ennl           

Kennis & Beleid Congres 2019

Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies

Effectief beleid door de ontwikkeling en het gebruik van:
Data en databanken
Experimenten
Evaluatie

20 juni 2019, Universiteit Leiden, Wijnhaven Den Haag

Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op donderdag 20 juni 2019

 

Over het congres

 • Het Kennis en Beleid Congres 2019 zal zich dit jaar richten op de vormgeving en het gebruik van bewezen effectieve beleidsinterventies.

  De opkomst van 'Big Data Analytics', de toename van gerichte gedragsexperimenten en de rijksbrede ambities om door middel van structurele evaluatie meer diepgaand inzicht te ontwikkelen voor effectiviteit van beleid zijn drie belangrijke ontwikkelingen die de urgentie en actualiteit van het congres veroorzaken.

  Omtrent de aard van het bewijs in beleidscontext zijn er een aantal vragen die opkomen. Hierin gaat het bijvoorbeeld om de vraag in hoeverre bewijs afhankelijk is van de context en omgeving. Daarnaast is het mogelijk dat een bewezen beleidsinterventie beperkt is tot het eigen beleidsdomein. Bij de vraag of het mogelijk is een bewezen beleidsinterventie te vertalen naar andere sectoren gaat het om de algemene geldigheid van het bewijs. Als er inzicht kan ontstaan over de strekking van bepaald bewijs wordt de toepasbaarheid daarvan vergroot en verdiept.

  Met het Kennis en Beleid congres 2019 "Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies" gaan wij dieper in op dit thema. Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier inzicht verschaft kan worden over de kwaliteit en bruikbaarheid van bewijs. Aan het einde van het congres gaan we in op de vraag hoe politieke prioriteiten zich verhouden tot bewijsvoering.

  Wij vernemen graag uw mening over dit belangrijke onderwerp. U kunt zich via deze link registreren.

  Bevestigde sprekers

  • Siebe Riedstra, Ministerie van Veiligheid en Justitie

   Siebe Riedstra is sinds 15 juni 2015 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De secretaris-generaal is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het ministerie, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Riedstra (1955) was van 15 oktober 2010 tot 15 juni 2015 secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds eind 2009 was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat door departementale herindelingen opging in het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij binnen Verkeer en Waterstaat onder andere directeur-generaal Mobiliteit, directeur-generaal Personenvervoer, directeur Besturing en Strategie en directeur Algemeen Goederenvervoerbeleid. Siebe Riedstra studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  • Olivia O'Sullivan, Open Innovation Team, Cabinet Office, UK

   Olivia O'Sullivan is a Senior Policy Adviser in the Open Innovation Team in the Cabinet Office, which helps UK government departments generate analysis and ideas by deepening collaboration with academics. She previously worked for five and a half years in the Department for International Development (DFID), the UK government’s international aid ministry, developing DFID’s approach to digital and innovation, including working with user-centred design, social enterprise, and other new actors in international aid. Her previous career in the civil service includes working on the 2016 Supporting Syria and the Region International Summit, and on the UK’s response to refugee crises. Prior to the civil service she worked for the NGO FrontlineSMS, which uses simple mobile phone tools to support development and social change organisations. She has a Master’s in International Relations.

  • Hans Brug, RIVM

   Hans Brug is sinds september 2018 directeur-generaal van het RIVM, na posities als hoogleraar aan de universiteit Maastricht, het Erasmus Medisch Centrum, het VU Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Zijn bestuurlijke ervaring deed hij op als onderzoeksdirecteur, decaan en lid van de raad van bestuur van VUmc en decaan van de faculteit maatschappij en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hans Brug heeft humane voeding en epidemiologie gestudeerd en is gepromoveerd gezondheidswetenschapper. Naast bovengenoemde functies is hij voorzitter geweest van de vaste commissie voeding en lid van de presidiumcommissie van de Voedingsraad. Verder was hij lid van verschillende raden van toezicht waaronder die van het Voedingscentrum. Ook was hij lid van enkele redacties van wetenschappelijke tijdschriften en van verschillende adviescommissies op het gebied van preventie en gezondheid. Hij was president van de International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity. Hans Brug is honorary professor van de School of Nutrition and Exercise Sciences aan Deakin University, Australië en bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam.

