerkingsverband worden onderzoekers o.a. geholpen met het tot toepassing brengen van kennis, met het realiseren van strategische samenwerkingen, met het verwerven van middelen en met alle zaken rondom (het beschermen van) intellectueel eigendom en contracten. Het realiseren van maatschappelijke impact van het onderzoek is waar IXA doorlopend mee bezig is. Samenwerking tussen disciplines, tussen instellingen, in de keten en publiek-privaat is daarbij een belangrijke (rand)voorwaarde.
 • Monica Koster

  Monica Koster werkt als zelfstandig onderzoeker, adviseur en lesmateriaalontwikkelaar op het gebied van schrijfvaardigheid en taalonderwijs. Zij is tevens uitgever van Tekster, een lesmethode voor schrijfvaardigheid voor groep 6 tot en met 8. Deze lesmethode heeft zij, samen met haar collega Renske Bouwer, ontwikkeld en op effectiviteit beproefd. Tekster bleek een uitermate effectieve methode: na vier maanden wekelijks gewerkt te hebben met Tekster, boekten leerlingen een vooruitgang van maar liefst anderhalf leerjaar op het gebied van schrijfvaardigheid. In september 2016 promoveerde Monica cum laude op het proefschrift “Bringing writing research to the classroom: The effectiveness of Tekster, a newly developed writing program for elementary students”. In november 2016 ontving zij de NRO-VOR-praktijkprijs voor de relevantie van haar onderzoek voor de onderwijspraktijk.
 • Martien Kuitenbrouwer

  Martien Kuitenbrouwer is mede oprichter van het Public Mediation Programme (PMP) aan de Universiteit van Amsterdam, een programma wat is opgericht om conflicten en impasses in publiek-maatschappelijke vraagstukken te diagnosticeren en los te trekken ((www.uva.nl/pmp). Ze is opgeleid als historica en economisch bestuurskundige en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en aan de London School of Economics. Ze werkte achtereenvolgens als organisatieadviseur voor verschillende bestuurslagen in de publieke sector, als ambtenaar en als bestuurder, waar ze aan den lijve ondervond hoe taai en complex samenwerking kan zijn bij ingewikkelde publiek-maatschappelijke vraagstukken. Martien is gefascineerd door innovaties in de publieke sector, en de leerprocessen die daaraan verbonden zijn. Naast haar betrokkenheid bij PMP is ze docent aan de UvA en promoveert ze op pragmatische interventies bij maatschappelijke impasses en conflicten
 • Mirjam Leloux

  Mirjam Leloux promoveerde in de farmacie aan RU Utrecht. Ze sloot zich aan bij industriële, publieke en private onderzoeksorganisaties om technologieoverdracht, bedrijfsontwikkeling en managementexpertise te ontwikkelen. Ze trad op als een onafhankelijke consultant in technologieoverdracht voor universiteiten en privé-uitvinders gedurende 10 jaar. Ze publiceert regelmatig over technologieoverdracht en geeft les in ondernemerschap.
 • Henri Lenferink

  Henri Lenferink is vanaf 2003 burgemeester van Leiden en voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Hij is voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland. Dat is het samenwerkingsverband van de twaalf universiteitssteden en hun universiteiten, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en Kences, de kennisorganisatie voor studentenhuisvesters. In 1984 rondde Henri Lenferink zijn studie geschiedenis af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hierna was hij onderwijsmedewerker aan dezelfde universiteit en freelance historicus. Vanaf 1983 was hij raadslid in de gemeente Arnhem. In 1994 werd hij wethouder van onder meer financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stadsvernieuwing in Arnhem.
 • Gerty Lensvelt-Mulders

