ennl           

Kennisgedreven beleid
voor effectieve Criminaliteitsbeheersing

Hoe de inzet van kennis, onderzoek en data leidt
tot meer effectieve criminaliteitsbeheersing

 Den Haag, 26 september 2018

Over het congres

 • Hoe kunnen we bewijzen dat het Nederlandse justitiële systeem effectief functioneert? En wat kunnen we doen om die effectiviteit te verhogen? Daarover komen op 26 september in Den Haag experts van de praktijk en de wetenschap bijeen. Sinds het rapport van de Commissie Kuijken ligt deze vraag op tafel in afwachting van antwoord. Met behulp van het What Works Centre for Crime reduction zullen samen met topexperts uit Nederland concrete voorstellen besproken worden. Tegelijkertijd bieden politieke en ethische afwegingen een steeds veranderend kader waarbinnen beslist moet worden of en in hoeverre wij nieuwe technieken inzetten voor onze veiligheid. En wat wij daarvoor over hebben.
  Niet alleen door de Commissie Kuijken is voor de Politie aandacht gevraagd voor meer evaluatie en bewijsvoering. Met de WODC affaire is weer eens aangetoond hoe complex—juist binnen het terrein van veiligheid— de relatie is tussen politieke sturing en waarheidsvinding. Immers, zonder erkenning van het politieke primaat zou het blind navolgen van cijfermatige onderbouwing leiden tot een technocratie. Met regelmaat wordt zo de balans tussen wetenschappelijke onderbouwing en de politieke wil opnieuw vastgesteld. Als de politieke wil er is om de effectiviteit van beleid beter te onderbouwen is er veel mogelijk, zoals zal blijken uit de bijdrage vanuit het What Works Centre for Crime Reduction uit de UK.

  Nieuwe technieken en wetenschappelijke kennis kunnen steeds meer op maat ingezet worden voor uiteenlopende verschijningsvormen zoals predictive policing, maar ook gedragspsychologische en neuro-sociale inzichten voor een gericht preventiebeleid. Maar ook de nieuwste inzichten rondom Big Data en Cybercrime zullen belicht worden door tientallen deskundigen vanuit wetenschap, beleid en praktijk. De politiek meer gevoelige vraag dit daarbij aan de orde komt is hoe we de effectiviteit van het politiebestel goed kunnen doormeten en wellicht ook verhogen. Uit een zestal sessies zullen aanbevelingen voortvloeien die aan het einde van de dag gepresenteerd zullen worden aan een panel van Tweede Kamerleden.

  U bent uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


  Sprekers

  • Erwin Muller: Dagvoorzitter, vice-voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

   Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is sinds 1 september 2018 decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag. Daarnaast is hij hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden. Erwin Muller was eerder raadslid en tevens vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie, directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Hij heeft vele wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken verricht en publicaties geschreven over veiligheid en veiligheidszorg.

  • Catrien Bijleveld, Directeur NSCR

   Catrien Bijleveld is directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminlaiteit en Rechtshandhaving, het nationale NWO instituut dat langetermijn fundamenteel onderzoek doet op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich op criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

  • Stefan Bogaerts, Universiteit van Tilburg

   Stefan Bogaerts is hoogleraar forensische psychologie en verbonden aan het departement ontwikkelingspsychologie van Tilburg University waar hij departementsvoorzitter is. Zijn onderzoek is gericht op (risk) assessment, emotieregulatie, individuele verschillen en behandeleffectiviteit bij klinische en forensische groepen. Hij is ondermeer betrokken bij onderzoek naar de effectiviteit van Virtual Reality in de behandeling van agressie, onderzoek naar neurofeedback in de behandeling van impulsiviteit en verslaving bij forensische patiënten en hij begeleidt meerdere longitudinale PhD-studies naar behandeluitkomsten waarin gebruik wordt gemaakt van self-report, practitioners report en fysiologische gegevens. Hij heeft een langdurige opleiding in de psychodynamische psychotherapie genoten en is verantwoordelijk voor het onderzoek en behandelinnovatie bij Fivoor (Fivoor biedt forensische en intensieve psychiatrische zorg en is ontstaan uit een fusie van De Kijvelanden, Aventurijn en Palier). Hij is ook behandelaar en supervisor bij Fivoor. Sinds 2016 is hij lid van de erkennningscommissie Justitiële gedragsinterventies en was betrokken bij de ontwikkeling van de HKT-R, FARE en de zorgprogramma's ARopMaat poliklinisch Volwassenen, de ARK-V en een zorgprogramma voor zedendelinquenten.