  • Godfried Engbersen, WRR

   Godfried Engbersen is per 1 september 2014 benoemd tot lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kernthema's in zijn onderzoek zijn vraagstukken van sociale ongelijkheid, internationale migratie en de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Zijn huidige onderzoek richt zich op transnationalisme, arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa en grootstedelijke sociale problemen. Engbersen werkte eerder als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Leiden (1984-1990) en de Universiteit van Amsterdam (1989-1990). Van 1993 tot 1998 was hij hoogleraar Verzorgingsstaat en Sociale Ongelijkheid aan de Universiteit Utrecht. In de lente van 1996 was hij visiting professor bij het Centre for Western European Studies aan de University of California, Berkeley. Engbersen studeerde westerse sociologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1990 op het proefschrift 'Publieke bijstandsgeheimen: het ontstaan van een onderklasse in Nederland'. Engbersen was lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in de periode 2001-2008 en correspondent voor de ‘Continuous Reporting System on Migration (SOPEMI)' van de OECD in de periode 2002-2013.

  • Eva van den Broek, Stichting Behavioural Insights Nederland

   Eva van den Broek is gedragseconoom en oprichter van Behavioural Insights Nederland. Zij ondersteunt beleidsmakers en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, Wageningen UR en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde kunstmatige intelligentie en is gepromoveerd in experimentele economie.

  • Pieter Duisenberg, VSNU

   Pieter Duisenberg is sinds oktober 2017 voorzitter van de Vereniging voor Universiteiten (VSNU). Pieter Duisenberg richt zich op het beïnvloeden van het politieke debat en het geven van een stem aan de universiteiten sector. Belangrijke kwesties waar het VSNU aan heeft gewerkt zijn internationalisatie, academische carrières, financiering en kwaliteit van onderwijs. Voordat Pieter Duisenberg betrokken was bij de VSNU zat hij in de Tweede Kamer (VVD). Sinds 2012 was zijn portefeuille hier hoger onderwijs en wetenschap. Voorafgaand aan zijn politieke carrière heeft Pieter Duisenberg meer dan twintig jaar in de private sector gewerkt, onder andere voor Shell, McKinsey & Company en Eneco. Pieter is momenteel tevens gastlector aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

  • Annemieke Tuinstra, ACM

   Annemieke Tuinstra is werkzaam als Senior Econoom bij het Economisch Bureau van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Haar onderzoek richt zich op marktverstoringen op het snijvlak van mededinging en consumentenbescherming, veelal vanuit gedragseconomisch perspectief. Annemieke is coördinator van ACM’s Kennisnetwerk Effectmeting en deelnemer in ACM’s Kennisnetwerk Gedragsbeïnvloeding. Door middel van experimenten en andere methoden meten zij en haar collega’s de effectiviteit van toezichtsmaatregelen door ACM, om met de opgedane inzichten markten beter te laten werken. Momenteel combineert Annemieke haar werk met een PhD aan Tilburg University, waarvoor zij empirisch onderzoek doet op het gebied van Behavioral Industrial Organization.

  • Bernard Steunenberg, Universiteit Leiden

   Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.

  • Peter van der Knaap, SWOV en VIDE

   Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.

  • Julien Spliet, Ministerie van Financiën

   Julien Spliet is programmadirecteur bij het Ministerie van Financiën. Hij leidt onder andere de operatie Inzicht in Kwaliteit, waarin alle departementen samenwerken aan het vergroten van inzicht in de toegevoegde waarde van beleid en het structureel versterken van het Rijksbrede evaluatiestelsel. Tot augustus 2018 werkte Julien als Associate Partner bij McKinsey & Company, waar hij zich specialiseerde in strategische advies aan publieke organisaties in Nederland en daarbuiten.

