ennl           

Congres

Vormgeving van Maatschappelijke Impact
door Hogescholen

Randvoorwaarden en succesvoorbeelden
voor een meer zichtbare maatschappelijke impact van praktijkgerichtonderzoek


De Haagse Hogeschool
16 mei 2017

Over het Congres


 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 16 mei 2017  Vanuit Hogescholen wordt veel verwacht. Allereerst wordt in de jaarlijkse BKO rapportage van hogescholen gevraagd om aan te tonen hoe zij Impact realiseert in de maatschappij. Daarbij wordt gevraagd om optimaal aan te sluiten bij de Nationale Wetenschapsagenda, de topsectoren, valorisatieprogramma’s en zelfs met Horizon 2020.

  Om deze vele ambities te verwezenlijken zal eerst worden onderzocht hoe Hogescholen hun impact meetbaar en merkbaar kunnen maken in de dagelijkse praktijk. Vastgesteld kan worden dat momenteel het merendeel van de contractinkomsten en andere inkomsten van derde partijen niet op een begrijpelijke wijze inzichtelijk wordt gemaakt voor de buitenwereld. Veel hogescholen hebben daarnaast niet de beschikking over een afdeling waar Valorisatie wordt gecoördineerd of georganiseerd. Met de explosieve groei in de afgelopen jaren, van het onderzoek binnen Hogescholen, kan verwacht worden dat er een navenant inzicht wordt gevraagd naar het maatschappelijk rendement van de kennisopbouw binnen Hogescholen.

  In het congres van dit jaar stellen we daarom de volgende drie vragen centraal:
  1. Hoe kunnen we maatschappelijke impact definiëren op een manier die recht doet aan hogescholen?
  2. Hoe kunnen we maatschappelijke impact bij Hogescholen beter meetbaar en merkbaar te maken?
  3. Hoe kunnen Hogescholen valorisatie intern structureren, en wat is de ruimte voor betaalde dienstverlening, zoals contract- onderwijs en onderzoek?
  In het slotdebat willen we aan de orde stellen: ‘Wat zijn de randvoorwaarden voor meer zichtbare maatschappelijke impact van prakrijkgericht onderzoek?’.

  publiek

  Hogescholen Impactcongres 16 mei 2017
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 16 mei 2017


  Klik op onderstaande afbeelding om het programma te openen. Conceptprogramma
 • Het samenstellen van een divers en relevant programma is ambitieus, en vergt aandacht en expertise. Om die reden is een adviesraad samengesteld met experts op het gebied van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek en valorisatie & impact door hogescholen. We zijn trots om de leden van de adviesraad van de eerste editie van het congres Valorisatie door Hogescholen hieronder te presenteren:


  Jeroen Bos Jeroen Bos is sinds 1 november 2015 directeur van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Bos richt zich op verbinding: “Een goede verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven levert meerwaarde op en groei op langere termijn.”

  Voordien was hij directeur Dienstverlening bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor was hij 11 jaar werkzaam als adjunct-directeur en senior adviseur bij Bureau Blaauwberg. Hij gaf advies op het gebied van regionale economie en onderwijs-arbeidsmarkt en kwam in die rol veelvuldig in aanraking met het middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Bos studeerde Sociologie aan Tilburg University en volgde onder meer deelopleidingen op het gebied van geschiedenis en management bij verschillende internationale universiteiten in Denemarken en IJsland.

  Marcel de Haas Roelof Eleveld is vervuld de functie van programma manager Nieuwe Markten bij Hogeschool InHolland. Het programma management Nieuwe Markten richt zich op het verbinden van de lectoraten en opleidingen van de Hogeschool Inholland aan bedrijven, instellingen en de (lokale-) overheid. Het stimuleert initiatieven om op projectmatige wijze het onderwijs en onderzoek te verbinden aan de beroepspraktijk en ondersteunt ook de zoektocht naar middelen daarvoor. Het stimuleren van ondernemerschap en ondernemend gedrag, alsmede het ondersteunen van bestaand ondernemerschap zijn belangrijke aandachtsgebieden. Nieuwe Markten worden in de breedte opgepakt: van zorg, techniek, ICT, economie, juridisch, communicatie etc. Via dit type projecten wordt ook het contextrijk leren door studenten versterkt. Daarnaast is hij secretaris van het Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap en hij is lid van de stuurgroep van het MKB-werkoffensief. Eleveld studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. Was voorzitter van de Stichting Het Leids Debat, die de Cambridge debatvorm naar Nederland haalde. Hij is een ervaren debatleider en jurylid bij debattoernooien. Als deeltijd radiopresentator verzorgde hij voor aankomende journalisten en politici cursussen interviewtechniek. www.hashogeschool.nl  Marion Fenijn Marion Fenijn werkt als manager van het Kennis- en Informatiecentrum bij Zuyd Hogeschool. Daarnaast is ze actief binnen het valorisatieprogramma Zuid-Limburg als voorzitter van de werkgroep Kenniscirculatie. Het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd Hogeschool helpt ondernemers met kennisvragen. Samen met de vragensteller verkennen ze de vraag en de mogelijkheden van de ondernemer rondom de oplossing. Vervolgens zoeken ze binnen Zuyd welke expert de vraag het best kan beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van de vraag schakelen ze studenten en/of docenten of lectoren in. Zo verbinden ze ondernemers met de kennisexperts en begeleiden desgewenst vervolgtrajecten. De trajecten kunnen verschillen van de inzet van stagiaires tot samenwerken in onderzoekstrajecten van lectoren, van consultancy tot (maatwerk)opleidingstrajecten. Vanuit het valorisatieprogramma is eveneens het doel om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken met als doel samenwerking te realiseren. Een van de tools die hiervoor is ontwikkeld is, is www.whoknowswhat.eu een platform om kennisinstellingen, nationaal en internationaal, toegankelijk te maken voor het innovatieve bedrijfsleven.

  Anton Franken Dr. Ir. Anton Franken MBA is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

  Voordat Anton Franken de overstap naar Hogeschool Utrecht maakte was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar beheerde hij o.a. de portefeuilles valorisatie, personeel, ICT, vastgoed en faciliteiten. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering hoopt Anton Franken Hogeschool Utrecht verder te ontwikkelen als een ondernemende organisatie die uitstekende studenten opleidt die succesvol zijn op de arbeidsmarkt.

  Anton Franken studeerde plantenziektekunde in Wageningen en was van 1984 tot 1992 onderzoeker in bacteriologie en virologie. In 1992 promoveerde hij in de landbouw- en milieuwetenschappen. Van 1994 tot 2001 vervulde hij diverse directiefuncties binnen wat nu Wageningen UR heet. Hierna was hij tot 2004 werkzaam als business development manager binnen Wageningen UR. Van 2004 tot en met 2007 was hij directeur van de technologiestichting STW.


  Marcel de Haas Marcel de Haas is strategisch adviseur onderzoek aan De Haagse Hogeschool. Eerder was hij secretaris van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Marcel de Haas heeft tevens diverse functies binnen de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad) vervuld, zo was hij Projectmanager Kwaliteitszorg Onderzoek, en adjunctdirecteur Onderwijsvisitaties. Tevens was De Haas Directeur Onderwijs en Studentzaken aan De Haagse Hogeschool, manager Beleid, Kwaliteit en IR aan Hogeschool Inholland en onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

  Diana de Jong Diana de Jong vervulde voordat ze werd benoemd tot lid van het College van Bestuur van de HAN diverse management- en bestuursfuncties bij een internationaal ingenieursbureau en in de vastgoedsector. Daarnaast werkte zij als universitair docent aan de Radboud Universiteit en als lector Duurzame streekontwikkeling aan Fontys Hogescholen Eindhoven/ HAS Den Bosch. Diana de Jong (1969) heeft aan Saxion Milieukunde gestudeerd, waarna ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen haar doctoraal Beleidswetenschappen heeft behaald. Aan deze universiteit is ze in 1999 gepromoveerd op een onderzoek naar internationale besluitvorming in het ruimtelijk beleid (in het bijzonder grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland). Haar wetenschappelijke werk is in 1996 onderscheiden met het Frye stipendium voor veelbelovende vrouwelijke promovendi.

  Eric van de Luytgaarden Eric van de Luytgaarden is lector aan de Hogeschool Zuyd en voorzitter van de Vereniging van Lectoren. Hij studeerde filosofie en Nederlands recht in Groningen, waar hij in 1987 zijn doctoraal behaalde, op het thema sociale grondrechten filosofisch gefundeerd in de theorieën van Kant en Hegel.

  Eric werkte vanaf 1987 tot 1999 aan de Universiteit Utrecht en gaf vele colleges aan buitenlandse universiteiten, daarnaast was hij rechter-plaatsvervanger. Van 2000-2006 was hij organisatieadviseur bij het Nederlands Pedagogisch Instituut in Zeist. Van 2004-2010 is hij tevens lector geweest aan de Hogeschool Utrecht met als leeropdracht de beroepsuitoefening van juristen. Vanaf 2011 is hij lector bij Zuyd Hogeschool met als leeropdracht Recht in Europa. Sinds december 2014 is hij voorzitter van de Vereniging van Lectoren. Deze vereniging heeft als doelstelling "Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te bevorderen". Zie het artikel over de oprichting van deze vereniging op de website van de Vereniging van Hogescholen. Daarnaast is hij Lid van de Commissie van Toezicht op de opleidingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en Lid van de examencommissie van de Mediation Federatie Nederland.

  André Roos André Roos is sinds 15 augustus 2016 begonnen bij Saxion, waar hij directeur is van het Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO). Hij is verantwoordelijk voor het faciliteren van ondernemerschap en valorisatie binnen Saxion. Het Centrum zet in op ondernemerschap en valorisatie via awareness en evenementen, ondernemerschapsonderwijs en business development met o.a. een pre-seed investeringsfonds en een BV waarmee participaties mogelijk zijn in Saxion startups. De volgende stap is het opzetten van een incubator waarmee de ambities om te komen tot 500 startups bij Saxion wordt ondersteund. Hiervoor was Roos ook al betrokken bij ondernemerschap én onderwijs. Hij was beleidsadviseur Ondernemerschapsonderwijs en Valorisatie bij het Ministerie van Economische zaken. Ook stond hij aan de basis van het nationale platform Dutch Centers for Entrepreneurship en was hij verantwoordelijk voor het Nationale Valorisatieprogramma. Roos werkte sinds 2001 bij het ministerie en bekleedde er diverse functies rond innovatie en ondernemerschap.

  Angelien Sanderman Angelien Sanderman is sinds 15 september 2014 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Na haar hbo-opleiding Logopedie in Hengelo is zij afgestudeerd in de taal- en spraakpathologie aan de Universiteit Nijmegen. Daarna is zij werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Perceptie Onderzoek (een samenwerkingsverband tussen TUE en Philips) en gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Haar loopbaan kreeg verder vervolg bij KPN en daarna bij TNO, waar zij diverse managementfuncties heeft bekleed, zoals manager research en directeur Markt. Daarbij was ze onder andere verantwoordelijk voor de operationele aansturing, marktbewerking, cultuur-en verandertrajecten. In haar laatste functie bij TNO, als algemeen directeur, gaf zij leiding aan het expertisegebied Earth, Life and Social Sciences met 1400 professionals op het gebied van toegepast onderzoek.

  Jan Welmers Jan Welmers is lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs (kwaliteitszorg gerelateerde zaken) en Onderzoek. En voor de ondersteunende processen Personeel & Organisatie, Audit & Kwaliteitszorg, Juridische zaken en Mediavoorzieningen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de instituten in de domeinen Mens en maatschappij, Economie en Gezondheidszorg, met als externe focus regio Tilburg.

  We danken hen allen hartelijk voor hun input en bereidheid hun expertise te willen delen bij de vormgeving van het congres.
 • KC_HR De Gereedschapskist – Hogeschool Rotterdam
  Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er daarom goed aan om met ouders samen te werken. De onderzoeksgroep Ouders in Rotterdam Zuid, onder leiding van lector Mariëtte Lusse, vult een gereedschapskist met werkwijzen om de samenwerking met ouders te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan kennismakingsgesprekken, inloopactiviteiten of het betrekken van ouders bij loopbaanoriëntatie. Het gereedschap (teksten en films) is wetenschappelijk onderbouwd, in de praktijk beproefd en is bruikbaar en toegankelijk voor aankomende, beginnende en ervaren professionals.

  Kenniscentrum Talentontwikkeling en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam dragen hiermee bij aan kennisontwikkeling en -deling om professionals beter te facilitairen in de samenwerking met ouders en in het versterken van de opvoedkracht van ouders.
  Meer informatie over de Gereedschapskist  Ondernemen op basis van data-analyse
  Hoe kun je als ondernemer in de toeristenbranche je aanbod beter aansluiten op de wensen en behoeften van je klanten? Lector ICT Hans de Bruin en het Kenniscentrum Kusttoerisme van HZ University Of Applied Sciences werken samen met Zeeuwse ondernemers om meer inzicht te krijgen in patronen van klanten. Gezamenlijk creëerde zij een ICT-oplossing waarmee ondernemers via een dashboard patronen van klanten in kaart krijgen. Lees meer in HZ Discovery
  Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgt de HU onderwijs en verricht daarnaast onderzoek. We hebben een breed opleidingsaanbod in huis dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt. Voor de arbeidsmarkt leiden we ‐ aankomende ‐ professionals op die gewild zijn en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. Binnen de regio werken we intensief samen met het bedrijfsleven, zowel grote als kleine bedrijven, (kennis)instellingen, partners in de onderwijsketen en overheden. Co‐creatie en coproductie zijn daarbij sleutelwoorden.

  De HU heeft een economische impactanalyse van haar onderzoek en onderwijs op de regio Utrecht laten uitvoeren. Daarbij gaat het om de ‘footprint’ van de HU in termen van toegevoegde waarde (oftewel de bijdrage aan het BBP) en werkgelegenheid op basis van de Consumptieve bestedingen van medewerkers van de HU , investeringen door de HU, Consumptieve bestedingen van studenten aan de HU en overige effecten, zoals het feit dat de HU diensten en producten afneemt van andere bedrijven en instellingen. Lees meer...  KC_HR Health Hub Roden
  Hanze University of Applied Sciences is the lead agency of Health Hub Roden.

  An introduction Health Hub Roden (the Netherlands) is a unique learning organisation in the North of the Netherlands that brings together different parties, such as knowledge institutes, businesses and government bodies, to cooperate, share knowledge, develop and seek innovative solutions in the area of medical technology and healthy ageing.
  Lees meer ...

 • Alle foto’s © Hans Tak Fotografie

  SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178
 • Hier vindt u alle presentaties van de congresdag. Door op de betreffende naam te klikken komt u bij de presentatie.

  Plenair Ochtendprogramma
  Frank Zwetsloot
  Huib de Jong
  Daan Andriessen

  Ondernemerschap
  Guy Bauwen
  Lex van Teeffelen
  Jacky Bax

  Partnerships met bedrijfsleven
  Kees Schöller
  Peter Boonstra
  Egbert Wiltens

  Doorwerking naar onderwijs
  Marcel de Haas
  Louise van der Heijden
  Nadia Verdeyen

  Samenwerking met Universiteiten
  André Roos
  Marcel Kloosterman
  Paul Rutten

  Werving van onderzoeksubsidies
  David Crombie
  Raymond Pieters en Laura M’Rabet
  Mariëlle Brouwer

  Samenwerking in de stad: stadslabs
  Philip Karré
  Frank Evers
  Stan Majoor en Elke van der Heijden
  Vincent Smit en Robert Duiveman

  Meten van Impact in Cijfers
  Angelien Sanderman
  Frank van der Zwan
  Sarah Coombs

  Regionale Samenwerking
  Wim Bens
  Hans de Bruin en Margot Tempelman
  Alda Alagic

  Doorwerking naar de praktijk
  Marion Fenijn
  Joris Hoeboer en Sanne de Vries
  Hanneke Torij en Linda Wauben

  Verankering van Contractonderzoek
  Mariken Elsen – heeft geen materiaal gebruikt
  Monique de Knegt
  Roelof Eleveld – heeft geen materiaal gebruikt

  Plenair Slotprogramma
  Aanbevelingen uit de parallelsessies
  Henno Theisens
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 16 mei 2017

  AANMELDEN: U kunt zich aanmelden door op onderstaande button te klikken.

  DATUM: 16 mei 2017
  U bent welkom vanaf 09.00. Het programma vangt om 9.30 aan. Het programma wordt om 17.00 afgesloten met een receptie.

  LOCATIE: Het congres vindt plaats in de Haagse Hogeschool.
  Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

  KOSTEN: Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  KORTING:
  Medewerkers van hogescholen betalen een verlaagd tarief van € 195,- (excl. BTW).
  Leden van de Vereniging van Lectoren betalen een verlaagd tarief van € 175,- (excl. BTW)

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen. Daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 24 april 2017, dan worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 24 april 2017 zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.

Dagvoorzitter

AF Onderzoek aan hogescholen vindt veelal plaats in nauwe samenwerking met het werkveld: het is vaak gericht op het toetsen van theorie aan de praktijk. Uit vinden 'wat werkt’. Toch is in de afgelopen periode duidelijk naar voren gekomen dat de Maatschappelijke Impact van Hogescholen nog duidelijker kan worden uitgedragen.

In het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2021 van de Vereniging Hogescholen is onder meer een standaard opgenomen voor onderzoekseenheden van hogescholen om met als doel de resultaten en impact te meten van het praktijkgerichte onderzoek. De mate waarin onderzoeksresultaten beter kunnen worden benut hangt nauw samen met de vormgeving van praktijkgericht onderzoek en de wijze waarop onderwijs en beroepspraktijk hierbij betrokken zijn. Praktijkgericht onderzoek heeft ontegenzeggelijk zijn plek verworven binnen de hogescholen in de afgelopen tien jaar. Daarom is het nu het uitgelezen moment om een ferme stap naar voren te zetten en de impact en doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten.

Dit congres zal inzicht geven op de wijze waarop Hogescholen zelf valorisatie meer meetbaar en zichtbaar kunnen maken en daarnaast hoe Hogescholen valorisatie ook intern beter kunnen structureren. Het is een grote uitdaging om – in samenwerking met alle onze maatschappelijke partners – de impact van ons onderzoek en onderwijs in de maatschappij voor iedereen zichtbaar te maken.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten op deze inspirerende dag in Den Haag!

Jet de Ranitz
Dagvoorzitter en Voorzitter College van Bestuur Inholland

Bevestigde Sprekers

 • Jet de Ranitz

  Jet de Ranitz Jet de Ranitz (1970) is sinds 1 december 2014 voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland. Binnen het CvB is zij verantwoordelijk voor strategie, communicatie, externe vertegenwoordiging, hogeschool medezeggenschap, veiligheidsbeleid, diversiteit en bestuurszaken. Voor haar aantreden bij Inholland was De Ranitz voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater te Den Haag en daarvoor directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft De Ranitz diverse nevenactiviteiten: Vice-voorzitter Bestuur Praemium Erasmianum, Vice-voorzitter Raad van Toezicht NTR omroep, Voorzitter Jury Young Talent Award 2016 (Stichting Topvrouw van het Jaar), Lid Raad van Toezicht Holland Festival, lid Raad van Advies Politieacademie en Lid Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Verenigingen (koepel studentengezelligheidsverenigingen).
 • Jet Bussemaker

  Jet Bussemaker Mariëtte (Jet) Bussemaker (Capelle aan den IJssel, 15 januari 1961) is een Nederlandse politicologe en politica. In het kabinet-Rutte II is ze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was ze in het kabinet-Balkenende IV staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zat ze namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Pieter Duisenberg

  Pieter Duisenberg Dhr. Pieter Duisenberg heeft opleidingen gevolgd tot register controller en talenspecialist Russisch en heeft een doctoraal macro en monetaire economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam behaald. Duisenberg heeft, voor zijn zitting in de Tweede Kamer namens de VVD, 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, onder andere bij Shell, McKinsey en Eneco. Toen hij in Australië woonde en werkte, heeft hij gezien dat de combinatie van eigen verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en een grote onderlinge betrokkenheid heel goed kan werken. Dat sprak hem aan. Weer terug in Nederland vond hij bij de VVD ditzelfde gedachtegoed en ben is lid geworden.
 • Jasper Wesseling

  Jasper Wesseling Drs. J.K. (Jasper) Wesseling is sinds zomer 2011 plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) van het ministerie van Economische Zaken. Hij is tevens directeur Innovatie en Kennis bij dit DG. Hij begon in 1992 bij de directie Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken. Daarna was hij onder meer manager Midden- en Oost-Europa bij Senter, lid van het managementteam van de EVD, hoofd bureau secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken, directeur Ruimtelijk Economisch Beleid en waarnemend directeur Industrie & Diensten bij het Directoraat Generaal Ondernemen & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Jasper Wesseling studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit.
 • Marcel de Haas

  Marcel de Haas Marcel de Haas is manager onderwijs & onderzoek aan De Haagse Hogeschool. Eerder was hij secretaris van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Marcel de Haas heeft tevens diverse functies binnen de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad) vervuld, zo was hij Projectmanager Kwaliteitszorg Onderzoek, en adjunctdirecteur Onderwijsvisitaties. Tevens was De Haas Directeur Onderwijs en Studentzaken aan De Haagse Hogeschool, manager Beleid, Kwaliteit en IR aan Hogeschool Inholland en onderzoeker aan de Universiteit Leiden.
 • Monique de Knegt

  Adviseur HAS Hogeschool kennistransfer en bedrijfsopleidingen.
 • Susana Menéndez

  Susana Menéndez Na haar studie rechten in Buenos Aires (Argentinië) studeerde Susana Menéndez cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met een onderzoek naar genderstudies. Vervolgens vervulde zij diverse functies in het hoger onderwijs, waaronder aan de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Institute of Social Studies. Na een korte uitstap naar de gemeente Amsterdam volgde in 2001 de Ichthus Hogeschool (directeur Unit Social Work Rotterdam en Den Haag). In haar functie als directeur van ASAR (Institute of Advanced Studies & Applied Research) bij Hogeschool INHolland was zij verantwoordelijk voor het onderzoeks-, master- en internationaliseringsbeleid van de hogeschool alsmede voor het aantrekken van subsidies nationaal en internationaal. Sinds 1 april 2008 is zij lid van het College van Bestuur.
 • Guy Bauwen

  Guy Bauwen Dr. Guy Bauwen is voorzitter van het ‘Nederlands Actie Platform voor Ondernemerschap’, commissielid van het OECD ‘Onderzoek over Ondernemerschap in het Hoger Onderwijs in Nederland’, lid van de expertgroep ‘HEInnovate’ bij de Europese Commissie DG Onderwijs en Innovatie, lid van het management team van het ‘Valorisatieprogramma Rotterdam’ en tevens directeur ‘Ondernemerschap en Innovatie Ontwikkeling’ en daarnaast lector ‘Ondernemerschap en Business Innovation’ aan de Hogeschool Rotterdam. Dr. Bauwen was daarvoor academisch actief aan de Flanders Business School in Antwerpen (KU Leuven), aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan de Strathclyde Business School, Glasgow, UK. Daarenboven heeft hij een internationale bedrijfservaring opgebouwd bij Alcatel Lucent, General Electric (GE), als adviseur buitenlandse handel bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België en in zijn eigen onderneming. Met zijn expertise en ervaring in praktijkgericht onderzoek weet hij cruciale problemen rond innovatie en ondernemerschap bloot te leggen en oplossingen voor te stellen. Hij is o.a. auteur van het ‘Innovatiekompas: Praktische leidraad voor innovatief ondernemen’ Academic & Scientific Publishers, Brussel. www.innovationcompass.eu

  .
 • Wim Bens

  Wim Bens Wim Bens (1962) heeft Wiskunde en Informatica gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds de afronding van zijn studie (1988) heeft Wim vele posities gehad:
  • Directeur Erasmus Business Support Centre (EBSC BV)
  • Partner van het Organisatie Adviesbureau Multimedia Skills
  • Interim directeur Stan Ackermans Instituut
  • Oprichter, bestuurslid en managing director van Media Plaza
  • Directeur kennisvalorisatie Technische Universiteit Eindhoven
  • Directeur regionale startersprogramma Incubator3+
  • Interim directeur van diverse spin outs van de TU/e, o.a. de bedrijven QTIS/e en Maxxun
  • Algemeen directeur Technologische Top Instituut (TTI) Dinalog
  • Kwartiermaker en directeur van de te ontwikkelen Open Innovatie Campus Dinalog.

  Van 2013 tot heden is Wim nauw betrokken bij de opzet en ontwikkeling van diverse Centers of Expertise van meer dan 10 hogescholen. Van 2015 tot 2016 was Wim CEO Scannexus en sinds juni 2016 is Wim CEO van UM Holding B.V. waaronder de deelnemingen van de Universiteit Maastricht in de Brightlands Campussen, InterUM, Scannexus, BioPartner, Chill, BioMedbooster, Enabling Technologies, DNalysis en TMFI. Sinds eind 2016 is Wim in opdracht van het Topteam Logistiek de landelijk manager van het samenwerkingsverband Logistieke (regionale) KennisDC’s van 6 Hogescholen, de brancheorganisaties TLN en EVO en een groot aantal regionale partners. Tenslotte heeft Wim diverse nevenfuncties als toezichthouder, commissaris, investeerder en is hij actief als trainer & coach bij diverse bedrijven en organisaties.
 • Peter Boonstra

  Peter Boonstra drs. Peter H. Boonstra
  Directeur Health Hub Roden

  Peter Boonstra heeft met zijn achtergrond in geneeskunde en IT vooral een grote affectie met zorg en technische ontwikkeling. Door de jaren heen heeft hij in verschillende functies veel gewerkt met overheid, onderwijs en ondernemers en kan daardoor goed de verschillende belangen inschatten. Uiteindelijk werkt hij altijd met als doel bovengenoemde partijen te laten samenwerken, om uiteindelijk projecten op te zetten die tot concrete innovaties leiden. Peter gelooft in die publiek- private samenwerking. Zijn skills zet hij dan ook graag in voor Health Hub Roden. De medisch technologische sector kan namelijk werken als katalysator voor innovaties in de zorg. Roden is dan de toplocatie voor deze sector, want daar komen bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om de kennis en kunde in de regio te behouden en versterken. Kansen voor de arbeidsmarkt, want de verwachting is dat Health Hub Roden 120 FTE aan directe werkgelegenheid oplevert.

  Hanzehogeschool is penvoerder van de Health Hub Roden. Tevens maakt Health Hub Roden onderdeel uit van het Centre of Expertise Healthy Ageing.
 • Henno Theisens

  Henno Theisens Henno Theisens is lector Public Governance aan de Haage Hogeschool. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe governance (prioriteren, sturen en verantwoorden) effectief georganiseerd kan worden in de complexe context van de hedendaagse overheid. Vanuit zijn lectoraat doet hij onderzoek, begeleid hij onderzoekers en promovendi binnen de Haagse Hogeschool en voert hij contractonderzoek uit in opdracht van ministeries en adviesraden. Hij was lid van de commissie Slob die de Vereniging van Hogescholen adviseerde over de toekomst van de prestatieafspraken in het hoger onderwijs. Voor zijn aanstelling in 2012 werkte Henno als analist bij de onderwijsdirectie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en als senior onderzoeker bij het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) van de Universiteit Twente. Hij promoveerde bij CHEPS op een proefschrift over beleidsverandering in het hoger onderwijs in Nederland en Engeland en heeft daarnaast een master European Politics and Policy van de London School of Economics (LSE) en een master Bestuurskunde van de Universiteit Twente.
 • Joris Hoeboer

  Joris Hoeboer Joris Hoeboer MMI, is onderzoeker aan de Onderzoeksgroep Healthy Lifestyle in a Supporting Environment aan De Haagse Hogeschool. Joris is betrokken geweest bij meer dan tien onderzoeksprojecten binnen het veld van fysieke activiteit en gezondheid van kinderen en adolescenten. Hij is, samen met Lector, Sanne de Vries, project manager van de Gymzaal van de Toekomst. In dit project worden onderwijs en gezondheid gecombineerd in de ontwikkeling van innovatieve producten, programma’s of diensten die bewust of onbewust de gedragingen van mensen veranderen. De focus van Joris in de Gymzaal van de Toekomst is het fysieke onderwijs, waarbinnen hij zijn PHD onderzoek uitvoert. Het doel daarvan is het ontwikkelen van een nieuw beoordelingsinstrument, welke gebruikt kan worden om motorische vaardigheden in gymles te beoordelen. De interesse van Joris ligt voornamelijk in het onderzoeksveld van motorisch leren/ motorisch gedrag, fysiek onderwijs en fysieke beoordelingsmethoden. Hiernaast is Joris coach geweest in de turnsport en heeft hij een boek geschreven over turnen als standaard methode op Nederlandse hogescholen met een sportafdeling.
 • Mariëlle Brouwer

  Mariëlle Brouwer Mariëlle Brouwer studeerde Europese Studies en Spaanse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna behaalde zij aan dezelfde universiteit de masters Europees Beleid en Vertaalwetenschappen. Ze schreef haar masterscriptie over quality assurance binnen de European Higher Education Area. Daarnaast werkte Mariëlle tijdens haar studie op het Bureau Internationalisering van haar faculteit. Voordat Mariëlle bij Neth-ER begon, was ze Blue Book trainee bij DG Education and Culture van de Europese Commissie, waar ze zich voornamelijk bezig hield met hoger onderwijsbeleid en het Erasmus+ programma. Vervolgens werkte ze tijdens het Nederlandse voorzitterschap als stagiair op de afdeling Algemene Bestuursdienst van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.

  Mariëlle vertegenwoordigt voor Neth-ER de Vereniging Hogescholen, EP-Nuffic en de KNAW. Met de Vereniging Hogescholen als lid is zij ook het aanspreekpunt voor de 37 aangesloten hogescholen. Daarnaast houdt Mariëlle voor EP-Nuffic en het Nationaal Agentschap Erasmus+ de Europese ontwikkelingen en kansen op het gebied van internationalisering in het onderwijs en Erasmus+ in de gaten. Ook houdt zij zich o.a. bezig met Science with and for Society uit Horizon 2020 en EU begroting- en budgetzaken.
 • Angelien Sanderman

  Angelien Sanderman Angelien Sanderman is sinds 15 september 2014 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Na haar hbo-opleiding Logopedie in Hengelo is zij afgestudeerd in de taal- en spraakpathologie aan de Universiteit Nijmegen. Daarna is zij werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Perceptie Onderzoek (een samenwerkingsverband tussen TUE en Philips) en gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Haar loopbaan kreeg verder vervolg bij KPN en daarna bij TNO, waar zij diverse managementfuncties heeft bekleed, zoals manager research en directeur Markt. Daarbij was ze onder andere verantwoordelijk voor de operationele aansturing, marktbewerking, cultuur-en verandertrajecten. In haar laatste functie bij TNO, als algemeen directeur, gaf zij leiding aan het expertisegebied Earth, Life and Social Sciences met 1400 professionals op het gebied van toegepast onderzoek.
 • Huib de Jong

  Huib de Jong Huib de Jong is sinds 1 maart 2013 rector van de HvA en lid van het College van Bestuur. Daarnaast is hij per 1 maart 2017 waarnemend voorzitter van het College van Bestuur. De Jong begon in 1981 zijn loopbaan bij de Universiteit Twente (UT) als universitair docent en werd daar in 1991 in de toenmalige faculteit Bestuurskunde benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als faculteitsdecaan, werd hij in de periode 2000-2004 lid van het College van Bestuur van de UT. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar tot maart 2013 de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur met als portefeuille onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid. De Jong studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1989 is hij bij de Universiteit Twente (UT) gepromoveerd op een proefschrift over de relatie tussen schaal en kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.
 • Marion Fenijn

  Marion Fenijn Marion Fenijn werkt als manager van het Kennis- en Informatiecentrum bij Zuyd Hogeschool. Daarnaast is ze actief binnen het valorisatieprogramma Zuid-Limburg als voorzitter van de werkgroep Kenniscirculatie. Het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd Hogeschool helpt ondernemers met kennisvragen. Samen met de vragensteller verkennen ze de vraag en de mogelijkheden van de ondernemer rondom de oplossing. Vervolgens zoeken ze binnen Zuyd welke expert de vraag het best kan beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van de vraag schakelen ze studenten en/of docenten of lectoren in. Zo verbinden ze ondernemers met de kennisexperts en begeleiden desgewenst vervolgtrajecten. De trajecten kunnen verschillen van de inzet van stagiaires tot samenwerken in onderzoekstrajecten van lectoren, van consultancy tot (maatwerk)opleidingstrajecten. Vanuit het valorisatieprogramma is eveneens het doel om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken met als doel samenwerking te realiseren. Een van de tools die hiervoor is ontwikkeld is, is www.whoknowswhat.eu een platform om kennisinstellingen, nationaal en internationaal, toegankelijk te maken voor het innovatieve bedrijfsleven.
 • Philip Karré

  Philip Karrè Dr. Philip Marcel Karré (1978) is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en geeft daar leiding aan het onderzoek dat zich richt op nieuwe vormen van ondernemerschap in het sociaal domein. Hij is bestuurskundige met een focus op management- en governancevraagstukken in het (semi-) publiek domein. Philip Karré heeft aan de Universität Wien (Oostenrijk) en de Erasmus Universiteit Rotterdam politicologie, bestuurskunde en communicatiewetenschappen gestudeerd. In 2011 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar management en governance van hybride (publiek-private) organisaties. Door een langdurig dienstverband aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft hij onderzoek kunnen doen bij een breed scala van organisaties in het publieke domein. Ook heeft hij veel ervaring met onderwijs op bachelor- en masterniveau en in opleidingen voor professionals werkzaam in de publieke sector. Naast zijn werk bij het lectoraat Dynamiek van de Stad, is Karré ook verbonden aan het Department of Public Administration & Sociology (DPAS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en aan de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een initiatief van de EUR en de Gemeente Rotterdam.
 • Jacky Bax

  Jacky Bax Jacky Bax is programmamanager, tevens adjunct-directeur, bij Regieorgaan SIA. Deze organisatie, onderdeel van NWO, heeft als taak praktijkgericht onderzoek van hogescholen te financieren en te versterken. Jacky Bax heeft uitgebreide ervaring in het nationale en internationale wetenschapsbeleid, evenals in het stimuleren van de impact van onderzoek in de samenleving en in ondernemerschap vanuit het hoger onderwijs.
 • Sanne de Vries

  Sanne de Vries Dr. Sanne de Vries staat als lector aan het hoofd van de onderzoeksgroep 'Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving' van De Haagse Hogeschool. In haar onderzoeksgroep wordt kennis over bewegen en voeding, gedragsverandering, interactie ontwerp, technologie, onderwijs en gezondheidszorg omgezet in innovatieve producten, programma's of diensten die bewust of onbewust de leefstijl van kinderen en jongeren kunnen veranderen. Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij tevens promoveerde bij Sociale Geneeskunde. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 100 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De verbinding tussen kennis, onderwijs en praktijk staat centraal in al haar onderzoeken.
 • Egbert Wiltens

  Egbert Wiltens Egbert Wiltens is als Proces Manager binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) werkzaam. Hij ondersteund, stimuleert en begeleid publiek-private samenwerkingen waarbij co-creatie voorop staat en gericht is op praktijkgerichte zorginnovaties. Met passie en drive zet Egbert zijn kennis(sen) en ervaring in om een bijdrage te leveren aan één van de grootste maatschappelijk vraagstukken: ‘hoe houden we zorg ook in de toekomst op een maatschappelijk verantwoorde manier betaal- en bereikbaar’. Het CoE HA is nu onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en is het kenniscentrum dat zich gericht op innovatie binnen Zorg & Welzijn. Het CoE HA werkt in de driehoek van de zorgpraktijk, onderwijsontwikkeling en ondernemen. Innovaties worden onder meer ontwikkeld in verschillende innovatiewerkplaatsen ( zogenaamde IWP’s). Deze worden in - of in de buurt van - zorginstellingen en bedrijven ingericht, dus dicht bij de professional en de burgers.
 • André Roos

  André Roos André Roos is sinds 15 augustus 2016 begonnen bij Saxion, waar hij directeur is van het Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO). Hij is verantwoordelijk voor het faciliteren van ondernemerschap en valorisatie binnen Saxion. Het Centrum zet in op ondernemerschap en valorisatie via awareness en evenementen, ondernemerschapsonderwijs en business development met o.a. een pre-seed investeringsfonds en een BV waarmee participaties mogelijk zijn in Saxion startups. De volgende stap is het opzetten van een incubator waarmee de ambities om te komen tot 500 startups bij Saxion wordt ondersteund. Hiervoor was Roos ook al betrokken bij ondernemerschap én onderwijs. Hij was beleidsadviseur Ondernemerschapsonderwijs en Valorisatie bij het Ministerie van Economische zaken. Ook stond hij aan de basis van het nationale platform Dutch Centers for Entrepreneurship en was hij verantwoordelijk voor het Nationale Valorisatieprogramma. Roos werkte sinds 2001 bij het ministerie en bekleedde er diverse functies rond innovatie en ondernemerschap.
 • Linda Wauben

  Linda Wauben Linda Wauben is lector Technische Innovatie in de Zorg en werkzaam bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zij studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, waarna zij in 2010 promoveerde in samenwerking met de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC op het onderwerp 'Veiligheid in de Operatiekamer'. Naast Lector is zij ook post-doc onderzoeker bij de Faculteit 3mE van de TU Delft. Bij haar functies richt zij zich op de rol van 'human factors' en technologie in relatie tot veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van zorg (preventie, care, cure). Samen met haar team van docenten, onderzoekers en studenten onderzoeken, ontwikkelen en testen ze zorginnovaties samen met de gebruikers in zijn/haar gebruikerscontext (user-centred, ontwerpgericht onderzoek). Daarnaast is zij redactielid van Tijdschrift voor Human Factors en MT Integraal.
 • Hanneke Torij

  Hanneke Torij Hanneke Torij is lector lector Verloskunde & Geboortezorg en werkzaam bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zij is verloskundige en behaalde haar master Midwifery bij de Caledonian University in Glasgow. In haar promotieonderzoek richt zij zich op de veranderende verantwoordelijkheden van verloskundigen met specifieke aandacht voor twee thema’s: het beroep van klinisch verloskundige en kwetsbare zwangeren. Zij is lector Verloskunde en Geboortezorg en tevens hoofddocent bij de bachelor verloskunde van Hogeschool Rotterdam. Samen met haar team, met studenten en met collega’s uit onderzoek, onderwijs en praktijk richt zij zich op het terugdringen van gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen, het verbeteren van de organisatie van geboortezorg en het toerusten van (toekomstige) professionals. Ze is bovendien projectleider van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland: een kennisinfrastructuur voor geboortezorg-onderzoek in Zuidwest Nederland met circa 100 organisaties.
 • Marcel Kloosterman

  Marcel Kloosterman Marcel Kloosterman is sinds mei 2016 subsidiecoördinator bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij is technisch natuurkundige en is heeft sinds 2002 de functie van (senior) subsidieadviseur bekleed bij PwC en Oude Avenhuis & Van Dijk. Binnen die functies heeft hij zich gespecialiseerd in subsidieverwerving voor hogescholen, met een focus op de subsidiering van het praktijkgericht onderzoek. Marcel is werkzaam binnen Innovation Exchange Amsterdam (IXA). Dit is het valorisatiecentrum van vijf samenwerkende kennisinstellingen in Amsterdam, namelijk UvA, HvA, VU, VUmc en het AMC. Binnen dit samenwerkingsverband worden onderzoekers o.a. geholpen met het tot toepassing brengen van kennis, met het realiseren van strategische samenwerkingen, met het verwerven van middelen en met alle zaken rondom (het beschermen van) intellectueel eigendom en contracten. Het realiseren van maatschappelijke impact van het onderzoek is waar IXA doorlopend mee bezig is. Samenwerking tussen disciplines, tussen instellingen, in de keten en publiek-privaat is daarbij een belangrijke (rand)voorwaarde.
 • Frank van der Zwan

  Frank van der Zwan Frank van der Zwan is sinds begin 2014 werkzaam bij de Vereniging Hogescholen. Hij is werkzaam als senior beleidsadviseur en coördinator Onderzoeksbeleid en Internationalisering en heeft onder andere ondernemerschaps- en valorisatiebeleid in portefeuille. Hij studeerde industrieel ontwerpen aan de TU Delft en promoveerde aan Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van eco-innovatie. Frank is actief geweest als projectadviseur milieu-innovatiesubsidies bij agentschap SenterNovem (voorloper van RVO), senior beleidsadviseur bij de directie Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken, universitair docent aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en als zelfstandig ondernemer op het gebied van kwaliteit van onderwijs. Frank is sinds 2014 werkzaam bij de Vereniging Hogescholen.
 • Louise van der Heijden

  Louise van der Heijden Louise van der Heijden is als econoom afgestudeerd aan Tilburg University met als specialisatie regionale economie. Zij heeft ruime ervaring met project- concept-, en procesontwikkeling op het snijvlak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Momenteel is zij werkzaam als kwartiermaker Centre of Expertise Water & Energy, procesmanager Centre of Expertise Delta Technology en procesmanager Delta Platform. HZ University of Applied Sciences is aanjager en penvoerder van deze initiatieven. Zij hebben gemeen dat zij opleidingsinstituten verbinden aan relevante maatschappelijke veranderingsprocessen, die gevolgen hebben voor de vraag naar toekomstige professionaliteit.
 • Hans de Bruin

  Hans de Bruin Hans de Bruin is lector ICT en onderzoeker bij HZ University of Applied Sciences. Hiervoor heeft hij gewerkt als Head of Department Information & Communication aan dezelfde hogeschool en als docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 1987 afgestudeerd als informaticus aan de TU Delft en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1995. Naast zijn werk aan universiteiten en de HZ heeft hij 15 jaar ervaring opgedaan als software engineer en consultant in het bedrijfsleven. Zijn interesse ligt bij het praktisch toepasbaar maken van geavanceerde ICT technologieën in multidisciplinaire toepassingsgebieden.
 • David Crombie

  David Crombie David authored a European study on the Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries and has been Involved in European research projects since FP4. He is active in European Research & Policy for HKU University of the Arts Utrecht and currently coordinates the pan-European JamToday network. His current focus lies in market-creating innovation and human-centred strategic design issues.
 • Paul Rutten

  Paul Rutten Paul Rutten is programmadirecteur van het Kenniscentrum Creating 010 van de Hogeschool Rotterdam en lector Creative Business. Creating 010 verricht onderzoek met en voor de onderwijsinstituten Willem de Kooning Academie en Communicatie, Media en Informatietechnologie. Het werk van Paul Rutten richt zich op de ontwikkeling van de creatieve industrie en het creatief scheppende talent dat werkzaam is in die sector en daarbuiten. De betekenis van de creatieve industrie voor innovatie, maar ook innovatie binnen de creatieve sector zijn belangrijke thema’s in zijn onderzoek. Rutten was eerder werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in de Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. Ook werkte hij bij TNO Strategie, Technologie en Beleid, was hij als lector verbonden aan Hogeschool INHOLLAND en was hij actief in zijn eigen praktijk: Paul Rutten Onderzoek. Een groot deel van zijn publicaties is te vinden via www.independent.academia.edu/PaulRutten

  .
 • Lex van Teeffelen

  Lex van Teeffelen Lex van Teeffelen is lector Financieel-Economische Advisering aan de HU. Met mede lector Hans Duits en het onderzoeksteam voert hij (inter)nationaal onderzoek uit op het gebied van financiering (fintech), governance, innovatie, advisering en bedrijfsovernames in het mkb. Hij is gasthoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, voorzitter van het Academisch Comité van Transeo - de Europese Vereniging van Bedrijfsoverdrachten - en hij acteert in Raden van Advies bij fintech partijen. www.linkedin.com/in/lexvanteeffelen/

  .
  of www.researchgate.net/profile/Lex_Teeffelen

  .
 • Margot Tempelman

  Margot Tempelman Margot Tempelman is Manager Onderzoek en Vrijetijdseconomie voor HZ University of Applied Sciences en Kenniscentrum Kusttoerisme. Haar expertise betreft destinatieontwikkeling kust, bestuurlijke ontwikkeling, mobiliteit en sociale innovatie. Margot heeft in 1984 haar bacheloropleiding Recreatie Sociologisch behaald aan het NWIT (Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme) in Breda en is sindsdien werkzaam geweest als directie assistent en waarnemend directeur voor Streek VVV Noord en Midden Veluwe, als Projectmanager voor het Gelders Bureau voor Toerisme en als directeur van Bureau voor Toerisme Zeeland.
 • Nadia Verdeyen

  Nadia Verdeyen Nadia Verdeyen behaalde haart masterdiploma chemie aan de KU Leuven. Ze is directeur van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Het center is een publiek private samenwerking van Hogeschool Utrecht (HU), bedrijfspartners en publieke partners. Stip op de horizon is de slimme gezonde duurzame stad. Partners uit het bedrijfsleven, lectoren, docenten en studenten werken samen aan oplossingen voor de stad. Tot 2016 was ze directeur van het Kenniscentrum Technologie en Innovatie van de HU. In die rol heeft ze in 2015 de externe beoordeling van het kenniscentrum conform een nieuw beoordelingskader succesvol begeleid. Daarnaast heeft ze ook jarenlange ervaring als opleidingsmanager en hogeschooldocent. En is gedurende 8 jaar in Congo werkzaam geweest als docent en als coach voor docenten.
 • Sarah Coombs