  Gerty Lensvelt-Mulders is rector van de Universiteit voor Humanistiek (UvH), waar Sociale- en Geesteswetenschappen in een faculteit zijn verenigd. Op de UvH wordt onderzoek gedaan naar het spanningsveld tussen het realiseren van menselijke potentie en het erkennen van menselijke kwetsbaarheid en het spanningsveld tussen speelruimte voor human flourishing / moreel actorschap en bepaaldheid door sociale, culturele en politieke structuren. Gerty Lensvelt-Mulders studeerde psychologie in Tilburg, waar zij promoveerde op een gedrags-genetisch proefschrift. Na haar promotie werkte zij werkte als onderzoeker bij het IVA, het Instituut Voor Arbeidsvraagstukken, en daarna aan de Universiteit Utrecht als onderzoekmethodoloog. In 2009 werd zij hoogleraar Wetenschapstheorie en Onderzoeksmethoden aan de UvH, waar zij in 2012 tot rector en voorzitter van het CvB benoemd werd. Wanneer er naast de bestuurlijke functie tijd is voor onderzoek dan gaat dat onderzoek over mensenhandel en moderne slavernij.
 • Bert Jan Lietaert Peerbolte

  (Den Haag, 1963) is sinds 1 september 2008 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is daar nu als portefeuillehouder onderzoek verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid van de Faculteit Theologie en is daarnaast voorzitter van het Dagelijks Bestuur van NOSTER, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiestudies.

  Voordat Lietaert Peerbolte aan de VU werd aangesteld, werkte hij in Leiden, Kampen en Utrecht en was hij verbonden aan Yale Divinity School. Hij was als fellow verbonden aan de universiteit van Pretoria en aan de universiteit van Heidelberg.In zijn vrije tijd is hij commentator in het nieuwsforum van Langs de Lijn en Omstreken (NPO1).
 • Sui Lin Goei

  Sui Lin Goei werkt als lector Leraren in Inclusieve Leeromgevingen op de Hogeschool Windesheim en als universitair docent en programmaleider onderzoek naar Lesson Study bij LEARN! Research Institute, Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen van de VU Amsterdam.

  Haar (onderzoeks)expertise ligt in het voorbereiden en professionaliseren van leraren in het po, so, vo, vso en mbo voor hun taak binnen passend en inclusief onderwijs met een focus op differentiatie, inclusiviteit en diversiteit. Ze heeft een brede ervaring in het multidisciplinair werken en implementeren van systemische interventies binnen onderwijs en zorg. Het ontwerpen en bouwen van deze interventies wordt gevolgd via data en op basis van deze data nemen de onderwijs- en zorgprofessionals onderwijskundige en pedagogische beslissingen. Daarnaast leidt ze binnen Windesheim als binnen de VU de (onderzoeks)projecten rond Lesson Study (www.lessonstudyNL.nl), waarbij via kleine samenwerkende teams van leraren binnen scholen en binnen de initiële lerarenopleidingen wordt gewerkt aan het ontwerpen van gedifferentieerde vak- en gedragslessen.

  Sui Lin Goei is opgeleid als orthopedagoge en onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1994 is ze gepromoveerd aan de Universiteit Twente op cognitief psychologisch onderzoek naar probleemoplossen en programmeren.
 • Karen Maex

  Karen Maex is Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam. In 1982 behaalde Karen Maex het diploma van Burgerlijk ingenieur, richting Elektronica en in 1987 de doctoraatstitel aan de KU Leuven. Ze is sinds 2001 hoogleraar Materials Physics for Nanoelectronics . Vanuit haar voltijdse opdracht aan de universiteit was ze actief in het onderzoek in het onderzoekscentrum Imec en oefende ze er verschillende leidinggevende functies uit. Als vicerector van de KU Leuven was ze van 2005 tot 2013 verantwoordelijk voor de groep Wetenschap & Technologie. Tijdens haar vicerectoraat is ze verantwoordelijk geweest voor het academisch personeelsbeleid en voor diversiteit (2005-2009).

  Van 2008 tot 2014 was ze Member van de Governing Board van het European Institute for Innovation and Technology (EIT).

  Van begin 2014 tot mei 2016 was ze decaan van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen (FNWI) aan de Universiteit van Amsterdam en van de Faculteit Exacte Weten- schappen (FEW) en de Faculteit Aard- en Omgevingswetenschappen (FALW) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds juni 2016 is ze rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam.
 • Barend van der Meulen

  Barend van der Meulen is hoofd van Research of Rathenau Instituut en professor Evidence for Science Policy aan de Universiteit Leiden. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het wetenschapsbeleid, onderzoek naar de dynamiek van het wetenschapsbeleid en de beleidsinstrumenten die worden gebruikt voor het wetenschapsbeleid. Hij adviseerde regelmatig regeringen, parlementen, financieringsorganisaties en onderzoeksinstituten over vraagstukken op het gebied van wetenschap en innovatiebeleid. Recent onderzoek omvat projecten over de toekomst van universiteiten, academische loopbanen en de organisatie van uitdagend onderzoek. Barend van der Meulen's publicaties onderzoeken een breed scala van wetenschapsbeleid, waaronder onderzoeksevaluatie, de rol van foresight, de geschiedenis van het Nederlandse wetenschapssysteem, de 'europeanisering' van wetenschap en onderzoeksfinanciering. Onlangs was hij deskundig lid van panels van de innovatiebeoordeling van Zweden, de evaluatie van onderzoeksraden in Litouwen en Hongarije en voor de herziening van de W & T-overeenkomst tussen de EU en Australië. Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke Integriteitscommissie van de Wageningen Universiteit en Research, lid van het bestuur van de Graduate School WTMC en lid van de internationale adviesraad van de Research master Cultures of Arts, Science and Technology aan de Universiteit van Maastricht.
 • Wijnand Mijnhardt

  alt="" width="150" height="150" data-id="6911" />ijnhardt bezet een persoonlijke leerstoel Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis aan de Utrechtse Universiteit. Hij is de oprichter en eerste directeur van het Utrechtse Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences (2007-2013). Daarnaast is hij voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Van 2001-2005 was hij gasthoogleraar Nederlandse geschiedenis aan UCLA. Zijn specialisme is intellectuele geschiedenis van de vroeg-moderne tijd. Op dit moment leidt hij, samen met Sven Dupre van het Max Planck Institut fur Wissenchaftsgeschichte in Berlijn, een onderzoeksproject naar het ontstaan van de moderne kennissamenleving (1500-1800). Recente boeken zijn (samen met Lynn Hunt en Margaret Jacob): The Book that Changed Europe: Picart and Bernard's Religious Ceremonies of the World (Cambridge Mass., Harvard University Press , 2010) en A New Template for Dutch History (Zwolle, 2012), samen met Paul Brusse.
 • Stefania Milan

  Stefania Milan is universitair hoofddocent van ‘New Media and Digital Culture’ aan de Universiteit van Amsterdam en van ‘Media Innovation’ aan de universiteit van Oslo. Daarnaast is zij hoofdonderzoeker van het DATACTIVE project (data-activism.net), gefinancierd met een ‘Starting Grant’ van de European Research Council en onderzoek naar de toekomst van de democratie ten opzichte van ‘Datafication’. Haar onderzoek verkent en bestudeert de technologie en participatie, het bestuur van cyberspace en de opkomende data-epistemologieën. Ze is gepassioneerd door cross-disciplinair onderzoek, innovatieve methoden en creatieve manieren van samenwerken binnen de academische wereld en daarbuiten. Stefania is de auteur van Social Movements and Their Technologies: Wiring Social Change en co-auteur van Media/Society.
 • Caroline Nevejan

  Caroline Nevejan is een onderzoeker die sinds de jaren 80, betrokken is geweest bij de opkomende digitale cultuur en netwerkmaatschappij. Nevejan is een vaste spreker en presentator op nationale en internationale fora. Ze is adviseur voor nationale en Europese beleidsmakers. Vanaf april 2017 is dr. Caroline Nevejan benoemd tot Chief Science Officer van de stad Amsterdam. De Chief Science Officer orkestreert onderzoek tussen de Gemeente Amsterdam en de verschillende wetenschappelijke, academische en artistieke universiteiten in de stad. Met een klein team zorgt ze ervoor dat ambtenaren en onderzoekers met elkaar in contact komen en dat ze samen nieuwe werkwijzen uitvinden.