  • Kees Breed, VNG

   Kees Breed is kenniscoördinator in dienst van de VNG. Hij richt zich op kennisproductie en -deling vanuit gemeenten in samenwerking met regionale en nationale kennisinstellingen. Eerder was hij onder meer directeur beleid van de VNG, secretaris van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Financiële Verhoudingen, strategisch consultant van Cap Gemini en afdelingshoofd Organisatie Rijksdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • Jedid-Jah Jonker, Algemene Rekenkamer

   Jedid-Jah Jonker is strateeg en expert methoden en technieken bij de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is hij bij de Rekenkamer coördinator van het programma DOEN, dat zich richt op het toepassen van nieuwe methoden en technieken om doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te onderzoeken. Hiervoor was hij onder meer onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en afdelingshoofd bij de Inspectie der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën.

  • Robert Dur, Erasmus Universiteit

   Robert Dur is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt samen met overheden en bedrijven om het effect van financiële prikkels, nudges, en andere gedragsinterventies te schatten gebruikmakend van grootschalige veldexperimenten. Hij is ook Academic Partner bij het Centraal Planbureau, voorzitter van de economenberoepsvereniging KVS, en research fellow van het Tinbergen Instituut, CESifo München, en IZA Bonn.

  • Dirk-Jan Koch, Ministerie van Buitenlandse Zaken

   Dirk-Jan Koch (1980) is momenteel Chief Science Officer bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Internationale Handel & Ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit. Dirk-Jan haalde cum laude zijn PhD aan de Radboud Universiteit in 2009 en deed hier onderzoek naar de geografische keuzes van international ontwikkelings NGO’s. Hij zat vijf jaar in de Democratische Republiek Congo en twee jaar in Kenia, waar hij actief was als regionaal directeur van Search for Common Ground, als professor aan de Katholieke Universiteit van Kinshasa en als diplomaat voor Nederland in de Democratische Republiek Congo. Hij diende als Nederlandse speciaal gazant voor Natural Resources (2014-2018). Zijn huidige academische focus ligt bij ‘de onbedoelde gevolgen van international samenwerking’.

  • Richard Werners, KPMG

   Richard Werners (1980) is senior manager bij KPMG binnen de afdeling digital transformation. Hij adviseert en begeleidt organisaties bij de inzet en beheersing van informatietechnologie onder andere op het gebied van complexe algoritmen binnen AI systemen. Digitale transformaties worden in toenemende mogelijk gemaakt door geautomatiseerde systemen, ook wel algoritmes. Het is dan ook de kunst om AI gecontroleerd en beheerst te implementeren zonder in te leveren op innovatie. Richard is zijn carrière gestart als programmeur, en heeft zich bij KPMG verder ontwikkeld op het gebied van strategische vraagstukken op het snijvlak van business, technologie, innovatie en ethiek.

  • Sander van Waveren, Vereniging voor Gemeentesecretarissen

   Sander van Waveren (1980) studeerde planologie in Utrecht. Vanaf 2006 werkte hij, eerst als trainee, later als adviseur, bij adviesbureau BMC, waar hij voor verschillende overheidsorganisaties (Rijk, provincie, gemeenten) werkte. In 2012 stapte hij over naar de ambtenarij, als adviseur regiozaken en economie werkte hij bij de gemeente Sliedrecht in de regionale en bestuurlijke dynamiek van de Drechtsteden. Sinds 2016 is Sander hoofd van het bureau en bestuursadviseur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. De vereniging verbindt en ondersteunt gemeentesecretarissen in het hele land en is een belangrijk netwerk in het lokaal bestuur.

  • Marcel Pieterse, Universiteit Twente

   Marcel Pieterse is als universitair hoofddocent Gezondheidspsychologie verbonden aan de vakgroep Psychologie Gezondheid & Technologie aan de Universiteit Twente. In het onderzoek (en onderwijs) van de vakgroep PGT, verenigd binnen het Centre for eHealth and Well-being Research, speelt eHealth technologie een centrale rol. Zijn expertise omvat preventie en behandeling van verslavingen, gezondheidsbevorderende interventies in de publieke gezondheid, en implementatie in de zorg. Hij is opgeleid in de Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, en is gepromoveerd op de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken adviezen in de huisartspraktijk. Na zijn promotie werkte hij enkele jaren buiten de universiteit, eerst als consultant bij Hoeksma Homans & Menting (HHM), daarna als senior-adviseur bij het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Sinds eind 2015 is hij voorzitter van de erkenningscommissie Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (deelcommissie 4).

