ennl           

Congres

Maatschappelijke Impact van
Alfa- en Gammawetenschappen

Getuigen van Waarde

crowd_conference
Academiegebouw, Utrecht
2 December 2015

Over het Congres

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 2 december 2015.
  Dank voor uw aanwezigheid!


  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  De kwestie rondom maatschappelijke impact van de wetenschap is voer voor verhitte debatten, binnen en buiten de muren van de universiteit. Tijdens dit congres wordt het debat voortgezet op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen, met ruimte voor nieuwe invalshoeken, concepten en methodologie.

  Vanuit verschillende maatschappelijke organisaties en instanties wordt in toenemende mate interesse getoond voor de waarde die de alfa- en gammawetenschappen representeren. Tijdens dit congres is daarom aandacht voor de bestendiging van interactie tussen wetenschap en verschillende maatschappelijke actoren, met als doel een constructieve bijdrage te leveren aan de vraag hoe impact uit de genoemde takken van wetenschap bewerkstelligd kan worden.

  Academiegebouw

  Tijdens plenaire sessies wordt met een brede scope naar maatschappelijke impact van de alfa- en gammawetenschappen gekeken. Daarnaast wordt tijdens deelsessies de mogelijkheid geboden om per maatschappelijk veld dieper in te gaan op impact die de wetenschap daarin bereikt. Deze deelsessies vormen een uitgelezen mogelijkheid voor vertegenwoordigers van verschillende disciplines en stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan. Als deelnemer kunt u zich inschrijven voor twee van de 14 parallelle sessies, waaronder bijvoorbeeld Cultuur, Geletterdheid, Smart Cities en Storytelling & Narratives. U vindt alle themasessies en sprekers in het congresprogramma.

  Het congres wordt afgesloten met een plenaire bijeenkomst waarbij bevindingen uit de sessies worden gedeeld en aanbevelingen voor verdere discussie en acties worden gedaan.

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 2 december 2015.
  Dank voor uw aanwezigheid!


  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  Klik op het voorblad om het programma in te zien.

  Congresprogramma

 • UU_case_SmartCities De cruciale rol van instituties
  Prof. Bas van Bavel (academisch directeur van Institutions for Open Societies / faculteitshoogleraar Transities van Economie en Samenleving ) en Carel van Eykelenburg (voorzitter Raad van Bestuur Bank Neder- landse Gemeen- ten ) geven een gezamenlijke presentatie tijdens het congres op 2 december. Lees via deze link meer over de cruciale rol van instituties als vormgever van menselijk handelen en interacties. De auteur van de tekst is prof. Van Bavel.

  UU_case_SmartCities Smart Cities: onderzoek naar duurzame stedelijke ontwikkeling aan de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
  Tijdens het congres op 2 december presenteert prof. Peter Driessen (hoogleraar Environmental Governance, Universiteit Utrecht), in samenwerking met Friedel Filius (senior kennisadviseur, Ministerie van Infrastructuur en Milieu) in het thematische programmaonderdeel Smart Cities – Big Data.

  Via deze link vindt u een artikel van prof. dr. Peter Driessen en dr. Heleen Mees, met daarin een uiteenzetting van het onderzoek naar duurzame stedelijke ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht, en de wijze waarop maatschappelijke impact vanuit dit onderzoek gerealiseerd wordt.

  UU_case_SmartCities Het voorbeeld van de ethiek
  Vanuit de Universiteit Utrecht en Unilever geven respectievelijk prof. Marcus Düwell (directeur Ethiek Instituut - UU) en prof. Rob Hamer (Directeur van Unilever R&D Vlaardingen en Vice - President R&D Foods) hun visie op maatschappelijke impact met betrekking tot de Ethiek.

  Via deze link vindt u een tekst van de hand van prof. Düwell over de rol van de ethiek bij maatschappelijke kwesties.

  UU Communicate Communicate! – Universiteit Utrecht
  Communicate! is een serious game ontwikkeld door Informaticastudenten van de Universiteit Utrecht binnen het focusgebied Game Research. De game werd in eerste instantie ontwikkeld voor het verbeteren van de communi¬catievaardigheden binnen het onderwijs van de opleidingen Farmacie, Psychologie, Geneeskunde en Diergeneeskunde. Studenten voeren in die game een gesprek met een virtueel karakter dat ook emoties toont. Vervolgens stond de game aan de basis voor de ontwikkeling van de Virtuele Patiënt, een tool waarmee zorgprofessionals (zoals huisartsen) gesprekken oefenen met mensen die last hebben van meerdere en com¬plexe problemen. “Een mooi voorbeeld van hoe de expertise van de Universiteit Utrecht bijdraagt aan innovatie van de zorg”, aldus Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. De serious game die aan de basis staat van de Virtuele Patiënt is een voorbeeld van het universi¬teitsbrede programma Educate-it dat onderwijsinnovatie en valorisatie door het gebruik van IT stimuleert.

  Via deze link vindt u meer informatie over Communicate!

  UU Communicate KinderKennisCentrum – Universiteit Utrecht
  Het KinderKennisCentrum is een onderzoekscentrum van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers bestuderen vanuit verschillende disciplines de samenhang tussen hersenontwikke-ling, gedrag en omgevingsfactoren bij baby’s en kinderen. Dat doen zij onder meer via een grootschalige, langlopende studie waarbij baby’s en kinderen gedurende tien jaar gevolgd worden in hun ontwikkeling. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg voor kinderen. Het KinderKennisCentrum werkt samen met uiteenlopende partijen en is nauw verbonden aan Dynamics of Youth, één van de strategische thema’s van de universiteit.

  Via deze link vindt u meer informatie over het KinderKennisCentrum!

  Windesheim_logo

  Professioneel Samenwerken in de wijk
  De sectoren zorg en welzijn veranderen in hoog tempo. De beroepspraktijk concentreert zich meer in de wijk en professionals zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met elkaar. Daarnaast wordt meer geïnvesteerd in een goede relatie met mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe kunnen zij de kwaliteit van hun samenwerking eenvoudig monitoren en -indien nodig- zelf bijsturen? In het programmaonderdeel Zorg en Gezondheid wordt door dr. Sjiera de Vries over dit onderwerp gesproken.

  Klik hier voor meer informatie over deze bijdrage, of bezoek de website van het project.

  Bekijk via deze link alvast de presentatie van dr. De Vries.


  Windesheim_logo

  Internationale samenwerking voor duurzame landbouwontwikkeling
  Het Windesheim Honours College heeft in een samenwerkingsverband met gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het netwerk Connect2Uganda opgezet, waarbij gericht werd op gezondheidsbevordering, duurzame agrarische ontwikkeling en onderwijs/kennisuitwisseling binnen een district in Uganda.

  Via deze link leest u meer over dit project en de maatschappelijke impact ervan. De auteur van de tekst dr. Liesbeth Rijsdijk, hoofddocent bij het Windesheim Honours College.

  Windesheim_logo

  Onderzoek: Gepast Geweld
  Politiegeweld is een immer actueel onderwerp van debat. Tijdens het congres wordt er in de sessie Veiligheid aandacht aan besteed door Erwin Bromlewe (docent en onderzoeker, Hogeschool Windesheim) en Guido Pronk (juridisch adviseur Nationale Politie).

  Voor meer informatie leest u via deze link de outline, door Erwin Bromlewe, van hun lezing op 2 december.

  RUG Rijksuniversiteit Groningen – Arctisch Centrum
  Het is noodzakelijk om de menswetenschappen te betrekken om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Daarover zal dr. Maarten Loonen (Rijksuniversiteit Groningen) presenteren in het thematische programmaonderdeel Duurzaamheid & Sociale Geografie. Hij is verbonden aan het Arctisch Centrum van de RUG, een instituut toegespitst op poolonderzoek, en onder meer als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid deelneemt aan diverse werkgroepen met betrekking tot de poolgebieden.

  Via deze link vindt u meer informatie over de bijdrage van dr. Maarten Loonen tijdens het congres.

  RUG Rijksuniversiteit Groningen – Bijdrage prof. dr. Hans Grietens in themasessie Jeugd
  Hoogleraar Orthopedagogiek Hans Grietens van de Rijksuniversiteit Groningen doet in Europees verband onderzoek naar de jeugdzorgsystemen in Duitsland, Engeland en Nederland. “Het zijn drie rijke welvarende landen die de jeugdzorg totaal anders hebben ingericht en ook andere tradities hebben op dit gebied. Zo heerst in Duitsland een andere opvatting over de mate waarin de jeugdzorg - lees de overheid – zich mag bemoeien met de opvoeding van kinderen dan bijvoorbeeld in Engeland”, aldus Grietens. Een voorbeeld van deze verschillen is het beleid rondom uithuisplaatsing. Waar in het ene land gekozen wordt voor snelle uithuisplaatsing, vindt men in andere landen opvang in het gezin belangrijker. Een innovatief aspect aan het onderzoek is de rol van de biologische ouders. In veel evaluaties worden alleen de zorgprofessionals meegenomen en is er weinig tot geen aandacht voor de biologische ouders.