  • Job Cohen, Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad

   Job Cohen studeerde rechten in Groningen (1966-1971) en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden (1981). Hij begon zijn loopbaan als wetenschapper en werd in 1983 hoogleraar Juridisch Onderwijs aan de Universiteit van Maastricht, in 1991 Rector Magnificus.
   In 1993-1994 was hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers. Daarna keerde hij terug naar Maastricht als Rector Magnifus en werd Eerste Kamerlid, waar hij tussen 1996-1998 voorzitter van de PvdA-Senaatsfractie was. In het tweede kabinet-Kok was Job Cohen staatssecretaris van Justitie.
   In de periode tussen 2001 tot 2010 was Cohen burgemeester van Amsterdam. Daarna tot 2012 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.
   Hij is nu onder meer voorzitter van Cedris, branche-organisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, vice-voorzitter van de Politie Onderwijs Raad en voorzitter van Politie en Wetenschap en bekleedt tot het einde van dit jaar in Leiden de Thorbecke-leerstoel.

  • Annelies Daalder, Waarnemend directeur WODC

   Annelies Daalder studeerde Politicologie met specialisatie Methoden van Sociaalwetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte daarna achtereenvolgens bij de Programma Coördinatie Commissie Aidsonderzoek, aan de Universiteit van Amsterdam en bij het onderzoeksbureau Motivaction. Sinds 1999 is zij werkzaam bij het WODC waar zij diverse functies heeft bekleed. Momenteel is zij daar waarnemend directeur.

  • Reinder Doeleman, Politie Amsterdam

   Reinder Doelemanis als sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) van de eenheid Amsterdam verantwoordelijk voor een organisatie die informatie verzamelt, verwerkt, analyseert en duidt. Namens het Platform van de Informatieorganisaties (PIO) is hij samen met Tom Bersee landelijk portefeuillehouder voor Business Intelligence (BI) en predictive policing, oIewel voorspellend politiewerk. Hij is afgestudeerd aan de TU DelI in Technische Informatica en werkt sinds 1997 bij de politie in Amsterdam.

  • Michel van Eeten, Hoogleraar Governance and Cybersecurity, TU Delft

   Prof. dr. Michel van Eeten is oorspronkelijk opgeleid als bestuurskundige, maar al jaren geleden diep in de techniek verzeild geraakt. Zijn team aan de TU Delft bestaat uit informatici, maar bevat ook een criminoloog, econometrist en mensen met een interdisciplinaire achtergrond. Zij verzamelen en analyseren 'big data' in de vorm van miljarden security incidenten en kwetsbaarheden. Daaruit halen ze patronen over hoe marktpartijen omgaan met cybersecurity. Van Eeten adviseerde het ministerie van Economische Zaken, de Internationale Telecommunicatie Unie en de OESO over cybersecurity. Ook is hij lid van de Cybersecurity Raad, een adviesorgaan van de regering. Naast zijn wetenschappelijke werk, schrijft Van Eeten ook fictie. Zijn nieuwe roman 'Heilige middelen' is verschenen in september 2018 bij AtlasContact.
  • Nico van Eijk, UvA

   Nico van Eijk is hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en Telecommunicatierecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en directeur van het Instituut voor Informatierecht (IViR). Tevens is hij werkzaam als zelfstandig adviseur. Hij is onder meer voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC), voorzitter van de Overleggroep Betaalde Informatiediensten (SER), lid van de kenniskring van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Voor een overzicht van publicaties en activiteiten: https://www.ivir.nl/nl/medewerker/eijk/

  • Pieter van Gelder, Hoogleraar Safety Science, TU Delft

   Prof. dr. ir. Pieter van Gelder is hoogleraar Veiligheidskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management, TL) Delft en directeur van het TU Delft Safety and Security Institute (DSyS). Hij geeft onderwijs en voert onderzoek uit naar de technische, menselijke en organisatorische factoren die van invloed zijn op veiligheid.

