ennl           

Congres

"Kennisintensieve Beleidsontwikkeling
in Praktijk"


Nieuwe methoden voor het effectief gebruik van publieke en private kennis voor gemeenten, ministeries, provincies en de EU.

Zoetermeer, 2 april 2014

Over het Congres


Registreer nu!

Introductie van de Dagvoorzitter

Wim Derksen Voor de uitvoering van beleid is kennis onmisbaar. Kennis maakt beleid effectiever, kennis voorkomt onnodige uitgaven. Toch is het benutten van kennis niet vanzelfsprekend. Beleidsmakers hebben vaak moeite om hun kennisbehoefte adequaat te formuleren, om de kennis aan te boren die aan die behoefte voldoet en om de betreffende kennis in beleid te vertalen. En de onderzoekers (van de eigen kennisinstellingen) bevredigen te vaak hun eigen nieuwsgierigheid in plaats van de kennisagenda van de departementen als leidraad te nemen. Bovendien zouden ze er beter aan doen zelf geen politiek te bedrijven en de beleidsmaker intensiever te helpen met de vertaling van kennis in beleid.

Aan beide zijden van de streep wordt gezocht naar methoden om elkaar te bereiken. Dit congres zal nieuwe methoden demonsteren voor het effectief gebruik van publieke en private kennis voor gemeenten, ministeries, provincies en de EU. We zullen ons daarbij niet alleen beperken tot onderzoek maar ook onderbouwing van beleid door burgers en belanghebbenden aan de orde stellen.

Ik zie ernaar uit om uw te mogen verwelkomen op 2 april 2014 in Zoetermeer.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Wim Derksen, dagvoorzitter
Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam

Sprekers

 • Wim Derksen

  Wim Derksen Prof dr Wim Derksen (1952) heeft een omvangrijke advies- en onderwijspraktijk binnen de overheid. Hij is onderen andere academic director van de Stedenacademie van PBLQ-ROI en hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In de eerste functie is hij initiator en kerndocent van ’De triomf van de stad’, een leergang voor gemeentelijke strategen. Met Karen Ephraim geeft hij masterclasses en leergangen op het grensvlak van kennis en beleid voor verschillende Haagse departementen en kennisinstellingen. Hij schreef Kennis en beleid verbinden, dat in 2013 een tweede druk beleeft. Voordien was hij Chief Scientist van het Ministerie van VROM, directeur van het Ruimtelijk Planbureau, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en bekleedde hij de Thorbeckeleerstoel aan diezelfde universiteit. Tussen 1993 en 2000 was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van oorsprong is Derksen socioloog. In 1980 promoveerde hij op een proefschrift over de burgemeester in Nederland. Wim Derksen heeft veel gepubliceerd over de gemeente en het binnenlands bestuur, over sociale zekerheid en armoedebeleid, over ruimtelijke ordening en over de vervagende grenzen van de klassieke staatsinstellingen (mede door ICT). Hij publiceerde regelmatig in verschillende dagbladen, waaronder NRC Handelsblad, Volkskrant, het Financieel Dagblad, Trouw en Cobouw. Wim Derksen was voorzitter van de interdepartementale commissie ‘Inkomensafhankelijke regelingen’ (1995-1996), van de Werkgelegenheidsadviesraad van de gemeente Rotterdam (1994-1998), van de interdepartementale commissie ‘Toetredingsbelemmeringen medische beroepen’ (2001), van de interdepartementale werkgroep ‘Verplegenden en verzorgenden in het ziekenhuis’ (2002), van de Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid (2005-2006), van de commissie Herijking Referentiekader Ambulancezorg (2008), van de commissie Evaluatie Programmering TNO en Gti’s (2010) en van de regiecommissie Evaluatie totstandkoming Bouwbesluit (2012). Bovendien was hij lid van de stuurgroep van Infodrome (een studie van het kabinet naar de gevolgen van de informatiemaatschappij) en lid van de commissie Private Financiering Infrastructuur. Momenteel is hij voorzitter van de VNG-commissie Stedelijk perpectief.
 • Siebe Riedstra