  • Marc Roscam Abbing, Ministerie van SZW

   Mark Roscam Abbing is econoom. Hij is directeur ‘Samenleving en integratie’ bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vallen relatief ‘softe’ thema’s als inburgering en sociale cohesie, maar ook hardere thema’s als de preventie van radicalisering en het tegengaan van spanningen tussen en vis-à-vis bepaalde gemeenschappen in Nederland. Wat al deze onderwerpen gemeen hebben, is dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn en dat standaard beleidsinstrumenten (wetten, subsidies, belastingen) vaak ineffectief zijn. Het is daarom belangrijk om naar alternatieve beleidsinstrumenten te zoeken. Een van Mark’s top-prioriteiten is dat juist bij deze moeilijke onderwerpen het beleid ‘evidence based’ moet zijn en dat alle initiatieven geëvalueerd moeten worden. Eerder werkte Mark onder andere als directeur arbeidsmarktbeleid bij hetzelfde ministerie, als verantwoordelijke voor de economische ramingen bij het Centraal Planbureau en als adviseur bij het Internationaal Monetair Fonds.

  • Jan de Ridder, NVRR

   Jan de Ridder is directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). De grote diversiteit in onderwerpen en het ondersteunen van de gemeenteraad bij haar controlerende taak maakt het rekenkameronderzoek voor hem uitdagend en inspirerend. De Ridder is na zijn doctoraal Politicologie/Methoden en Technieken gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen op computergestuurde tekstanalyse. De Ridder is lange tijd verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam als universitair (hoofd) docent bij de afdeling Communicatiewetenschap.

  • Paul Strijp, Provincie Noord-Holland

   Paul Strijp (1963) heeft zijn gehele loopbaan in de publieke sector gewerkt. Zowel bij een gemeente (Delft), een stadsdeel (Amsterdam-Noord) als bij twee ministeries (VWS en Financiën) en een provincie (Noord-Holland). Bij die laatste is hij sinds 2006 in verschillende functies werkzaam. Ruim twaalf jaar als leidinggevende voor drie sectoren: Ruimtelijke Inrichting, Groen, Bestuur en Strategie. En sinds februari van dit jaar als adviseur ‘nieuwe technologie en data / organisatiestrategie’. Over dat onderwerp publiceert hij ook regelmatig.

  • Lydia Sterrenberg, Platform 31

   Lydia Sterrenberg heeft een lange staat van dienst op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Zij werkte onder meer bij TNO, het Rathenau Instituut, ministeries en de universiteit en hield zich bezig met een uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, van effecten van nieuwe technologie tot ontwikkelingen in het sociale domein. Bij Platform3l houdt zij zich vooral bezig met innovaties in het sociaal domein en met governancevraagstukken. In reactie op vragen uit de praktijk over monitoren en evalueren ontwikkelde zij met Wouter Vos van Rebel het instrument Het Vizier: van opties tot plan.

  • Gera Nagelhout, IVO

   Gera Nagelhout is Chief Science Officer bij Onderzoeksinstituut IVO in Den Haag en tevens werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek focust zich op gezondheid en welzijn van mensen met een lage sociaaleconomische positie. Ze is sinds 2008 betrokken bij het International Tobacco Control Policy Evaluation Project waarin onderzoek wordt gedaan naar effecten van tabaksbeleid op mensen die roken in meer dan 25 landen. Sinds 2017 is ze tevens betrokken bij het Recovery Pathways Project waarin onderzoek wordt gedaan naar mensen die in herstel van drugsverslaving zijn en de invloed van het nationale herstelbeleid in drie Europese landen. Daarbij is ze vooral geïnteresseerd in psychologische mechanismen die effecten van beleid verklaren en de subgroepverschillen en contextuele invloeden daarbij. Ze benadert dit vanuit de ‘realist evaluation approach’.