  • Marcel Ham, Hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale vraagstukken

   Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl. Met Femmianne Bredewold en Albert Jan Kruiter was hij redacteur van het jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt, kroniek van een verandering. Met Jelle van der Meer schreef hij in 2015 De ondernemende burger, de woelige wereld van lokale initiatieven. Het jaar daarvoor stelde hij met Lilian Linders en Stijn Verhagen de bundel samen samen: Verlossing van schuld en boete, onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen.

  • Arne Hoogcarspel, Teamhoofd Preventief Interventie Team (PIT)

   Arne Hoogcarspel is het Teamhoofd van het Preventief Interventie Team (PIT) in Amsterdam. Het PIT is een fantastische aanpak waarin wetenschappelijke kennis, beleidsdoelstellingen en de praktijk aan elkaar verbonden zijn. Op die manier wordt getracht zo goed mogelijk de volgende doelstelling te verwezenlijken: het voorkomen dat kinderen afglijden in de criminaliteit. Nadat Arne rechten en politicologie heeft afgerond is hij bij het PIT terecht gekomen. Tijdens zijn studie is hij bij de gemeente Amsterdam gaan werken om te ervaren hoe politieke ambities vertaald worden naar realiteit. Na een periode waarin hij een meer beleidsmatige rol vervulde kwam hij in 2012 bij het PIT terecht. Direct zag hij de kracht van de koppeling tussen wetenschap, beleid en uitvoering. Zijn intrinsieke motivatie werd maximaal geprikkeld. Hij kon heel concreet zien welk effect het beleidswerk had op de ontwikkeling van individuele kinderen. Na drie jaar als beleidsmedewerker gewerkt te hebben binnen het PIT is hij sinds 2015 Teamhoofd. Om nog meer impact te kunnen hebben in deze rol heeft Arne de afgelopen 2 jaar zijn kennis en vaardigheden verstrekt door het volgen van een MBA aan de Rotterdam School of Management.

  • Arie van den Hurk,Adviseur Kennismanagement, Dienst Justitiële Inrichtingen

   Arie van den Hurk is sinds 2001 werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in de functie van adviseur kennismanagement. Zijn belangrijkste taak is het benutten van (wetenschappelijke) kennis ten behoeve van beleid en praktijk van de vrijheidsbeneming. Van origine is hij cultuurpsycholoog. Voorafgaand aan DJI was Arie werkzaam aan de universiteit Nijmegen en bij de verslavingsreclassering.

  • Viresh Jagesser, CEO Meld een Vermoeden

   Viresh Jagesser is zijn studie Computer Science aan de TU Delft samen met drie studiegenoten een bedrijf begonnen. Nu zes jaar later is het team doorgegroeid naar 20 man en heeft Viresh samen met zijn team zeven van de negen hackathons gewonnen. Uit een van deze hackatons is het Meld een Vermoeden platform ontstaan. Met dit platform wordt het voor ambtenaren op eenvoudige wijze mogelijk gemaakt om verschillende misstanden te melden. Deze misstanden komen terecht bij de gemeente, zodat deze haar rol kan vervullen van ketenregisseur.

