ennl           

Congres

Vormgeving van experimenten voor beter beleid

Hoe experimenten kunnen bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid

Universiteit Leiden, Wijnhaven Den Haag

 

Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op dinsdag 19 juni 2018

 

Over het congres

 • Het Kennis en Beleid Congres 2018 zal dit jaar inzicht geven in de vraag hoe experimenten kunnen bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid.

  Het onderbouwen van beleid door middel van beleidsexperimenten wordt regelmatig bepleit, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de wereld van politiek en beleid. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt nu de ambitie uitgesproken om binnen een breed scala aan beleidsterreinen verdere ruimte te scheppen voor experimenten.

  Met deze toenemende aandacht voor experimenten sluit Nederland zich aan bij een internationale trend. In landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is reeds veel ervaring met het vormgeven en implementeren van experimenten, bijvoorbeeld aan de hand van de What Works methode. Ook in landen als Canada, Finland en Denemarken wordt een nationale regie gevoerd om met behulp van experimenten effectiever beleid te genereren.

  Met het Kennis en Beleid congres 2018 "Vormgeving van experimenten voor beter beleid" gaan wij dieper in op dit thema. Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier effectief invulling gegeven kan worden aan de ambitie om experimenten systematisch te incorporeren in de Nederlandse beleidspraktijk. Tevens bieden wij zo inzicht in nieuwe mogelijkheden om 'ongetemde' maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

  U bent uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


  “The country needs (…) bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it” - Franklin D. Roosevelt 1932  Sprekers

  • Hans Biesheuvel, ONL

   Hans Biesheuvel is initiatiefnemer van ONL voor Ondernemers, ondernemer en bestuurder. Hij groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep. In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om samen met Mirjam Bink ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen de brug te slaan naar de politiek.

  • Eva van den Broek, Wageningen University

   Eva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie.

  • Jonathan Breckon, Alliance for Useful Evidence


   Jonathan Breckon is the director of the Alliance for Useful Evidence, a network hosted by the UK's innovation charity Nesta in London. He has 15 years experience in policy, research and public affairs. His expertise lies particularly in brokering relationships between decision-makers and researchers from across disciplines - social science, science and the humanities. He is the author of the "Better public services through experimental government" report, in which he addressed the potential benefits and limits of policy experimentation.

  • Gerard Breeman, wetenschappelijk directeur instituut bestuurskunde FGGA

   Dr. G.E (Gerard) Breeman is Wetenschappelijk Directeur a.i. bij het Instituut Bestuurskunde, Faculteit Governance and Global Affairs, universiteit Leiden. In 2006 promoveerde hij in Leiden op het onderwerp “vertrouwen in beleid.” Tussen 2006 en 2015 was hij universitair docent in Wageningen. Sinds 2015 is hij weer verbonden aan het instituut Bestuurskunde. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn: vergelijkende beleidsanalyse, vertrouwen, politiek van de aandacht, agendavorming, voedselbeleid, en de Europese Unie. Hij is mededirecteur van het onderzoeksteam naar het vergelijkend beleidsagenda-onderzoek in Nederland.

  • Frank Bruijninckx, Oprichter HowAboutYou

   Frank Bruijninckx is oprichter van HowAboutYou en heeft een paar honderd organisaties ondersteund op het gebied van klantcontact (web, email, telefoon) en onderzoek. Hij heeft gewerkt in veel branches, maar richt zich sinds enkele jaren op de publieke sector. Vanuit deze rol ondersteunt Frank ca. 250 overheden, veel gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties. Hij benadert dit soort vraagstukken in de volle breedte: van visie en beleid naar klantgerichte operaties, van processen tot medewerkers, van besturing tot informatie. De afgelopen jaren heeft Frank de stap gezet naar sociale media en open data. HowAboutYou bedient dagelijks ruim 350 overheden op het gebied van online media monitoring, webcare, chat en bots. En dat op alle rollen van de overheid.

  • Maarten Camps, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   Maarten Camps (53 jaar) is sinds augustus 2013 secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (tot 26 oktober 2017: Ministerie van Economische Zaken). Hij bekleedde eerder diverse managementfuncties bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij van 2008 tot 2013 directeur-generaal Werk was. Van 2005 tot 2007 was hij voorzitter van het Werkgelegenheidscomité van de Europese Unie (EMCO). Van januari 2016 tot juli 2017 was hij voorzitter van de Europese hoogambtelijke werkgroep voor concurrentievermogen en groei. Maarten Camps heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en de University of Exeter.