  • Peter Rensen, Movisie

   Peter Rensen is journalist en socioloog. Hij werkt ruim 10 jaar bij Movisie aan de wetenschappelijke onderbouwing van het uitvoerend werk in het sociaal domein. Als projectleider was hij betrokken bij de inrichting van de databank Effectieve sociale interventies. Onder zijn verantwoordelijkheid sloot Movisie zich aan bij het erkenningstraject. Dit traject is een samenwerkingsverband van inmiddels 7 instituten op het brede terrein van jeugd, gezondheidsbevordering, preventie, vroeghulp en meer algemeen lokaal sociaal beleid. Peter is secretaris van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid en van de erkenningscommissie Justitiële interventies. Peter was projectleider van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. In dit programma verschenen ruim 30 publicaties waarin werd geëxperimenteerd met diverse vormen van kwalitatief evaluatieonderzoek. Hierover schreef hij samen met Jurriaan Omlo en Martijn Bool de overzichtsstudie Weten wat werkt. In het samenwerkingsverband Erkenning van interventies is hij medeverantwoordelijk voor de integratie van kwalitatief evaluatieonderzoek in het erkenningstraject. Sinds 2019 is Peter programmaleider van Effectiviteit en vakmanschap. Het programma richt zich in toenemende mate op implementatie van kennis. Met Radboud Engbersen schreef hij het essay Help mij het zelf te doen, een pleidooi voor methodisch werken als basis bij het ondersteunen van actief burgerschap.

  • Judith Tielen, VVD

   Judith Tielen is geboren in Arnhem op 2 april 1972 en woont in Utrecht. Ik vind veel dingen interessant en bemoei me graag met van alles. Misschien wel daarom wist ik al op jonge leeftijd dat ik de politiek in wilde. Want politiek gaat over alles. En alles is politiek. Voordat de landelijke politiek lonkte, heb ik mij drie jaar ingezet in de Utrechtse gemeenteraad, naast het werk voor mijn eigen marketingadviesbureau. In de gemeentepolitiek heb ik genoten van het contact met de Utrechters. Ik heb steeds geprobeerd om 'de dingen van het papier af te trekken'. Dat hoop ik in de landelijke politiek ook te kunnen doen.

  • Bart Snels, GroenLinks

   Bart Snels werd in 1966 geboren en groeide op in Roosendaal. Hij studeerde economie in Tilburg en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de relatie tussen economie en politiek. Bart kent GroenLinks door en door. Hij was directeur van het Wetenschappelijke Bureau en hoofd voorlichting en strateeg bij de Tweede Kamerfractie. Hij werkte bij het ministerie van Financiën en leerde de andere kant van de media kennen als redacteur bij het televisieprogramma Buitenhof. Bij GroenLinks in de Tweede Kamer is hij nu weer terug om als adviseur en tekstschrijver de partij te helpen de verkiezingen te winnen.

  • Jetske Bouma, Planbureau voor de Leefomgeving

   Jetske Bouma is senior onderzoeker milieueconomie. Ze is mede-programmaleider van het PBL onderzoeksprogramma ‘Milieubeleidsinstrumentarium’, waarbinnen ze verantwoordelijk is voor het thema verduurzaming voedselvraag en duurzaam land- en watergebruik, met o.a. onderzoek naar de financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw, collectief agrarisch natuurbeheer en de beleidsopties voor verandering van consumentengedrag . Daarnaast leidt ze het ‘Inclusive Green Growth’ project voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarin o.a. wordt gekeken naar de vormgeving van publiek-private partnerschappen. Haar werk is vaak interdisciplinair en experimenteel-economisch, met specifieke aandacht voor de gedrags-economische aspecten van effectief beleidsontwerp. Jetske is co-promotor van verschillende promotiestudenten, waarvoor ze samenwerkt met het Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam, en Tilburg Sustainability Centre, Tilburg Universiteit.

  • Joost Sneller, D66

   Joost Sneller is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij was directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Eerder was hij onder meer gemeenteraadslid in Den Haag en politiek secretaris van de D66-fractie in de Tweede Kamer. De heer Sneller is financieel woordvoerder en houdt zich verder bezig met zaken betreffende de Eurogroep/Ecofin. Verder is hij woordvoerder media, Algemene Zaken, Koninklijk Huis en democratisering.

  • Jaron Haas, Ministerie van Binnenlandse Zaken

   Jaron Haas is initiatiefnemer van NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid. Dit is de eerste data-agenda van de overheid, die gaat over open én gesloten data, over de relatie met nieuwe technologie en over datagedreven werken. Jaron werkt bij het Ministerie van BZK, directie Informatiesamenleving en Overheid als hoofd van de afdeling Informatiesamenleving.

  • Mark Vermeer, Gemeente Rotterdam

   Mark Vermeer is sinds december 2016 directeur Innovatie, Informatie, Facilitair & Onderzoek van de gemeente Rotterdam. Hij is sinds 2000 in diverse functies werkzaam geweest bij Rotterdam, onder meer als Chief Information Officer (2013-2016). Voordien was hij werkzaam bij Rijkswaterstaat. Na zijn studie Econometrie aan de Erasmus Universiteit, promoveerde Vermeer in 1997 aan de Universiteit Twente in de Informatica op het onderwerp semantische interoperabiliteit van bestaande databases.

  • Peter van Hoesel, Emeritus Hoogleraar EUR

   Peter van Hoesel

   Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar ‘toegepast beleidsonderzoek’ bij de EUR. Hij is voorzitter/bestuurslid bij enkele stichtingen/een vereniging op het gebied van ondernemerschap/innovatie en bij een stichting op het gebied van burgerparticipatie. Daarnaast is hij voorzitter/lid van de begeleidingscommissie bij diverse departementale beleidsevaluaties en bij enkele verkennende studies. Hij was (algemeen) directeur van diverse beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies, Economisch Instituut MKB, Panteia. Hij heeft veel gepubliceerd over beleidsonderzoek, waaronder zes boeken: Programmering van Beleidsonderzoek, Beleidsonderzoek in Nederland, Partij voor Eenvoud, Methoden van Beleidsonderzoekers, Management van Beleidsonderzoek, Kennis voor Beleid.

 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.


 • Datum:
  Donderdag, 20 juni 2019

  Locatie:
  Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 23 mei en 6 juni wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 6 juni is restitutie niet meer mogelijk.

  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks.

  Voor meer informatie over het congres kunt u mailen naar l.renne@scienceworks.nl

 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.


  Peter van Hoesel
  Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar ‘toegepast beleidsonderzoek’ bij de EUR. Hij is voorzitter/bestuurslid bij enkele stichtingen/een vereniging op het gebied van ondernemerschap/innovatie en bij een stichting op het gebied van burgerparticipatie. Daarnaast is hij voorzitter/lid van de begeleidingscommissie bij diverse departementale beleidsevaluaties en bij enkele verkennende studies. Hij was (algemeen) directeur van diverse beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies, Economisch Instituut MKB, Panteia. Hij heeft veel gepubliceerd over beleidsonderzoek, waaronder zes boeken: Programmering van Beleidsonderzoek, Beleidsonderzoek in Nederland, Partij voor Eenvoud, Methoden van Beleidsonderzoekers, Management van Beleidsonderzoek, Kennis voor Beleid.


  Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.


  Krijn van Beek(1963) is oprichter/directeur van de Policy Design Studio dat nieuwe antwoorden ontwerpt (helpt ontwerpen) op de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In opdracht en voornamelijk in de publieke sector. Hij heeft als strategiemakelaar, bestuurder en ondernemer een brede ervaring in het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society en bedrijven. Hij was eerder directeur Strategie van Veiligheid en Justitie, secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), directeur van Infodrome (denktank voor ICT en samenleving) en oprichter van Denktank 2100. Hij begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie. “Strategie is ontdekken waar je heen wilt en wegen vinden daar naartoe. De kern van strategieontwikkeling schuilt in het verbinden van mensen, doelen, kennis en creativiteit.”