  • Elle de Jonge, Nationale Politie

   Elle de Jonge is zijn carrière gestart bij de Rijkspolitie in 1973. Na een periode van circa 10 jaar als straatagent werd hij vuurwapendocent en lid van de Mobiele Eenheid tijdens de maatschappelijke onrusten met betrekking tot de krakersbeweging en anti atoomdemonstraties. In 1996 werd hij beleidsmedewerker van de regionale korpsstaf om vervolgens binnen die staf in 2006 projectleider research en innovatie te worden tot 2013. In die periode is hij betrokken gewest bij diverse innovatieve projecten , zoals de Attenderingservice, Draadloos Groningen, Slimmer Veilig en Compronet. Een aantal van deze projecten hebben te maken met de samenwerking met burgers in de wijk. In 2011 is hij afgestudeerd bij de TU-Delft als Master of Security Science and Management met het onderwerp “Minority Report … fictie of werkelijkheid”. Daarin beschrijvend een correlerend sensor-data systeem gekoppeld aan politie participatie met burgers. In 2013 werd hij de Landelijk Projectleider ANPR onder het programma Sensing , waarmee in 2016 een landelijke ANPR dienst voor de politie werd opgeleverd, die nu nog verder wordt ontwikkeld. In 2017 is hij begonnen met een aanzet van een proeftuin voorziening voor het programma Sensing in samenwerking met de TU-Eindhoven waarin de uitgangspunten van zijn thesis in de praktijk worden gebracht. Eveneens is hij lid van de International Association of Chiefs of Police ( IACP) en founding father van het European First Responder Interoperability Model ( EFRIM).

  • Maaike Kempes, NIFP

   Maaike Kempes is waarnemend hoofd van de afdeling wetenschap en opleidingen van het NIFP. Zij is gepromoveerd bij kinder- en jeugdpsychiatrie van het UMCU op het onderwerp 'Het onderscheid tussen reactieve en proactieve agressie bij kinderen met disruptieve gedragsstoornissen'. Daarna was zij achtereenvolgens werkzaam bij Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en het WODC. Bij deze laatste coördineerde zij onderzoek naar de effecten van de PIJ-maatregel.

  • Katy de Kogel, WODC

   Dr. C.H. (Katy) de Kogel is psycholoog en werkt als senior wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is tevens als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. De Kogel coördineert en verricht praktijkgericht onderzoek naar neurowetenschappelijke toepassingen (kennisbenutting, behandeling, assessment, risicotaxatie) in de strafrechtketen en naar het gebruik van nieuwe technieken daarbij. Zij was uitvoerend coördinator van de pijler Veiligheid van onderzoeksprogramma Hersenen & Cognitie: Maatschappelijke Innovatie (2010-2016) en is een van de boegbeelden van de route NeurolabNL van de Nationale Wetenschapsagenda (zie ook https://neurolab.nl/ en https://wetenschapsagenda.nl/route/neurolabnl-de-werkplaats-voor-hersen-cognitie-en-gedragsonderzoek/).

  • Peije de Meij, directeur operatiën, staf korpsleiding

   Peije de Meij (1959) is commissaris van politie en sinds de kwartiermakersfase in 2012 directeur Operatiën binnen de nationale staf van de Korpsleiding. Na zijn officiersopleiding in Apeldoorn studeerde hij ondermeer Bestuurskunde in Rotterdam en Bedrijfskunde in Enschede. Vanaf 1979 werkt hij bij de Politie. Hij was hiervoor tien jaar lang agent en rechercheur bij de rijkspolitie Dordrecht. Hij was vijftien jaar recherchechef en districtschef, eerst binnen de gemeentepolitie Gouda en daarna binnen de regiopolitie Hollands Midden. Hij was zeven jaar directeur bij de Politieacademie, waar hij de leiding had over alle tien de toenmalige opleidingsinstituten. In zijn huidige directeursfunctie is hij landelijk verantwoordelijk voor alle operationele beleidsontwikkeling, zowel nationaal als internationaal.Verder coördineert hij de operationele werkwijze van de politie en de ontwikkelingen in het politiewerk.

  • Monique Mos, Hoofd Operatiën, Politie Eenheid Den Haag

   Na het behalen van het VWO diploma, rondde ze in 1992 haar studie aan de Rijksuniversiteit Utrecht af met een master in zowel civiel- als in internationaal recht. Haar carrière verliep via het departement van Justitie waar ze werkte als juridisch adviseur en via het Openbaar Ministerie, waar ze 15 jaar lang, op diverse standplaatsen werkte als (senior) officier van justitie (georganiseerde criminaliteit en mensenhandel) en leidinggevende. In haar positie bij het ministerie voerde ze internationale onderhandelingen over strafrechtelijke verdragen bij de EU en de Verenigde Naties ook heeft ze meerdere complexe uitleveringszaken behandeld namens de minister van Justitie.
   In 2016 maakte ze de overstap naar de politie als Hoofd Operatiën van de eenheid Den Haag. In die functie heeft ze tezamen met collega’s de verantwoordelijkheid voor het operationele werk van de politie binnen de eenheid waar meer dan 6000 politiemensen werken. Onder haar verantwoordelijkheid vallen de opsporing, de informatieorganisatie en een aantal politiedistricten van de eenheid.

  • Jan-Jaap Oerlemans, Universiteit Leiden


   Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker verbonden bij eLaw, het Centrum voor Recht en Technologie van de Universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd op het proefschrift 'Investigating Cybercrime', dat gaat over digitale opsporingsmethoden in cybercrimeonderzoeken en de wetmatigheid daarvan. Hij is als fellow verbonden aan het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Tevens is Jan-Jaap redacteur van het tijdschrift Computerrecht en lid van het Kenniscentrum Cybercrime van het Gerechtshof Den Haag.

  • Rutger Rienks, KPN

   Rutger is een voorvechter van data-gedreven denken in Nederland. Hij promoveerde in het machinaal waarnemen van menselijk gedrag in 2007 en werkte daarna bijna 8 jaar voor de Nationale Politie in het intelligence domein. Hij is een veel gevraagd spreker, doceert en schrijft artikelen over zowel de voordelen als de nadelen van het werken met data. Zijn boek over predictive policing uit 2015 is een besproken bestseller waar de nationale media vol van stonden. Voordat hij bij KPN aan de slag is gegaan als Thoughtleader Data Strategy, werkte Rutger voor de gemeente Amsterdam waar hij bijdroeg aan het ontwikkelen van het datagedreven denken en het inrichten van de Amsterdamse data voorzieningen waarmee het lonkende perspectief van de datapolis Amsterdam dichterbij is gekomen.

  • Wim Saris, Directeur Generaal Politie, Ministerie van Justitie & Veiligheid


   Biografie Wim Saris Wim Saris is directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wim Saris studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Verder heeft hij de Master of Public Administration (MPA) gevolgd aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. De directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen heeft een groot en takenpakket. De optimalisatie en het onderhoud van het politiebestel, een goed toegeruste politieorganisatie en een optimale bijdrage van de politie aan de veiligheidsagenda. Het beleid om te voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit. Het beleid om volwassenen en kinderen te beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit, of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en het bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.
  • Gonne Schras, programmamanager Burgernet

   Mevrouw Drs. Gonne Schras is sinds 2001 werkzaam als senior-adviseur en vanaf 2007 tevens als managing partner bij In-pact, adviesbureau voor de veiligheidssector. Sinds een aantal jaren is Gonne Schras landelijk programmamanager Burgernet, een concept waarin politie, gemeenten en burgers samen een bijdrage leveren aan de veiligheid in de wijk. Hiernaast is Gonne werkzaam als adviseur/trainer in de veiligheidsregio’s. Gonne Schras was eerder werkzaam in de voormalige politieregio Noord- en Oost Gelderland als intern adviseur en in het politieonderwijs. Zij startte haar loopbaan bij de Vrije Universiteit.

  • Pieter Tops, Nederlandse Politieacademie

   Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie. Hij doet onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit. Recentelijk verschenen van zijn hand onder meer 'De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken' (samen met Jan Tromp van de Volkskrant) en 'Sleuren en sturen in 2017, De ontwikkeling van de relatie tussen de politie en het lokaal bestuur' (samen met Peter van Os en Edward van der Torre).

  • Rachel Tuffin, Executive Lead What Works Centre for Crime Reduction

   Director of Knowledge, Research and Education For three years Rachel has worked as the College of Policing’s Director of Knowledge, Research and Education, and was the interim CEO for six months in 2017/18. Rachel previously led knowledge and research teams in the National Policing Improvement Agency and the Home Office. She has published studies on issues ranging from neighbourhood policing and police leadership to handling racist incidents and race hate on the internet, recruitment and career progression of minority ethnic police officers, and flexible working practices. Rachel has been seconded to several independent and government police reviews and was a member of the first Home Office task force sent to Macedonia to co-ordinate the evacuation of refugees from Kosovo. She began her career as a researcher in the University of East London in 1995, and prior to that became fluent in French working as a trainer, interpreter and course director in Northern France. Her OBE was awarded in 2013 for services to policing, specifically championing evidence-based policing.

  • Marrit de Vries , NIFP

   Marrit de Vries is forensisch psychiater en tevens directeur inhoudelijke zaken (DI) van het NIFP. De DI is verantwoordelijk voor de inhoud (en het waar nodig vernieuwen) van alle primaire werkprocessen van het NIFP zoals de pro Justitia rapportage ambulant en in het PBC, maar ook de zorg in detentie. Daarnaast draagt zij op deze gebieden zorg voor het ontwikkelen van nieuwe producten en voor het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid.

  • Nathalie van Waterschoot , NVVR

   Nathalie van Waterschoot , rechter in Amsterdam en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie.

  • Gijs Weijters , WODC


   Gijs Weijters werkt als senioronderzoeker bij het WODC. Hij is gepromoveerd bij de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar jeugdcriminaliteit op stad-, buurt- en schoolniveau. Bij het WODC is hij verantwoordelijk voor het onderzoek uitgevoerd door het team van de recidivemonitor. Binnen de recidivemonitor wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de recidive van verschillende dadergroepen, zoals ex-gedetineerden, ex-tbs´ers en ex-reclassenten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van sancties en interventies. Zijn recente onderzoek ligt op het gebied van recidive, jeugdcriminaliteit, de beschrijving en verklaring van criminaliteitstrends en de re-integratie van ex-gedetineerden

  • Johan van Wilsem , WODC


   Johan van Wilsem studeerde sociologie aan de universiteit Utrecht. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Crime and Context, naar de invloed van omgevingsfactoren (buurt, stad, land) op het risico om slachtoffer te worden van een misdrijf. Voordat hij in 2016 bij het WODC in dienst trad, was hij van 2006 t/m 2016 in dienst bij de afdeling Criminologie van de Universiteit Leiden, o.a. als universitair hoofddocent. Zijn recente onderzoek ligt vooral op het gebied van cybercrime (risico’s van burgers en organisaties om met diverse vormen van cybercrime in aanraking te komen, determinanten van deze risico’s, de invloed van slachtofferschap op online gedrag, verplaatsingspatronen van offline naar online criminaliteit, communicatiepatronen op het Darkweb)

  • Michiel Zwinkels, OM


   Michiel Zwinkels werkt sinds 2004 bij het openbaar ministerie als officier van justitie, voornamelijk op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde en zware criminaliteit. Vanaf 2012 heeft dhr. Zwinkels diverse leidinggevende functies bekleedt en sinds begin 2017 is hij plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Den Haag. Binnen het parket Den Haag is dhr. Zwinkels als lid van het dagelijks bestuur primair verantwoordelijk voor de interne organisatie, met als focus innovatie en ontwikkeling. De bestrijding van cybercriminaliteit is voor het parket Den Haag een van de speerpunten. Ook de landelijke portefeuille cybercriminaliteit is in Den Haag belegd.