  Via deze link vindt u meer informatie over de bijdrage van Hans Grietens tijdens het congres.  RUG Rijksuniversiteit Groningen – Bijdrage prof. dr. Theo Spek in themasessie Erfgoed
  Theo Spek is hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Faculteit der Letteren. Kenmer-kend voor zijn werk is de interdisciplinaire benadering van de cultuurlandschapsgeschiedenis: historische, geografische, bodemkundige, archeologische, ecologische en naamkundige onderzoeksmethoden worden met elkaar gecombineerd tot een samenhangend verhaal over het landschap en haar geschiedenis. Deze kennis wordt breed toegepast in landschapsbeleid, ruimtelijke ordening, natuurbeheer en erfgoedzorg. Spek is sinds 2010 hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de RUG, een interdisciplinair landschapscentrum dat zich richt op wetenschappelijke opleiding (master en research master), wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke kennisoverdracht op het terrein van het Nederlandse cultuurlandschap en haar geschiedenis.

  Via deze link vindt u meer informatie over de bijdrage van Theo Spek tijdens het congres.

  Tilburg Tilburg University, understanding society
  Onderzoeken, begrijpen, meedenken, sturen. Tilburg University wil met haar onderzoek bijdragen aan een beter begrip van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat doen de onderzoekers door te kijken naar onderliggende structuren, verbanden en betekenissen. Het onderzoek op de Tilburgse campus leidt tot nieuwe inzichten en vragen, maar ook tot concrete adviezen en aanbevelingen. Het onderzoek speelt zich af binnen de graduate schools van de faculteiten of binnen een van de vele onderzoeksinstituten. Elk instituut is gespecialiseerd in een of meer kennisgebieden; er zijn facultaire en multidisciplinaire instituten. In die laatste werken specialisten vanuit verschillende invalshoeken samen. Altijd met het oog op innovatieve wetenschap.

  Via deze link vindt u meer informatie over de bijdragen van Tilburg University tijdens het congres.

  Erasmus_logo

  Make it happen: Kenniswerkplaatsen
  Wetenschappelijke kennis wordt pas ‘waarde’-vol wanneer deze niet alleen gedeeld wordt met vakgenoten, maar toegankelijk en inzetbaar wordt gemaakt voor het bedrijfsleven en maatschappelijke sectoren. Daarom werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam op regionaal gebied veel samen in zogenaamde Kennis- of Academische werkplaatsen, die een belangrijk onderdeel zijn in de valorisatieketen van de EUR. Hierin werken wetenschappers, de gemeente, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in multidisciplinair verband aan maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is het naast het delen van kennis uitdrukkelijk de bedoeling te komen tot een nieuw type onderzoeksaanpak, -agenda of –projecten, en een verbinding te leggen met het onderwijs. Er zijn op dit moment Kenniswerkplaatsen op het gebied van publieke gezondheid, jeugd en onderwijs, leefbare wijken, haven, economie en urban big data. Hieronder volgt een selectie van deze kenniswerkplaatsen.

  Cephir CEPHIR (Publieke Gezondheid)
  CEPHIR (Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area) heeft als doel het terugdringen van gezondheidsachterstanden die vaak het gevolg zijn van grote stedenproblematiek en een lage sociaal economische status. Hiervoor worden praktijk, beleid en bestuur gekoppeld aan onderzoek en onderwijs. Een succesvol onderdeel van CEPHIR is project 'Klein maar Fijn', waarbij door middel van kortdurend onderzoek (4-6 maanden) antwoord wordt gegeven op concrete vragen van bestuurders.
  www.cephir.nl

  Smartport SmartPort 2.0 (Haven)
  De beste onderzoekers samen laten werken met de innovatiefste bedrijven uit de haven. Alleen zo kan de Rotterdamse haven de uitdagingen van de toekomst aan. Dat is het uitgangspunt van SmartPort 2.0. Hierin werkt de EUR samen met Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de TU Delft. SmartPort werkt aan innovatieagenda’s, beantwoordt concrete vragen uit het werkveld en doet onderzoek op vijf hoofdthema’s: infrastructuur, logistieke connectiviteit, World Port City, energie & chemie en port strategy. www.smart-port.nl

  KWP Rotterdams Talent (Jeugd en onderwijs)
  De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent houdt zich bezig met de vraag welke kwaliteit van onderwijs en aansluiting er nodig is om meer Rotterdamse jongeren hun talent te laten ontwikkelen. Naast de EUR en de gemeente nemen ook alle andere belangrijke onderwijsinstellingen in de regio deel. De Kenniswerkplaats geeft onder andere advies over gemeentelijke onderwijsplannen, monitort beleidsingrepen in het onderwijs en neemt deel aan Europese onderzoeken op het gebied van educatie en schoolontwikkeling.
  www.kenniswerkplaats-rotterdamstalent.nl

  KWP Leefbare Wijken
  De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken heeft als doel het ontwikkelen van beleids- en praktijkrelevante kennis over leefbaarheid en stadswijken en het verspreiden van deze kennis in de praktijk. Een succesvolle vorm waarop dit gebeurt, is het organiseren van lezingen en expertmeetings. Zo leidde een expertmeeting over veiligheid tot twee onderzoeksopdrachten van de Rotterdamse Directie Veiligheid naar de veiligheidsbeleving in een aantal Rotterdamse wijken.
  www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl

  Radboud Demos – wie is de beste burger
  Het NWO-project Repertoires of Democracy, uitgevoerd onder leiding van hoogleraar sociale en politiek filosofie prof. dr. Evert van der Zweerde, heeft geleid tot het ontwikkelen van het spel Demos – wie is de beste burger? Hierin zijn de voornaamste inzichten uit het onderzoek verwerkt, in het bijzonder de idee dat democratie een omstreden begrip is en dat burgerschapsvorming inherent politiek is. Demos is een rollenspel voor twaalf spelers. Het spel draait om het dorpje Bezighuizen, waar burgers niet alleen democratisch bepalen wat er met de buurtbibliotheek gebeurt, maar ook bepalen hoe hun democratie functioneert. Spelers veranderen de spelregels tijdens het spel en dat leert ze dat democratie geen statisch, maar een veranderlijk begrip is. Van het spel zijn twee speelbare prototypen ontwikkeld, die zijn getest met studenten, scholieren, leraren en bezoekers van Radboud Reflects. De ontwikkelaars van het spel, Stefan Schevelier en Wim de Jong van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit, passen het spel momenteel aan om het te integreren in een module voor het burgerschapsonderwijs op MBO-opleidingen.

  Website: https://demoswieisdebesteburger.wordpress.com/

  Youtube-filmje over het spel Demos: https://www.youtube.com/watch?v=ucLpNUtgupc

  Contact: s.schevelier@ftr.ru.nl

  Radboud Food for Thought
  De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit organiseert – na overleg met vluchtelingenopvang Heumensoord Nijmegen - vanaf december 2015 de reeks colloquia Food for Thought.

  Bij vluchtelingen die hun land moesten ontvluchten, terwijl zij studeerden aan een univer-siteit, is behoefte aan academische verdieping, student-contact en informatie. Student-vluchtelingen die momenteel in Heumensoord verblijven wordt een mix van lezingen en presentaties aangeboden, met sprekers uit verschillende disciplines en van verschillende faculteiten. Tijdens deze (Engelstalige) colloquia zullen onderwerpen worden besproken waarvan verwacht wordt dat ze voor een groep hoogopgeleide vluchtelingen interessant zijn (cultuur, geschiedenis, Nederlandse samenleving, internationale migratie, de EU, et cetera.) Verwacht wordt dat minimaal zeventig student-vluchtelingen de wekelijkse colloquia op de Radboud Universiteit zullen bijwonen.

  bosch_conservation Bosch Research and Conservation Project
  Het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) is een grootschalig internationaal kunsthistorisch onderzoek naar de erfenis van Jheronimus Bosch. Het is een initiatief van het Noordbrabants Museum, de Radboud Universiteit en de Stichting Jheronimus Bosch 500. Een team van internationale deskundigen onder leiding van Jos Koldeweij en Matthijs Ilsink van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit heeft in de afgelopen zes jaar voor het eerst vrijwel het gehele oeuvre van Bosch wereldwijd intensief en systematisch onderzocht en met behulp van de nieuwste technieken geconserveerd. De resultaten van het onderzoek vormen de basis van de tentoonstelling Jheronimus Bosch, Visoenen van een genie, die van 13 februari tot 8 mei 2016 te zien is in Het Noordbrabants Museum: met 20 schilderijen en 19 tekeningen uit het relatief kleine oeuvre de grootste Bosch-tentoonstelling ooit . Daarnaast verschijnen er een wetenschappelijke oeuvrecatalogus en een publiekscatalogus en zal op een zeer geavanceerde, gebruiksvriendelijke website alle BRCP-documentatie te raadplegen zijn.

  http://www.boschproject.org/

  http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/verwacht/jheronimus-bosch-(2016)/

  mindaffect MindAffect
  MindAffect is een spin-off van de Radboud Universiteit, opgericht door professor dr. Peter Dessain en dr. George Dimitriadis van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en ontwikkelt dialoogsoftware om communicatie met en tussen mensen te verrijken en - met de nieuwe app cChats – mensen die niet kunnen praten te helpen met hun communicatie. De dialoogsoftware is breed inzetbaar voor diverse doelgroepen en markten. Zo zet MindAffect technologie in om ALS-patiënten te ondersteunen in hun communicatie, het contact tussen meervoudig beperkte kinderen te stimuleren en in combinatie met een avatar van Alfred Jodokus Kwak wordt de software ingezet als digitale buddy voor zieke kinderen. De mogelijkheden voor deze technologie zijn eindeloos, zowel binnen de zorg als daarbuiten. Zo kan dialoogsoftware ingezet worden voor e-consults, kan door middel van het toevoegen van meerdere talen communicatie met buitenlanders vergemakkelijkt worden en kan de dialoogsoftware ingezet worden om apparaten aan te sturen.

  http://www.mindaffect.nl/

  Informatie over de nieuwe app cChat
  http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/donders/taal-communicatie/2015/nieuwe-app-helpt/  Data Archiving and Networked Services (DANS)
  DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY en DataverseNL . Tevens biedt DANS met NARCIS toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en consultancy en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie . Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter-)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. DANS is een instituut van KNAW en NWO .


  .

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 2 december 2015.
  Dank voor uw aanwezigheid!


  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  DATUM: 2 December 2015

  LOCATIES: Het congres vindt plaats op twee locaties, dicht bij elkaar gelegen in het centrum van Utrecht.

  Universiteit Utrecht, locatie Academiegebouw
  Domplein 29, Utrecht

  Lutherse Kerk
  Hamburgerstraat 9, Utrecht

  KOSTEN: Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  KORTING: Medewerkers van academische instellingen betalen een verlaagd tarief van € 195,- (excl. BTW).

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen, en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 16 november, dan worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 16 november zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.

Welkomstwoord van de dagvoorzitters

Akker_Prak

Het debat over de maat- schappelijke impact van de wetenschap heeft in de afgelopen jaren een sterke impuls gekregen. Op verschillende terreinen is de discussie opgelaaid, waarbij het volume soms flink werd opengedraaid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Science in Transition en Science 2.0. Het is van groot belang voor wetenschap en samenleving dat de discussie op gang blijft en tot resultaten leidt.

De alfa- en gammawetenschappen onderscheiden zich daarin niet van andere disciplines. Maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, onderwijs, veiligheid, cultuur en sociale identiteit, geletterdheid, ethiek, duurzaamheid, om er slechts enkele te noemen, kunnen niet adequaat worden aangepakt zonder onderzoek vanuit de alfa- en gammawetenschappen, hoe verschillend hun methoden en technieken ook mogen zijn. Wie denkt dat impact beperkt kan blijven tot het meten van direct financieel gewin en citatiescores, begrijpt niet hoe de kennisketen in elkaar zit en functioneert.

Daarom is het ons een genoegen dat we u mogen uitnodigen voor het congres “Maatschappelijke Impact van de alfa- en gammawetenschappen”, al was het maar omdat hier ook aan ‘stakeholders’ met diverse achtergronden de gelegenheid wordt geboden om de discussie met wetenschappers en elkaar aan te gaan.

Tijdens het congres verwelkomen we daarom niet alleen u, als bezoeker, maar ook diverse vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid, maatschappelijke organisaties, culturele sector en het bedrijfsleven. Daarnaast introduceren we prof. Maarten Prak als dagvoorzitter. Vanwege een onvoorziene hernia-operatie van Wiljan in november zal Maarten het dagvoorzitterschap van hem overnemen.

We zien er naar uit ook u te mogen ontmoeten op 2 december, in het Academiegebouw in Utrecht!

Wiljan van den Akker
(vice-rector onderzoek en faculteitshoogleraar GW, Universiteit Utrecht)
en
Maarten Prak (hoogleraar sociale en economische geschiedenis, UU en voorzitter gebiedsbestuur NWO Geesteswetenschappen

Bevestigde sprekers

 • Maarten Prak

  Maarten Prak

  Maarten Prak is hoogleraar bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek concentreert zich op de lotgevallen van de bewoners van Europese - en vooral Nederlandse - steden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Daarnaast is hij voorzitter van gebiedsbestuur NWO Geesteswetenschappen. Tijdens het congres op 2 december neemt hij de rol van dagvoorzitter op zich. Hij neemt die rol over van Wiljan van den Akker, die door een onvoorziene hernia-operatie in november die taak helaas niet zelf kan vervullen.

 • Wiljan van den Akker

  Wiljan van den Akker

  Wiljan van den Akker is vice-rector onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij faculteitshoogleraar en schrijver. Eerder was hij aan de Universiteit Utrecht decaan van de faculteit Geesteswetenschappen, en directeur onderzoeksinstituten bij de KNAW, waar hii onder meer de initiator was van Data Archiving and Networked Services (DANS; KNAW en NWO), dat zich toelegt op duurzame archivering en ontsluiting van onderzoeksgegevens uit de Geestes- en Maatschappijwetenschappen.

  Van den Akker studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook promoveerde en in 1986 hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde werd. Voordien was hij bijzonder hoogleraar aan de Freie Universität Berlin. In zijn onderzoek richt hij zich op moderne Westerse literatuur. Daarbij heeft de Nederlandse poëzie zijn bijzondere aandacht.

  Van den Akker ontving voor zijn eerste poëziebundel “De Afstand” de C. Buddingh’ prijs.

 • Fabian Amtenbrink

  Fabian Amtenbrink

  Fabian Amtenbrink is vice Dean and professor at the Erasmus School of Law of the Erasmus University Rotterdam, where he holds the Chair of European Union Law. Since 2009 he is also visiting Professor at the college of Europe in Bruges, where he teaches the course ‘EMU, Financial Market Regulation and Supervision’. Moreover, he is Scientific Director of the European Research Centre for Economic and Financial Governance, a joint research initiative instigated by researchers from the Leiden University, Delft University of Technology and Erasmus University Rotterdam (http://euro-cefg.eu). His research and international publications focus on constitutional and institutional aspects of European Union law, as well as legal issues of (European) economic and monetary integration. Professor Amtenbrink, who studied law at Freie Universität of Berlin (Germany) and is fully qualified to practice law, holds a Dutch doctorate in law (PhD) on the democratic accountability of the ECB. He serves on the editorial board of European Law Review of the Netherlands Yearbook for International Law, as well as being a principle editor of Nijhoff Studies in EU Law Series (Brill). In 2014 he was the General Rapporteur on Economic and Monetary Union at the XXVI FIDE congress in Copenhagen. For further information, please visit http://professoramtenbrink.eu/

 • Ton Baetens

  Ton Baetens

  Ton Baetens is partner bij EMMA communicatie. Hij heeft Cultuurgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. Gewerkt als algemeen secretaris van de Jongerenorganisatie CNV, was directeur van Future Card, portal manager bij KPN/hccnet en sales- en marketingmanager van hcc, de vereniging van computergebruikers. Ook was hij verantwoordelijk voor alle online activiteiten van hcc. In 2006 rondde hij een Master Organisatie, Cultuur en Management af aan de Utrechtse School voor Bestuur en Organisatie (USBO) van de Universiteit Utrecht. Vervolgens zocht hij naar een organisatie, die kennis van online en openbaar bestuur combineerde en kwam zo terecht bij Politiek Online. In mei 2011 heeft hij zijn dissertatie afgerond naar de herstructurering van de Utrechtse wijk Ondiep in Utrecht.


 • Bas van Bavel

  Bas van Bavel

  Bas van Bavel is faculteitshoogleraar “Transities van Economie en Samenleving” aan de Universiteit Utrecht. Hij is academisch directeur van één van de interdisciplinaire speerpunten van de UU, het strategische thema “Instituties voor Open Samenlevingen”. Zijn onderzoek richt zich op het analyseren en begrijpen van economische en maatschappelijke ontwikkeling over de lange termijn, met bijzondere aandacht voor de verschillen tussen samenlevingen en de breekpunten of transities in ontwikkeling. Meer specifiek onderzoekt hij waarom sommige maatschappelijke systemen meer succesvol zijn in het genereren van welvaart, gelijkwaardigheid en veerkracht dan andere en hoe deze institutionele inrichting van deze systemen tot stand komt, ook wanneer ze evident niet bijdragen aan welvaart of veerkracht.

 • Kees Boersma

  Kees Boersma

  Dr. ir. Kees Boersma is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Organisatiewetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de rampenbestrijding, nationaal en internationaal. Daarbij heeft hij aandacht voor de bestuurlijke en operationele vraagstukken van hulpverleningsorganisaties aan de ene kant en voor bottom-up initiatieven van burgers aan de andere kant. Kees is projectleider van het vierjarige NWO programma ‘Enhancing smart disaster governance: Assessing the potential of the net-centric approach’ (http://disastergovernance.info/) dat is mede gefinancierd door maatschappelijke partners uit de wereld van de hulpverlening. Meer informatie is te vinden op zijn webpagina: www.keesboersma.com.

  Via deze link vindt u alvast inhoudelijke informatie met betrekking tot de bijdrage van Kees Boersma tijdens het congres op 2 december.

 • Erwin Bromlewe

  Erwin Bromlewe

  Mr. Erwin Bromlewe begon zijn carrière als wachtmeester bij de Koninklijke marechaussee, waar hij op Schiphol drie jaar als politieagent heet gewerkt. Bij diezelfde politiedienst heeft hij tevens drie jaar beleidswerk gedaan en de klachtenprocedure voor zijn rekening genomen. Bromlewe studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en specialiseerde zich in staats- en bestuursrecht ten strafrecht. Als jurist heeft hij twee jaar wetgeving gemaakt bij het ministerie van financiën en werkte hij in het lectoraat Veiligheid & Sociale Cohesie van dr. J.S. Timmer aan vraagstukken aangaande (de afwikkeling van) politiegeweld. Verder is hij als coördinator van de onderzoeksleerlijn nauw betrokken bij praktijkgericht onderzoek.

 • Gerrit Buist

  Gerrit Buist

  Gerrit Buist is als counsel verbonden aan het Centrum voor Energievraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Het Centrum richt zich met onderwijs en onderzoek vanuit de verschillende wetenschappen en disciplines op de gebruiker van de duurzame energievoorziening. Hij is conciliator in kwesties waar energie, financiën en belangen schuren. Van huis uit rechtsfilosoof was hij was werkzaam in de financiële sector (Fortis, Price Waterhouse Corporate Finance) en op de internationale energiemarkten (SHV, Energie Data Maatschappij).

 • Lex Burdorf

  Lex Burdorf

  Lex Burdorf is hoogleraar determinanten van volksgezondheid aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zijn onderzoekterreinen zijn de sociale determinanten van volksgezondheid, determinanten van ongezond gedrag, en arbeid en gezondheid. Hij is betrokken bij diverse studies naar gezondheidsbevordering onder werklozen en werkenden en vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen gezondheid en werk in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

 • Gert-Jan Burgers

  Gert-Jan Burgers

  Gert-Jan Burgers is sinds 1 november 2013 hoogleraar Mediterrane Archeologie aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was hij vanuit de VU gedetacheerd aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, waar hij respectievelijk werkzaam was als hoofd van de sectie Oudheid (sinds 2006) en directeur (sinds 2012). Burgers is momenteel tevens directeur van CLUE+, het VU interfacultaire Research Institute for Culture, History and Heritage. Hij leidt een aantal erfgoedprojecten die zijn gericht op kennisvalorisatie en cultuurbeleid.

 • Wim Deetman

  Wim Deetman

  Wim Deetman is voormalig lid van de Raad van State en voormalig burgemeester van Den Haag. Ook was hij minister van Onderwijs en Wetenschappen en voorzitter van de Tweede Kamer.

 • José van Dijck

  José van Dijck

  José van Dijck is president van de KNAW. Deze positie bekleedt zij sinds 2015, naast haar functie als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar sociale media, mediatechnologieën en digitale cultuur. Ze studeerde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van Californië in San Diego. Ze was universitair docent journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofddocent media en visuele cultuur aan de Universiteit Maastricht. In 2001 werd Van Dijck benoemd tot hoogleraar bij het departement Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan ze van 2002 tot 2007 voorzitter was. Van 2008 tot 2011 was ze decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In 2013 verscheen bij Oxford University Press haar boek The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Daarin geeft zij een historische en kritische analyse van de opkomst van sociale media.

 • Yra van Dijk

  Yra van Dijk

  Yra van Dijk is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief aan de Universiteit Leiden. Zij publiceerde over het typografisch wit in de moderne poezie (Leegte, leegte die ademt, Vantilt 2006) en en in publicaties over digitale literatuur (onder andere in Poetics). Haar belangstelling voor media en materialiteit mondde uit in een onderzoek naar digitale literatuur, onder andere in de context van een Europees HERA onderzoeksproject over creativiteit in online-communities: ‘Electronic Literature as Model for Creativity in Practice’. Recent onderzoek spitst zich toe op de relatie tussen (digitale) media, literatuur en Cultural Memory. Daarnaast richt ze zich op de ethische en maatschappelijke functie van de contemporaine roman, zoals in publicaties over het oeuvre van Arnon Grunberg en in Reconsidering the Postmodern: European Literature Beyond Relativism. (Met Thomas Vaessens, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011).

 • Karl Dittrich

  Karl Dittrich

  Karl Dittrich is voorzitter van de VSNU. Hij is van origine politicoloog, en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Bij de Universiteit Maastricht heeft Dittrich meerdere functies bekleed, waaronder die van voorzitter van het college van bestuur. Voor zijn huidige positie als voorzitter bij de VSNU was hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, en vice- voorzitter van de Europese koepel van accreditatieorganisaties.

 • Peter Driessen

  Peter Driessen

  Peter Driessen is hoogleraar Environmental Governance aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens vice-decaan van de faculteit Geowetenschappen aan de UU. Binnen zijn onderzoek analyseert en evalueert hij milieubeleid en planning op verschillende nationale, regionale en internationale niveaus. Dit onderzoek draagt bij aan het inzicht onder welke omstandigheden bepaald milieubeleid (on)succesvol is. Verder heeft Driessen aandacht voor interactieve beleidsontwerp, beleidsanalyse- en evaluatie en de interactie tussen wetenschap en beleid.

 • Leonie van Drooge

  Leonie van Drooge

  Leonie van Drooge is senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Zij leidt het project Valorisatie in de sociale en geesteswetenschappen, waarin zij met collega’s bestaande praktijken bestudeert en in samenwerking onderzoeksgroepen en afdelingen met nieuwe praktijken ontwikkelt. Daarnaast houdt zij zich bezig met projecten op het gebied van onderzoeksevaluatie en gezamenlijke kennisproductie. Leonie was eerder secretaris van het Nederlandse ERiC project en het Europese SIAMPI project. Zij is een van de auteurs van het rapport Waardevol – Indicatoren voor valorisatie, geschreven in opdracht van de Landelijke Commissie Valorisatie (LCV). Leonie van Drooge studeerde Scheikunde, Italiaans en Wetenschapsdynamica aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar carrière als adviseur derde geldstroom bij het Transferpunt (TTO) van de UvA. Na banen in verschillende andere sectoren houdt ze zich sinds 2007 weer bezig met de relatie tussen wetenschap en maatschappij.

 • Marcus Düwell

  Marcus Düwell

  Marcus Düwell bekleedt vanaf 2002 de leerstoel Wijsgerige ethiek van de Universiteit van Utrecht. Sinds 2003 is hij directeur van het Ethiek Instituut van deze universiteit. De afgelopen jaren heeft Düwell verschillende functies bekleed; van 2007-2015 was hij directeur van het Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap en van 2005-2012 directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Praktische Filosofie. Na zijn studies filosofie, Duitse letterkunde en theologie aan de universiteiten van Tübingen en München is hij gepromoveerd op een filosofisch onderzoek naar de relatie tussen ethiek en esthetiek. Voor zijn benoeming in Utrecht was Düwell van 1993-2001 verbonden aan het Interdepartementaal Centrum voor Ethiek in de Wetenschappen en Geesteswetenschappen als wetenschappelijk coördinator. De focus van de onderzoekinteresses liggen op het terrein van de bio-ethiek, ethiek van de klimaatverandering, de moraal- en politieke filosofie in het algemeen en de ethiek van de menselijke waardigheid en mensenrechten in het bijzonder.

 • Rutger Engels

  Rutger Engels

  Rutger Engels is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbosinstituut. Daarnaast is hij hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Voor zijn onderzoek naar de beginfasen van verslaving bij adolescenten ontving hij in 2011 de Huibregtsenprijs, welke wordt uitgereikt voor vernieuwend onderzoek met uitzicht op maatschappelijk effect.

 • Erno Eskens

  Erno Eskens

  Erno Eskens is programmadirecteur en uitgever van de Internationale School voor Wijsbegeerte, een filosofisch cursusinstituut. Hij studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was in 1992 betrokken bij de oprichting van Filosofie Magazine, het tijdschrift waar hij later hoofdredacteur werd. Eskens is tevens een van de initiatiefnemers van de Maand van de filosofie. Eskens schreef meerdere boeken, waaronder het in 2009 uitgebrachte ‘Democratie voor dieren’ (Uitgeverij Contact). Dit boek onderzoekt in hoeverre de basisbeginselen van onze democratie voor dieren opgaan. Het boek belandde op de shortlist van Socrates Wisselbeker 2010 en haalde het NOS-Journaal.

 • Sjarel Ex

   Sjarel Ex

  Sjarel Ex studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht (1976-1982). Van 1984 tot 1987 was hij verbonden aan ZWO/Vrije Universiteit. Sjarel Ex initieerde en organiseerde op freelance basis van 1982 tot 1987 tentoonstellingen op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst. Hij was onder meer verantwoordelijk voor Century ’87 (samen met Els Hoek en Nicolette Gast), ter gelegenheid van Amsterdam Culturele Hoofdstad. In 1988 werd hij benoemd tot directeur (artistiek en zakelijk) van het Centraal Museum Utrecht, waar hij (eind)verantwoordelijk was voor ruim 300 tentoonstellingen, waarvan 125 op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst, ca. 2500 aankopen en aanwinsten, een educatief programma dat 20.000 kinderen en scholieren per jaar trok en een door het museum zelf gefinancierde renovatie en nieuwbouw van 45 miljoen gulden. Tijdens deze periode initieerde en organiseerde hij Nachtregels (1991) en Panorama 2000 (1999), welke beide plaatsvonden in de openbare ruimte van Utrecht. Ex werd in juni 2004 benoemd tot directeur van Museum Boijmans Van Beuningen en is sindsdien eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid van dit museum. Hij verzelfstandigde deze Gemeentelijke dienst per 31 december 2005.

 • Carel van Eykelenburg

   Carel van Eykelenburg

  Carel van Eykelenburg is sinds oktober 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG Bank. Daarvoor was hij van lid vanaf 2005 lid van diezelfde RvB in de rol van CFO. Tussen 2001 en 2005 was hij voorzitter van de RvB van MN Services (pensioenuitvoerder). Van 1998 tot 2001 was hij Algemeen Directeur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische bedrijfstakken. Daarvoor was hij vier jaar hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep in Groningen. Na zijn studie Scheikundige Technologie en promotie in de Technische Wetenschappen aan de Technische Universiteit Delft heeft hij enige jaren gewerkt op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

  Van Eykelenburg is bestuurslid van ABP en toezichthouder bij het Shellpensioenfonds en voorzitter van het bestuur van het Willem Frederik mansinstituut.

  Hij was zes jaar voorzitter van de Vereniging van Bestuurskunde.

 • Friedel Filius

  Friedel Filius

  Friedel Filius is senior adviseur kennis bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij het Ministerie IenM werkt zij aan het academisch beleid. Doel van het academisch beleid is het realiseren en behouden van een excellente aan IenM-gerelateerde kennisinfrastructuur; kennisonderbouwing van beleid; bevorderen van interactie en samenwerking tussen kennispartners, en het borgen van de voor de taakuitvoering benodigde ‘dedicated’ expertise in de toekomst. Samenwerking met enkele Universiteiten is belangrijk onderdeel van dit academisch beleid.

 • Annemieke Galema

  Annemieke Galema

  Annemieke Galema is directeur Research & Valorisatie van de Rijksuniversiteit Groningen, en maakt tevens deel uit van het Management Team van het Consortium voor Ondernemerschap en Valorisatie in Groningen. In deze hoedanigheid is zij nauw betrokken bij de valorisatieactiviteiten van de RUG, met name de kennistransfer en de waardecreatie vanuit de wetenschap, zowel de Sociale- en Geesteswetenschappen, de Medische Wetenschappen als ook de Natuurwetenschappen. Zij promoveerde op een onderzoek naar migratie vanuit Nederland naar de VS in de 19e eeuw.

 • Ien van de Goor

  Ien van de Goor

  Ien van de Goor heeft als expertisegebied de Gezondheidswetenschappen. Zij is bijzonder hoogleraar Effectiviteit van Individuele Preventie, een leerstoel ingesteld door Zorgverzekeraar CZ. Deze positie vervult zij bij onderzoeksinstituut Tranzo, Tilburg University. Haar onderzoek focust op kennisontwikkeling ter vergroting van de impact van preventie. Hierbij speelt samenwerking met organisaties binnen de gezondheidszorg een centrale rol. Haar huidige onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de vraag hoe evidence based werken in de gezondheidszorg gestimuleerd kan worden, en hoe preventie in de eerstelijnszorg is te implementeren.

 • Beatrice de Graaf

  Beatrice de Graaf

  Beatrice de Graaf is co-voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda. Ze is verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar History of International Relations & Global Governance binnen het strategisch thema Instituties. Het onderzoek van De Graaf richt zich op de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw. Daarnaast is ze onder meer lid van de Jonge Akademie van de KNAW, de European Council on Foreign Relations, en is ze in de media als expert op het gebied van terrorisme een graag geziene gast.

 • Hans Grietens

  Han s Grietens

  Hans Grietens is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in onderzoek over jeugdhulp. Zijn aandacht gaat vooral uit naar pleegzorg en kindermishandeling. Hij bestudeert de ervaringen van pleegkinderen en wat gepaste zorg is voor pleegkinderen met complexe traumatische ervaringen, waaronder seksueel misbruik. Momenteel leidt hij een Europees project over beleid met betrekking tot kindermishandeling en reacties op meldingen in drie landen (Engeland, Duitsland, Nederland) (www.projecthestia.com). Hans Grietens participeert in diverse internationale organisaties. Hij is voorzitter van de European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents (eusarf.com) en lid van de International Association for Outcome-Based Evaluation and Research on Families’ and Children’s Services en het International Network on Studies of Inquiries into Child Abuse, Politics of Apology and Historical Representations of Children in Out-of home Care.

 • Bernard ter Haar

   Bernard ter Haar

  Bernard ter Haar is econoom en natuurkundige. In de jaren ’80 werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het Kernfysisch Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Inmiddels werkt hij al bijna 25 jaar bij de Rijksoverheid. Tot 2009 was dat bij het ministerie van Financiën. De laatste functie die hij daar vervulde was die van directeur Financiële Markten, tevens plaatsvervangend Thesaurier-generaal. Van 2009 tot 2012 werkte hij als directeur-generaal Milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op dit moment is hij directeur-generaal Sociale Zekerheid & Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • René Hageman

   René Hageman

  René Hageman is domeinleider Governance and Accountability bij de VSNU. Hij heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, als docent, onderwijskundige, institutional researcher en beleidsadviseur. Vanuit zijn interesse naar de verbinding tussen beleid en praktijk heeft René institutional research (IR) geïntroduceerd bij de Radboud Universiteit en later een afdeling IR opgezet bij het bureau van de VSNU.

  Als domeinleider Governance and Accountability is het René‘s drijfveer om de bijdrage van de universiteiten aan de maatschappij zichtbaar te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het adviseren over en het formuleren van evidence based beleid, het ontwikkelen van indicatoren, het construeren van kerncijfers en het bijdragen aan een transparante communicatie naar belanghebbenden en de maatschappij.

  René werkt aan een veelheid van onderwerpen waaronder de ontwikkeling van onderzoeks-, innovatie- en valorisatie-indicatoren, meting van Open Accces, rankings, en diverse governance onderwerpen.

 • Rob Hamer

  Rob Hamer

  Rob Hamer is Vice-President Discover, Unilever R&D Vlaardingen. In 2011 werd hij benoemd tot Directeur van Unilever R&D Vlaardingen en Vice-President R&D Foods. Hamer studeerde af in de Biochemie aan de Universiteit van Utrecht in 1981 en behaalde zijn PhD Medicijnen (1986) aan dezelfde universiteit. Hij startte zijn carrière als voedingschemicus bij TNO Cereals, Flour & Bread Institute. In 1997 werd hij benoemd tot directeur van het nieuw opgezette Technological Top Institute, genaamd Top Institute Food & Nutrition (TIFN). In 1999 werd hij benoemd tot part-time professor in Technology of Cereal Proteins van de Foods Chemistry Groep van de Wageningen Universiteit. Rob heeft meer dan 160 artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften, is schrijver en editor van verscheidene boeken en ontving meerdere prijzen voor zijn bijdragen in Cereal Science. Rob is bestuurslid van een aantal organisaties waaronder FOM, TKI, Agri&Food, Food Valley, Netherlands Metabolomics Centre (NMC) en is lid van het Executive Committee en de Supervisory Board van de Stichting Public Private Partnership-ISPT. Vanaf april 2014 is Rob voorzitter van de Commissie Technologie en Innovatie VNO-NCW.

 • Joke Harte

  Joke Harte

  Joke Harte studeerde psychologische methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar methoden binnen de psychologische besliskunde. Zij werkte vervolgens als research psycholoog in verschillende forensisch psychiatrische klinieken, waaronder het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Momenteel is zij universitair hoofddocent aan de afdeling Criminologie en Strafrecht van de Vrije Universiteit en senior onderzoeker bij het NSCR. Haar huidige onderzoek betreft het snijvlak tussen het strafrecht en de psychiatrie. Zij publiceerde onder andere over de maatregel terbeschikkingstelling, de relatie tussen psychiatrische stoornissen en delictgedrag, de validiteit van instrumenten om de kans op recidive te voorspellen en de strafrechtelijke reactie op delicten die mede het gevolg zijn van psychiatrische problematiek.

 • Willem-Jan van den Heuvel

   Willem-Jan van den Heuvel

  Willem-Jan van den Heuvel is hoogleraar Informatie Systemen bij het Departement Management, Universiteit van Tilburg. Hij is Academic Director van de Masteropleiding Information Management, alsmede coördinator van het Erasmus Mundus International Master programma Service Engineering. Willem-Jan van den Heuvel promoveerde in Computer Science aan de Universiteit van Tilburg cum laude in 2002. Hij doceerde aan de Erasmus Universiteit (Nederland) en de Universiteit Antwerpen (België), hij was gastonderzoeker aan de Universiteit van Trento (Italië), Monash University (Australië) en de Universiteit van Versailles (Frankrijk).

  Hij was programma voorzitter van verschillende internationale workshops en conferenties en was lid van vele andere programma commissies. Willem-Jan van den Heuvel is auteur van vele artikelen die werden gepubliceerd in gerenommeerde internationale tijdschriften, waaronder VLDB en CACM. Tevens publiceerde hij een boek over legacy modernisering, uitgegeven door MIT Press. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan een aantal fundamentele en toegepaste onderzoeksprojecten op het gebied van Service Oriented Architectures en Legacy Integratie.

  Zijn voornaamste onderzoeksinteresses omvatten: Legacy System Modernization, Service Oriented Architectures, Cloud Service Engineering, Business Process Management en Data Science.

 • Henkjan Honing

  Henkjan Honing

  Henkjan Honing is als hoogleraar muziekcognitie verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen en de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zich doen kennen als een gepassioneerd voorvechter van dit nieuwe interdisciplinaire vakgebied, dat ons fundamentele inzichten verschaft in de rol van perceptie, emotie, geheugen, aandacht en verwachting in het luisteren naar muziek.

 • Wim Hupperetz

  Wim Hupperetz

  Wim Hupperetz is directeur van het Allard Pierson Museum, het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte eerder bij het Limburgs Museum en Erfgoed Nederland. Hij is aan de Radboud Universiteit opgeleid als oudhistoricus, archeoloog en museoloog en promoveerde in 2004 (Universiteit van Tilburg) op Het geheugen van een straat over een multidisciplinaire cultuurhistorische analyse van een historische binnenstad. Hij is lid van de domeincommissie Erfgoed van de Raad voor Cultuur en is actief in diverse Europese projecten.

 • Carel Jansen

  Carel Jansen

  Carel Jansen is vicevoorzitter van het genootschap Onze Taal. Hij was een van de initiatiefnemers van het NWO-onderzoeksprogramma Begrijpelijke Taal. Ook is hij een van de organisatoren en juryvoorzitter van de nationale schrijfwedstrijd.

  Sinds 2011 werkt Carel Jansen als hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder was hij hoogleraar in Nijmegen en in Eindhoven, hoofddocent in Utrecht en wetenschappelijk medewerker in Twente. Sinds 2002 is Carel Jansen ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Hij publiceerde artikelen over zijn wetenschappelijke werk in Nederlandse en internationale bundels en tijdschriften en hij is coauteur van de handboeken Leren Communiceren, Professioneel communiceren, de Handleidingenwijzer en de Formulierenwijzer. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Taalbeheersing en Information Design Journal. Carel Jansen studeerde Nederlands in Utrecht. Voor meer informatie zie www.careljansen.nl.

 • Esther Jansma

  Esther Jansma

  Esther Jansma is als onderzoeker paleo-ecologie (specialisme: dendrochronologie) verbonden aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE/OCW). Daarnaast is zij wetenschappelijk directeur van stichting RING. Van 2002 tot 2006 was ze vice-president van de Europese Association for Tree-Ring Research.

  Jansma studeerde als archeologe af op de dendrochronologische datering van het Romeinse fort Velsen I (1985). In deze periode ontwikkelde ze het eerste Nederlandse jaarringlaboratorium, verbonden aan het A.E. van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorische Archeologie (IPP), UvA. In 1991 stapte ze over naar de voormalige ROB (nu opgenomen in de RCE), waar ze in 1993 een van de initiatoren was van het Nederlands Centrum voor Dendrochronologie RING. In 1995 promoveerde ze cum laude op haar initiatie van en bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse dendrochronologie. Voor haar dissertatie ontving ze de W.A. van Es Prijs voor de Nederlandse Archeologie.

  Daarnaast is Jansma dichter. Zij won in die hoedanigheid meerdere prijzen, waaronder de C.C.S. Crone prijs.

 • Chantal Kemner

  Chantal Kemner

  Chantal Kemner is hoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie. Zij leidt aan de Universiteit Utrecht het strategisch programma Dynamics of Youth, een programma waaraan alle faculteiten van de universiteit deelnemen. Het doel van dit programma is bij te dragen aan het onderzoek naar welke biologische en sociaal-culturele factoren invloed hebben op de jeugd.

 • Nils Kok

  Nils Kok

  Nils Kok is als associate professor in Finance en Real Estate verbonden aan Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de economische implicaties van energiezuinigheid en duurzaamheid in de internationale vastgoedsector. Voor dit onderzoek ontving hij een VENI en een VIDI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

  Als ondernemer is Kok de CEO en founder van GRESB, een internationale standaard voor het meten van duurzaamheidsprestaties van vastgoedportefeuilles. De GRESB database bestaat momenteel uit 61.000 gebouwen in 46 landen en wordt gebruikt door meer dan 200 institutionele investeerders, vastgoedbeleggers en -fondsen, die in totaal ruim EUR 6,1 biljoen aan belegd vermogen beheren.

  Kijk voor blog en meer informatie op www.nilskok.com en www.gresb.com

 • Rob van Lambalgen

  Rob van Lambalgen

  Rob van Lambalgen is actief op het gebied van innovatie, kennisvalorisatie en regionaal economische structuurversterking. Rob is sinds juni 2015 directeur van het Domein Business, Media en Recht van Hogeschool Windesheim en voordien directeur van de faculteit Economie en Management van Hogeschool Utrecht. Hij werkte van 2006 tot 2013 in Twente als directeur van het Innovatieplatform Twente (IPT) en als directeur van VentureLab Twente (VLT). IPT initieerde een regionaal innovatieprogramma van €165mln in 5 kennisclusters. VLT is een high tech high growth business support programma dat 230 bedrijven ondersteunde in het realiseren van hun groeiambitie. Rob bekleedde management functies bij Capgemini, B&A groep en Gist-brocades/DSM. Rob is afgestuurd als bioloog en is gepromoveerd aan de medische faculteit in Leiden. Hij lid van diverse adviesraden en raden van toezicht in de gezondheidszorg.

 • Maarten Loonen

  Maarten Loonen

  Maarten Loonen is als bioloog werkzaam bij een interdisciplinaire onderzoeksgroep, die zich bezig houdt met de poolgebieden. Hij was organisator van de grootste Nederlandse Poolexpeditie SEES.NL. Deze had als belangrijk doel om Nederland te overtuigen van het belang van poolonderzoek en het streven naar duurzaamheid, door de veranderingen in het poolgebied als gevolg van de recente klimaatopwarming zichtbaar te maken. Als gevolg van klimaatopwarming verandert de (geo)politieke en economische situatie waarbij vakgebieden als archeologie, geschiedenis, antropologie, recht, economie en sociale geografie van belang zijn. Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen is daarmee een kennisloket binnen Nederland en neemt namens de Nederlandse overheid deel aan diverse internationale werkgroepen.

 • Mirko Lukács

  Mirko Lukács

  Mirko Lukács is senior business developer bij de Knowledge Transfer Office van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. Hij ondersteunt onderzoekers in de kennisbenutting en vermarkting van wetenschappelijke kennis en innovaties, vooral op het gebied van ICT en nieuwe media in multidisciplinaire gebieden als e-learning, e-health en serious gaming. Ook is Lukács projectleider van het valorisatieprogramma van Utrecht, waarin de UU, UMCU, HU, Rabobank, provincie en gemeente samenwerken. Lukács heeft een professionele achtergrond in marktonderzoek, omroep, software en marketing en heeft zijn bachelor Politicologie en master Communicatiewetenschap behaald aan de UvA. Bekend met zowel de academische als de zakenwereld, helpt hij ondernemende onderzoekers in Utrecht met kennisbenutting, bedrijfssamenwerking, licenties, startups en universitaire BVs. Hier valt ook de valorisatie in het alfa- en gammadomein onder.

 • Katrien Maes

  Katrien Maes

  Katrien Maes is chief policy officer at the League of European Research Universities. LERU is an association of twenty-one European universities renowned for, and devoted to, world class research coupled with high quality teaching. LERU promotes the role and values of research universities in the knowledge society across Europe and beyond. Its purpose is to advocate these values, influence policy in Europe and to promote good practice through members’ exchange of experience. Katrien has been with LERU since 2004 and is responsible for policy development across all areas of LERU’s research and higher education related activities, from research funding, management and assessment, to research careers, doctoral training, professional development, gender issues and more. She is an expert in EU research policies and programmes such as ERA and Horizon 2020.

 • Chantal Mak

  Chantal Mak

  Chantal Mak is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder fundamentele rechten en privaatrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Chantal Mak doet onderzoek naar de doorwerking van fundamentele rechten, afkomstig uit nationale grondwetten en internationale mensenrechtenverdragen, in het Europese en nationale privaatrecht. Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre private partijen rekening dienen te houden met het publieke belang. Op basis van rechtsfilosofische en rechtstheoretische inzichten kijkt ze hoe Europese regels over contracten en aansprakelijkheid zich verhouden tot het recht van de EU-lidstaten. Haar bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de rol van rechters in rechtsvorming op dit gebied. Ze is directeur van het Amsterdam Research Institute for Legal Studies. Voor onderzoek en onderwijs Ze verwierf in 2014 een Vidi-subsidie van NWO voor het onderzoeksproject: Judges in Utopia: The new constructive approach to the social justice debate in European private law.

 • Inge Molenaar

  Inge Molenaar

  Inge Molenaar is universitair docent onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verricht haar onderzoek binnen het Behavioural Science Institute in de Learning & Plasticity groep. Haar onderzoek gaat over het gebruik van adaptieve onderwijs technologieën op tablets ter ondersteuning van gepersonaliseerd leren. dr. Molenaar werkt samen met North Carolina State University, Technical University Munchen, University of Oulu and University of Edinburgh in het EARLI Centrum voor innovatief onderzoek. Voorafgaand aan haar academische carrière was Molenaar de initiatiefnemer en CEO van de onderwijstechnologie Ontdeknet. Zij ontving diverse nationale en internationale prijzen en subsidies voor haar werk.

 • Jan Müller

   Jan Müller

  Jan Müller is sinds 2009 algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, het nationaal audiovisueel archief en mediamuseum.

  Voordat hij naar Beeld en Geluid kwam werkte hij 20 jaar in de reclame- en media-industrie, waaronder bij internationale reclamebureaus als BBDO, JWT en TBWA. Van 2003-2009 was hij CEO van Saatchi & Saatchi Nederland en lid van het management team van Saatchi & Saatchi Europe.

  Jan Müller bekleedt momenteel een aantal nevenfuncties in met name de museale, educatieve en (digitale) erfgoedwereld in binnen- en buitenland.

  Hij is president van de Internationale Federatie van Televisiearchieven (FIAT/IFTA), voorzitter van de PrestoCentre Foundation en bestuurslid van UNESCO’s Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA).

  Daarnaast is hij voorzitter van Mediawijzer.net en van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). Voorts is hij lid van de council van het Pools Nationaal Audiovisueel Instituut (NiNA) en lid van de Raad van Toezicht van het Persmuseum.


 • Frits van Oostrom

  VanOostrom

  Frits van Oostrom is voorzitter van het Regieorgaan Geesteswetenschappen. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Zijn specialisatie is de literatuur van de Middeleeuwen, zo beschrijft hij in zijn meest recente boek Wereld in Woorden de Nederlandse literatuur van de 14e eeuw. Van Oostrom is eerder meerdere jaren President van de KNAW geweest. Voor zijn werk mocht hij verscheidene prijzen in ontvangst nemen, waaronder de AKO Literatuurprijs.

 • Marjan Oudeman

  Marjan Oudeman

  Marjan Oudeman is voorzitter van het College van bestuur van de Universiteit Utrecht. Zij is naast meerdere andere thema’s verantwoordelijk voor de portefeuille valorisatie. Voordat zij haar huidige functie betrok bij de Universiteit Utrecht, heeft zij meerdere functies gehad in het bedrijfsleven. Zo is Oudeman onder meer lid geweest van de Executive Committees van Akzo Nobel en het Europese deel van Tata Steel Group.

 • Ad Prins

  Ad Prins

  Ad Prins is als adviseur betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en evaluatie van wetenschappelijk onderzoek, kennismanagement en maatschappelijke dienstverlening. Hij is gespecialiseerd in de maatschappelijke oriëntatie en effecten daarvan.

  Op dit moment werkt hij in opdracht van Disciplinoverleg Letteren en Geesteswetenschappen aan een pilot studie naar kwaliteitsindicatoren voor het onderzoek in de Geesteswetenschappen in Nederland. Tot zijn opdrachtgevers behoren grote kennisinstellingen, faculteiten en grote onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten. In opdracht van de gezamenlijke decanen Sociale Wetenschappen voerde hij citatieanalyses uit ten behoeve van de SEP onderzoeksevaluaties voor Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen en voor Antropologie. Hij onderzocht in opdracht van de KNAW het gebruik van het werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en was uitvoerend onderzoeker bij het EP7 onderzoeksproject SIAMPI.


 • Guido Pronk

  Guido Pronk

  Guido Pronk is juridisch adviseur bij het Team Juridische Zaken van de Korpsstaf Nationale Politie en verbonden aan het project Modernisering Wetboek van Strafvordering.

 • Tonnie van de Rijdt

  Tonnie van de RIjdt

  dr. A.H.J. (Tonnie) van de Rijdt - van de Ven (1943) was tot 2013 zelfstandig organisatieadviseur in de gezondheidszorg. Vanaf 2000 bestuurlijk actief voor vrijwilligersorganisaties in de Erfgoedsector. Lokaal, provinciaal en landelijk. Sinds 2011 landelijk voorzitter van AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Leden van de AWN dragen bij aan onderzoek, verzorgen educatie en publieksactiviteiten en zetten zich voor behoud en bescherming, Vanaf het initiatief betrokken bij de realisering van ArcheoHotspots. Dat geldt ook voor de dit jaar gestarte Nationale Archeologiedagen. AWN is partner in deze en vergelijkbare initiatieven zoals Maand van de Geschiedenis, Romeinen Nu en Stichting Limes. Vergroten van publieke betrokkenheid en versterking van het draagvlak voor archeologie is voor AWN een kerndoel. Kennis over het verleden geeft een beter begrip van het heden en inspiratie voor de toekomst.

 • Alexander Rinnooy Kan

  Alexander Rinnooy Kan

  Alexander Rinnooy Kan is co-voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda. Tevens is hij lid van de Eerste Kamer en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waarnaast hij meerdere andere functies vervuld. Rinnooy Kan heeft in het verleden voorzitterschappen bekleed bij diverse maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven, en was rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Yvonne van Rooy

  Yvonne van Rooy

  Yvonne van Rooy is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zij is tevens voormalig lid van het Europees Parlement en de Tweede Kamer. Ook is zij staatssecretaris geweest van Economische Zaken.

 • Stefan Schevelier

  Stefan Schevelier

  Stefan Schevelier is een sociaal-politiek filosoof en gespecialiseerd op het gebied van kosmopolitisme en mondiale rechtvaardigheid. Hij ontwierp een spel genaamd Demos, over de veranderlijkheid van ons democratiebegrip. In het spel beslissen burgers over het lot van het dorp Bezighuizen. Schevelier is als docent en onderzoeksassistent verbonden aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. Voor meer informative over Demos bekijkt u https://www.youtube.com/watch?v=ucLpNUtgupc&feature=player_detailpage

 • HP Schreinemachers

  HP Schreinemachers

  HP Schreinemachers is directeur Analyse en Strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was hij ambassaderaad voor Justitie en Binnenlandse Zaken bij de Nederlandse ambassade in Washington DC. Voordien was hij plaatsvervangend directeur migratiebeleid en had hij diverse managementfuncties bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij was daar onder meer hoofd Afdeling Uitvoeringsbeleid. Schreinemachers heeft Politieke Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

 • Rita Slob

  Rita Slob

  Ir. Rita Slob is senior medisch-milieukundig adviseur bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Voordien was zij daar onder meer clustermanager Milieu & Hygiëne en hoofd van de afdeling Environmental Medicine.

 • Anneke Smelik

  Anneke Smelik

  Anneke Smelik is hoogleraar Visuele Cultuur op de Katrien van Munster leerstoel bij de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert een tiental boeken en over de honderd artikelen over populaire cultuur, zoals film, videoclips, digitale kunst, en reclame. Haar huidige onderzoek gaat over mode: zij leidt het interdisciplinaire onderzoek “Crafting Wearables; Fashionable Technology”, gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Onlangs is Thinking through Fashion. A Guide to Key Theorists uitgekomen, en volgend jaar verschijnt haar boek Delft Blue to Denim Blue. Contemporary Dutch Fashion. Anneke Smelik vervult diverse bestuursfuncties, waaronder lid van de Raad voor Geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en voorzitter van het bestuur van “Go Short”, International Short Film Festival Nijmegen.

  www.annekesmelik.nl

 • Daan van Soest

  Daan van Soest

  Daan van Soest is hoogleraar milieueconomie aan de Universiteit van Tilburg (Departement Economie) alsmede Directeur van het Tilburg Sustainability Center (TSC). In 1998 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen op basis van een proefschrift over de economie van tropische ontbossing. Sindsdien heeft hij gewerkt aan verschillende onderwerpen binnen de milieueconomie, zoals het uitputting van natuurlijke hulpbronnen, instrumentkeuze voor milieubeleid, het behoud van biodiversiteit en energieverbruik. Zijn onderzoek is zowel theoretisch als empirisch van aard, waarbij hij onder andere gebruik maakt van economische experimenten om een beter inzicht te krijgen in de gedragsaspecten op het gebied van duurzaamheid. Hij heeft gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften zoals Science en in hoog aangeschreven economietijdschriften zoals de American Economic Review en Journal of Political Economy. Hij is hoofdredacteur geweest van Resource and Energy Economics, en adjunct-hoofdredacteur van Environment and Resource Economics.

 • Theo Spek

  Theo Spek

  Prof. dr. ir.Theo Spek werkt als hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap bij de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. In het werk van dit centrum speelt de interdisciplinaire analyse van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van Nederlandse en Europese cultuurlandschappen een centrale rol. Ook besteedt het centrum veel aandacht aan de wisselwerking tussen fundamenteel- en toegepast-wetenschappelijk onderzoek en aan de kennisbenutting in de werkvelden van natuur- en landschapsbeheer, ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Theo Spek werkte in het verleden bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek in Wageningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Hij is adviseur van de Europese Commissie in Brussel op het terrein van cultureel erfgoed en vervult diverse bestuursfuncties bij landschapsorgansiaties in Nederland.

 • Mai Spijkers

  Mai Spijkers

  Mai Spijkers is uitgever. Hij is eigenaar van Prometheus/Bert Bakker, een van de zeldzame zelfstandige uitgeverijen in Nederland. Naast fictie bevat de catalogus een breed scala aan hoogwaardige non-fictie, waarbij geestes- en sociaalwetenschappelijke titels sterk zijn vertegenwoordigd.

 • Roel van der Veen

  Roel van der Veen

  Roel van der Veen studeerde in de Verenigde Staten en Groningen: medicijnen, filosofie en geschiedenis. Sinds 1988 werkt hij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Begin jaren negentig was hij politiek secretaris op de Nederlandse ambassade in Jakarta, Indonesië. Daarna had hij verschillende functies op het hoofdkantoor in Den Haag. Sinds 2007 is hij de wetenschappelijk raadadviseur van het ministerie. In deze functie moet hij een vruchtbare wisselwerking tussen wetenschap en beleidsontwikkeling bevorderen. In 2004 promoveerde hij op een proefschrift over fragiele staten in Afrika. Naast veel artikelen schreef hij twee boeken: Afrika van de Koude Oorlog naar de 21e eeuw (2002, nieuwe editie 2004; vertalingen in Engels, Frans, Zweeds en Chinees) en Waarom Azië rijk en machtig wordt (2010). Van 2009 tot 2014 was hij bijzonder hoogleraar ‘Beleid Beleidsontwikkeling van de Nederlandse Buitenlandse Betrekkingen’ aan de Rijksuniversiteit Groningen, en vanaf 2009 is hij tevens bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis en Theorie van de Internationale Betrekkingen’ (met een nadruk op de rol van de niet-Westerse landen) aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Frank van Vree

  Frank van Vree

  Prof. Frank van Vree is decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en gastonderzoeker aan o.a. het NIAS en New York University. Van Vree studeerde moderne geschiedenis en filosofie in Groningen en Leiden en publiceerde studies op uiteenlopende terreinen, van moderne geschiedenis en memory studies tot journalistieke cultuur en media, waaronder De Dynamiek van de Herinnering (met Rob van der Laarse, 2009) en Performing the Past. Memory, History, Identity (met Karin Tilmans en Jay Winter 2010). Hij maakte eerder naam met studies als Metamorfose van een dagblad (1996) en, vooral, In de schaduw van Auschwitz (1995), een klassiek werk over de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij was jarenlang medewerker van de Volkskrant en De Groene.

 • Sjiera de Vries

  Sjiera de Vries

  Sjiera de Vries is lector Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe organisaties kunnen zorgen voor optimale personeelsvoorziening door rekening te houden met verscheidenheid en hoe zij de verscheidenheid van hun medewerkers zo goed mogelijk kunnen inzetten in multidisciplinaire en organisatiegrenzen overschrijdende teams. Eerder was Sjiera de Vries onder andere werkzaam als senior onderzoeker/adviseur bij TNO en als lector Multicultureel Vakmanschap en Diversiteit bij de Politie Academie.

 • Janneke van der Wijk

  Janneke van der Wijk

  Janneke van der Wijk is directeur van het Conservatorium van Amsterdam (CvA), een van de leidende conservatoria in het internationaal muziekveld. Het CvA is met 1200 studenten en 350 medewerkers het grootste en meest veelzijdige conservatorium in Nederland en werkt samen met topinstituten over de hele wereld. Alle genres zijn in het CvA vertegenwoordigd. In 2007 werd Van der Wijk de eerste directeur van Muziek Centrum Nederland (MCN), het nationale Sectorinstituut voor de muziek, dat tot stand kwam door een fusie van Donemus, Gaudeamus, het Nationaal Pop Instituut, de gezamenlijke jazzinstellingen en de Kamervraag. Van 2005 tot 2007 was zij directeur van de Kamervraag, het nationale genre-instituut voor de Klassieke en Kamermuziek. Daarvoor was ze werkzaam bij de overheid in diverse leidinggevende functies. Van der Wijk is bestuurlijk actief, onder meer in de Raad van Toezicht van de Stichting Omroep Muziek (het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor) en in de Raad van Toezicht van TivoliVredenburg.

 • Jan van Zanen

  Jan van Zanen

  Jan van Zanen is geboren in 1961 en bracht zijn jeugd door in Edam-Volendam. Na het Gymnasium voltooide hij zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan Cornell Law School in Ithaca, New York, USA. Zijn dienstplicht vervulde hij als reserve-officier bij de Koninklijke Luchtmacht.

  Daarna ging hij onder meer aan het werk als bestuurs- en directiesecretaris bij een landelijke ondernemersvereniging. Vanaf 1990 was Van Zanen daarnaast gemeenteraadslid in Utrecht, waarna hij hier in 1998 wethouder financiën, economische zaken, openbare ruimte en monumenten werd.

  In de periode 2003 -2008 was hij landelijk voorzitter van de VVD. Van juli 2005 tot en met december 2013 was Van Zanen burgemeester van Amstelveen. Sinds 1 januari 2014 is hij burgemeester van Utrecht en sinds 3 juni 2015 voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten: VNG.

 • Liesbet van Zoonen

  Liesbet van Zoonen

  Liesbet van Zoonen is professor of Sociology at Erasmus University Rotterdam, dean of the Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities and holds a chair in Media and Communication at Loughborough University (UK).

  Professor Van Zoonen joined the department as professor in Popular Culture in March 2009. Previously, she worked at the University of Amsterdam, most recently as head of the Department of Communication. She also held various positions at other universities in the world, most notably as professor II at Oslo University, and as visiting professor at the University of the West Indies (Jamaica) and the Hochschüle für Film und Fernsehen (Germany).

  Her research covers a wide range of issues in the Social Sciences and Humanities, but all concern the question whether and how popular culture is a relevant resource for civic understanding and social participation. Her work currently is focused on public and individual taboos and desires around ‘identity management’; research which is funded by the Engineering and Physical Sciences Research Council of the UK.

  Her book Entertaining the citizen: when politics and popular culture converge (Rowman and Littlefield, 2005) received positive reviews in leading international academic journals, and is considered an important innovation in political communication research. She is furthermore internationally known for her work on gender and media (Feminist Media Studies, Sage, 1994), which has been translated into Chinese, French, Portuguese, Serbian and Italian.

 • Evert van der Zweerde

  Evert van der Zweerde

  Evert van der Zweerde is hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar thema's als democratie, 'het politieke', politisering en depolitisering. Daarnaast specialiseert Van der Zweerde zich in de politieke context van Rusland, de post-Sovjetstaten en het Midden-Oosten. Hij was tot voor kort directeur van het Centrum voor Ethiek en als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het Soeterbeekprogramma, dat inmiddels samen met het Centrum voor Ethiek is opgegaan in Radboud Reflects, het universitaire debatcentrum dat door middel van lezingen en publieksactiviteiten de verbinding tussen wetenschap en samenleving zoekt.

 • Frank Zwetsloot

  Frank Zwetsloot

  Frank Zwetsloot is oprichter van ScienceWorks. In de afgelopen twintig jaar heeft hij ruim tien organisaties en programma’s opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft o.a. ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa, Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s en het programma “Wetenschap voor patiënten”. In de zomer van 2015 richtte hij het netwerk AESIS op dat zich bezig houdt met Assessing & Evaluating the Societal Impact of Science. Binnen dit netwerk bestaat veel expliciete aandacht voor de impact van Alfa- en Gammawetenschap.

  Bij ScienceWorks bracht hij verscheidene meetsystemen tot stand, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier die voor 2015 op 2 december uitkomt) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen door middel van het Technopolicy Model. Tevens is er een methode ontwikkeld om de efficiency van incubators door te lichten en een model voor “duurzaam wetenschappelijk ondernemerschap”. Recent verscheen van zijn hand bij Athenaeum Polak de historische roman ‘De schaduw van Josephus’ waar hij (onder pseudoniem) ingaat op de rol van de controversiële Joodse historicus Flavius Josephus bij het ontstaan van het Christendom.

Partners

UU
VSNU
KNAW
DANS
UvA EUR RUG RU TiU VU Windesheim
Stichting RING