ennl           

Leergang

"Kennisintensieve Beleidsontwikkeling"


Den Haag, 6, 13 en 20 juni, 2014

Over de Leergang

 • Op vrijdag 6, 13 en 20 juni vindt in Den Haag de driedaagse Leergang "Kennisintensieve beleidsontwikkeling" plaats. Deelnemers aan de leergang kunnen voor de helft van de prijs naar het congres "Kennisintensieve Beleidsontwikkeling in Praktijk" op 2 april 2014.

  Het programma van de leergang bestaat uit 3 modules:
  - 6 juni: van maatschappelijk probleem naar scenario's voor beleid
  Ochtend: Ambities van beleidsmakers in het analyseren en bestrijden van maatschappelijke problemen
  Middag: Het betrekken van stakeholders, wetenschap en technologie bij het bepalen van de scenario's voor beleidsinterventies
  - 13 juni: van beleidsontwerp naar uitvoering
  Ochtend: Onderbouwing van de uiteindelijke beleidskeuze
  Middag: Implementatie en uitvoering van kennisintensief beleid
  - 20 juni: Monitoring, evaluatie en aanpassing van nieuw beleid
  Ochtend: Inbouwen van kwaliteitsborging en verantwoording
  Middag: Vaststellen van doelmatigheid van beleid en aanpassing van beleid

  Klik hier voor meer informatie over het programma

  shutterstock_65325292kleiner

 • DATUM: 6, 13 en 20 juni 2014

  LOCATIE: KIVI
  Prinsessegracht 23, Den Haag

  AANMELDING: U kunt zich aanmelden via de website van leergang . Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

  KOSTEN: Kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1650,- (excl. 21% BTW).

  Kortingen:
  - €1350,- excl. BTW i.c.m. lidmaatschap van VSO, VBO en NVRR
  - €1320,- excl. BTW als deelnemer van het congres "Kennisintensieve Beleidsontwikkeling in Praktijk" van 2 april 2014
  - €1080,- excl. BTW i.c.m. lidmaatschap van VSO, VBO en NVRR en als deelnemer van het congres "Kennisintensieve Beleidsontwikkeling in Praktijk" van 2 april 2014

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Indien u onverhoopt verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 23 mei 2014. Bij annulering vóór deze datum wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.


Peter van Hoesel

Peter van Hoesel Wij richten ons met deze leergang op u als beleidsmaker, die kwalitatief hoogwaardig beleid wil ontwikkelen. Het structureel gebruik van bruikbare kennis is hiertoe essentieel.
Tijdens deze dagen wordt op systematische wijze de verbinding gelegd tussen kennis en beleid in de onderscheiden fasen van de beleidscyclus c.q. beleidsketen. Daarbij wordt acht geslagen op de dubbele rol die een beleidsmedewerker heeft te vervullen, namelijk de rol van rationele analist en regisseur van het beleidsproces. Deze rollen zijn met elkaar verweven, waarbij voortdurend het risico op de loer ligt, dat de rationele rol wordt onderdrukt door de hectiek van het beleidsproces, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van het beleid en dus voor het al dan niet behalen van de publieke doelen.
Ik hoop en verwacht te mogen uitzien naar een intensieve en verrijkende leergang, waarbij u niet alleen van ons als docenten kunt leren maar zeker ook van de andere deelnemers.

Ik zie er naar uit u te mogen begroeten als deelnemer aan de leergang.

Prof. dr. Peter van Hoesel
Programmacoördinator van de leergang

Bevestigde Docenten

 • Prof. dr. Peter van Hoesel

  Peter van Hoesel Peter van Hoesel studeerde psychologie met als afstudeervakken onderzoekmethoden en arbeids- en organisatiepsychologie. In 1985 promoveerde hij op het onderwerp ‘programmering van beleidsonderzoek’. Hij was directeur van diverse beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies, EIM en Panteia. Momenteel is hij emeritus hoogleraar ‘toegepast beleidsonderzoek’ bij de EUR en voorts is hij voorzitter of lid van diverse adviesorganen. Hij heeft veel gepubliceerd over beleidsonderzoek, waaronder vijf boeken: Programmering van Beleidsonderzoek, Beleidsonderzoek in Nederland, Partij voor Eenvoud, Methoden van Beleidsonderzoekers, Management van Beleidsonderzoek.
 • Prof. dr. Frans Leeuw

  zwart-wit tot 2006 Frans Leeuw is directeur bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie
  Het WODC bestaat sinds eind jaren 40 als documentatiecentrum en sinds 1973 als wetenschappelijk instituut. Het publiceert tientallen studies per jaar op de terreinen van Justitie en Vreemdelingen en Integratiezaken, onderhoudt databases en datawarehouses, doet longitudinale analyses en verricht CBP-achtige prognosewerk, heeft een eigen tijdschrift (Justitiële Verkenningen) enz. Er werken ca 100 mensen met een budget van ca 11 miljoen euro. Een deel van het onderzoek wordt uitbesteed. Het instituut staat op afstand van het Ministerie van Justitie; studies en rapporten zijn niet ‘des Ministeries’.
  Per 1 mei 2006: deeltijd (0,2) (universiteits)hoogleraar ‘ Recht, Openbaar bestuur en sociaal-wetenschappelijk onderzoek’ aan de Universiteit te Maastricht.
 • Prof. dr. Pierre Koning


  pierre-koning
  Pierre Koning is Chief Science Officer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar 'Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Pierre was tot 1 juli 2011 als programmaleider semi-publieke diensten verbonden aan het Centraal Planbureau. Zijn expertise is vooral gelegen in de uitvoering van de sociale zekerheid en de markt voor re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Ook heeft hij onderzoekservaring op het brede onderzoeksterrein van doelmatigheid en aansturing van de publieke sector. Hij is in 1998 als arbeidseconoom gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.
 • Prof. dr. André van der Zande

  Andre van de Zande
  Prof. dr. André van der Zande (1952) is directeur-generaal van het RIVM. Deze functie bekleedt hij sinds 1 januari 2011. André van der Zande studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, en studeerde in 1976 cum laude af. In 1984 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het spanningsveld tussen recreatie en vogelbescherming.
  Vanaf 1986 gaf hij leiding aan diverse grote kennisinstellingen in Wageningen, waaronder Alterra. Daarnaast was hij parttime Belvedère-hoogleraar Ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan de Wageningen Universiteit (2005-2009). In 2002 maakte André Van der Zande de overstap naar het voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tot 2007 was hij bij LNV directeur-generaal en verantwoordelijk voor onder andere het plattelandsbeleid, natuur en biodiversiteit, mestbeleid en algemeen milieubeleid. In 2007 werd hij daar secretaris-generaal tot aan de fusie van LNV met het ministerie van Economische Zaken.
 • Dr. Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag. Eerder was hij werkzaam als hoofd beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën en als onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer. Van der Knaap is bestuurskundige. Hij promoveerde in 1997 aan de Erasmus Universiteit op “Lerende overheid, intelligent beleid”, een onderzoek naar de manier waarop organisaties leren van onderzoek en advisering. Van der Knaap is deskundig op het terrein van beleid en onderzoek, evaluatie, kostenbatenanalyse, toezichtvraagstukken en financiën. Hij heeft ruime ervaring met het leidinggeven aan professionals, beschikt over een breed netwerk en is auteur van vele wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties.