ennl           

 

Congres

Data science voor maatschappelijke uitdagingen

Hoe data science verantwoord kan worden ingezet door wetenschap, overheid en bedrijfsleven

Sociëteit De Witte, Den Haag

Donderdag 22 november 2018

 

Over het congres

 • Het Datacongres 2018 zal dit jaar inzicht geven in de vraag hoe het gebruik van data en nieuwe data-toepassingen bij kan dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Experts vanuit verschillende lagen van de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven zullen tijdens het congres hun visie op dit onderwerp delen, waaronder Sir Nigel Shadbolt, wereldwijd AI-expert en mede-oprichter van het gerenommeerde Britse Open Data Institute.

  Politici en beleidsmakers wereldwijd herkennen in toenemende mate de mogelijkheden die data science biedt om hardnekkige problemen in de samenleving het hoofd te bieden: van het klimaatvraagstuk tot kwesties rondom de gezondheidszorg en het stimuleren van werkgelegenheid. Het belang van data kan dan ook moeilijk worden overschat en niet voor niets verwijzen vele experts naar data als ‘de aardolie van de 21e eeuw’.

  Innovatieve technologieën, zoals AI, blockchain en nieuwe data analytics instrumenten, bieden overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau kansen om ongetemde problemen- zogeheten wicked problems- het hoofd te bieden. Dergelijke technologieën worden vaak ontwikkeld door onderzoekers van kennisinstellingen, maar uiteraard ook door innovatieve ondernemingen, zowel door startups als ‘Big Tech’ bedrijven. Om deze kansen te ontsluiten en effectief in te zetten, zal de overheid dan ook nauw samen moeten werken met zowel universiteiten als het bedrijfsleven.

  Datacongres 2017 - Sociëteit de Witte

  Tijdens dit congres zal worden gereflecteerd op de kansen die nieuwe ontwikkelingen binnen de data science bieden en zal worden stilgestaan bij de noodzakelijke randvoorwaarden om op een verantwoorde wijze met data om te gaan. Naast kansen, herbergen deze technologieën immers ook risico’s die recent pregnant naar voren zijn gekomen. Een van de kernvragen die hierbij speelt is dan ook hoe het gebruik van persoonsgegevens op een transparante en verantwoorde wijze vorm kan krijgen.

  U bent van harte uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over deze thema’s.

  Sprekers

  • Annelieke van den Berg , Leiden Centre of Data Science

   Annelieke van den Berg is een PhD-kandidaat aan het Instituut Bestuurskunde van Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek maakt onderdeel uit van het universiteitsbrede Data Science Onderzoeksprogramma (DSO). In haar onderzoek combineert zij datascience-methoden en inzichten van publiek management en beleidstheorieën om te onderzoeken hoe digitalisering van de overheid invloed heeft op interacties tussen gemeenten en burgers. Digitale gemeenten hebben zowel data die zij naar burgers communiceren als data die zij verzamelen over haar burgers. In een reeks van experimenten onderzoekt zij of deze data kan worden ingezet om inclusiviteit te bevorderen op verschillende niveaus van interactie en participatie.
  • Anja Lelieveld, Ministerie van BZK

   Anja Lelieveld is DT-lid / Hoofd van de afdeling Informatiesamenleving van de directie Informatiesamenleving en Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid rond borging van publieke waarden en grondrechten in de I-samenleving, data en transparantie, regie op eigen gegevens, smart society en interbestuurlijke samenwerking.
  • Bart Verheij, DSSC Rijksuniversiteit Groningen

   Prof. dr. Bart Verheij is afdelingshoofd Artificial Intelligence (AI) in het Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence aan de Rijksuniversiteit Groningen en bekleedt de leerstoel AI & Argumentatie. Hij is lid van het Groningse Data Science and Systems Complexity center (DSSC). Hij werkt aan de verbanden tussen kennis, data en redeneren als bijdrage aan uitlegbare, verantwoordelijke en sociale AI. Hij is president van de International Association of AI and Law (IAAIL). Hij is verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam (studie wiskunde), Universiteit Maastricht (proefschrift AI & recht), Stanford University (resident fellow CodeX Legal Informatics) en University of Cambridge (invited researcher Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences). 
  • Bert Kroese, CBS

   Bert Kroese is in Groningen gepromoveerd in de wiskundige statistiek en werkt sinds 1996 bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij is daar nu plaatsvervangend Directeur-Generaal en CIO. In die functie geeft hij onder andere leiding aan de datastrategie op het CBS, de informatiebeveiliging en de transitie naar agile werken. Internationaal zit hij verschillende commissies voor op het terrein van data en statistiek, zowel binnen de Europese Unie als in het kader van de Verenigde Naties. Bert is verder lid van de nationale Wiskunderaad. 
  • Chris Vast, VNG Realisatie

   Chris Vast is op dit moment werkzaam als programmamanager bij VNG realisatie op de ambities van de Digitale Agenda 2020. Het focusgebied daarbinnen is de Datagedreven Gemeente, daarin wordt o.a. gewerkt aan een Open Data stelsel, toepassing van data, het opschalen van gemeentelijke data innovaties en het ontwikkelen van een kennisnetwerk.
  • Erik van Breusegem, Simon DLS

   Erik ondersteunt en begeleidt bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), disruption, strategie en de nieuwste verdienmodellen. Als managing director bij SIMON, een vriend van ISAAC, bouwt hij prototypes en praktische toepassingen die snel kunnen worden ingezet. De missie van Erik is om AI toegankelijk te maken voor elk bedrijf, of het nu het doel is om kosten te besparen of om hét bedrijf van morgen op te bouwen. Erik behaalde een doctoraat in computerwetenschappen aan de Universiteit van Gent.
  • Frank van Praat, KPMG

   Frank van Praat is a senior manager in KPMG and leads KPMG’s Artificial Intelligence (AI) Assurance (Trusted AI) services. He has extensive knowledge about IT Audit & Assurance, Emerging Technology Risk Management, Data & Analytics, and the human side of AI. He has worked in both national and international environments where he has developed and implemented systems of Internal Control over IT and worked on tooling to enable data-driven audits. Next to his work for KPMG, Frank is also involved in the Post-master IT-Audit, Compliance and Advisory at the Vrije Universiteit in Amsterdam.
  • Harry van der Molen, Tweede Kamerlid CDA

  • Holger Hoos, Universiteit Leiden

   Holger H. Hoos is hoogleraar Machine Learning aan de Universiteit Leiden en Professor of Computer Science aan de University of British Colombia in Canada, waar hij ook een aanstelling heeft als Faculty Associate aan het Peter Wall Institute for Advanced Studies. Hij is een Fellow van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) en voormalig voorzitter van de de Canadian Association for Artificial Intelligence (CAIAC). Zijn onderzoeksgebied beslaat kunstmatige intelligentie, empirische algoritmen, bioinformatica en computermuziek. Gebaseerd op een brede kijk op machine learning heeft hij het paradigma van programmeren door optimalisatie (PbO) ontwikkeld – wat hij ook krachtdadig heeft nagestreefd; hij is ook een van de grondleggers van het concept van geautomatiseerde machine learning (AutoML). Holger heeft een voorliefde voor werk op de grenzen tussen informatica en andere disciplines. Veel van zijn werk is geïnspireerd op echte toepassingen
  • Ivo Wildenberg, Stichting IMN

   Ivo Wildenberg (59) is directeur/eigenaar van Bridgecraft Strategie en Corporate Finance. Hij was betrokken bij de oprichting en herstructurering van diverse bedrijven in media, (haven-)logistiek en de distributie van real-time verkeersinformatie. Sinds 2005 is hij, als secretaris van de Stichting Incident Management Nederland (“Stichting IMN”), bovendien verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten op hoofdwegen in Nederland. De Stichting IMN verwerkt jaarlijks 100.000 incidentmeldingen van politie, Rijkswaterstaat en ANWB met een gemiddelde afhandeltijd van minder dan 20 minuten. Daarmee runt zij het best presterende bergingsnetwerk van Europa. De Stichting IMN verwacht verdere tijdwinst te kunnen boeken door het meldproces van incidenten te automatiseren.
  • Jaap van den Herik, LCDS Universiteit Leiden

   Prof. dr. Jaap van den Herik begon zijn wetenschappelijke loopbaan aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Vanaf 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was vanaf 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Jacco van Ossenbruggen , ADS

   Jacco van Ossenbruggen is leading the Information Access group at Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, and the User-Centric Data Science research group at VU University in Amsterdam. His research interests include assessment of data quality in large, heterogeneous research datasets in the digital humanities, large scale web data integration and linking in cultural heritage and other data rich domains. On a national level, he is currently collaborating with the Dutch National Library in the context of the COMMIT project. On an international level, Jacco and his group participate in the European VRE4EIC project, focusing on assessment of data quality in large, interdisciplinary research infrastructures. Jacco obtained a PhD in computer science from VU University Amsterdam in 2001.
  • Willem Jan Knibbe, WDCC

   Willem Jan Knibbe is gepromoveerd aan de VU in Amsterdam in de natuurkunde op en een sterrenkundig onderwerp. Hij heeft gewerkt in de sector verkeer en vervoer bij Rijkswaterstaat aan modellen, algoritmen en systemen voor verkeersbeheersing, bij het Centraal Bureau voor de Statistiek aan vernieuwingen binnen de Sociale en Ruimtelijke Statistieken, en bij drinkwaterbedrijf Oasen aan winning, zuivering en kwaliteitsbewaking van drinkwater. De rode draad in zijn loopbaan is het werken aan toepassingen van exact wetenschappelijk onderzoek. Sinds september 2017 is hij verbonden als hoofd van het Wageningen Data Competence Center aan Wageningen University & Research.
  • Jan Wester, TNO & BDVC

   Jan Wester is momenteel directeur van het Big Data Value Center in Almere en sinds januari 2011 is hij werkzaam als hoofd strategie bij TNO. Tegelijkertijd is hij lid van de Raad van Bestuur van het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA). Jan heeft verschillende management functies gehad bij het ministerie van Economische Zaken (van 2001 tot 2008) alsook bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (van 1995 tot 1999).
  • Jaron Haas, Ministerie van BZK

   Jaron Haas is coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn expertiseveld is databeleid bij de digitale overheid.
  • Judica Krikke, Stibbe

   Judica Krikke is advocaat en hoofd van de Stibbe praktijkgroep die zich bij uitstek bezighoudt met nieuwe technologie, data en ICT. Zij adviseert op het gebied van het informatierecht en assisteert bij het contracteren of oplossen van geschillen betreffende software, ICT en data. Op datagebied adviseert zij bijvoorbeeld over bescherming van (persoons)gegevens in het kader van cloud dienstverlening, regelgeving betreffende big data initiatieven, eigendom van data, automatische besluitvorming en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Judica is ook arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) en doceert bij de postacademische opleiding Grotius Informatierecht.
  • Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66

   Kees Verhoeven is sinds juni 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Verhoeven houdt zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met de portefeuille ICT, privacy en cybersecurity. In 2016 werd Verhoeven uitgeroepen tot IT-Politicus van het Jaar. Dit had hij te danken aan zijn Techvisie en zijn initiatiefnota ‘Internet of Things’. Ook werd veelvuldig zijn optreden genoemd in het grote Kamerdebat over de wet computercriminaliteit – ook wel hackwet genoemd. In september 2018 heeft Kees Verhoeven namens D66 het actieplan Artificial Intelligence gelanceerd.
  • Lianne Ippel, Institute of Data Science at Maastricht University

   Lianne Ippel is a Postdoctoral researcher at the Institute of Data Science at Maastricht University. She received her PhD degree from Tilburg University for her thesis “Multilevel Modeling for Data Streams with Dependent Observations”, for which she won ‘Best Thesis Award’ at the General Online Research conference in Cologne (2018). Her research interests are centered around ethical and responsible use of Machine Learning and Machine learning models in relation to methodological issues such as response style, measurement invariance, and missing data.
  • Maarten de Rijke, Innovation Center for Artificial Intelligence

   Maarten de Rijke is directeur van ICAI, het Innovatie Center voor AI, en voormalig directeur van Amsterdam Data Science. Maarten is Universiteitshoogleraar Kunstmatige intelligentie en Information Retrieval aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft MSc-diploma's in filosofie en wiskunde (beide cum laude) en een PhD in de theoretische informatica. Zijn onderzoeksfocus ligt op het snijvlak van kunstmatige intelligentie en de wetenschap achter zoekmachines en aanbevelingssystemen. Maarten zet zich tevens in voor een nationale AI-strategie vanuit de overtuiging dat we in Nederland de mogelijkheden die AI ons nu en in de toekomst kan bieden nog onvoldoende benutten.
  • Maurice Fransen, Deloitte

   Maurice Fransen Director Analytics & Information Management bij Deloitte. Hij is een adviseur met passie voor data, al 15 jaar aan de slag met data en het creëren van waardevolle inzichten. Eerst bij de overheid en vanaf 2006 bij Deloitte Consulting. Hij helpt overheidsorganisaties beter inzicht te krijgen in de huidige prestaties en de consequenties van beleidskeuzes op basis van alle beschikbare data (Data Analytics) en als organisatie zelf meer inzicht gedreven te worden. Met de grote overtuiging dat de overheid zichzelf een grote dienst bewijst door alle beschikbare data openbaar te maken. Zo zijn ze volledig transparant over eigen prestaties en zal de innovatiekracht van de samenleving de overheid nieuwe inzichten opleveren die ze helpt beter te presteren.
  • Mahir Alkaya, SP Tweede Kamerlid

   Mahir Alkaya heeft Strategic Product Design gestudeerd in Delft. Een echte bètastudie. In 2010 sloot hij zich aan bij de SP en na zijn studie is hij bij de rijksoverheid gaan werken. Hij deed projecten voor de topsector creatieve industrie en buitenlandse economische projecten. Dat resulteerde in een baan bij het ministerie van Economische Zaken, waar hij zes jaar heeft gewerkt. Hij had dus verschillende petten op: overdag ambtenaar in dienst van het Rijk, in zijn vrije tijd werd hij steeds actiever voor de SP in zijn eigen buurt, Amsterdam Nieuw-West. De ene technologische ontwikkeling volgt de andere in sneltreinvaart op: cryptocurrencies, elektronische rechtspraak, eHealth. Op dit moment overkomen veel ontwikkelingen de samenleving. Wij moeten ervoor zorgen dat de overheid geen achterhoedegevecht voert.
  • Marco Brattinga, Ordina

   Marco Brattinga ontving in 1997 zijn MSc Informatica aan de Universiteit Twente. Marco is Senior Principal Expert bij Ordina op het gebied van de Intelligente Data-gedreven Organisatie. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring als ICT architect en adviseur in de publieke sector. Sinds 2011 werkt Marco met semantische webtechnologie aan betekenisvolle en betrouwbare uitwisseling van informatie door en tussen organisaties. Marco is actief betrokken in diverse werkgroepen die het gebruik van semantische webtechnologie bevorderen in de publieke sector.
  • Mirko Schaefer, Utrecht Applied Data Science

   Mirko Tobias Schäfer is universitair hoofddocent voor nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit Utrecht en de projectleider van de Utrecht Data School. Mirko's onderzoeksinteresse betreft de sociaal-politieke impact van (media) technologie. Zijn publicaties gaan over o.a. gebruikersparticipatie, dataficatie en communicatie op sociale media. In 2016 was Mirko een Mercator Research Fellow aan de NRW School of Governance aan de Universiteit van Duisburg-Essen. In 2014 en 2015 was hij postdoctoraal onderzoeker aan het Centre for Humanities van de Universiteit Utrecht. In 2012 en 2013 werd Mirko aangesteld als research fellow aan de Vienna University of Applied Arts, waar hij verbonden was aan het Artistic Technology Research Lab.
  • Nal Kalchbrenner, Google Brain Amsterdam

   Nal Kalchbrenner is Staff Research Scientist and co-creator of the Google Brain Amsterdam research lab. Previously he was Staff Research Scientist in Deep Learning at Google DeepMind. He obtained his PhD in Computer Science from Oxford University. He obtained his MSc in Logic from the University of Amsterdam (ILLC) and he received a BS in Symbolic Systems and a BA in Philosophy from Stanford University. He enjoys thinking about neural network architectures and representations. He has worked on Neural Machine Translation, on Convolutional Sentence and Sequence Models, on RNN architectures and on Generative Models of Images, Audio and Videos. He was also part of the team that built AlphaGo.
  • Sir Nigel Shadbolt, Open Data Institute

   Professor Sir Nigel Shadbolt is one of the UK’s foremost computer scientists. He is a leading researcher in Artificial Intelligence (AI) and was one of the originators of the interdisciplinary field of Web Science. He is Principal of Jesus College Oxford and a Professor of Computing Science at the University of Oxford. He is chairman of the Open Data Institute which he co-founded with Sir Tim Berners-Lee. Both of them leading the development of the highly acclaimed data.gov.uk website. In 2010, he joined the UK government’s Public Sector Transparency Board – overseeing Open Data releases across the public sector. He was knighted in 2013 for ‘services to science and engineering’.
  • Patricia Prüfer, JADS

   Dr. Patricia Prüfer is Head of Data Science Unit bij CentERdata. Ze houdt zich bezig met het toepassen van Data Science technieken en methodes op uiteenlopende vraagstukken zoals het identificeren van de voorspellers van georganiseerde misdaad en ondermijning op bedrijventerreinen, de belangrijkste risicofactoren die een kansrijke ontwikkeling van kinderen in een wijk kunnen belemmeren of het in kaart te brengen van de impact van digitalisering en automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast heeft zij veel ervaring met het uitvoeren van effectmetingen van (veranderingen in) beleid en met kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de werking van de (onderwijs-)arbeidsmarkt. Patricia is in 2008 gepromoveerd in Economie aan Tilburg University. Van 2008 tot 2015 werkte Patricia als onderzoeker bij het Centraal Planbureau (CPB) en was tevens ze als affiliated researcher verbonden aan Tilburg University.
  • Pim Kantebeen, Ministerie van OCW

   Pim Kantebeen werkt bij het Ministerie van OCW aan het strategische informatiebeleid. Het gaat om het ‘ABC’ Advies, Beleid en Control: Hij adviseert de diensten, directies, adviesraden en inspecties van OCW over nieuwe technologieën en coördineert het uitbesteden van onderzoeksopdrachten hiernaar. Zo schreef hij een adviesaanvraag aan de KNAW over de toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke bronnen voor de wetenschap. Wanneer het gaat om beleid dan werkt hij kaders uit, bijvoorbeeld het privacybeleid van OCW. Tenslotte voert Pim voor de CIO van OCW control-taken uit: ‘kijken of ICT-projecten de goede dingen doen en die dingen ook goed doen’.
  • Pearl Dykstra, KNAW