  Jan-Maarten van Sonsbeekis sinds april 2016 Chief Science Officer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in het sociale zekerheidsbeleid.

  Eva van den Broek is gedragseconoom en oprichter van Behavioural Insights Nederland. Zij ondersteunt beleidsmakers en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, Wageningen UR en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde kunstmatige intelligentie en is gepromoveerd in experimentele economie.


  Marco Bik is sinds 1 januari 2017 coördinator kennis en onderzoek bij de Onderzoek en Business Intelligence afdeling (OBI) van de gemeente Rotterdam. Hij is initiator van het Rotterdam Kennisfestival en de Mastercourse kennisgedreven beleidsadvisering. Tevens is hij sinds 2014 bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).  Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl. Met Femmianne Bredewold en Albert Jan Kruiter was hij redacteur van het jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt, kroniek van een verandering. Met Jelle van der Meer schreef hij in 2015 De ondernemende burger, de woelige wereld van lokale initiatieven. Het jaar daarvoor stelde hij met Lilian Linders en Stijn Verhagen de bundel samen samen: Verlossing van schuld en boete, onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen.

 • De foto's kunt u hier vinden. • Hier vindt u alle presentaties van de congresdag. Door op de betreffende sessie te klikken komt u bij de presentaties.
  Plenair Ochtendprogramma


  Data-Analyse voor beter beleid


  Ontwikkeling gedragsexperimenten voor effectief beleid


  Structuring Evidence Based Policy


  Interventiebanken voor bewezen effectiviteit


  Instrumenten voor gemeenten en provincies


  Structurele Evaluatie


  Plenaire Afsluiting

In samenwerking met

Woord van de dagvoorzitter

Peter van der Knaap

Beste bezoeker,

Bewijzen dat beleid werkt, aantonen dat maatregelen effectief zijn: het is onmisbaar voor een goed functionerende kennisdemocratie. Toch blijft het nog te vaak bij mooie ambities en komt er in de dagelijkse praktijk weinig van terecht. Dat is niet alleen spijtig, maar ook onnodig: nieuwe vormen van data-analyse, een goede toepassing van beleidsexperimenten en RCT’ s en systematische evaluatie bieden nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen, gebruiken en delen van bewezen effectief beleid. Hoe we deze mogelijkheden beter kunnen toepassen staat tijdens dit congres centraal.

We wisselen op dit congres graag met u van gedachten over vragen rond de bewijsvoering voor effectief beleid. Hoe sterk is dit bewijs eigenlijk binnen uw eigen beleidspraktijk? Worden mogelijkheden om de bewijsvoering te versterken wel benut? Hoe kunnen we kleinschalige experimenten opschalen voor effectiever beleid? Door als beleidsmakers en onderzoekers van gedachten te wisselen over deze onderwerpen groeien ook de mogelijkheden om kennis en beleid beter op elkaar af te stemmen.

Na het plenaire ochtendprogramma zijn de middagsessies gericht op de ontwikkeling en het delen van kennis. Het zal hier onder andere gaan over data-analyses, ontwikkelen van gedragsexperimenten en de meerwaarde van de ‘What Works?’-benadering aan de kwaliteit van – besluitvorming over – publiek beleid.

Het laatste woord is aan de politiek en aan de toezichthouders. Want als het gaat over de vraag ‘werkt het beleid eigenlijk wel?’, moet ook besloten worden of het ons schaars belastinggeld wel waard is.

Ik zie er naar uit u te ontmoeten voor een inspirerende dag!

Peter van der Knaap
Dagvoorzitter
Voorzitter VIDE – Beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie
Directeur-bestuurder van SWOV – Instituut van Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidPartners

VSO

VBOStichting Behavioural Insights Nederland

Tijdschrift Sociale Vraagstukken