ennl           

Leergang Effectief Beleidsonderzoek

Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek
in het beleidsproces


Donderdagen 16, 23 en 30 juni 2016

Provinciehuis Friesland

Over de Leergang

 • Na het succes vorig jaar (2015) in Utrecht, wordt ook in 2016 weer de 'Leergang Effectief Beleidsonderzoek' georganiseerd, op donderdagen 16, 23 en 30 juni te Leeuwarden.

  De Leergang is gericht op beleidsonderzoekers bij gemeenten en provincies, toezichthouders, evaluatoren en regionale planbureaus. Voor deze editie ligt de focus meer specifiek op de noordelijke provincies. Uiteraard zijn alle gerelateerde beleidspersonen uit het hele land meer dan welkom!

  Het programma van de leergang bestaat uit 6 dagdelen, verspreid over 3 dagen, en gaat in op de volgende thema's:
  - Beleidsonderzoek: schakel tussen kennis en beleid.
  - Bijdrage van beleidsonderzoek aan doelmatig beleid.
  - Professionalisering van de relatie beleidsonderzoeker en opdrachtgever.
  - Vergroting van het rendement van beleidsonderzoek.
  - Veelbelovende nieuwe methoden voor beleidsonderzoek.
  - Bijdrage van een beleidsonderzoeker aan het lerend vermogen van overheidsorganisatie.

  Let op, inschrijving is beperkt tot 22 personen om de interactie te optimaliseren - inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Aanmeldingsformulier

  publiek

 • Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van de brochure.

  Voorkant-LNN
 • DATA
  Donderdagen 16, 23 en 30 juni 2016

  LOCATIE
  Provinciehuis Friesland
  Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

  AANMELDING
  U kunt zich aanmelden via de website van de leergang. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

  KOSTEN
  Kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1395,- (excl. 21% BTW).

  GROEPSARRANGEMENT
  Als u met 3 of meer personen van dezelfde organisatie deelneemt aan de leergang, mogen de derde en verdere deelnemers deelnemen met 50% korting. (geef tijdens de registratie aan bij 'overige opmerkingen' dat u hiervan gebruik wilt maken)

  BETALING
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 9 mei, waarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd is. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Aanmeldingsformulier

  Routebeschrijving


Welkom

Peter van Hoesel De sturing van onze samenleving behoeft steeds meer kennis en beleidsonderzoek speelt daarin een sleutelrol. Tegelijkertijd bevindt beleidsonderzoek zich nog in een overgangsfase, op weg naar een volstaand vakgebied. Daarom zal deze leergang onder andere aandacht besteden aan:

• management van beleidsonderzoek, dat zich bezighoudt met de relatie tussen beleid en kennis, opdat er een hoog rendement van beleidsonderzoek wordt gerealiseerd;
• nieuwe veelbelovende methoden voor beleidsonderzoek, zoals simulatietechnieken of het internet, onmisbaar zijn geworden in het kader van beleidsonderzoek;
• de beleidstheorie als verbindende schakel tussen de beleidsontwikkelaars en kennisdragers;
• het relativeren van kennis en de zwakke positie van kennis in het beleidsproces.

Gekozen zal worden voor een interactieve opzet waarbij u wordt uitgenodigd in discussie te treden met de sprekers en deelnemers van de leergang. Het voorbereiden en uitwerken van cases en zelfstudie maken een belangrijk deel uit van de leergang. Met deze inhoud en opzet van de leergang zullen wij u praktische handvatten aanreiken voor het optimaliseren van het rendement van beleidsonderzoek in uw eigen werkomgeving.

We kijken er naar uit u tijdens de leergang te mogen ontmoeten!

Prof. dr. P.H.M. van Hoesel
Programmacoördinator

Bevestigde Docenten

 • Peter van Hoesel

  Peter van Hoesel Prof.dr. Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online.Daarnaast is hij voorzitter/lid van diverse adviesorganen, bestuurder/toezichthouder bij enkele stichtingen/verenigingen, redacteur van Beleidsonderzoek Online, adviseur bij enkele departementen van de Rijksoverheid. Hij studeerde psychologie met als afstudeervakken onderzoekmethoden en arbeids- en organisatiepsychologie. In 1985 promoveerde hij op het onderwerp ‘programmering van beleidsonderzoek’. Hij was directeur van diverse beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies (inmiddels B&A Groep), EIM en Panteia. Hij heeft veel gepubliceerd over beleidsonderzoek, waaronder zes boeken: Programmering van Beleidsonderzoek, Beleidsonderzoek in Nederland, Partij voor Eenvoud, Methoden van Beleidsonderzoekers, Management van Beleidsonderzoek, Kennis voor Beleid.