  • Sunil Choenni, WODC

   Sunil Choenni is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest aan verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassingen van informatica. Thans is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse bij het WODC en lector Smart and Inclusive Society aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresses betreffen (big) data management, e-government, cyber security and human centered design.

  • Ingrid Claassen, Oprichter HowAboutYou

   Ingrid Claassen is sinds 2007 als adviseur verbonden aan verschillende programma’s van het ministerie van VWS. Zij is bijzonder geïnteresseerd in de samenhang tussen de leefwereld van mensen met een ziekte of beperking enerzijds, en de ‘systeemwereld’ van zorgverleners, beleidsmakers en uitvoerders van beleid anderzijds. Op dit moment werkt zij in het programma OPaZ, waar samen met de praktijk wordt gezocht naar manieren om het organiseren van passende zorg in complexe situaties makkelijker te maken.

  • Djoeke van Dale, Adviseur Ministerie van VWS

   Dr. Djoeke van Dale promoveerde bij de universiteit van Maastricht op de aanpak van overgewicht en werkte bij verschillende thuiszorgorganisaties en het Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie aan de ontwikkeling en professionalisering van gezondheidsbevordering in Nederland. In haar huidige functie als programmacoördinator Kwaliteit bij het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) ontwikkelde zij samen met partners het erkenningstraject, waarin (leeftstijl)interventies door onafhankelijke commissies beoordeeld worden op de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid en vervolgens gepresenteerd worden via databases op o.a. Loketgezondleven.nl. Naast dit beoordelen is de andere belangrijke taak het stimuleren van het gebruik van deze erkende interventies en het ontwikkelen van Wat werkt dossiers op specifieke thema’s.

  • Thomas Dirkmaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   Thomas Dirkmaat is coördinator van het Behavioural Insights Team van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij is ook de voorzitter van het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL). BIN NL is een samenwerkingsverband van alle ministeries, voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. Het is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Sinds 2009 is Thomas werkzaam als senior econoom bij het ministerie van economische zaken en heeft hij gewerkt aan een breed scala aan onderwerpen, waaronder industriebeleid, brede welvaart en evidence based beleid maken. Hij is gepromoveerd in Experimentele Economie en Spel Theorie aan de Universiteit van Utrecht.

  • Enno Ebels, Gemeente Den Haag

   Enno Ebels is manager bij de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek van de gemeente Den Haag (Stedelijke Ontwikkeling). Hij is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van de dienst. Hij is tevens strategisch adviseur op het gebied van stedelijke ontwikkeling en koppelt onderzoek en kennisontwikkeling aan strategische opgaven en vraagstukken. Hij is voorzitter van het concern-brede onderzoeksoverleg en werkt in die rol aan de integrale samenwerking op het gebied van onderzoek tussen de verschillende diensten en beleidsvelden van de Gemeente Den Haag.

  • Laura van Geest , Directeur Centraal Plan Bureau

   Laura van Geest graduated in General Economics (1989) and Public Administration (1992) from the Erasmus University Rotterdam. She first worked as a policy advisor at the Ministry of Finance in the realm of Foreign Financial Relations, specifically the International Monetary Fund (IMF) and the Economic and Monetary Union (EMU). In 1995, she moved to Washington DC to work as an advisor to the Dutch executive director at the IMF. In 1998, she returned to the Ministry of Finance, this time to work on domestic economic issues. She became Treasurer General in 2006, dealing with issues as government debt, financial markets, public-private partnerships, state-owned enterprise, foreign financial relations and domestic economic policy. She took up the position of director-general for the Budget in 2008. Since 2013, she is the Director of CPB, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

  • Erik Gerritsen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   Erik Gerritsen is sinds juni 2015 Secretaris Generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erik heeft zowel binnen als buiten de rijksoverheid ruime ervaring opgedaan. Zo was hij tot juni 2015 Bestuursvoorzitter bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Daarvoor was hij Gemeentesecretaris, en later ook Kennisambassadeur, bij de Gemeente Amsterdam. Eerder was hij plaatsvervangend Secretaris Generaal en Directeur Financiële en Economische Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Erik begon zijn carrière bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen werd in 1962 in Den Haag geboren. Erik studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en later ook Bestuurskunde en Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op De Slimme Overheid.

