ennl           

Onderzoeksmethoden en –technieken voor
doelmatiger en doeltreffender beleid


Vrijdagen 2, 9 & 16 juni 2017

NH Hotel Utrecht

Over de Leergang

 • Deze vernieuwde leergang beoogt een overzicht te bieden van de meest relevante methoden en technieken voor beleidsonderzoek. Daarbij zullen ook actuele ontwikkelingen aan de orde komen, zoals de opkomst van simulatietechnieken, big data en social media.

  De probleemstelling moet worden gezien als de cruciale schakel tussen de beleidsvraag en de toe te passen methoden en technieken. Belangrijke vraag is dus: hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen de probleemstelling en de opzet van beleidsonderzoek? Daarbij is onder meer van belang de fase waarin de beleidsontwikkeling zich bevindt. Een verkennend onderzoek naar een nieuw maatschappelijk probleem vraagt bijvoorbeeld om een ander type onderzoek dan een effectiviteitsonderzoek of een onderzoek naar de kwaliteit van de beleidsuitvoering.

  Bij elk beleidsonderzoek speelt verder de onderliggende ‘beleidstheorie’ een belangrijke rol. Je kunt het zien als de schakel tussen beleidsontwikkeling, kennis en beleidsinstrumenten. Echter, meestal blijft de beleidstheorie (of ‘interventielogica’) impliciet of zelfs verborgen. Het is dan ook van belang om meer inzicht te krijgen in methoden en technieken die de beleidstheorie en de merites daarvan aan het licht kunnen brengen. Het transparant maken van de beleidstheorie is van belang in alle fasen van het beleidsproces en daaraan gekoppeld beleidsonderzoek.

  Ex post evaluatieonderzoek wordt toegepast op nagenoeg alle beleidsdomeinen. In veel gevallen is het zelfs verplicht, zoals subsidieregelingen bij de rijksoverheid of de beleidsprogramma’s van de Europese Unie. Als gevolg daarvan is een schat aan ervaringen opgedaan met voor evaluatieonderzoek effectieve methoden en technieken. Een overzicht van zulke technieken en de ervaringen ermee geeft beleidsonderzoekers de nodige aangrijpingspunten voor hun eigen evaluatiestudies. Ex ante evaluatie is veel minder in zwang dan ex post evaluatie, terwijl juist daarmee veel ongewenste effecten kunnen worden voorkomen die nogal eens blijken uit ex post evaluaties.

  Anno 2016 zijn er meer methoden en technieken voor beleidsonderzoek en beleidsevaluatie beschikbaar dan voorheen. Zo wordt steeds meer gebruik gemaakt van bestaande data, zowel van ‘klassieke’ CBS-data als van nieuwe databronnen in de vorm van big data en data die via sociale media worden gegenereerd. Hoe kun je daar optimaal gebruik van maken, welke ontsluitings- en analyse technieken zijn daarbij mogelijk en welke vormen van data-analyse zijn daarbij van belang? Ook zijn er nieuwe simulatietechnieken ontwikkeld en is er meer aandacht voor de responsiviteit van onderzoek en evaluatie.

  Als onderdeel van de leergang wordt een praktijkcasus gepresenteerd van een uitgevoerd beleidsonderzoek, waarbij een reflectie op dit onderzoek wordt gegeven vanuit voorgaande issues en tevens vanuit de perspectieven van de diverse rollen van degenen die betrokken waren bij dat onderzoek.

 • Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het programma.

  Voorkant-LNN
 • Data:
  Vrijdagen 4, 11 en 18 november 2016

  Locatie:
  Hotel NH Utrecht

  Adres:
  Jaarbeursplein, 24 3521AR Utrecht

  Aanmelding:
  U kunt zich aanmelden via de website van de leergang. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname.

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1.650,- (excl. 21% BTW). De deelname van VBO-, VSO-, Vide- en NVRR-leden bedraagt € 1.450,- (excl. 21% BTW).

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 20 oktober, waarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd is. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Registratie

In samenwerking met

VSO De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van gemeentelijke en provinciale organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek op de uiteenlopende beleidsvelden waarop gemeenten en provincies actief zijn. Binnen de VSO zijn verschillende platforms actief. Deze platforms sluiten aan bij de gemeentelijke beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, economie en wonen. Ook is een aantal platforms gericht op methoden en technieken van (beleids)onderzoek. De VSO ondersteunt haar leden bij hun interne en externe positionering en organiseert de toegang tot databronnen. Daarnaast onderhoudt de VSO namens haar leden contact met een aantal strategische partners.

VBeleidsonderzoek De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. VBO ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.

VIDE Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhaving acties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.

NVRR_logo De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties. Eén van hun hoofddoelen is het overdragen van kennis tussen rekenkamers.

Bevestigde Vakdocenten

 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap Dr. Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in Den Haag en tevens voorzitter van Vide, de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting. Van der Knaap is bestuurskundige. In 1997 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op “Lerende overheid, intelligent beleid”, over de bijdragen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering aan het leervermogen van de overheid. Artikelen en boeken die Van der Knaap publiceerde gaan hoofdzakelijk over (responsieve, op leren gerichte) beleidsevaluatie, toezichtsvraagstukken en resultaatgericht beleid. Hij is lid van de Editorial Board van Evaluation en van de redactie van Bestuurskunde. In 2015 verscheen: Success in Evaluation: Why Focusing on What Works will increase Learning from Monitoring and Evaluation.

 • Peter van Hoesel

  Peter van Hoesel Prof. dr. Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online.Daarnaast is hij voorzitter/lid van diverse adviesorganen, bestuurder/toezichthouder bij enkele stichtingen/verenigingen, redacteur van Beleidsonderzoek Online, adviseur bij enkele departementen van de Rijksoverheid. Hij studeerde psychologie met als afstudeervakken onderzoekmethoden en arbeids- en organisatiepsychologie. In 1985 promoveerde hij op het onderwerp ‘programmering van beleidsonderzoek’. Hij was directeur van diverse beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies (inmiddels B&A Groep), EIM en Panteia. Hij heeft veel gepubliceerd over beleidsonderzoek, waaronder zes boeken: Programmering van Beleidsonderzoek, Beleidsonderzoek in Nederland, Partij voor Eenvoud, Methoden van Beleidsonderzoekers, Management van Beleidsonderzoek, Kennis voor Beleid.

 • Frans Leeuw

  Frans LeeuwProf. dr. Frans Leeuw is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is ook hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht (UM). Hij publiceerde meerdere artikelen, rapporten en boeken op het gebied van programma-evaluatie, theorie-gerichte evaluatie, onderwijsevaluatie, performance monitoring en evaluatiebeleid & -planning. Tevens is hij betrokken bij het World Bank IPDET-programma en is hij adviseur voor meerdere organisaties werkzaam in de publieke sector in Nederland en daarbuiten.

 • René Vogels

   Rene Vogels René Vogels heeft in zijn professionele loopbaan ervaring opgedaan met strategische branche studies en benchmarkstudies in vele sectoren (transportdiensten, advocaten, notarissen, architecten en ingenieurs). Zijn kennis van veel branches zorgt ervoor dat hij ook voor marktwerkingsonderzoeken een goed aanspreekpunt is. René heeft een groot affiniteit met consumentengedrag en de inzet van ICT in het onderzoeksproces. Binnen Panteia is hij één van de trekkers rond innovaties van de dataverzameling, -verwerking en vooral presentaties. Medewerkers tevredenheidsonderzoek maakt ook deel uit van zijn portefeuille.

 • Frank Bruijninckx

   Frank Bruijninckx Frank Bruijninckx is oprichter van HowAboutYou en heeft een paar honderd organisaties ondersteund op het gebied van klantcontact (web, e-mail, call) en onderzoek. Hij heeft gewerkt in veel branches, maar richt zich sinds enkele jaren op de publieke sector. Vanuit deze rol ondersteunt Frank ca. 250 overheden, veel gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties. Hij benadert dit soort vraagstukken in de volle breedte: van visie en beleid naar klantgerichte operaties, van processen tot medewerkers, van besturing tot informatie. De afgelopen jaren heeft Frank de stap gezet naar sociale media en open data. Hij wil met zijn deelname aan dit initiatief de kansen van de digitale innovatie benutten: beter beleid is een keuze (voor data).

 • Marike Knoef

   Marike Knoef Dr. Marike Knoef werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en is fellow bij Netspar en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Zij studeerde Econometrie aan de Universiteit van Tilburg en is in 2011 gepromoveerd op haar proefschrift "Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health". Marike heeft contractonderzoek gedaan bij CentERdata en heeft ervaring opgedaan bij het Centraal Planbureau (CPB) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Haar interesses omvatten onderzoek op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsmarkt, inkomens en pensioenen. Ze geeft masterclasses aan de TIAS School for Business and Society en is betrokken bij het Centre for BOLD Cities, dat big data-onderzoek inzet bij het oplossen van stedelijke vraagstukken.

 • Frank Willemsen

   Frank Willemsen Drs. Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

 • Marco Bik

   Marco Bik Marco Bik is sinds 2012 proceseigenaar onderzoek en (beleids)informatie bij Gemeente Rotterdam waar hij zich bezig houdt met het inrichten en (door)ontwikkelen van de onderzoek- en informatiefunctie van de Gemeente. Sinds 2014 is Marco algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO); met taakvelden: positionering VSO-bureaus, methoden, benchmarks en Big/open data. Voorheen was hij strategisch adviseur onderzoek, onderzoekmanager en onderzoeker/projectleider ook binnen Gemeente Rotterdam waar hij achttien jaar aan de slag is.

 • Bart de Peuter

   Bart de Peuter Bart de Peuter is Licentiaat in de Politieke Wetenschappen (1999, KU Leuven) en European Master of Public Administration (2000, KU Leuven). Bart is senior onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid en heeft meer dan 10 jaar academische en praktijkgerichte onderzoekservaring in overheidsmanagement en -beleid. Zijn expertise betreft voornamelijk onderzoek over beleidsevaluatie, het uitvoeren van beleidsevaluaties in diverse beleidssectoren, monitoring (indicatoren), lokale besturen, (het meten van) bestuurskracht en interbestuurlijke relaties.

  Bart vervangt vakdocent dr. Valérie Pattyn, universitair docent bestuurskunde aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.