 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap Dr. Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in Den Haag en tevens voorzitter van Vide, de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting. Van der Knaap is bestuurskundige. In 1997 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op “Lerende overheid, intelligent beleid”, over de bijdragen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering aan het leervermogen van de overheid. Artikelen en boeken die Van der Knaap publiceerde gaan hoofdzakelijk over (responsieve, op leren gerichte) beleidsevaluatie, toezichtsvraagstukken en resultaatgericht beleid. Hij is lid van de Editorial Board van Evaluation en van de redactie van Bestuurskunde. In 2015 verscheen: Success in Evaluation: Why Focusing on What Works will increase Learning from Monitoring and Evaluation.

 • Jos Mevissen

  Jos MevissenDr. Jos Mevissen is sinds de oprichting aan Regioplan verbonden. Zijn inhoudelijke specialisme is het brede terrein van arbeids(markt)¬- en sociale zekerheidsvraagstukken. Jos heeft uitgebreide ervaring als adviseur voor rijksoverheid, uitvoeringsorganen, gemeenten, bedrijfsbranches, etc.
  Hij is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij ook enkele jaren werkzaam was. Hij is 6 jaar bestuurslid en 5 jaar voorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) geweest. Verder is hij lid van de kernredactie van het e-journal Beleidsonderzoek Online (www.beleidsonderzoekonline.nl) en was hij redactielid en mede-auteur van ‘Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland’ (2015). Hij verzorgt regelmatig presentaties en gastcolleges over uiteenlopende aspecten van beleidsonderzoek. Voor een uitgebreid cv zie Linkedin.

 • Yvonne Prince

  Yvonne Prince Dr. Yvonne Prince is sinds 1988 in diverse onderzoeks- en managementfuncties en op verschillende beleidsterreinen werkzaam bij het beleidsonderzoeksbureau EIM dat overgegaan is in Panteia. Tot 2016 was zij directeur van de Panteia Academy en binnen Panteia eindverantwoordelijk voor het onderzoek op het terrein van bedrijfslevenbeleid. Haar inhoudelijke expertiseterreinen zijn innovatie, ondernemerschap, internationaal ondernemen en marktwerking. De laatste jaren is zij veelal actief in diverse beleidsevaluaties en – doorlichtingen in opdracht van Nederlandse ministeries, en omvangrijke studies voor de Europese Commissie. Zij is afgestudeerd en gepromoveerd in de econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zij is zes jaar bestuurslid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) geweest en de laatste jaren lid van de Commissie Mededinging van de VBO. Yvonne heeft bijgedragen aan enkele boeken over beleidsonderzoek, te weten Beleidsonderzoek in Nederland (1e editie), Methoden van Beleidsonderzoekers, en Management van Beleidsonderzoek. Tevens verzorgt zij regelmatig presentaties en inhoudelijke trainingen.

 • René Vogels

  Rene Vogels René Vogels heeft is in zijn professionele loopbaan ervaring opgedaan met strategische branche studies en benchmarkstudies in vele sectoren (transportdiensten, advocaten, notarissen, architecten en ingenieurs). Zijn kennis van veel branches zorgt ervoor dat hij ook voor marktwerkingsonderzoeken een goed aanspreekpunt is. René heeft een groot affiniteit met consumentengedrag en technische ontwikkelingen. Daarnaast is hij sinds zijn studie al betrokken bij het meten van de kwaliteit van dienstverlenende processen, zoals dat in 1989 nog werd genoemd. Nu heeft iedereen het terecht over klanttevredenheidsonderzoek. Medewerkers tevredenheidsonderzoek maakt ook deel uit van de portefeuille van René. René Vogels vervangt Hans Donkers, directeur Panteia.