  Nevejan is een onderzoeksfellow aan de ‘Amsterdam Insitute for Social Science Research’ waar zij de promoties van 5 Phd studenten begeleidt. Nevejan is tevens een onderzoeksfellow aan de ‘Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions’ waar zij Hoofdonderzoeker is van de ‘City Rhythm study’. Hiervoor was Nevejan, universitair hoofddocent bij het ‘Participatory Systems Initiative’ aan de TU Delft. Tussen 2004 en 2006 was Nevejan verbonden aan de Amsterdam School of Communication Research van de Universiteit van Amsterdam(ASCOR), waar ze werkte aan de realisering en totstandkoming van het proefschrift, Presence and the design of Trust, samen met Professor Cees Hamelink en Professor Sally Wyatt.
 • Alexander Rinnooy Kan

  Alexander Rinnooy Kan is sinds 1 september 2012 hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij werkte o.a. aan de Universiteit Delft en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1980 hoogleraar Operationeel Onderzoek werd, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus. Tussendoor bekleedde hij gasthoogleraarschappen in o.a. Californië (Berkeley), Boston (MIT) en Philadelphia (Wharton School). In 2007 werd hij benoemd tot honorair hoogleraar Policy Analysis in the Private and Public Sectors aan de UvA. Na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Alexander in 1996 toe tot de raad van bestuur van bank/verzekeraar ING, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde. Hij was van 2006 tot 2012 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Alexander is voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en houdt zich verder onder meer bezig met financieel-economische zaken. Per 9 juni 2015 is hij lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.
 • Frans Sijtsma

  Frans Sijtsma (1964) is universitair hoofddocent aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds 2006 gepromoveerd in de economie. Hij publiceert en geeft les over onderwerpen met betrekking tot economische geografie, onroerend goed en grondgebruik, en evaluatie van ruimtelijke plannen en projecten. Zijn recente onderzoek richt zich op het aanpakken van de problemen van het waarderen van economische ontwikkeling, ruimtelijk beleid en vastgoed- en grondinvesteringen vanuit een breed welzijnsperspectief met een specifieke focus op de waarde van natuur en landschap.
 • Sharon Smit

  Sharon Smit is directeur Sustainable Society bij de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2012. Daarvoor werkte ze bij verschillende gemeenten, waarbij ze zich focuste op strategie en beleidsontwikkeling. Zowel op persoonlijk als op professioneel niveau is Sharon zeer geïnteresseerd in het bouwen van bruggen en netwerken tussen mensen en tussen organisaties. Ze is er van overtuigd dat de rol van academici aan het veranderen is en ze ontwikkelt modellen en methoden voor de wetenschap om meer sociale impact te creëren. Ten slotte is Sharon coördinator van het Horizon 2020 project ACCOMPLISSH en ze is strategisch coördinator van het PERSON platform en het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO).
 • Jan Maarten van Sonsbeek

  Jan-Maarten van Sonsbeek is sinds april 2016 Chief Science Officer bij het Ministerie van Sociale aken en Werkgelegenheid (SZW). Tussen 2000 en 2012 was hij ook werkzaam bij dit ministerie als economisch adviseur op het gebied van onder meer arbeidsongeschiktheid en pensioenen. Van 2012 tot 2016 was hij werkzaam bij UWV als hoofd fondsenbeheer en premiestelling. In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in sociale zekerheidsbeleid.
 • Jack Spaapen

  Dr. Jack Spaapen is senior beleidsadviseur aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zijn belangrijkste expertise ligt op het gebied van maatschappelijke effectevaluatie, de rol van wetenschappelijk advies en onderzoeks- en innovatiebeleid. Hij coördineerde vele Akademieprojecten op deze gebieden en verschillende EU-projecten op het gebied van maatschappelijke impact en verantwoord onderzoek en innovatie (RRI). Hij werkt momenteel aan de ontwikkeling van een adequaat beoordelingssysteem voor onderzoek naar geesteswetenschappen in Nederland en is vice-voorzitter van de ENRESSH-kostenactie onder H2020 voor evaluatiemethoden in de sociale en menswetenschappen.
 • Marleen Stikker