  • Han van der Heul, UWV

   Han van der Heul is werkzaam als senior kennisadviseur bij UWV. Hij coördineert onderzoek op het gebied van de effectiviteit van dienst-verlening aan werkzoekenden. Han heeft verschillende onderzoeken, waaronder effectevaluaties in experimentvorm (RCTs), opgezet en uitgevoerd of laten uitvoeren naar de effecten van dienstverlening op uitkeringsuitstroom en arbeidsparticipatie. Centraal daarbij staat de vraag: wat werkt voor wie? Om ook enig zicht te krijgen op het ‘waarom’ is daarnaast een deelstudie uitgevoerd naar de effecten op houding en gedrag van werkzoekenden. Primair doel van de onder-zoeken is de dienstverlening van UWV verder te verbeteren. In het vorige millennium heeft Han sociologie gestudeerd aan de Rijksuni-versiteit Groningen.

  • Jaap van den Herik, LCDS Universiteit Leiden

   Prof. dr. Jaap van den Herik begon zijn wetenschappelijke loopbaan aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Vanaf 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was vanaf 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Peter van Hoesel, Professor

   Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online. Voorafgaand aan zijn aanstelling bij de EUR was hij werkzaam bij Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies en was hij algemeen directeur van het Economisch Instituut voor het MKB (dat sinds 2005 de naam Panteia draagt).


  • Arnoud de Klijne, Innovatieadviseur VWS & RIVM

   Arnoud de Klijne werkt bij het ministerie van VWS. Zijn expertise is actieonderzoek en innovatie. Doelgericht experimenteren en samen goed onderzoeken hoe dat uitpakt in de praktijk. Ondersteunen en versterken van regionale samenwerking en het leren tussen overheden en organisaties. Dat ziet hij als een kansrijke aanpak voor complexe opgaven in de zorg. Bij de Directie Jeugd helpt hij de beweging naar meer preventie en positief jeugdbeleid. Met een groep enthousiaste koplopers bij gemeenten, lokale uitvoerders, landelijke kennisinstituten, VNG en VWS onderzoeken ze wat wérkt bij preventie en helpen ze elkaar met nieuwe preventieacties.

  • Maarten van Kooij, W&I Rotterdam

   Maarten van Kooij werkt als strategisch adviseur voor het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam. Het zwaartepunt van zijn werk ligt bij arbeidsmarktbeleid in het algemeen en de arbeidsmarktre-integratie van werkzoekenden uit de bijstand in het bijzonder. Op dit moment houdt hij zich bezig met 2 dossiers: arbeidsmarktvraagstukken in de haven, en de pijler Werk van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Daarnaast coördineert hij de onderzoeksagenda van het Cluster Werk en Inkomen. Maarten heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd in Rotterdam en Bielefeld (D). Na zijn afstuderen ging hij aan de slag als bijstandsconsulent bij de toenmalige Sociale Dienst van Rotterdam. Na een paar jaar werd hij beleidsaviseur. Desalniettemin motiveert en inspireert de ervaring die hij ‘in de uitvoering’ opdeed hem nog steeds. Sinds een paar jaar werkt hij via de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur aan een bestuurskundig proefschrift waarbij hij tot een beter begrip hoopt te komen van de effecten van technologische vernieuwing op complexe governancesystemen voor de arbeidsmarkt.

  • Peter van der Knaap, SWOV & Vide


   Peter van der KnaapPeter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.

  • Marike Knoef, Department of Economics Universiteit Leiden

   Prof. Dr. Marike Knoef is hoogleraar Empirische Micro-Economie, verbonden aan de afdeling Economie van de Universiteit Leiden en is fellow bij Netspar en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Zij studeerde Econometrie aan de Universiteit van Tilburg en is in 2011 gepromoveerd op haar proefschrift "Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health". Marike heeft contractonderzoek gedaan bij CentERdata en heeft ervaring opgedaan bij het Centraal Planbureau (CPB) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Haar interesses omvatten onderzoek op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsmarkt, inkomens en pensioenen. Ze geeft masterclasses aan de TIAS School for Business and Society en is betrokken bij het Centre for BOLD Cities, dat Big Data-onderzoek inzet bij het oplossen van stedelijke vraagstukken.