 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.
  >Programma CrimeCongress 2018 • Datum:
  Woensdag, 26 september 2018

  Locatie:
  Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte, te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €225 (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Deelnemers vanuit academische instellingen kunnen tegen het gereduceerde tarief van €195 (excl. 21% BTW) deelnemen.
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 29 augustus en 12 september 2018 wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 12 september is restitutie niet meer mogelijk.

  Aanmeldingsformulier


  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks. • Erwin Muller de decaan van de faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar Veiligheid en Recht van de Universiteit Leiden. Voorheen is is Vice-Voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement geweest.


  Jan Crijns is hoogleraar straf- en strafprocesrecht en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hij is verbonden aan het onderzoeksprogramma “Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity”. Ook maakt hij deel uit van de redactie van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering, de redactie van het tijdschrift Strafblad en de redactie van het Platform Modernisering Strafvordering. Daarnaast is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Den Haag.

  Bart Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op profiling, privacy, data ethics, big data, data science en algoritmische besluitvorming en anderzijds op opsporingstechnologie en cybercrime. Hij heeft meer dan 100 (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en presenteerde zijn werk op congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Maleisië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Tevens voerde hij verschillende interdisciplinaire onderzoeken uit, onder andere voor de Europese Commissie, het WODC, NWO en bedrijven.

  Joris den Bruinen is adjunct-directeur van Hague Security Delta (HSD). Bij en vanaf de oprichting van de stichting, vijf jaar geleden, is hij persoonlijk betrokken geweest. Joris heeft een achtergrond in strategie en advies in zowel de publieke als private sector en heeft in het verleden de Burgemeester van Den Haag als adviseur bijgestaan. Met energie en passie verbindt Joris personen met elkaar, creëert hij connecties, en bouwt hij een ecosysteem tot doel een veiliger maatschappij te ontwikkelen.

 • Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met:

  Partners

 • conclusies en aanbevelingen

AanmeldingsformulierErwin Muller

Beste lezer,

Een veilige leefomgeving creëren vergt een continue inspanning. Zo zullen wij moeten anticiperen op de allernieuwste verschijningsvormen waarmee bedreigingen zich manifesteren. Het is aan het publieke bestel om vast te stellen welke instrumenten en innovaties we mogen hanteren om de criminaliteit voor te blijven; in sommige gevallen zelfs te voorkomen.

Dit congres zal ons inzicht verdiepen in de vraag hoe effectief ons justitiële systeem functioneert om de uitdagingen van nu aan te gaan; en hoe wij dit kunnen meten en stimuleren. Daarbij zullen wij met elkaar in discussie gaan over randvoorwaarden die aan de beheersing van criminaliteit gesteld moeten worden; hoe willen we het beleid hierover afrekenen op resultaten? Het congres zal afsluiten met een aantal duidelijke aanbevelingen richting de politiek.

U bent uitgenodigd uw bijdrage te leveren aan dit belangwekkende debat. Ik zie er naar uit u op dit congres te mogen ontmoeten!

Erwin Muller

Dagvoorzitter

Vice-Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid


In samenwerking met

Partners

Presentaties innovaties
Voor bedrijven bestaan er mogelijkheden om baanbrekende innovaties te tonen die impact kunnen hebben op de aard van de misdaadbestrijding. Mocht u van mening zijn dat uw bedrijf over een dergelijke innovatie beschikt neemt u dan contact op met: t.oudendijk@scienceworks.nl


Verantwoord datagebruik voor maatschappelijke uitdagingen

Ontdek hoe data science effectief kan worden ingezet voor de maatschappelijke uitdagingen van nu. Dit congres vindt plaats op woensdag 22 november in Den Haag. Bekijk het programma van dit congres en schrijf je in.Responsief Beleidsonderzoek

Ontdek hoe procedures, experimenten en technologische applicaties leiden tot bruikbaar onderzoek voor beleidsmakersu. Dit congres vindt plaats op woensdag 22 november in Den Haag. Bekijk het programma van dit congres en schrijf je in.