   Pearl Dykstra is Professor of Empirical Sociology and Director of Research of the Department of Public Administration and Sociology at the Erasmus University Rotterdam. She is Deputy Chair of the group of scientists who advise the College of European Commissioners. She is an elected member of the Netherlands Royal Academy of Arts and Sciences (KNAW, 2004) and served as Vice-President of the KNAW (2011-2016). At present she also serves as Scientific Director of ODISSEI, the Open Data Infrastructure for Social Science and Economics Innovations. She is the recipient of an ERC Advanced Investigator Grant for the project “Families in Context”.
  • Saskia Bruines, Gemeente Den Haag

   Saskia Bruines is opgegroeid in Aalsmeer en studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1990 startte zij haar politieke carrière in Amsterdam als bestuursadviseur van de wethouder Onderwijs en Cultuur. In de periode 1998-2002 was zij wethouder in Amsterdam voor Cultuur en ICT. Tot 2006 was zij actief als raadslid en tussen 2012 en 2017 wethouder in Leidschendam-Voorburg. Sinds 2017 is Saskia Bruines wethouder in Den Haag. Door de kwaliteit van het onderwijs verder omhoog te brengen wil zij kansengelijkheid verbeteren. Daarnaast werkt zij aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Naast het stimuleren van nieuwe economische sectoren en start- en scale-ups vindt zij de gevolgen en kansen van digitalisering voor Den Haag als stad van ‘Vrede, Recht en Veiligheid’ belangrijk. Dit is een kernthema van de gemeente.
  • Tobias van Gent, VVD Tweede Kamerlid

   Tobias van Gent (51) is woonachtig in Middelburg. Hij was docent Politicologie en Geschiedenis aan de University College te Middelburg en lid voor de Provinciale Staten van Zeeland. Sinds september 2018 is hij namens de VVD lid van de Tweede Kamer. Van Gent heeft in zijn portefeuille onder meer constitutionele zaken, de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van meningsuiting.
  • Mirjam van Reisen, Leiden Centre of Data Science

   Mirjam van Reisen is Professor Computing for Society at Leiden University, LCDS and professor for International Relations, Innovation and Care at Tilburg University and chair of the research network ‘Globalisation, Accessibility, Innovation and Care’ (GAIC). She lectures at Amsterdam University College (AUC). Van Reisen is Director of Europe External Policy Advisors (EEPA) and the Secretary General of the Europe External Programme with Africa. She is a member of the Dutch Government Council on International Relations and the chair of the Commission on Development Cooperation. She has a Masters in Social Sciences from Nijmegen University and a PhD in Social Sciences from the University of Maastricht. In 2012 Mirjam van Reisen received the Golden Image Award for Peace-Building from President Ellen Johnson Sirleaf of Liberia.
  • Mirjan Ramrattan, ABN AMRO

   Mirjan Ramrattan is manager van een afdeling die zich bezig houdt met Advanced Analytics binnen ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank zet zich op verschillende vlakken in om met big data sociale en maatschappelijke doelstelling te realiseren. Mirjan is binnen de afdeling Innovation & Technology verantwoordelijk voor de data scientists en hun projecten. Hiervoor heeft Mirjam ruim 17 jaar gewerkt bij IBM als programma manager. Zij heeft een master in Artificial Intelligence aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 • Voor alle foto's van het datacongres ''data science voor maatschappelijke uitdagingen'' klikt u hier
 • Datum:
  Donderdag, 22 november 2018

  Locatie:
  Sociëteit de Witte Den Haag

  Kosten: Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal.

  Kortingen: Medewerkers van universiteiten en hogescholen kunnen deelnemen tegen het gereduceerde tarief van € 195,- (excl. 21% BTW)
  PLDN-, VBO-, VSO-leden ontvangen een korting van €50,-. Zij betalen dan € 245,- (excl. 21% BTW)
  Wanneer er minimaal drie werknemers van uw organisatie deelnemen aan het congres, ontvangen zij ieder een korting van €50,-. Zij betalen dan €245,- (excl. 21% BTW)

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 10 november 2017. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.

  • Erwin Folmer

   Erwin Folmer ontving in 1999 zijn MSc Technische Bedrijfskunde (Industrial Engineering) aan de Universiteit Twente. Van 1999 tot 2001 was Erwin als innovator bij KPN Research betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 werd hij senior wetenschapper bij TNO. Sinds 2009 is hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente waar hij in 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift “Quality of Semantic Standards”. In 2013-2014 werd Erwin gastonderzoeker aan ERCIS / Universiteit van Munster. Sinds 2015 is hij als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen werkzaam bij Kadaster. Erwin leidt sinds 2012 het Platform Linked Data Nederland dat opgericht is door Geonovum, TNO, SLO, Forum Standaardisatie, Ordina, Ministerie van IenM, Kadaster, Belastingdienst, DANS, DEN, Ministerie van BZK en Rijkswaterstaat.
  • Paul Suijkerbuijk

   Paul Suijkerbuijk Paul Suijkerbuijk is de drijvende kracht achter open data bij de Nederlands overheid. Hij helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Op Europees gebeid werkt Paul als innovatie expert voor de Europese Commissie. Hij werkt mee aan evaluaties en reviews van Horizon 2020 gefinancierde projecten.

  • Lynda Hardman

  • Carlien Roodink

   Carlien Roodink is zelfstandig consultant, auteur van het boek ‘Nederland Opent’ en bestuurslid van de Open State Foundation. Zij heeft een speciale interesse in: Alternative Finance & Crowdfunding, FinTech & Blockchain, Sharing Economy, Community & Virtual Currencies, GovTech, Open Data & Smart Cities.

 • Plenair ochtendprogramma

  1. Jaap van den Herik: presentatie 
  2. Maarten de Rijke: deze presentatie komt z.s.m. beschikbaar
  3. Nal Kalcbrenner: presentatie 
  4. Sir Nigel Shadbolt: presentatie 

  Parallelle sessies ochtend

  Agendasetting: Vormgeving van de nationale data agenda 
  1. Anja Lelieveld en Jaron Haas: presentatie 
  2. Mirjam van Reisen: presentatie 
  3. Jacco van Ossenbruggen: presentatie 
  4. Willem Jan Knibbe: presentatie 
  5. Bart Verheij: presentatie 

  Verantwoord data-gebruik: kansen en valkuilen 
  1. Marco Brattinga: presentatie 
  2. Judica Krikke: presentatie 
  3. Erwin Folmer: presentatie 

  Groundbreaking applicattions of AI
  1. Holger Hoos: presentatie 
  2. Sir Nigel Shadbolt: presentatie 

  Parallelle sessies middag 

  Agendasetting: lokale en regionale uitdagingen 
  1. Chris Vast en Fatiha Alitou: presentatie 
  2. Patricia Prüfer: presentatie 
  3. Mirko Schaefer: presentatie
  4. Annelieke van den Berg: presentatie 
  5. Paul Suijkerbuijk: deze presentatie komt z.s.m. beschikbaar

  Casestudies: van open data naar gerichte toepassingen 
  1. Erik van Breusegem: presentatie Ivo Wildenberg: presentatie
  2. Mirjan Ramrattan: presentatie 
  3. Maurice Fransen: presentatie
  4. Frank van Praat: presentatie 

  Better governmental data for better research
  1. Pearl Dykstra: presentatie
  2. Pim Kantebeen: presentatie 
  3. Lianne Ippel: presentatie 

  Plenair middagprogramma
  1. Bert Kroese: presentatie

Dagvoorzitter

Jaap van den Herik, Dagvoorzitter, hoogleraar Recht en Informatica en Voorzitter Leiden Centre of Data Science (LCDS)


In samenwerking met:Partners:


Amsterdam Data Science (ADS)