  • Paul van Meenen, D66

   Paul van Meenen(1956) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij is binnen D66 woordvoerder op alle portefeuilles binnen onderwijs, van primair onderwijs tot wetenschap. Paul heeft 33 jaar in het onderwijs gewerkt. Hij begon zijn carrière als docent wiskunde op het ROC in Leiden. Daarna is hij tien jaar werkzaam geweest op de toenmalige HEAO Hogeschool West-Brabant als docent en afdelingshoofd. Later was hij bestuursvoorzitter van een groep van tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Tevens was hij rector. Daarnaast was hij tien jaar fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Leiden.
   Paul is nog steeds een docent in hart en nieren. Hij wil verder bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Zijn belangrijkste speerpunt is de kwaliteit van ons onderwijs.

  • Jan Middendorp, VVD

   Jan Middendorp (1975) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD en woordvoerder Rijksdienst, Overheid & Digitalisering, (E)Identiteit, Grensregio's en WNT. Hij is Geoloog en Econoom en was eerder werkzaam bij Campagnebureau BKB en in het bedrijfsleven in Nederland, India en Groot Brittannië.  • Hans Mommaas , Planbureau voor de Leefomgeving

   Hans Mommaas is sinds 1 november 2015 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University.  • Niels Netten, WODC

   Niels Netten werkt sinds 2012 als onderzoeker bij de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse van het WODC en sinds 2016 ook bij Kenniscentrum Creating010 aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is afgestudeerd in informatica aan de Universiteit Leiden en gepromoveerd in data mining aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij bij het WODC aan de slag ging is hij werkzaam geweest als software engineer in het bedrijfsleven. Zijn onderzoeksinteresses betreffen (big) data analytics, profiling, machine learning, e-government, mens-machine-interactie en serious gaming.

  • Wim van Noort, FGGA UL

   Wim van Noort is als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hij is tevens onafhankelijk voorzitter van de Werkgroep Welkom Wijkpark. Dit is een door het stadsdeel Haagse Hout van de gemeente Den Haag geïnstalleerde werkgroep van wijkbewoners die plannen ontwikkeld heeft voor de herinrichting van een wijkpark. De herinrichting van het wijkpark is gebaseerd op drie pijlers van de participatieverordening van de gemeente: consulteren, meebeslissen en coproduceren.

  • Rick Nijkamp, Kantar Public

   Rick Nijkamp , socioloog van origine, is inmiddels 12 jaar kwalitatief en kwantitatief onderzoeker en werkt sinds 2014 bij Kantar Public. Gedragsverandering is een speerpunt van Kantar Public en binnen Nederland is Rick een van de experts op dit gebied. Hij laat beleidsmakers zien wat er speelt bij hun doelgroep. Hierbij adviseert hij hoe beleid kan worden gemaakt dat beter aansluit bij de belevingswereld van deze mensen, waardoor ze eerder zijn geneigd hun gedrag te veranderen. Onlangs heeft hij samen met zijn collega’s in Australië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een Behaviour Change Academy georganiseerd in Amsterdam, waar de nieuwste gedragsveranderingsmodellen zijn gepresenteerd aan de hand van casussen uit verschillende landen. Rick heeft ervaring met een van de nieuwste modellen: het commitmentmodel, een voorspeller voor blijvende gedragsverandering.

  • Marco Pastors , Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

   Marco Pastors is sinds februari 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken de gemeente Rotterdam, het rijk, corporaties, onderwijs, zorginstellingen, werkgevers, het openbaar ministerie, en politie aan een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Doel van deze samenwerking is dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Daarnaast is Pastors voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding en ambassadeur E-factureren bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Pastors was van maart 2006 tot januari 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Van maart 2002 tot november 2005, was Pastors wethouder Fysieke Infrastructuur en locoburgemeester van de Gemeente Rotterdam. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor invoering van de Rotterdamwet, de verhoging van de bouwproductie met 3000 woningen per jaar en introduceerde hij de Rotterdamse Aanpak gericht op afrekenbaarheid resultaten van de overheid.

  • Jan de Ridder, NVRR

   Jan de Ridder is directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). De grote diversiteit in onderwerpen en het ondersteunen van de gemeenteraad bij haar controlerende taak maakt het rekenkameronderzoek voor hem uitdagend en inspirerend. De Ridder is na zijn doctoraal Politicologie/Methoden en Technieken gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen op computergestuurde tekstanalyse. De Ridder is lange tijd verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam als universitair (hoofd) docent bij de afdeling Communicatiewetenschap.

  • Odette van de Riet, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

   Odette van de Riet is coördinator van het Behavioural Insights Team (BIT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). BIT IenM is een netwerk van kennisinstellingen, gerenommeerde gedragswetenschappers en praktijkexperts op het gebied van gedrag met IenM als thuisbasis. Dit kennisnetwerk maakt het mogelijk om snel en flexibel de benodigde kennis bij elkaar te brengen en te vertalen naar de IenM-praktijk. De oprichting van BIT IenM komt voort uit de Strategische Kennis- en Innovatieagenda van IenM. Odette van de Riet is tevens Vice-President van het European Platform on Mobility Management (EPOMM).

  • Bernard Steunenberg, Universiteit Leiden

   Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.

  • Ira van der Zaal- van Bommel, Teamleider Strategie en Verbinding, Ministerie van Justitie & Veiligheid

   Ira van der Zaal-van Bommel heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie heeft zij voor loka-le overheden gewerkt op het terrein van openbare orde en veiligheid. Sinds 2001 is zij werkzaam voor het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als beleidsadviseur heeft zij brede expertise in het migratiebeleid ontwikkeld. Nu is zij plv. hoofd Juridische en Algemene Zaken. Daarnaast vervult Ira de rol van teamleider Strategie en Verbinding: de kennismakelaar van het Direc-toraat-Generaal Migratie. Het team staat voor het vergaren en delen van kennis om zo effectiever beleid te maken.

  • Frank Zwetsloot, Directeur ScienceWorks

   Frank Zwetsloot is de oprichter van ScienceWorks. Met twintig jaar aan ervaring bij de Erasmus Universiteit en Science Alliance mag je gerust stellen dat kennis delen onderdeel is geworden van Franks karakter. In deze periode heeft hij bijna tien organisaties opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren binnen het bedrijfsleven en de overheid. Dit betreft onder andere ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa. Bij Scienceworks heeft hij diverse meetsystemen ontworpen, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen. Het meest recente netwerk betreft AESIS, een netwerk voor science policy makers dat de impact van wetenschap meet en stimuleert.


 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken. • Datum:
  Dinsdag, 19 juni 2018

  Locatie:
  Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Deelnemers vanuit Universiteiten kunnen tegen het gereduceerde tarief van € 195,- (excl. 21% BTW) deelnemen.
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 22 mei en 5 juni wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 5 juni is restitutie niet meer mogelijk.

  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks. • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en de voorzitter van Vide. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.


  Peter van Hoesel
  Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online. Voorafgaand aan zijn aanstelling bij de EUR was hij werkzaam bij Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies en was hij algemeen directeur van het Economisch Instituut voor het MKB (dat sinds 2005 de naam Panteia draagt).


  Marco BikMarco Bik is sinds 1 januari 2017 kenniscoördinator en onderzoeksprogrammamanager bij de Onderzoek en Business Intelligence afdeling (OBI) van de gemeente Rotterdam. Tevens is hij sinds 2014 bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).


  Geert Munnichs werkt als themacoördinator bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich onder andere bezig met de discussie over vertrouwen in wetenschap. In de studie Wetenschap als strijdtoneel (2014) heeft hij onderzoek gedaan naar publieke controversen rond evidence based policy. Ook is hij betrokken geweest bij diverse stakeholderprocessen over wicked problems.


  Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.


  Eva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, –uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie


  Jan Maarten van Sonsbeek is sinds april 2016 Chief Science Officer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in het sociale zekerheidsbeleid.  Enno Ebels is manager bij de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek van de gemeente Den Haag (Stedelijke Ontwikkeling). Hij is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van de dienst. Hij is tevens strategisch adviseur op het gebeid van stedelijke ontwikkeling en koppelt onderzoek en kennisontwikkeling aan de strategische opgaven en vraagstukken. Hij is voorzitter van het concernbrede onderzoeksoverleg en werkt in die rol de aan de integrale samenwerking op het gebied van onderzoek tussen de verschillende diensten en beleidsvelden.  Natasja van der Laan is CEO van Kantar Public Nederland, een onderdeel van het wereldwijde Kantar Public met lokale vestigingen in 13 landen. Samen met een ijzersterk team van 30 professionals helpt zij de publieke sector in Nederland betere beslissingen te nemen. Dat doet ze door het leveren van relevante inzichten over menselijk gedrag op basis van gedegen onderzoek. Zij adviseert klanten over thema's als digitale dienstverlening en effectieve communicatie. Gedragsverandering is één van de speerpunten van Kantar Public. Ze helpt opdrachtgevers met behulp van onderzoek bij de ontwikkeling van succesvolle interventies waarmee het gedrag van een doelgroep duurzaam kan worden veranderd. Natasja is de spil in de organisatie die de hele wereld over vliegt en ervoor zorgt dat relevante kennis over gedragsverandering en best practices uit andere landen (o.a. Australië en Verenigd Koninkrijk) ook voor opdrachtgevers in Nederland kan worden ingezet.
 • Foto's kunt u hier vinden.

