ennl           

Leergang Effectief Beleidsonderzoek


30 oktober, 6 en 13 november 2015

Utrecht

Over de Leergang

 • Na het succes in de afgelopen jaren, wordt ook in 2015 weer de Leergang Effectief Beleidsonderzoek georganiseerd. Op vrijdag 30 oktober, 6 & 13 november vindt in Utrecht de driedaagse leergang "Leergang Effectief Beleidsonderzoek" plaats, gericht op beleidsonderzoekers, toezichthouders, evaluatoren en met een nadruk op regionaal en lokaal beleidsonderzoek. Let op, inschrijving is beperkt tot 22 personen om de interactie te optimaliseren - inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Het programma van de leergang bestaat uit 6 dagdelen, verspreid over 3 dagen, en gaat in op de volgende thema's:
  - Beleidsonderzoek: schakel tussen Kennis en beleid
  - Professionalisering van de relatie beleidsonderzoeker en opdrachtgever
  - Bijdrage van beleidsonderzoek aan doelmatig beleid
  - Vergroting van het rendement van beleidsonderzoek
  - Veelbelovende nieuwe methoden voor beleidsonderzoek
  - Bijdrage van een beleidsonderzoeker aan het lerend vermogen van overheidsorganisatie
  Onderaan deze pagina is informatie te vinden over de vakdocenten van de leergang 2015.

  Brochure

  shutterstock_65325292kleiner

 • DATUM: 30 oktober, 6 & 13 november 2015

  LOCATIE: Utrecht: Hotel NH Utrecht
  Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht

  AANMELDING: U kunt zich aanmelden via de website van leergang . Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

  KOSTEN: Kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1650,- (excl. 21% BTW). Leden van VSO, VBO en NVRR betalen € 1395,- (excl. 21% BTW). Evt. kortingen en arrangementen zijn niet-cumulatief.

  GROEPSARRANGEMENT: Als u met 3 of meer personen van dezelfde organisatie deelneemt aan de leergang, mogen de derde en verdere deelnemers deelnemen met 50% korting. (geef tijdens de registratie aan bij 'overige opmerkingen' dat u hiervan gebruik wilt maken)

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Indien u onverhoopt verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 9 oktober, waarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd is. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Aanmelden


Welkom

Peter van Hoesel De sturing van onze samenleving behoeft steeds meer kennis en beleidsonderzoek speelt daarin een sleutelrol. Tegelijkertijd bevindt beleidsonderzoek zich nog in een overgangsfase, op weg naar een volstaand vakgebied. Daarom zal deze leergang onder andere aandacht besteden aan:
• management van beleidsonderzoek, dat zich bezighoudt met de relatie tussen beleid en kennis, opdat er een hoog rendement van beleidsonderzoek wordt gerealiseerd;
• nieuwe veelbelovende methoden voor beleidsonderzoek, zoals simulatietechnieken of het internet, onmisbaar zijn geworden in het kader van beleidsonderzoek;
• de beleidstheorie als verbindende schakel tussen de beleidsontwikkelaars en kennisdragers;
• het relativeren van kennis en de zwakke positie van kennis in het beleidsproces.

Gekozen zal worden voor een interactieve opzet waarbij u wordt uitgenodigd in discussie te treden met de sprekers en deelnemers van de leergang. Het voorbereiden en uitwerken van cases en zelfstudie maken een belangrijk deel uit van de leergang. Met deze inhoud en opzet van de leergang zullen wij u praktische handvatten aanreiken voor het optimaliseren van het rendement van beleidsonderzoek in uw eigen werkomgeving.

We kijken er naar uit u tijdens de leergang te mogen ontmoeten!

Prof. dr. P.H.M. van Hoesel
Programmacoördinator

Bevestigde docenten

 • Frans Leeuw

  Frans Leeuw
 • Peter van Hoesel

  Peter van Hoesel Prof.dr. Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online.Daarnaast is hij voorzitter/lid van diverse adviesorganen, bestuurder/toezichthouder bij enkele stichtingen/verenigingen, redacteur van Beleidsonderzoek Online, adviseur bij enkele departementen van de Rijksoverheid. Hij studeerde psychologie met als afstudeervakken onderzoekmethoden en arbeids- en organisatiepsychologie. In 1985 promoveerde hij op het onderwerp ‘programmering van beleidsonderzoek’. Hij was directeur van diverse beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies (inmiddels B&A Groep), EIM en Panteia. Hij heeft veel gepubliceerd over beleidsonderzoek, waaronder vijf boeken: Programmering van Beleidsonderzoek, Beleidsonderzoek in Nederland, Partij voor Eenvoud, Methoden van Beleidsonderzoekers, Management van Beleidsonderzoek.
 • Jos Mevissen

  Jos MevissenDr. Jos Mevissen is sinds de oprichting aan Regioplan verbonden. Zijn inhoudelijke specialisme is het brede terrein van arbeids(markt)¬- en sociale zekerheidsvraagstukken. Jos heeft uitgebreide ervaring als adviseur voor rijksoverheid, uitvoeringsorganen, gemeenten, bedrijfsbranches, etc.
  Hij is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij ook enkele jaren werkzaam was. Hij is 6 jaar bestuurslid en 5 jaar voorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) geweest. Verder is hij lid van de kernredactie van het e-journal Beleidsonderzoek Online (www.beleidsonderzoekonline.nl) en was hij redactielid en mede-auteur van ‘Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland’ (2015). Hij verzorgt regelmatig presentaties en gastcolleges over uiteenlopende aspecten van beleidsonderzoek. Voor een uitgebreid cv zie Linkedin.
 • Yvonne Prince

  Yvonne Prince Dr. Yvonne Prince is sinds 1988 in diverse onderzoeks- en managementfuncties en op verschillende beleidsterreinen werkzaam bij het beleidsonderzoeksbureau EIM dat overgegaan is in Panteia. Momenteel is zij directeur van de Panteia Academy en binnen Panteia eindverantwoordelijk voor het onderzoek op het terrein van bedrijfslevenbeleid. Haar inhoudelijke expertiseterreinen zijn innovatie, ondernemerschap, internationaal ondernemen en marktwerking. De laatste jaren is zij veelal actief in diverse beleidsevaluaties en – doorlichtingen in opdracht van Nederlandse ministeries, en omvangrijke studies voor de Europese Commissie. Zij is afgestudeerd en gepromoveerd in de econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zij is zes jaar bestuurslid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) geweest en de laatste jaren lid van de Commissie Mededinging van de VBO. Yvonne heeft bijgedragen aan enkele boeken over beleidsonderzoek, te weten Beleidsonderzoek in Nederland (1e editie), Methoden van Beleidsonderzoekers, en Management van Beleidsonderzoek. Tevens verzorgt zij regelmatig presentaties en inhoudelijke trainingen.
 • Hans Donkers

  Hans DonkersHans Donkers is in 1988 afgestudeerd als economisch geograaf aan de KUN. Sinds 1988 heeft hij verschillende (management) functies in zowel markt- als beleidsonderzoekbureaus bekleed. Sinds 2012 is hij managing director van Panteia. Binnen Panteia (en haar voorlopers) is hij pionier geweest in het opzetten van online dataverzameling en -terugkoppeling, het ontwikkelen van interactieve online dashboards en het analyseren en integreren van social media in onderzoek. Tevens is hij docent elektronische dataverzameling en -analyse voor de Masteropleiding Beleidsonderzoek, een initiatief van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdams Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (RISBO).
 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap Dr. Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in Den Haag. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting. Van der Knaap is bestuurskundige. In 1997 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op “Lerende overheid, intelligent beleid”, over de bijdragen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering aan het leervermogen van de overheid. Artikelen en boeken die Van der Knaap publiceerde gaan hoofdzakelijk over (responsieve, op leren gerichte) beleidsevaluatie, toezichtsvraagstukken en resultaatgericht beleid. Hij is lid van de Editorial Board van Evaluation en van de redactie van Bestuurskunde. In 2015 verschijnt Success in Evaluation: Why Focusing on What Works will increase Learning from Monitoring and Evaluation.

Partners

nvrr_logo
De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft ernaar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties. Dit doet zij door de leden direct inhoudelijk te ondersteunen, bijeenkomsten te faciliteren en de leden gezamenlijk te vertegenwoordigen.

VSO
De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek. Deze bureaus zijn van oorsprong verbonden aan gemeenten, provincies of semi-overheidsinstellingen. In het algemeen gaat het om bureaus voor onderzoek en statistiek van de grotere gemeenten in Nederland.
De VSO bevordert de uitwisseling van kennis en informatie 'om niet' tussen de leden, zowel voor de aangesloten bureaus als voor hun medewerkers. Op deze wijze wordt voorkomen dat op verschillende plaatsen hetzelfde wiel wordt uitgevonden.

Vereniging voor Beleidsonderzoek2 De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.