  Riedstra Siebe
  Siebe Riedstra (1955) studeerde in 1981 af als politicoloog, met internationale betrekkingen als specialisatie, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie was hij als docent werkzaam bij een HBO-lerarenopleiding gezondheidskunde en een HBO-opleiding bejaardenwelzijnswerk. Vervolgens was hij van 1986-1993 in verschillende functies werkzaam binnen het ministerie van OCW.
  In 1993 maakte hij de overstap naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar was hij van 1993-1999 binnen het directoraat-generaal Vervoer betrokken bij marktordeningvraagstukken binnen het openbaar vervoer (taxiliberalisatie, decentralisatie en marktwerking stads- en streekvervoer en ontvlechting spoorvervoer). In 1999 maakte hij de overstap naar het directoraat-generaal Goederenvervoer. Daar was hij als (plv) directeur o.a. verantwoordelijk voor de ruimtelijke aspecten van het goederenvervoer; de ontwikkeling van de Nederlandse zeehavens en de besluitvorming over de Tweede Maasvlakte. Vervolgens was hij als directeur Besturing en Strategie (2002-2005) ondermeer verantwoordelijk voor de coördinatie van het RO-beleid binnen V en W en de inbreng van V en W in de Nota Ruimte.
  Vanaf februari 2005 tot december 2009 was hij directeur-generaal Personenvervoer/Mobiliteit.
  Per 1 december 2009 werd Siebe Riedstra secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op 15 oktober 2010 is Siebe Riedstra benoemd tot Secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De benoeming bij dit ministerie volgt op de instelling van dit ministerie en het daarin opgaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en onderdelen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
 • André van der Zande

  Andre van de Zande
  Prof. dr. André van der Zande (1952) is directeur-generaal van het RIVM. Deze functie bekleedt hij sinds 1 januari 2011. André van der Zande studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, en studeerde in 1976 cum laude af. In 1984 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het spanningsveld tussen recreatie en vogelbescherming.
  Vanaf 1986 gaf hij leiding aan diverse grote kennisinstellingen in Wageningen, waaronder Alterra. Daarnaast was hij parttime Belvedère-hoogleraar Ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan de Wageningen Universiteit (2005-2009). In 2002 maakte André Van der Zande de overstap naar het voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tot 2007 was hij bij LNV directeur-generaal en verantwoordelijk voor onder andere het plattelandsbeleid, natuur en biodiversiteit, mestbeleid en algemeen milieubeleid. In 2007 werd hij daar secretaris-generaal tot aan de fusie van LNV met het ministerie van Economische Zaken.
 • Peter van Hoesel

  Peter van Hoesel emiritus hoogleraar Beleidsonderzoek bij de EUR. Hij is auteur van diversie boeken over beleidsonderzoek en redacteur van het tijdschrift Beleidsonderzoek Online. Hij was directeur van diverse beleidsonderzoeksbureaus en hij was de eerste voorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Hij betrokken bij diverse adviesplatforms en was onder meer 12 jaar gemeenteraadslid
  Opleiding
  Doctoraal Psychologie, afstudeervakken: onderzoekmethoden, arbeids- en organisatiepsychologie
  Doctoraat sociale wetenschappen over programmering van beleidsonderzoek.
 • Hans Donkers

  Hans Donkers
  Hans Donkers (1961) is in 1988 afgestudeerd als economisch geograaf aan de KUN. Sinds 1988 heeft hij verschillende (management) functies in zowel markt- als beleidsonderzoekbureaus bekleed. Sinds 2012 is hij managing director van Panteia. Binnen Panteia (en haar voorlopers) is  hij pionier geweest in het opzetten van online dataverzameling en -terugkoppeling, het ontwikkelen van interactieve online dashboards en het analyseren en integreren van social media in onderzoek.
  Tevens is hij  docent elektronische dataverzameling en -analyse voor de Masteropleiding Beleidsonderzoek, een initiatief van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdams Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (RISBO).
 • Frank Bruijninckx