  Marleen Stikker (1962) is directeur en medeoprichtster van Waag Society. Als 'burgemeester' van De Digitale Stad ontwikkelde Marleen Stikker in 1994 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. Datzelfde jaar startte zij de Waag, een sociale onderneming die bestaat uit Waag Society, onderzoeksinstituut voor creatieve technologie en sociale innovatie en Waag Products, dat bedrijven lanceerde als Fairphone, de eerste eerlijke smartphone ter wereld. Marleen Stikker is tevens adviseur van 'policy strategy group' van de Europese Commissie. "If You Can't Open It, You Don't Own It" (Maker’s Bill of Rights) is ook Marleen Stikker’s credo. Waag Society is actief betrokken bij de Open Design en Creative Commons-beweging en gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
 • Jan van Tartwijk

  Jan van Tartwijk is als hoogleraar Toegepaste Onderwijswetenschappen verboden aan de afdeling Educatie van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij geeft leiding aan de Graduate School of Teaching die de Utrechtse universitaire lerarenopleidingen uitvoert, is wetenschappelijk directeur van de groep Onderwijsadvies en Training (O&T) van de faculteit Sociale Wetenschappen, en lid van het managementteam van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) die gezamenlijk wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek en onderwijs richt Jan van Tartwijk zich onder meer op communicatieprocessen tussen docent en leerlingen in de klas, de relatie tussen beoordelen en motivatie en creativiteit, en de ontwikkeling van de expertise van leraren.
 • Jean Tillie

  Jean Tillie is decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht aan de Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar Politicologie in het bijzonder diversiteit en politieke integratie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij afdelingsvoorzitter van de afdeling politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar Electorale Politiek.


 • Rob van Tulder

  Rob van Tulder is Hoogleraar International Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Oprichter van de vakgroep Business-Society Management, momenteel een van de leidende instituten voor onderzoek en onderwijs op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens oprichter en academisch directeur van het Partnerships Resource Centre (PrC), een van de leidende centra in de wereld die zich bezighoudt met de Sustainable Development Goals en de manier waarop die het beste bereikt kunnen worden. Dit vergt met name nieuwe innovatieve vormen van samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Het PrC voert wereldwijd actieonderzoek uit en initieert kennisplatforms rondom deze problematiek (www.partnershipsresourcecentre.org).

  Prof. Van Tulder heeft in de afgelopen 20 jaar vele boeken en artikelen geschreven over deze thematiek – alleen en samen met collega’s. Wetenschap en praktijk worden daarbij zoveel mogelijk gecombineerd.
 • Bert Verveld

  Bert Verveld (1957) is sinds 2015 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Naast zijn voorzitterschap van de AHK bekleedt Bert Verveld diverse bestuurlijke en adviseursfuncties. Hij is voorzitter van ARIAS, het Amsterdam Research Institute for the Arts and Sciences. Dit is een samenwerkingsverband van de AHK, UvA, VU, HvA en Gerrit Rietveld Academie dat onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap stimuleert. In het verlengde daarvan maakt hij zich binnen de Taskforce KUO Onderzoek sterk voor de ontwikkeling van promotierecht en promotiebeurzen. Ook maakt hij deel uit van de stuurgroep van ACIN, het Amsterdam Creative Industries Network. Als lid van de External Advisory Board adviseert hij de Georg-August-Universität Göttingen over internationale strategie.
 • Frank van Vree

  Frank van Vree is directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-Holocaust- en Genocidestudies en hoogleraar Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij o.a. decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies aan de UvA, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en gastonderzoeker aan New York University. Hij gaf leiding aan het project kwaliteitsindicatoren in de geesteswetenschappen QriH. Van Vree studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen en Leiden en publiceerde op uiteenlopende terreinen, van moderne geschiedenis en historische cultuur tot mediastudies en journalistieke cultuur, waaronder De Dynamiek van de Herinnering (met Rob v/d Laarse, 2009) en Performing the Past. Memory, History, Identity (met Karin Tilmans en Jay Winter, 2010). Hij maakte eerder naam met studies als Metamorfose van een dagblad (1996) en In de schaduw van Auschwitz (1995). Hij was jarenlang medewerker van de Volkskrant en De Groene Amsterdammer en redacteur van Feit & fictie.

In samenwerking met:

Partners: