ennl           

Congres

Optimaliseren van Impact door
Alfa- en Gammawetenschappen

Aantonen en stimuleren van 'Societal Impact' in synergie met andere wetenschappen


Tilburg University
8 december 2016

Over het Congres

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 8 december 2016. Dank voor uw aanwezigheid!

  Aanleiding

  Het congres in Tilburg is de derde editie van het jaarlijkse “Alfa-Gamma Valorisatie congres” dat de afgelopen jaren veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Met de presentatie van de Nationale Wetenschapsagende waarin de alfa– en gammawetenschappen een zeer zichtbare plek hebben gekregen, krijgt de maatschappelijke impact een nieuwe impuls. Daarnaast speelt al jaren de vraag in hoeverre de Alfa– en Gammawetenschappen zich kunnen manifesteren binnen de Topsectoren, die zich immers sterk richten op technologie en het bedrijfsleven. Met name in Brabant heeft het concept van de “Proeftuinen” een nieuw regionaal concept opgeleverd waarbinnen de samenwerking tussen wetenschapen en praktijk vorm kan krijgen

  Tijdens het congres “Optimaliseren van Impact door Alfa– en Gammawetenschappen” zal de vraag centraal staan hoe de maatschappelijke impact van Alfa– en Gammawetenschappen optimaal kan worden gestimuleerd. Het gaat daarbij om de impact voor de samenleving maar ook voor de wetenschap zelf. Daarbij zal steeds aan de orde komen of die impact door de Alfa– en Gamma disciplines zelf kan worden gegenereerd of in samenwerking met IT, Beta, Techniek of de gezondheidswetenschappen. De zoektocht naar synergie staat daarmee centraal op deze dag.

  Bijeenbrengen van stakeholders
  Het doel van het congres is om belanghebbenden vanuit universiteiten en de maatschappij bij elkaar te brengen, en zodoende ambities en ervaringen te delen. Het is zaak om hierbij optimaal samen te werken met:
  • -Experts op het gebied van maatschappelijke impact
  • -Beleidsmatige actoren
  • -Partnerorganisaties vanuit de samenleving
  • -Managers van onderzoek


  Belangrijkste thema's:
  • - Nationaal en regionaal beleid voor stimulatie van samenwerking tussen technische wetenschappen, alfa- en gammawetenschappen en het bedrijfsleven
  • - Samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid binnen de Topsectoren
  • - De impact van de Nationale Wetenschapsagenda op Alfa- en Gammawetenschappen
  • - Het belang van het meten en stimuleren van valorisatie voor alle disciplines
  • - De invloed van de Research Excellence Framework Ranking in het Verenigd Koninkrijk
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 8 december 2016. Dank voor uw aanwezigheid!

  Klik op onderstaande afbeelding voor de meest recente versie van het programma. Nieuwe sprekers zullen spoedig worden gecommuniceerd!

  Voorkant-LNN De volgende onderwerpen zullen in thema-specifieke sessies worden behandeld:

  Ronde 1 (11.30-12.45)
  • Data Sciences
  • Smart Industries
  • Healthy Ageing
  • Kunst & Innovatie
  • Knowledge transfer
  • Ondersteuning
  • Regional Impact(in English)

  • Ronde 2 (13.45-15.00)
  • Duurzaamheid & Circulaire Economie
  • Sociale Cohesie
  • Gezondheid & Preventie
  • Ondernemerschap
  • Universiteit & HBO
  • Impact Indicatoren in de Geesteswetenschappen
  • Smart Cities (in English) • Alle foto’s © Flip Fahrenfort

   SW20161124191 SW20161124100 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124102
 • Hieronder zijn, per sessie, de presentaties van 8 december te vinden.

  Plenaire Opening

  Data Sciences

  Duurzaamheid & Circulaire Economie

  Gezondheid & Preventie

  Healthy Ageing

  Knowledge Transfer

  Impact Indicatoren in de Geesteswetenschappen

  Kunst & Innovatie

  Ondernemerschap

  Regional Impact

  Smart Cities

  Smart Industries

  Sociale Cohesie

  Universiteit & HBO

  Inleiding op expertpanel


 • TU/e Innovation Lab TU/e Innovation lab
  In order to do relevant and socially valuable research, it is also important to invest together. TU/e came up with an innovative method to increase the number of scientific research projects in the strategic areas Health, Smart Mobility and Energy: IMPULS. Through a call for proposals to the industry a number of research projects were defined. The deal is that for every PhD student that TU/e provides, industry adds one. In return the industrial partner gets “Easy Access IP” meaning that patents that are filed during the research are handed over to the industrial partner without many restrictions.

  TU/e Smart Cities TU/e Smart Cities Program – Strijp S
  TU/e Smart Cities Program, Volker Wessels and other partners joined forces in a project in which two districts in Eindhoven will be transformed into sustainable living environments. One of them is Philips industrial complex in the “Strijp-S” neighbourhood which will become a creative smart district. An innovative concept to clean up contaminated land will double as a means of producing energy. A district-wide ICT solution will allow residents to access different kinds of infrastructure, such as booking electric vehicles from a district car sharing scheme or using smart parking concepts.

  JADS TU/e Data Science Centre
  Jheronimus Academy of Data Science is a unique concept in the Netherlands. In three different locations Data Science can be studied, researched and applied through bachelor and graduate programs, PDeng education, Data Science Centers and incorporation into existing ecosystems. With this unique cooperation between the Province of North Brabant, the Municipality of ‘s-Hertogenbosch, Tilburg University and Eindhoven University of Technology we create a new knowledge infrastructure with which Brabant puts itself at the heart of the future.


  Luris The Hague Protocol and the dramatic rise in efficiency of child maltreatment detection
  Hester Diderich served as an emergency care nurse at Haaglanden Medical Centre when she discovered the hidden diagnostic value of parental characteristics to detect child maltreatment. Dr. Diderich wrote her dissertation on the basis of her observation that parents showing at the emergency department with complaints related to substance/alcohol abuse, serious psychiatric disorder, and/or domestic violence, exhibit a far greater likelihood of being involved in child maltreatment. The dissertation successfully validated the so-called Hague Protocol for child maltreatment that is based on these three parental characteristics, and the protocol (or Child Check as it now called) is now implemented at emergency departments and mental health care facilities nationwide, and attracts attention from health care policy makers from around the world.


  Luris The Psychology and History of Physical Illness
  Physical illness is biocultural: it exists on the intersection of the biological and the cultural. The ways in which we understand physical illness are inevitably informed by culture. Ad Kaptein (LUMC, Medical Psychology) & Jan Frans van Dijkhuizen (Universiteit Leiden, Cultural History) approach this issue from two complementary perspectives. Ad Kaptein focuses on illness perceptions and self-management during chronic physical illness in modern-day society. Jan Frans van Dijkhuizen examines illness perceptions and the idea of self-management in sixteenth-century and seventeenth-century England. In this way, they explore how modern psychological and cultural-historical approaches to the study of illness can benefit from each other.


  IXA Public Mediation Programme (PMP) – Universiteit van Amsterdam
  Het Public Mediation Programme is twee jaar geleden opgericht aan de Universiteit van Amsterdam als gezamenlijk initiatief van Universiteitsprofessor Alexander Rinnooy Kan, de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen en de Rechten Faculteit. PMP werkt in de praktijk aan complexe maatschappelijke controverses en conflicten, zoals de opvang van vluchtelingen of windenergie. PMP werkt in opdracht van verschillende ministeries, gemeenten maar ook bewonersorganisaties. Samen met betrokkenen maken de onderzoekers van PMP een diagnose van de situatie, om vervolgens op zoek te gaan naar uitwegen. Door in de praktijk te werken aan complexe maatschappelijke conflicten en controverses draagt PMP zowel bij aan het verbeteren van het oplossend vermogen van professionals en bewoners betrokken bij maatschappelijke conflicten als aan het opbouwen van wetenschappelijke kennis op dit gebied. Naast onderzoekers werken ook studenten mee in het programma via stageplekken.

  meer informatie is hier te vinden


  RUG Zorg in Beweging brengen
  De combinatie van vergrijzing en ontgroening zet onze economie en samenleving onder druk. Het vormt een groeiend maatschappelijk probleem dat zich in de gehele westerse wereld voordoet. Met onderzoek naar de vraag hoe mensen langer gezond, gelukkig en actief kunnen leven, dragen we bij aan het oplossen van dit probleem. Nieuwe kennis, ontwikkeld in samenwerking met het be-drijfsleven en maatschappelijke organisaties, leidt tot kansen om gezondheid, welzijn en maatschappelijke par-ticipatie van mensen te verbeteren.

  Alleen nieuwe techniek kan dit vraagstuk oplossen. Het Researchcentrum SPRINT (Smart Prevention, Rehabili-tation & INtervention Technologies for improved mobi-lity) ontwikkelt slimme technologieën die met name ou-deren langer zelfstandig in beweging houden, zowel thuis als op het werk. Bart Verkerke werkt als technisch-weten-schappelijk directeur van SPRINT aan de realisatie van innovatieve monitoringssystemen voor vroegdiagnostiek om ouderen@risk op te sporen, en aan slimme interven-tiesystemen om de lichamelijke en geestelijke conditie van ouderen op peil te houden en zo onafhankelijkheid van zorg te waarborgen. Door het gedrag van ouderen be-wust te veranderen, nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en zullen ze deze technologieën omarmen.

  meer informatie is hier te vinden


  RUG Care at home
  Prof. Kees Ahaus behandelt een interventie om zware COPD patiënten thuis te coachen door een gespecialiseerd verpleegkundige teneinde de patiënt meer zelfredzaam te maken, naar een betere conditie te brengen, en zo heropnames te voorkomen. Hij laat zien dat de financiële prikkels in de zorg niet altijd zorgen dat de juiste zorg op de juiste plaats geleverd wordt, en betoogt dat een afspraak over shared savings bij zorgvernieuwing zou kunnen helpen.

  meer informatie is hier te vinden


  RUG Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling
  De Rijksuniversiteit Groningen heeft ruim een jaar geleden het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling opgericht. Een interdisciplinair kenniscentrum, waarin meerdere wetenschappelijke disciplines kennis ontsluiten en gezamenlijk ontwikkelen. Dat heeft onder andere geleid tot een integrale aanpak van ervaren onveiligheid en gezondheidseffecten.

  In de complexe omgeving van de Groningse gaswinning heeft KADO een kennisagenda ontwikkeld die niet alleen is gedragen door de wetenschap maar ook de bewoners en allerhande stakeholders in de regio. KADO krijgt hierdoor enerzijds een prominente rol bij het adviseren over toekomstige onderzoeksprogrammering, anderzijds worden delen van de kennisagenda door instanties als de Nationaal Coördinator Groningen als “lastig” ervaren omdat die niet strookt met hun eigen (korte termijn) doelstellingen. De impact van wetenschap in de praktijk is in deze casus enorm, maar is niet zonder schaduwzijde. De workshop gaat in op deze knelpunten en neemt de deelnemers mee hoe impact van wetenschap een strategische aanpak vergt waarin alle spelers evenzeer overtuigd moeten zijn van de onafhankelijke doelstelling van een kennisagenda.

  meer informatie is hier te vinden

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 8 december 2016. Dank voor uw aanwezigheid!

  DATUM: Donderdag 8 december 2016

  LOCATIES: Het congres vindt plaats op de Tilburg University in het Cobbenhagen gebouw

  Tilburg University, Cobbenhagen gebouw

  TAAL: Nederlands & Engels

  KOSTEN:Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  KORTING; Deelnemers van academische instellingen betalen een gereduceerd tarief van € 195- (excl. 21% BTW).

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen, en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 16 november, dan worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 16 november zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.


Voorwoord Dagvoorzitter

AFValorisatie is, naast onderzoek en onderwijs, al jaren de officiële derde kerntaak van universiteiten. Deze taak is niet bepaald meer nieuw te noemen, maar staat in vergelijking met de andere twee kerntaken nog steeds in de kinderschoenen. Vooral de alfa- en gammawetenschappen lijken moeite te hebben met het vergroten van hun impact op de maatschappij. Deze observatie valt voor een deel te verklaren doordat de impact van alfa- en gammawetenschappen minder zichtbaar is, in alternatieve vormen plaatsvindt en moeilijker kwantitatief te meten in vergelijking met de bèta- en medische wetenschappen. Andere verklaringen voor het achterblijven van de impact van alfa- en gammawetenschappen zijn te vinden in het gebrek aan ervaring met het creëren van de juiste impact. Er is nu eenmaal nog een aanzienlijke inhaalslag te maken in de aanwezige kennis die nodig is om meer maatschappelijke impact te creëren. Daarnaast is het voor onderzoekers binnen de alfa- en gammawetenschappen vaak moeilijk om onderzoek goed aan te laten sluiten op de commerciële en maatschappelijke vraag.

Dit jaar zal het congres zich toespitsen op de wijze waarop technische wetenschappen de alfa- en gammawetenschappen kunnen ondersteunen in het bevorderen van maatschappelijke impact. De Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda zullen als beleidsmatig kader dienen voor presentaties en discussie. Centraal zal staan de vraag hoe alfa- en gammawetenschappen hun impact in de maatschappij kunnen vergroten.

Dit congres is bedoeld voor een breed publiek, waar wetenschappers én maatschappelijke belanghebbenden en belangstellenden elkaar kunnen treffen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Ik zie er naar uit u op 8 december in Tilburg te mogen verwelkomen,

Geert Duysters
Dagvoorzitter, vice-decaan research Universiteit van Tilburg.

Bevestigde sprekers

 • Roger Kain

  Roger Kain

  Roger Kain is Dean & Chief Executive aan de London School of Advanced Studies. De London School of Advanced Studies is het leidende instituut in het Verenigd Koninkrijk voor vervolgstudies (master en PhD) binnen de alfawetenschappen.

  Roger Kain heeft een achtergrond in het onderzoek naar antieke kaarten en was Hoogleraar geografie aan de universiteit van Exeter. Naast zijn functie aan de London School of Advanced Studies is Roger Kain onder andere Vice President for Research and Higher Education van de British Academy (nationale instelling voor de bestudering van Alfa- en Gammawetenschappen) en maakt hij deel uit van de REF Impact Evaluation Steering Group.

 • Emile Aarts

  Emile Aarts

  Emile Aarts is Rector Magnificus van Tilburg University. Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid inclusief aansluitingsproblematiek vwo-wo en samenwerking met hbo, het onderzoeksbeleid, tweede en derde geldstroomonderzoek, internationalisering, het leerstoelenbeleid en de Academische representatie.

  Emile Aarts is werkzaam geweest als Hoogleraar informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast heeft hij een lange staat van dienst als bestuurder van academische en overheidsinstanties, zowel op landelijk als Europees niveau. Hij was lid van de European ICT Advisory Board en ruim tien jaar voorzitter van het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen. Hij is co- auteur van meer dan vijftien boeken en tweehonderd wetenschappelijke publicaties.

 • Geert Duysters

  Geert Duysters

  Geert Duysters is Hoogleraar ondernemerschap en innovatie aan de Tilburg University Hij fungeert momenteel als Vice Decaan research binnen de Tilburg School of Economics and Management (TISEM) en als wetenschappelijk Directeur van het Tilburg Center of Entrepreneurship (TCE). Daarnaast is hij ook wetenschappelijk Directeur van CentER.

  Voor zijn werkzaamheden aan de Tilburg University was Geert Duysters werkzaam als Vice Decaan aan de faculteit technisch management van de Technische Universiteit Eindhoven.

  Hij was eerder ook werkzaam als Directeur van het Maastricht Universiteit India Instituut en Hoogleraar Organisatie Wetenschappen (specifiek gericht op kennisacquisitie) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij werkte ook als alliantie expert voor onder meer de Verenigde Naties, de Europese Commissie en de OECD.

 • Kees Ahaus

  Kees Ahaus

  Kees Ahaus is hoogleraar Healthcare Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij directeur van het Centre of Expertise van deze faculteit: Healthwise.

  Ahaus geeft een beeld van hoe het programma van zijn onderzoek wordt geïmplementeerd in de praktijk. Kees Ahaus behandelt een interventie om zware COPD patiënten thuis te coachen door een gespecialiseerd verpleegkundige teneinde de patiënt meer zelfredzaam te maken, naar een betere conditie te brengen, en zo heropnames te voorkomen. Hij laat zien dat de financiële prikkels in de zorg niet altijd zorgen dat de juiste zorg op de juiste plaats geleverd wordt, en betoogt dat een afspraak over shared savings bij zorgvernieuwing zou kunnen helpen.

 • Bart Ahsmann

  Bart Ahsmann

  Bart Ahsmann is Directeur van CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Daarnaast ontwikkelt CLICKNL een nationale kennis en innovatie agenda voor de creatieve industrie en bewaakt de uitvoering en kwaliteit van de uitvoering hiervan.

  Voor zijn werkzaamheden bij CLICKNL was Bart Ahsmann onder andere werkzaam bij de TU Delft. Hier was hij als valorisatie manager bij de Faculty of Industrial Design Engineering verantwoordelijk voor het initiëren van grote onderzoeksprojecten, partnerships met de industrie en design startups.

 • Patricia Alkhoven

  Patricia Alkhoven

  Patricia Alkhoven is programmacoördinator van het Innovatienetwerk CLICKNL Cultureel Erfgoed, een van de zes netwerken onder de Topsector Creatieve Industrie. Daarnaast is zij coördinator externe samenwerking van CLARIAH (NWO) dat tussen 2015 en 2019 een digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen in Nederland bouwt. Verder was zij bij het Meertens Instituut aangesteld als onderzoeker bij het KNAW digital humanities project COMPARE. Voorheen was zij projectmanager van diverse erfgoed en ICT projecten bij de Koninklijke Bibliotheek en het Meertens Instituut, Directeur UDC Consortium en Hoofd Collecties bij het Nederlands Architectuur Instituut.

 • Jacky Bax

  Jacky Bax

  Jacky Bax is adjunct-directeur en programmamanager bij Regieorgaan SIA. Deze organisatie, onderdeel van NWO, heeft als taak praktijkgericht onderzoek van hogescholen te financieren en te versterken. Jacky Bax heeft uitgebreide ervaring in het nationale en internationale wetenschapsbeleid, evenals in het stimuleren van de impact van onderzoek in de samenleving en in ondernemerschap.

 • Maya van den Berg

  Maya van den Berg

  Maya van den Berg is coördinator van het Smart Cities Initiative van de Universiteit Twente. Dit initiatief zorgt voor interdepartementale samenwerking, het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksactiviteiten en het partnership met de Braziliaanse stad Curitiba. Als programmacoördinator, vervult Maya de rol van de verbinder, kennismakelaar en projectontwikkelaar.

  Maya heeft een brede interesse in beleidsprocessen rond duurzame ontwikkeling, energie en klimaat, en dan met name op lokaal niveau. Haar promotieonderzoek ging over hoe Lokale Overheden zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dit onderzoek was gebaseerd op drie onderzoeksprojecten die werden gefinancierd door de NWO, het Waterschap Groot Salland en de Noorse onderzoeksraad Forskningsrådet.

  Eerder was Maya beleidsmedewerker bij de nationale en lokale overheid, en was ze project manager bij het Europe Direct Centrum in Twente.

 • Steef Blok

  Steef Blok

  Steef Blok is Directeur van TU/e Innovation Lab dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de kennisvalorisatie taak van de Technische Universiteit Eindhoven. Hiermee slaat de organisatie een brug tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Steef studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot 2002 heeft hij verschillende posities bekleed binnen de Erasmus Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1999 werd toegewezen als financieel directeur aan de faculteit ‘Medicine and Health Sciences’. Van 2002 tot 2008 was Steef werkzaam als algemeen directeur van de Technology Transfer Offices aan de VU en VU Medisch Centrum. Naast zijn directeurschap bij TU/e Innovation Lab, staat Steef ook nog aan het hoofd van een aantal bedrijven in de vrijetijdssector.

 • Roger Boersma

  Roger Boersma

  Roger Boersma is Smart City Developer bij VolkerWessels iCity. Vanuit zijn huidige functie helpt Roger Boersma momenteel mee om een aantal gebieden in Nederland slim te maken. Hierbij staat de kwaliteit van leven van de eindgebruiker centraal. Eén van deze gebieden betreft Living Lab Strijp-S in Eindhoven. Hier worden momenteel in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, Gemeente Eindhoven, KPN en Woonbedrijf een aantal Smart City programma’s uitgevoerd vanuit het Europese Horizon 2020 project Triangulum.

 • Maarten van Bommel

  Maarten van Bommel

  Maarten van Bommel is Hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten of conservering en restauratie van cultureel erfgoed aan de universiteit van Amsterdam. Voordien werkte hij gedurende 15 jaar als senior onderzoeker bij de rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Zijn onderzoek richt zich met name op kleur en kleurverandering, specifiek van organische kleurstoffen en pigmenten toegepast op textiel, meubels en schilderijen. Dit onderzoek omvat chemische analyse, degradatieonderzoek, reconstructieonderzoek gebaseerd op historische recepten en de toepassing van die kennis om via nieuwe manieren van presenteren een indruk te schetsen van de oorspronkelijke kleur van kunst- en cultuurobjecten.

 • Inge Bongers

  Inge Bongers

  Inge Bongers is bijzonder Hoogleraar ‘Evidence Based Management van Innovatie in de (geestelijke) gezondheidszorg’ aan Tranzo, TSB, Tilburg University. Daarnaast is zij programmaleider innovatie onderzoek bij GGZ Eindhoven en programmadirecteur MBA-Health bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

  Inge Bongers is leading Tranzo Hoogleraar van het interfacultair Kennis Netwerk ‘Innovating Health Services’. Dit Kennis Netwerk richt zich onderzoek en kennisuitwisseling rondom het vergroten van de implementatie en opschaling van innovatieve diensten en producten in de zorg, met focus op de verbinding tussen technologische en sociale innovatie. Haar onderzoek expertise ligt op het onderbouwen van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van sociale en technologische innovaties in de (geestelijke) gezondheidszorg. Onderzoek- en ontwikkelprojecten worden in nauwe samenwerking met praktijk organisaties uitgevoerd en kenmerken zich door het verbinden van innovatie en onderzoek.

 • Arjan van den Born

  Arjan van den Born

  Arjan van den Born is Hoogleraar Creative Entrepreneurship aan de Tilburg University. Hij is gespecialiseerd in ondernemerschap in de creatieve industrie. Onderwerpen die hem interesseren zijn succesvol ondernemerschap, creativiteit, innovatie, collaboratie netwerken & nieuwe verdienmodellen. Zijn onderzoek richt zich vooral op de rol van freelancers en kleine bedrijven in de creatieve sector en de netwerken die bestaan binnen deze sector.

  Arjan van den Born is in 2015 aangesteld als Academisch Directeur van de Jheronims Academy of Data Science (JADS), een samenwerkingsverband tussen de Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, de gemeente ‘s Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant voor het analyseren en implementeren van nieuwe data. Het JADS omhelst naast onderwijs ook onderzoek op het gebied van data science.

 • Margo Brouns

  Margo Brouns

  Margo Brouns is interim-Directeur dienst Onderzoek en Onderwijs bij Fontys Hogescholen.

  Margo is vier jaar lector Zorginnovatie en competentieontwikkeling geweest en in die hoedanigheid ook lid van het Zorginnovatieplatform van de toenmalige bewindspersonen Klink en Bussemaker. Margo Brouns heeft een brede visie op hoger onderwijs en onderzoek, opgedaan door haar ervaring in universiteiten (als (hoofd)docent), hogescholen (als lector, directeur en beoordelaar van onderzoeksprojecten) en publieke instellingen (als manager Onderzoek en Ontwikkeling en bestuurder).

 • Arwin van Buuren

  Arwin van Buuren

  Arwin van Buuren is Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Academic Director van GovernEUR, een incubator van de Vakgroep Bestuurskunde & Sociologie. Binnen deze incubator wordt bestuurskundig onderzoek vertaalt in producten en diensten die bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Daarnaast is hij trekker van het Erasmus Governance Design Atelier (i.o.) en programmaleider van het RePolis-programma, dat zich richt op de vraag hoe maatschappelijke initiatieven en overheidssturing elkaar kunnen versterken. Binnen dit programma speelt ontwerpgericht onderzoek een belangrijke rol en worden een aantal design labs ingericht om interventies te ontwerpen en te toetsen.

 • Jan Frans van Dijkhuizen

  Jan Frans van Dijkhuizen

  Jan Frans van Dijkhuizen is universitair docent Engelse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen literatuur, religie en de culturele geschiedenis van het menselijk lichaam. Hij is de auteur van Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture (Cambridge, 2012) en Devil Theatre: Demonic Possession and Exorcism in English Renaissance Drama, 1558–1642 (Cambridge, 2007), en mede-redacteur van The Sense of Suffering: Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture (Leiden, 2009). Momenteel werkt hij een project over ziekte en zelfreflectie in Engeland en de Nederlandse Republick, 1550–1700.

 • Karl Dittrich

  Karl Dittrich

  Karl Dittrich is voorzitter van de VSNU. Hij is van origine politicoloog, en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Bij de Universiteit Maastricht heeft Dittrich meerdere functies bekleed, waaronder die van voorzitter van het college van bestuur. Voor zijn huidige positie als voorzitter bij de VSNU was hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, en vice- voorzitter van de Europese koepel van accreditatieorganisaties.

 • Louise Gunning-Schepers

  Louise Gunning-Schepers

  Louise Gunning-Schepers is Hoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie Geneeskunde en Public Health aan de Rijksuniversiteit Groningen en Johns Hopkins School of Public Health, is ze in 1988 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. In 1991 werd ze Hoogleraar Sociale Geneeskunde bij het AMC. In die periode heeft ze veel gepubliceerd over preventie, sociaal economische gezondheidsverschillen en de toekomst van de zorgverzekering. In 2016 is Louise Gunning-Schepers Voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda en is sinds 2016 de eerste vrouwelijke Voorzitter van de KMHW.

  Louise Gunning-Schepers heeft een groot aantal bestuurlijke nevenfuncties en toezichthoudende functies gehad, waaronder voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC en voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA. Momenteel zit ze onder andere in de RvC van het Concertgebouw, in de RvC van Schiphol en is ze kroonlid van de SER.

 • Stan Gielen

  Stan Gielen

  Stan Gielen is Voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 • Martijn Groenleer

  Martijn Groenleer

  Martijn Groenleer is Hoogleraar Regional Law and Governance aan de Tilburg University en directeur van het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TIREG).

  Martijn richt zich in zijn huidige onderzoek op uitvoerings-, toezicht, en handhavingsvraagstukken, op Europees en internationaal niveau en in toenemende mate ook op lokaal en regionaal niveau. Hij is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling en het gebruik, alsook in het effect en de legitimiteit van nieuwe vormen van governance voor de aanpak van complexe problemen, waaronder mondiale klimaatverandering en transnationale georganiseerde criminaliteit. In 2015 was hij Visiting Professor aan de London School of Economics and Political Science waar hij onder meer onderzoek deed naar de regulering en governance van cybersecurity.

 • Mariëtte Hamer

  Mariette Hamer

  Mariëtte Hamer is Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). De SER adviseert de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid.

  Voordat ze werd aangesteld als Voorzitter van de SER was Mariëtte Hamer 16 jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 2008 tot en met 2011 leidde ze deze fractie als Voorzitter. Ook was ze onder andere actief als lid van het presidium en ondervoorzitter van de Tweede Kamer.

  Voor haar politieke loopbaan was Mariëtte Hamer onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland

 • Michiel Heldeweg

  Michiel Heldeweg

  Michiel Heldeweg is Hoogleraar Law, Governance & Technology bij de Universiteit Twente, vakgroep Governance & Technology for Sustainability, en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel.

  Zijn onderzoek betreft het ontwerp(en) van rechtsregels en –regimes en innovatie van technologie en/of governance, zoals voor uitvoering van experimenten, arrangementen voor PPS en certificering. Toepassingsgebieden zijn duurzame energy en robotica. Hij heeft (internationaal) gepubliceerd over onder andere transnationale regelgeving, experimentele wetgeving, regulering van technologische innovatie, milieurecht in Nederland, Nederlands bestuursrecht en rechtsvergelijkend milieurecht in de EU.

  Heldeweg is an associate editor of Competition and Regulation in Network Industries (CRNI).

 • Paul Hekkert

  Paul Hekkert

  Paul Hekkert is Hoogleraar Vormtheorie aan de faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft. Hij doet onderzoek naar de wijze waarop mensen producten ervaren en naar het effect van producten op ons gedrag en welzijn. In 2011 ontving hij een VICI beurs van NWO voor een onderzoeksproject naar alledaagse esthetische ervaringen. Met ontwerper Matthijs van Dijk schreef Paul “Vision in Design” [2011], hun visie op het ontwerpproces en een methode om te komen tot innovatieve interventies. Paul is oprichter en voorzitter van het bestuur van de Design & Emotion Society en lid van het topteam Creatieve Industrie waar hij de kennis- en innovatieagenda beheert.

 • Stefan de Jong

  Stefan de Jong

  Stefan de Jong is knowledge broker bij Luris, het kennisuitwisselingscentrum van Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij adviseert onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen over interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke impact. Daarnaast is hij als research fellow verbonden aan het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies van Universiteit Leiden. Eerder werkte Stefan als onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij promoveerde op de relatie tussen valorisatiebeleid- en praktijk in Nederland. Over dit onderwerp publiceert hij wetenschappelijke artikelen, beleidsrapporten en opiniestukken. Daarnaast verzorgt Stefan regelmatig in binnen- en buitenland workshops en cursussen over valorisatie en impact.

 • Ad Kaptein

  Ad Kaptein

  Ad Kaptein is Hoogleraar Medische Psychologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn onderzoek richt zich onder andere op kwaliteit van leven, astma & COPD en zelfredzaamheid.

  Daarnaast bestudeert Ad Kaptein de perceptie van pijn. Pijngevoelens zijn niet zozeer geassocieerd met ‘objectieve’ medische karakteristieken maar eerder met psychologische en sociale aspecten. Dit impliceert dat behandelingen die zich richten op deze psychologische en sociale aspecten de klachten kunnen verminderen. Prof. Ad Kaptein heeft onder andere samen met Jan Frans van Dijkhuizen onderzoek gedaan naar het effect van taal op de perceptie van pijn.

 • Johannes Klumpers

  Johannes Klumpers

  Johannes Klumpers is a European Commission official heading the recently created Scientific Advice Mechanism Unit (SAM).

  The unit is dealing with the provision of scientific advice for the design of policies by assisting the SAM High Level Group of Scientific Advisors and by establishing a structural relationship with five European Science Academy Networks. It also provides the secretariat for the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) and develops policies on research integrity. The unit has operational responsibility regarding the assessment of ethical and some legal aspects for Horizon 2020 applications and projects.

  German National, born in Geneva 1964, he studied forestry and wood technology and obtained his PhD from the French Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts (ENGREF). After several years of industrial research in Sweden, he joined the European Commission's Directorate-General for Research & Innovation in 1998 and has worked there on a large variety of topics, from renewable raw materials to gender, science in society, finance and budget and occupies his current post since its establishment, 1 October 2015.

 • André Knottnerus

  Andre Knottnerus

  André Knottneurs is Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. De WRR informeert en adviseert de regering over relevante maatschappelijke vraagstukken. Van 2001 t/m 2010 was hij voorzitter van de Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van de volksgezondheid.

  Eerder was André Knottnerus decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht, en mede-oprichter en de eerste wetenschappelijke directeur van de nationale onderzoeksschool Netherlands School of Primary Care Research (CaRe).

 • Dick Koster

  
Dick Koster

  Dick Koster is werkzaam bij TNO. Hij heeft daar in diverse functies brede inhoudelijke en (verander)management ervaring opgedaan rondom de ontwikkeling en toepassing van technologie. Op basis hiervan vervult hij sinds 2011 de rol van zakelijk directeur bij NanoNextNL en meer recent die van clusterleider bij de Stichting Technische Wetenschappen. Vanuit deze achtergrond heeft hij mee gewerkt aan de opstelling van de wetenschappelijke agenda, de ontwikkeling van een specifieke NWO-brede call en Nationale Wetenschap Agenda workshops op het gebied van Smart Industry.

 • Marcus van Leeuwen

  Marcus van Leeuwen

  Marcus van Leeuwen is Senior Beleidsmedewerker bij het gebied Maatschappij- en Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Bij NWO houdt Marcus zich onder andere bezig met het opzetten van nieuwe programma’s op het gebied van logistiek, grote steden, energie en infrastructuur.

  Marcus is actief betrokken bij de NWO-Programma’s Smart Urban Regions of the Future (SURF) en Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Daarnaast is hij actief betrokken bij het Europese samenwerkingsverband ‘Urban Europe’ en zit hij hier ook in de Governing Board.

 • Frank Leone

  Frank Leone

  Frank Leone is universitair docent brein-geïnspireerd digitaal onderwijs aan de Radboud Universiteit (RU) en oprichter van de serious game en gamification startup 'Marbelous Minds' (MM). Bij de RU, onderzoekt hij o.a. MindSort, een brein-geïnspireerd spel om talen te leren, onderdeel van een innovatiehub (i.o.) brein-geïnspireerd onderwijs. Binnen MM werkt hij aan InEquality, een spel om spelers sociale ongelijkheid te laten ervaren, en werkte hiervoor aan GoFuture, een 'alternate reality game' om scholieren ondernemende vaardigheden te leren. Hiervoor is hij gepromoveerd in de neurowetenschappen en afgestudeerd in kunstmatige intelligentie, neurowetenschappen en psychologie.

 • Katrien Luijkx

  Katrien Luijkx

  Katrien Luijkx is bijzonder Hoogleraar Ouderenzorg en coördinator van de academische werkplaats ouderen bij Tranzo, Tilburg University. Samen met elf organisaties in de ouderenzorg realiseert zij een langdurig onderzoeksprogramma en kennisdeling. In haar onderzoek zijn de ervaringen en perspectieven van ouderen en hun naasten uitgangspunt om innovaties (sociale en/of technologische) in de ouderenzorg te evalueren of te ontwikkelen. Op deze wijze hoopt zij bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg.

  Naast haar academische werkzaamheden is Katrien Luijkx onder andere lid raad van toezicht van WIJ, lid raad van toezicht van IMW Tilburg en zit ze in de erkenningscommissie interventies langdurige zorg, deelcommissie Ouderenzorg bij Vilans.

 • Johannes Magliano-Tromp

  Johannes Magliano-Tromp

  Johannes Magliano-Tromp is Directeur van het Dual PhD-Centre van de Universiteit Leiden. Dit Centrum is een belangrijk middel waarmee de eigen kennis en kennisontwikkeling van de beroepspraktijk en de wetenschap met elkaar in verbinding worden gebracht, om zo tot wederkerig vruchtbare samenwerkingsprojecten te komen, met name in de vorm van duale promotietrajecten. In een duaal promotietraject ontvangt een werknemer van zijn of haar werkgever de opdracht onderzoek te verrichten dat leidt tot de verdediging van een academisch proefschrift. Het Centrum legt de verbanden en biedt procesbegeleiding.

 • Mark Mietus

  Mark Mietus

  Mark Mietus is operationeel directeur van het Data Science Center (DSC/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). DSC/e is een virtueel onderzoekscentrum waar honderden ‘big data’ onderzoekers vanuit verschillende faculteiten samenwerken op een aantal applicatie gebieden. Voor zijn werkzaamheden bij DSC/e was Mietus werkzaam bij het Innovation Lab van de TU/e waar hij voornamelijk aan valorisatie van energie onderzoek werkte.

  Na het afronden van zijn studie Technische Natuurkunde aan de TU/e was hij bijna 20 jaar werkzaam bij Philips waar hij verschillende adviserende functies vervulde.

 • Ronald Mooijer

  
Ronald Mooijer

  Ronald Mooijer is is Business Development Manager van de UvA/HvA en adviseert high-tech start ups over commercialisering en licentiemogelijkheden. Hij was directeur van Betronic (ontwikkeling van hard- en software) en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bedrijf en de bedrijfsstrategie. Hij is ook de oprichter/mede eigenaar van Ditems Group; een holding met meerdere dochterbedrijven, actief in productie en ontwikkeling, en de vrijetijdsindustrie.

 • René Penning de Vries

  Rene Penning de Vries

  René Penning de Vries has worked over 30 years in various positions in the High Tech industry, most recently as Board Member and Chief Technology Officer of NXP Semiconductors.Currently René is involved in various boardpositions and advisory functions in the High Tech industry as well as in the Health sector.

  In the High Tech sector René was appointed as ‘Boegbeeld’ for the topsector ICT, he is member of the Supervisory Board of Neways Electronics International NV and member of the Supervisory Board of Qu Tech, the Dutch icon project on quantum computing.

  In the Health sector René is Chairman of the Health Valley Foundation, a non-profit organization that brings together research institutes, healthcare institutions and commercial partners with the aim to foster innovation in the field. Recently he was appointed as member of the Supervisory Board of the Sint Maartenskliniek, Ubbergen (near Nijmegen).

  He is also member of the Supervisory Board of the Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

 • Erik van der Ploeg

  Erik van der Ploeg

  Erik van der Ploeg is senior adviseur Gezond Ondernemen bij Zorgverzekeraar Zilveren Kruis – Zakelijke Markt. Van oorsprong is hij fysiotherapeut en heeft een brede ervaring opgedaan als healthmanager en HR-businessconsultant bij een farmaceutisch onderzoeksbureau en een groot ICT bedrijf. Op dit moment combineert hij zorg & HRM met wetenschap & techniek in de zakelijke dienstverlening en de industrie. Zijn aanpak kenmerkt zich door gezond verstand, nuchterheid en het nodige ondernemerschap.

 • Laurien Poleij

  Laurien Poleij

  Laurien Poleij is directeur van het Erasmus Centre for Valorisation (ECV). Dit valorisatie expertisecentrum van de Erasmus universiteit stimuleert kennisbenutting, ontsluit kennis en onderzoek en signaleert kansen ter ondersteuning van de wetenschapper. Eveneens brengt het ECV kenniszoekers en kennisaanbieders met elkaar in contact en begeleidt de wetenschapper bij het opzetten en uitbouwen van valorisatieactiviteiten.

  Daarnaast is Laurien Poleij ook werkzaam als strategic business developer bij het Erasmus Centre for Research and Business Support (ERBS). ERBS is de kraamkamer van de Erasmus Universiteit Rotterdam en ondersteunt alle incubator activiteiten van ondernemende wetenschappers die gericht zijn op economische valorisatie.

 • Tom Postmes

  Tom Postmes

  Tom Postmes is Hoogleraar Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar menselijk gedrag in "normale" teams, virtuele groepen en grote mensenmassa's. Hierin staan processen centraal die van fundamenteel belang zijn bij het coördineren van gedrag in groepen: de manier waarop mensen elkaar wederzijds beïnvloeden, het ontstaan van sociale normen, van gezamenlijke sociale identiteiten en van (sub)culturen.

  Postmes gaat regelmatig samenwerking aan met maatschappelijke partners (ministeries, gemeenten en diverse organisaties) om deze kennis toe te passen op praktische vraagstukken. Sinds 2013 doet hij onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van de aardbevingen in Groningen. In 2015 richtte hij, samen met Sharon Smit, het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) op om kennisuitwisseling tussen wetenschap, organisaties en bevolking te verbeteren.

 • Henriëtte Prast

  Henriëtte Prast

  Henriëtte Prast is Hoogleraar Personal Finance aan de Tilburg University. Ze is gespecialiseerd in Gedragseconomie en de implicaties daarvan voor beleid op het gebied van onder andere financiële planning, gezondheidsgerelateerd gedrag en duurzaamheid.

  Naast haar Hoogleraarschap is zij lid van de Eerste Kamer voor D’66 en heeft ze een aantal bestuurlijke en toezichtfuncties. Zo is zij lid van de Kenniskamer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, lid van de Raad van Commissarissen van AZL en Voorzitter van de Foundation for Auditing Research

 • Ad Prins

  Ad Prins

  Ad Prins is als adviseur en onderzoeker betrokken bij de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek, als ontwikkelaar van indicatoren en de implementatie en uitvoering daarvan. Hij is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de maatschappelijke relevantie van onderzoek.

  Op dit moment werkt hij in opdracht van Discipline overleg Letteren en Geesteswetenschappen aan een pilot studie naar kwaliteitsindicatoren voor het onderzoek in de Geesteswetenschappen in Nederland. Hij brengt de wetenschappelijke en maatschappelijke impact in kaart van Nederlandse universitaire groepen en faculteiten en van kennisinstellingen zoals CPB, SCP, PBL, en diverse internationale instellingen.

 • Stevan Rudinac

  Stevan Rudinac

  Stevan Rudinac is a postdoctoral researcher at the Informatics Institute of the University of Amsterdam, a part of Amsterdam Data Science. His research aims at enabling multimedia information retrieval based on the relevance criteria defined at a higher semantic level, by jointly analysing visual content and the heterogeneous information associated with it, ranging from text and automatically generated metadata to information about users and their social network. What inspires him is the potential of data science in addressing important societal challenges, such as liveability and security.

 • Adjmal Sarwary

  Adjmal Sarwary

  Adjmal Sarwary is founder of the company Mind Trace. Mind Trace is developing software that collects information from a simple webcam to assess gaze, emotion and heart rate, all at once. This information is easily interpretable, as it shows what people look at, how they feel at that moment, and how excited they are. They are starting out offering this analyses techniques as a service to the marketing industry.

  Adjmal obtained his PhD in Neuroscience at the Donders Institute at the Radboud University. He was always interested in technology and especially how it can be used to accelerate research.

 • Laurens Schwiebert

  Laurens Schwiebert

  Laurens Schwiebert is Coordinator of Eindhoven University of Technology’s Smart Cities Program as well as a Management Consultant

  He has worked in the Real Estate Development & Construction industries in the position of Developer at Heijmans N.V. in The Netherlands (1995 – 1999) and in the position of Member of the Board of Directors at a division of Van Wijnen Groep N.V. (1999 – 2001). From 2001 up to today, Laurens has been working as an Entrepreneur and as a Management Consultant/Advisor to The Board in several lines of industries. As an Entrepreneur he has been participating mostly in Real Estate Development.

  As Coordinator of Eindhoven University of Technology’s Smart Cities Program Laurens is member of the team that created the Center. The team is currently busy developing the Center and participating in several Smart Cites project initiatives.

 • Geert van Seeters

  Geert van Seeters

  Geert van Seeters is strategisch marketeer en co-auteur van bestseller Nieuwe Business Modellen: Samen Werken aan Waardecreatie. Daarnaast is Geert verbonden aan het lectoraat van Fontys Hogeschool Marketing en Management in de Brainportregio.

  Altijd vertrekkend vanuit het ‘Waarom’ helpt hij ondernemers en organisaties hun business model toekomstbestendig te maken. Twee vragen die elke organisatie dient te kunnen beantwoorden: 1) Waar verdienen we over 5 jaar onze business mee? 2) Wat is onze maatschappelijke impact over 5-10 jaar?

 • Peter van der Sijde

  Peter van der Sijde

  Peter van der Sijde is als hoogleraar Organisatie, Ondernemerschap en Technologie verbonden aan de Vrije Universiteit (VU). Hij is hier werkzaam bij zowel de Faculteit Sociale Wetenschappen (Organisatiewetenschappen) als aan de Faculteit Exacte Wetenschappen (Science, Business & Innovation). Hij verzorgt in beide faculteiten onderwijs en doet onderzoek naar de interactie tussen universiteit en bedrijfsleven, academisch ondernemerschap en valorisatie.

  Naast zijn hoogleraarschap was Peter onder andere lid van een aantal evaluatie- en accreditatie panels (o.a. NVAO) en participeerde hij in een expertpanel van de Europese Unie over SMART regio’s.

 • Sharon Smit

  Sharon Smit

  Sharon Smit is Directeur Sustainable Society bij de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder werkte zij bij lokale overheden als adviseur van het College van B&W. Zij ontwikkelt Sustainable Society als netwerkorganisatie, enerzijds gericht op de versterking van interdisciplinariteit binnen de RUG, anderzijds gericht op het creëren van impact met onderzoek in de samenleving rondom sociaal-maatschappelijke transitie-vraagstukken. Daarnaast is Sharon coördinator van het Horizon 2020 project ACCOMPLISSH en strategisch coördinator van Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) en het Europese PERSON-platform.

 • Jack Spaapen

  Jack Spaapen

  Jack Spaapen is senior policy advisor at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. His main expertise is in societal impact evaluation, the role of scientific advice and research and innovation policy. He has coordinated many Academy projects in these areas, and several EU projects regarding societal impact and responsible research and innovation (RRI). He is currently working on the development of an adequate assessment system for humanities research in the Netherlands and vice-chair of the ENRESSH Cost action under H2020 for evaluation methods in the social sciences and humanities.

 • Myrna Spil

  Myrna Spil

  Myrna Spil werkt als senior projectleider bij Platform31. Hier richt zij zich onder andere op regionale economie en entrepreneurial ecosystems. Zij heeft sociale geografie gestudeerd in Amsterdam en startte haar werkzame leven bij het LEI en het Landbouwschap. Daarna heeft ze lang bij de gemeente Tilburg gewerkt, o.a. als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, als hoofd Milieu en als Strateeg. In die functie heeft zij gewerkt als Tilburgs projectleider BrabantStad en heeft zij veel gelobbyd. Daarna heeft zij gewerkt bij de afdeling Economie en Arbeidsmarkt, met als zwaartepunt (gemeentegrensoverstijgende) economische ontwikkeling.

 • Marco Sprenkels

  Marco Sprenkels

  Marco Sprenkels is Business Incubation Manager bij Starterslift. Starterslift voert het valorisatieprogramma voor de regio Midden- en West-Brabant voor Avans, NHTV en Tilburg University en de provincie Brabant. Met een team van ervaren specialisten op het gebied van ondernemerschap helpt Marco Startups bij het versneld vinden van een succesvol business model. Hiervoor worden bestaande methodes en technieken als The Lean Startup en Business Model Generation toegepast. In 2015 realiseerden de bij Starterslift aangesloten Startups een werkgelegenheid van 625 FTE in de regio.

 • Romke van der Veen

  Romke van der Veen

  Romke van der Veen is professor of Sociology of Work and Organization at Erasmus University Rotterdam, the Netherlands. Since 2015 he is also research coordinator of Netspar, the Network for Studies on Pension, Aging and Retirement, seated at Tilburg University. His research focuses on changing welfare states, in particular on the administration and implementation of labour market policy, social security, health care and social policies in general. From 1996 to 2004 he was professor of Public Administration at Twente University, the Netherlands.

  Since 2012 Romke van der Veen is Crownmember of the Social Economic Council (SER). The SER is the main advisory board of the Dutch Government on socio-economic policy. Since 2013 he is also member of the Board of the SER.

  Since 2014 he is a member of the Advisory Committee on the Health Care Insurance. Since 2016 he is chair of this committee.

 • Peter-Paul Verbeek

  Peter-Paul Verbeek

  Peter-Paul Verbeek is Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en co-director van het DesignLab van de Universiteit Twente. Tevens is hij vice-decaan van de faculteit Behavioral, Management and Social Sciences. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van TNO, de Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW), de Commissie voor Ethiek en Gezondheid en columnist voor Dagblad Tubantia. Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, om daarmee bij te dragen aan filosofische theorievorming, ethische reflectie, en technologische ontwerppraktijken.

  Eerder was hij onder andere Voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de KNAW) en doceerde hij op de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Aarhuis (Denemarken).

 • Bart Verkerke

  Bart Verkerke

  Bart Verkerke is Hoogleraar in BioMedische Productontwikkeling aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Universiteit Twente. Hij is technisch-wetenschappelijk directeur van SPRINT, een Center of Research Excellence dat zich richt op mobiliteit van ouderen. Onderzoeksinteresses zijn biomechanica en het methodisch ontwerpen van biomedische producten, inclusief teamwork, hoe optimaal samen te werken in multidisciplinaire teams. Hij is ook adjunct-directeur van het Biomedical Engineering Master’s curriculum van de Rijksuniversiteit Groningen en president van de Europese vereniging ESEM (Educating Students in Engineering and Medicine).

 • Ingrid Wakkee

  Ingrid Wakkee

  Ton Wilthagenis Lector Ondernemerschap op de Hogeschool van Amsterdam. Ingrid doet onderzoek naar de leerprocessen en het responsieve gedrag van ondernemers: het ondernemende proces zelf heeft de focus. Onderwerpen waar ze onderzoek naar doet zijn onder andere samenwerkingen tussen ondernemers en hoger onderwijs, ecosystemen voor ondernemers en ondernemers in ontwikkelingslanden.

  Voor haar onderzoeken werkt Ingrid Wakkee vaak samen met buitenlandse onderzoekers, onder andere uit de Verenigde Staten en Tanzania, en is gastdocent geweest op de Ulster University in Belfast en de Thapar School of Management in India. Voor haar werkzaamheden op de Hogeschool van Amsterdam was Ingrid werkzaam op de Universiteit van Amsterdam en bij IXA.

 • Dorien Wellen

  Dorien Wellen

  Dorien Wellen heeft het Knowledge & Technology Transfer Office van de Radboud Universiteit Nijmegen en van het Radboudmc opgezet en geleid.

  Op dit moment is ze verantwoordelijk voor het vormen van strategische allianties en het management van grote innovatieprojecten in de sociale wetenschappen. Ze was een van de initiators van Health Valley (een platform van 250 health- en life science bedrijven en instituten) en voorzitter van de Business Board van BrainGain (een publiek private brain-computer interface consortium). Dorien Wellen adviseert al meer dan 10 jaar de Nederlandse overheid, de VSNU en voor Europese Commissie werkt ze als evaluator en expert sinds 2003. Ze was mede-oprichter en voorzitter van de Duch Technology Transfer Professionals Network ( DTTP) en initiatiefnemer voor de alfa gamma groep.

 • Ton Wilthagen

  Ton Wilthagen

  Ton Wilthagen is Hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan Tilburg University en bij ReflecT: the Research Institute on Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University. Momenteel is hij tevens vicedecaan Onderzoek bij de Tilburg Law School en gasthoogleraar aan de KU Leuven. Daarnaast is hij voorzitter van de Europese Taskforce Jeugdwerkgelegenheid.

  Hij adviseert de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en andere internationale en nationale organisaties over dit onderwerp en over toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid in het algemeen. In zijn onderzoek richt hij zich op de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt.

 • Eveline Wouters

  Ton Wilthagen

  Eveline Wouters is lector ‘Health Innovations and Technology’ bij Fontys Hogescholen.

  Haar onderzoek richt zich op het ‘werkend’ maken van technologie in de zorg. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van kennis en theorievorming omtrent factoren, omstandigheden en mechanismen die van invloed zijn op de acceptatie- en implementatie van (technologische) innovaties. Daarnaast wordt specifiek kennis ontwikkeld over de leefwereld van gebruikers van ondersteunende technologie, met als doel ontwerpprocessen te verbeteren. Betrokkenen zijn allen die zich bewegen in het domein van de gezondheidszorg. Het onderzoek van Eveline Wouters wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten, (zorg)organisaties en bedrijven.

 • Rob Zwijnenberg

  Rob Zwijnenberg

  Rob Zwijnenberg is Hoogleraar Uitwisseling tussen Kunst en Wetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de historische en hedendaagse uitwisseling tussen kunst en natuurwetenschappen. Hij is met name geïnteresseerd in hedendaagse kunstenaars die zich richten op de levenswetenschappen. Deze bio-kunstenaars nemen vanuit een eigen artistieke invalshoek deel aan de biotechnologische praktijk met als doel die praktijk te onderzoeken en vragen te stellen over de ethische, culturele, juridische en politieke consequenties van biotechnologische innovaties. Zwijnenberg is mededirecteur en -oprichter van The Arts and Genomics Centre dat uitwisselingen tussen kunstenaars en wetenschappers initieert. Zwijnenberg is bestuurslid van de Raad voor Geesteswetenschappen van de KNAW.

Partners