 • Hier vindt u alle presentaties van de congresdag. Door op de betreffende spreker te klikken komt u bij de presentatie.

  Plenair Ochtendprogramma
  Peter van der Knaap
  Hans Mommaas
  Marco Pastors
  Jonathan Breckon

  Methoden & technieken voor betrouwbare experimenten
  Wim van Noort
  Rick Nijkamp

  Gedragsexperimenten voor effectief beleid
  Eva van den Broek
  Thomas Dirkmaat

  Effective sharing of the evidence-base
  Jonathan Breckon
  Djoeke van Dale

  Structurele evaluatie voor adaptief beleid
  Bernard Steunenberg
  Jan de Ridder
  Enno Ebels
  Maarten van Kooij

  Gebruik van data science voor beleidsexperimenten
  Jaap van den Herik
  Sunil Choenni & Niels Netten
  Frank Bruijninckx

  Experimenteren als aanpak voor ongetemde problemen
  Ingrid Claassen & Arnoud de Klijne
  Han van der Heul

  Plenaire afsluiting
  AanbevelingenIn samenwerking met

Partners


Woord van de dagvoorzitter

Peter van der Knaap

Beste congresbezoeker,

Volgens het regeerakkoord vindt er de komende jaren een recordaantal beleidsexperimenten plaats. De belofte is dat experimenten kunnen bijdragen aan beleid dat aantoonbaar effectiever is, maar is dat ook echt zo en op welke manier lukt dat dan het beste? Dat is in het kort de vraag die tijdens dit congres centraal staat.

Experimenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van beleid. Mits goed vorm gegeven kunnen zelfs kleinschalige experimenten al significante inzichten opleveren over de kans van slagen van beleidsmaatregelen en mogelijke neveneffecten. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan een effectievere vormgeving, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid. Nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van data science, maken het mogelijk beleidsexperimenten zorgvuldiger op te zetten en te evalueren, waardoor de kennisbasis – de ‘evidence-base’ – voor doeltreffende beleidsinterventies steviger wordt. Daarnaast geeft het starten van een experiment op zich ook al een signaal: het probleem wordt erkend, de overheid zoekt naar remedies. Het wekt dan ook geen verbazing dat het belang van experimenten de afgelopen jaren regelmatig is bepleit, zowel door onderzoekers als door beleidsmakers. En met effect! Het nieuwe regeerakkoord bevat op veel plaatsen de ambitie om meer beleidsexperimenten mogelijk te maken.

Het congres vergroot het inzicht in de wijze waarop de mogelijke voordelen van experimenten beter benut kunnen worden. In de deelsessies zal aandacht worden besteed aan verschillende relevante onderwerpen, zoals de opzet en timing van experimenten, methoden en technieken voor beleidsexperimenten, de rol die experimenten kunnen spelen op lokaal niveau en de wijze waarop experimenten kunnen helpen om zogeheten ‘ongetemde problemen’ het hoofd te bieden.

Inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland zullen tijdens het congres hun visie hierop geven. Wij hopen dat u de gedachtevorming in Nederland hierover komt versterken met uw komst en door het congres verrijkt en geïnspireerd raakt.

Ik zie ernaar uit u op 19 juni te mogen verwelkomen!

Peter van der Knaap
Dagvoorzitter
Voorzitter Vide – Vakvereniging voor Toezichthouders, Inspecties en Evaluatoren
Directeur-bestuurder van SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidEFFECTIEVE BELEIDSONTWIKKELING MET DATA SCIENCE

Ontdek hoe data science kan bijdragen aan het ontwikkelen van beter beleid. Deze driedaagse leergang vindt plaats op de vrijdagen 18 mei, 25 mei en 1 juni. Bekijk het programma van de leergang 'effectieve beleidsontwikkeling met data science' en schrijf je in.