  Frank Bruijninckx
  Frank heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van klantcontact (web, e-mail, call) en onderzoek. Hij heeft gewerkt in veel branches, maar heeft de afgelopen jaren gekozen om zich op de publieke sector te richten. Vanuit deze rol heeft Frank ca. 100 overheden ondersteund, veel gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties. Hij benadert dit soort vraagstukken in de volle breedte: van visie en beleid naar klantgerichte operaties, van processen tot medewerkers, van besturing tot informatie. De afgelopen jaren heeft Frank de stap gezet naar sociale media en open data. Vanuit HowAboutYou ondersteunt Frank ca. 50 overheden met het monitoren van de online media. Waar gaan gesprekken over? Wie voeren het woord? Welke relaties legt men (oorzaak/gevolg)? Wat is hun impact? Hoe groot is het gesprek?
 • Pierre Koning


  pierre-koning
  Pierre Koning is Chief Science Officer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar 'Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Pierre was tot 1 juli 2011 als programmaleider semi-publieke diensten verbonden aan het Centraal Planbureau. Zijn expertise is vooral gelegen in de uitvoering van de sociale zekerheid en de markt voor re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Ook heeft hij onderzoekservaring op het brede onderzoeksterrein van doelmatigheid en aansturing van de publieke sector. Hij is in 1998 als arbeidseconoom gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.
 • Gerard van den Broek

  Gerard van den Broek
  Gerard J van den Broek, (Kennis & Strategie) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek en -advies gericht op de top van het departement en de bewindspersonen, de contacten met de adviesraden die zich op het werkterrein van BZK bewegen (m.n. de Rob), de coördinatie en guidance van wetenschappelijk onderzoek binnen het departement; kennismanagement, het onderhouden van contacten met de wetenschap en de ontwikkeling van sturingsinformatie en –instrumenten. BZK initieert, stimuleert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder ten behoeve van “evidence based beleid” en werkt samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en individuele wetenschappers.
 • Krijn van Beek

  Krijn van Beek DS klein Krijn van Beek (1963) directeur strategie, ministerie van Veiligheid en Justitie en tevens voorzitter van het Strategieberaad Rijksbreed. Voor zijn komst naar VenJ was hij directeur van Denktank 2100 en was hij in verschillende rollen verbonden aan de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Hij was eerder directeur van Infodrome (denktank voor ICT en samenleving) en begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie.
  In zijn ogen is: “Strategie ontdekken waar je heen wil om vervolgens (nieuwe) wegen te vinden daarnaartoe. De kern van strategie-ontwikkeling zit hem dan ook in het verbinden van mensen, doelen, kennis en creativiteit.”
 • Theo Toonen

  Theo toonenDecaan Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft
 • Renée van Kessel-Hagesteijn

  Renée van Kessel-Hagesteijn Renée van Kessel Hagesteijn is directeur bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (www.nwo.nl) en verantwoordelijk voor de werkterreinen ‘Maatschappij- en gedragswetenschappen’ en ‘samenwerking met ontwikkelingslanden’ (WOTRO). Daarnaast is ze namens NWO verantwoordelijk voor de tijdelijke impulsen rond de thema’s ‘Hersenen en Cognitie’, ‘Verbinden van Duurzame steden’ en de topsector ‘Logistiek’. NWO kent twee financieringslijnen: bottom up voor ‘vrij’ onderzoek, en top down voor thematisch en topsectoren-gerelateerd onderzoek. Thematische, multidisciplinaire onderzoekprogramma’s worden meestal samen met publieke en private partners in binnen- en buitenland ontwikkeld. De uitkomsten worden steeds meer op beleidsontwikkeling en toepassing gericht. In tegenstelling tot het verleden worden de potentiële afnemers van resultaten al in een vroeg stadium bij de programmering van het onderzoek betrokken. De Societal Challenges (Gezondheid, Voedsel, Energie, Grondstoffen, Transport, Optimale Samenleving, Veiligheid) van de Europese Commissie dienen als inspiratie. Renee van Kessel Hagesteijn is voor NWO ook de coördinator van de Sociale Infrastructuur Agenda (SIA), waarbij met een breed scala aan partners onderzoekprogramma’s worden uitgevoerd op het terrein van Human Capital, Sociale Zekerheid, Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, Duurzaamheid, Veiligheid en nieuwe vormen van Sturing (Governance). Met de SIA wordt een bijdrage geleverd aan een blijvend concurrerende kenniseconomie. Samenwerking tussen onderzoekers en beleidsmakers staat hierbij voorop.
 • Wendy Asbeek-Brusse

  Wendy Asbeek Brusse
  Wendy Asbeek Brusse is sinds 2009 secretaris van de Raad en Directeur van het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze werkte eerder o.m. als beleidsadviseur bij de Directie Inburgering en Integratie en de Chief Scientist van het ministerie van VROM en als universitair docent aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is in 1991 gepromoveerd aan het European University Institute in Florence.
 • Jos Mevissen