  Sarah Coombs Sarah Coombs werkt als Adviseur research support bij Saxion (Bibliotheek). Haar in Canada behaalde Master in Library and Information Science vormt een goede fundering voor het ondersteunen van onderzoekers bij onder andere data management, Open Science en Metrics. Zij is lid van verscheidene landelijke werkgroepen (o.a.SHB-O&O, SIG-RS) rondom deze onderwerpen. Sarah is co-voorzitter van het Netwerk Auteursrechten-Informatiepunten voor Hoger Onderwijs (NAI-hbo) en de LIBER Work Group on Metrics. Aandachtspunten daarbij zijn: Hoe kunnen wij meten wat de maatschappelijke impact van een onderzoek is? Wat doen wij met deze informatie? Hoe leggen wij alles vast? Graag ziet Sarah zoveel mogelijk samenwerking binnen en tussen hogescholen en mét de Vereniging Hogescholen. Alles draait er daarbij om het onderzoek binnen het hoger onderwijs goed te positioneren.
 • Kees Schöller

  Kees Schöller Energietransitie en Life Science and Health zijn de twee domeinen waar ik mij op richt. Wat ik doe, is talentontwikkeling. De persoon en het team waar hij deel van uitmaakt is het vertrekpunt. Ik kijk wat hij of zij kan en waar hij of zij naartoe wil en bouw vandaaruit verder. Mijn inzet is dat de ondernemers meer durven dan hun plannen te realiseren. Ondernemen is samen nieuwe kansen zien en benutten.
 • Frank Zwetsloot

  Frank Zwetsloot Frank Zwetsloot is oprichter van ScienceWorks. In de afgelopen twintig jaar heeft hij ruim tien organisaties en programma’s opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft o.a. ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa, Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s en het programma “Wetenschap voor patiënten”. In de zomer van 2015 richtte hij het netwerk AESIS op dat zich bezig houdt met Assessing & Evaluating the Societal Impact of Science. Bij ScienceWorks bracht hij verscheidene meetsystemen tot stand, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier die voor 2015 op 2 december uitkomt) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen door middel van het Technopolicy Model. Tevens is er een methode ontwikkeld om de efficiency van incubators door te lichten en een model voor “duurzaam wetenschappelijk ondernemerschap”.
 • Jan Anthonie Bruijn

  J.A. Bruijn Prof.dr. Jan Anthonie Bruijn lid van de Eerste Kamer voor de VVD en is vicevoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is hij onder andere werkzaam als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht en hoogleraar aan Universiteit Leiden. Tot slot is Jan Anthonie Lid van het Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Verenigingen (koepel studentengezelligheidsverenigingen) en tevens vice-voorzitter van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (Ministerie OCW). Hiervoor was Jan Anthonie voorzitter van de onderzoekscommissie Externe Validering Examens Hogescholen.
 • Alda Alagic

  Alda Alagic Ir. Alda Alagic studeerde af aan de TU Eindhoven in architectuur en bouwtechniek. Sinds 2008 is zij verbonden aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten waar ze promoveert op regionale netwerkvorming en ruimtelijke effecten daarvan. Naast haar onderzoek is Alda tevens als docent werkzaam binnen de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw en binnen de minor Kunst, Cultuur en Onderzoek

 • Stan Majoor

  
Stan Majoor
Stan Majoor (1977) is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar is hij tevens coördinerend lector van het speerpunt Urban Management. Bij de Universiteit van Amsterdam werkte hij als universitair docent planologie en opleidingsdirecteur sociale geografie en planologie. Opgeleid als planoloog en bestuurskundige promoveerde hij in 2008 op een studie naar besluitvorming van complexe grootstedelijke projecten. Hij heeft meer 60 (inter-)nationale publicaties op zijn naam op het raakvlak van ruimtelijke ontwikkeling en governance.
 • Elke van der Heijden

  
Elke van der Heijden
Hoe combineer je wetenschappelijk onderzoek en praktijkontwikkeling op een productieve manier? Deze vraag loopt als een rode draad door het werk van Elke van der Heijden . De maatschappelijke impact van onderzoek kent vele vormen. Het varieert van de ontwikkeling van nieuwe kennis en mogelijke toepassingen, tot diepere reflectie in de praktijk op uitvoering, strategie en achterliggende opvattingen. Deze waarde ontstaat niet vanzelf, maar vraagt om ervaring met dit proces en een bewuste aanpak.

  Haar ervaring deed zij op bij Regieorgaan SIA, waar zij in de beginjaren als meewerkte aan de positionering van praktijkgericht onderzoek. Een periode waarin vraagarticulatie en handelingsverlegenheid als belangrijke kernbegrippen werden gemunt. Deze kennis verrijkte zij in haar huidige rol van valorisatiemanager en fieldlab coördinator bij het onderzoekspeerpunt Urban Management van de HvA. Elke is in het bijzonder ervaren in de organisatie van transdisciplinaire samenwerking en het samenspel tussen belanghebbenden bij grootstedelijke opgaven. Zij laat zich hierin leiden door een zorgvuldige verkenning van knooppunten van belangen en de mogelijke handelingsperspectieven die hieruit voortkomen.
 • Raymond Pieters

  Raymond Pieters Dr. Raymond Pieters, trained in medical and chemical biology, obtained his PhD on research into the influence of chemicals on the development of the immune system. Since 2008 he is Professor in Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry at HU-University of Applied Sciences Utrecht (UAS). His research group at UAS, is linked to the Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC), and aims to contribute to research and education with regard to development of alternatives to animal testing (3R) to assess efficacy and safety of chemical and biological substances, among others compounds of natural origin and allergenic proteins. Raymond is closely involved in the initiation and organization of the shared innovation-Laboratory (i-Lab) at the Utrecht Science Park. Raymond is also Associate Professor and groupleader Immunotoxicology at the Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) of Utrecht University (Faculty Veterinary Medicine). The ongoing subjects of investigation of the Immunotoxicology team are food allergy and drug-induced liver injury (DILI). His interest in mechanisms of gastrointestinal health connects both research lines and is also an important basis for the 3R research at UAS. Raymond is or has been principal investigator and coordinator of a number of projects (e.g. STW, RAAK, IMI) with other research institutes and industrial partners as well. He has been copromotor in 12 PhD projects, and currently is so for another 4 students. Research has resulted in over 120 peer-reviewed articles and book chapters.
 • Laura M'Rabet

  Laura M'Rabet Het faciliteren en uitvoeren van toegepast onderzoek is mijn passie. Dit is wat mij elke dag inspireert en waardoor ik met plezier naar mijn werk ga. Na mijn opleiding in de moleculaire wetenschappen in Wageningen en promotieonderzoek bij fysiologische chemie in Utrecht, heb ik ervaring in het onderzoek en marketing in het internationale bedrijfsleven. In 2010 ben ik begonnen als eigen ondernemer. Vanuit deze onderneming heb ik het lectoraat innovative testing, Life sciences en Chemie van de Hogeschool Utrecht mogen bijstaan in verschillende RAAK-PRO projecten en andere publieke private samenwerkingen. Één van de resultaten van deze mooie samenwerkingen met de HU is het iLab (innovation Lab). Vanaf 2017 zal ik vanuit Utrecht Life Sciences, in nauwe samenwerking met Utrecht Science Park, de unieke R&D infrastructuur van USP ontsluiten via het iLab, en partijen buiten en binnen het USP met elkaar gaan verbinden.
 • Frank Evers