  Jos Mevissen
  Dr. J.W.M. (Jos) Mevissen is mede-oprichter van Regioplan Beleidsonderzoek. Hij heeft uitgebreide ervaring als manager, projectleider, onderzoeker en adviseur. Mevissen studeerde af (1984) en promoveerde (in 1992; ‘Interactie met Beleid’) aan Universiteit van Amsterdam. Voorafgaand aan zijn huidige werkkring was hij o.a. verbonden aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Verder is hij momenteel lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TVA), lid van de kernredactie van Beleidsonderzoek Online (www.beleidsonderzoekonline.nl) en voorzitter van de stichting de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD; www.arbeidsconferentie.nl).
 • Yvonne Prince

  Yvonne prince
  Yvonne Prince is afgestudeerd en gepromoveerd in de econometrie aan de EUR. Sinds 1988 is zij in diverse onderzoeks-, management- en directiefuncties en op verschillende beleidsterreinen werkzaam bij het beleidsonderzoeksbureau Panteia (voorheen EIM). Momenteel is zij directeur van de Panteia Academy en manager Bedrijfslevenbeleid (www.panteia.nl). Zij is zes jaar bestuurslid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (www.beleidsonderzoek.nl) geweest. Haar inhoudelijke expertiseterreinen zijn innovatie, ondernemerschap, internationaal ondernemen en marktwerking. De laatste jaren is zij veelal actief in zeer omvangrijke (internationale) beleidsstudies, het modereren van groepsdiscussies, en nulmetingen, monitorings- en expost evaluatie-onderzoek. Tevens verzorgt zij regelmatig inhoudelijke trainingen.
  Email adres: y.prince@panteia.nl
 • Hans Peter Benschop

  Hans peter Benschop
  Hans Peter Benschop (1960) leidt sinds 2008 het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau is een initiatief van de provincie. Het is een onafhankelijk bureau dat toekomstverkenningen maakt voor de (politieke) besluitvorming bij gemeenten en de provincie. Het Trendbureau is geen onderzoeksinstituut, maar een netwerkorganisatie. De verkenningen worden uitgevoerd met steeds wisselende projectgroepen van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De afgelopen jaren was Benschop verantwoordelijk voor tal van toekomstverkenningen over uiteenlopende onderwerpen: van de toekomst van de landbouw tot die van lokale energiewinning, van de vergrijzing tot de toekomst van waarden of de vraag 'waar verdienen we ons geld mee in Overijssel in 2030?'. Zijn belangrijkste uitdaging ligt in de koppeling van wetenschap aan politieke discussies op lokaal en provinciaal niveau. Hoe ga je als leek om met tegengestelde wetenschappelijke inzichten? Wat heb je aan algemene wetenschappelijk bevindingen in het hier en nu? Hoe beslis je wanneer onzekerheid dominant is? Benschop was eerder als coordinator Strategie werkzaam bij de gemeente Apeldoorn. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij het rijk (Ministeries van V&W en VROM) [en was hij medeverantwoordelijk voor de invoering van Fietsers Voorrang Rechts en de aanleg van grote hoeveelheden verkeersdrempels in Nederland]. Benschop studeerde filosofie in Utrecht en Parijs en promoveerde in Leiden
 • Paulien Feimann

  foto Paulien Feimann
  Kennis voor Beleid is in mijn werk continu vragen stellen zoals ‘Welke kennis hebben we nodig om deze opgave te realiseren?’ en ‘Wat doe je morgen anders als je deze kennis hebt’. Hiervoor is het nodig mensen en ideeën aan elkaar te verbinden. Ik doe dat door goed te luisteren, samen te vatten en door te vragen. Vragen stellen die mensen tot nadenken zet en daarmee helpen in het formuleren van een bv een goed onderzoeksvoorstel. Mijn loopbaan beweegt zich de laatste jaren op het grensvlak van politiek en beleid. Vanuit het provinciehuis heb ik mij bezig gehouden met ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de bestuurlijke organisatie in Brabant en op dit moment ben ik hoofd Kennis en Onderzoek bij de provincie Noord-Brabant.
 • Hans van der Vlist