  
Frank Evers
Frank Evers is sinds september 2014 teamleider voor de Saxion-opleidingen Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling. StadsLAB is binnen die opleidingen de kern van een vernieuwd méér beroepsgericht onderwijsconcept. Frank Evers werkte bijna 10 jaar als portfoliomanager strategie en vastgoed bij woningcorporatie Portaal in Arnhem. Daarvoor was Frank consultant stedelijke vernieuwing en regionale ontwikkeling bij adviesbureau Gerrichhauzen & partners. Hij begon zijn loopbaan in 1994 bij het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV, nu onderdeel van Platform 31) in Den Haag. Hij hield zich bezig met kennisontwikkeling op het gebied van (grensoverschrijdende) ruimtelijke ordening, landschap en stedenbouw. Frank was daar ook coördinator van de Eo Wijersstichting. Deze stichting organiseert ontwerpprijsvragen om regionale, bovenlokale ontwerpoplossingen voor actuele beleidsopgaven te bevorderen . Frank Evers studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en in deeltijd Ruimtelijke Ordening & stedenbouwkundige technieken aan de Hogeschool van Amsterdam.
 • Vincent Smit

  Vincent Smit Vincent Smit (urbane sociologie, Nijmegen) was tien jaar wetenschappelijk onderzoeker aan de TU Eindhoven (bouwkunde) en Universiteit Leiden (sociale wetenschappen). Na zijn promotie aan TU Eindhoven werkte hij aan de ontwikkeling van het Rotterdamse volkshuisvestingbeleid bij de gemeente Rotterdam. Zes jaar later stapte hij over naar de VROM-raad, later de Raad voor leefomgeving en infrastructuur en schreef aan adviezen over stad en wonen voor regering en parlement. Sinds december 2005 is Vincent lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan De Haagse Hogeschool en werkt met docenten en studenten aan praktijkgericht onderzoek in Haagse wijken.
 • Roelof Eleveld

  Roelof Eleveld Roelof Eleveld is vervuld de functie van programma manager Nieuwe Markten bij Hogeschool InHolland. Het programma management Nieuwe Markten richt zich op het verbinden van de lectoraten en opleidingen van de Hogeschool Inholland aan bedrijven, instellingen en de (lokale-) overheid. Het stimuleert initiatieven om op projectmatige wijze het onderwijs en onderzoek te verbinden aan de beroepspraktijk en ondersteunt ook de zoektocht naar middelen daarvoor. Het stimuleren van ondernemerschap en ondernemend gedrag, alsmede het ondersteunen van bestaand ondernemerschap zijn belangrijke aandachtsgebieden. Nieuwe Markten worden in de breedte opgepakt: van zorg, techniek, ICT, economie, juridisch, communicatie etc. Via dit type projecten wordt ook het contextrijk leren door studenten versterkt. Daarnaast is hij secretaris van het Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap en hij is lid van de stuurgroep van het MKB-werkoffensief. Eleveld studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. Was voorzitter van de Stichting Het Leids Debat, die de Cambridge debatvorm naar Nederland haalde. Hij is een ervaren debatleider en jurylid bij debattoernooien. Als deeltijd radiopresentator verzorgde hij voor aankomende journalisten en politici cursussen interviewtechniek. www.hashogeschool.nl

 • Daan Andriessen

  Daan Andriessen Dr. Daan Andriessen is per 1 september 2013 lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Dit nieuwe, HU-brede lectoraat houdt zich bezig met de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Het lectoraat doet onderzoek naar goede methoden en technieken voor praktijkgerichte onderzoek. Ook wordt onderzocht wat goede manieren zijn om studenten en docenten te leren onderzoek te doen.

  Daan Andriessen was tien jaar lector Intellectual Capital aan de Hogeschool Inholland. Methoden van onderzoek zijn altijd een belangrijk aandachtspunt voor hem geweest. Hij is lid geweest van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek dat drie jaar fungeerde als platform voor de lectoren in Nederland. Binnen het forum was hij verantwoordelijk voor vraagstukken rond de methodologie van onderzoek en verspreiding van onderzoeksresultaten. Onder zijn verantwoordelijkheid is er een Gedragscode voor Praktijkgericht Onderzoek in het hbo opgesteld. Hij treedt heel regelmatig op als spreker op congressen en geeft trainingen en workshops aan docenten over onderzoek en afstudeerbegeleiding.
 • Amma Asante

  Amma Asante In 1978 kwam Asante vanuit Ghana naar Nederland toen haar vader, illegaal immigrant op zoek naar een beter leven, in 1975 onder het generaal pardon viel en er legaal mocht verblijven en werken. Asante groeide op in de Amsterdamse Bijlmermeer en ging Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam studeren. Asante ging vervolgens werken bij bureau BMC, waar ze onder meer overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties adviseerde.

  Namens de PvdA stelde ze zich verkiesbaar en behaalde ze 4.500 stemmen[1]. Ze is sinds september 2016 lid van de Tweede Kamer als opvolgster van Tanja Jadnanansing.[2] Asante was van 1998 tot 2006 gemeenteraadslid in Amsterdam.
 • Margo Brouns

  Margo Brouns Sinds 1 september 2016 is Margo Brouns interim-directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek bij Fontys Hogeschool. Daarnaast is zij intensief betrokken bij de beoordelingscyclus van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Na haar studie Andragologie is Margo gepromoveerd bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Margo heeft een heldere visie op hoger onderwijs en onderzoek, opgedaan door haar jarenlange ervaring bij universiteiten ((hoofd)docent), hogescholen (lector, directeur en beoordelaar van onderzoeksprojecten) en publieke instellingen (manager Onderzoek en Ontwikkeling en bestuurder). Ook is ze voor de Europese Commissie opgetreden als rapporteur over bias in de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Als interim-directeur geeft Margo leiding aan de dienst Onderwijs en Onderzoek, en draagt zij de zorg voor de belangrijkste inhoudelijke dossiers.
 • Robert Duiveman

  Robert Duiveman Robert Duiveman (1975) is als sr. onderzoeker verbonden aan de Haagse Hogeschool (lectoraat grootstedelijke ontwikkeling) en de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat grootstedelijke vraagstukken). Zijn werk is gericht op het ontwerpen en begeleiden van praktijkgericht onderzoek rondom weerbarstige vraagstukken. Tot voor kort was hij verbonden aan de vakgroep Politicologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) waar hij werkte aan dissertatie over de rol van wetenschappelijk onderzoek bij de bestuurlijke aanpak van stedelijke problemen. Robert heeft sociologie gestudeerd in Amsterdam (UvA) en heeft vanuit oa. Platform31/Nicis en de Universiteit Leiden leiding en uitvoering gegeven aan diverse onderzoek-, training- en adviesopdrachten rondom kenniscocreatie.
 • Monique de Knegt

  Monique de Knegt is sinds 2012 als senior adviseur Kennistransfer verbonden aan HAS Hogeschool, waar zij onder meer gebouwd heeft aan het Valorisatieprogramma Ondernemerslift+, HAS-Subsidiemangement en de Kennistransfer-sector Leefomgeving. Daarvoor was zij werkzaam in diverse functies in zowel de private (Port of Rotterdam, Arcadis, de Tuinpraktijk) als de publieke sector (Noord-Brabant, Amsterdam, StadshavensRotterdam, EDBR, OESO). Voor de OESO leidde zij de Rotterdam Review on Higher Education, de voorloper van ValorisatieProgrammaRotterdam. De Knegt studeerde in 1988 af als Landschapsarchitect aan de WUR.


PARTNERSVereniging Hogescholen

HHS

HO-management

NLPO

Vereniging van Lectoren

Hogeschool Rotterdam

Saxion

Fontys

Hanzehogeschool

Hogeschool Zeeland

Hogeschool Utrecht