  Hans van der Vlist Van der Vlist (1952) begon zijn ambtelijke loopbaan in 1978 bij het ministerie van SZW/ DG Arbeidsvoorziening. Als werkstudent voltooide hij in1982 zijn rechtenstudie aan de Erasmusuniversiteit. Van 1983 tot 1997 werkte hij bij het ministerie van VROM/DG Volkshuisvesting, de laatste zes jaar als lid van het directieteam. In de periode daarna was hij directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Justitie, lid van de Raad voor de Rechtspraak en directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het huidige ministerie van Veiligheid en Justitie. Sinds augustus 2011 is hij secretaris- generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Frank van den Broek

  Algemene Rekenkamer
 • Sjoerd Arlman

  Hfd. Strategie EZ, Amsterdam
 • Chris Sigaloff

  Chris Sigaloff Chris Sigaloff is voorzitter van Kennisland. Samen met Paul Keller vormt zij het bestuur en geeft ze leiding aan KL. Ze ontwikkelt en initieert nieuwe projecten, adviseert overheden en organisaties over innovatiestrategieën en de kennissamenleving en treedt regelmatig op als spreker, docent en dagvoorzitter. Ook heeft ze diverse artikelen en publicaties op haar naam staan. Chris is tevens bestuurslid van de Kafkabrigade (www.kafkabrigade.nl) en lid van enkele internationale netwerken zoals SIX (Social Innovation Exchange) en EUCLID, waar ze lid van de raad van toezicht is. EUCLID is een Europees netwerk voor leiders werkzaam in civil society die over de grenzen heen willen samenwerken aan een sterker, innovatief en duurzaam Europa.
 • Ferdi Licher

  Directeur Kennis en Verkenningen / DG Wonen en Bouwen bij BZK

Partners

Panteia Academy Panteia verricht niet alleen onderzoeks- en adviesopdrachten onder het motto ‘Research to Progress’, maar draagt ook actief bij aan kennisvalorisatie onder het motto ‘Knowledge to Progress’. Dit doet Panteia sinds 2013 via de Panteia Academy. In deze Academy bundelt Panteia kennis en ervaring - van zowel Panteia- als externe experts - om u op een praktische en interactieve manier verder te helpen in uw huidige of toekomstige (beleids)werkzaamheden

VSO De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek. Deze bureaus zijn van oorsprong verbonden aan gemeenten, provincies of semi-overheidsinstellingen. In het algemeen gaat het om bureaus voor onderzoek en statistiek van de grotere gemeenten in Nederland.

Vereniging voor Beleidsonderzoek2 De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.

Vereniging voor Bestuurskunde3 De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) is in 1973 opgericht. Het is een bloeiend forum van mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich onderzoekers, studenten, organisatieadviseurs, bestuurders en beleidsambtenaren (uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur).
De Vereniging voor Bestuurskunde stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur door vervulling van een brugfunctie tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de bestuurs- praktijk. De Vereniging voor Bestuurskunde draagt op verschillende manieren bij aan het Bestuurskundig debat in Nederland. Daar profiteert u als lid van!

NVRR De NVRR heeft als doel kennis en ervaring uit te wisselen. Door van elkaar te leren kunnen de leden met goed en onafhankelijk onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur.
De activiteiten van de NVRR bestaan uit: onderzoeksrapporten uitwisselen en publiekelijk toegankelijk maken via de verenigingswebsite, het gezamenlijk ontwikkelen en publiceren van aanbevelingen en handreikingen voor goed rekenkamerbestuur en -onderzoek, het ondersteunen van verenigingskringen, nieuwsbrieven, het jaarcongres en regionale bijeenkomsten, het realiseren en onderhouden van een functioneel netwerk met andere organisaties, waaronder het Ministerie van BZK, VNG, NIVRA etc., het organiseren van cursussen en opleidingen voor rekenkamer-onderzoek en het uitreiken van de NVRR Goudvink – jaarprijs beste rekenkameronderzoek.

SMO_Logo Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is de denktank voor Nederland sinds 1968. De stichting stelt zich ten doel de dialoog tussen bedrijfsleven en samenleving te initiëren en te stimuleren. Zij draagt door wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht bij aan het adresseren van economische en maatschappelijke vraagstukken voor de (middel)lange termijn. Het inzetten van deze instrumenten stelt SMO in staat in te spelen op waargenomen kansen en uitdagingen. SMO bouwt op een breed netwerk van experts uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap en richt zich daarnaast in sterke mate op jong talent.

vide klein Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.