ennl           

Congres

Data gedreven Beleidsontwikkeling

Hoe nieuwe data-toepassingen kunnen leiden tot effectiever en evenwichtiger beleid

Dinsdag 28 november 2017

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden.

  Op 28 november organiseren het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en ScienceWorks het congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'.

  Het congres gaat in op de mogelijkheden om data-analyse in te zetten in het beleidsproces. Er is steeds meer data beschikbaar, en overheidsorganisaties zijn ook vaak zelf datahouder. De vraag is hoe zowel nieuwe openbare databronnen, als de data waarover de overheid beschikt, kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten, en hoe deze inzichten kunnen worden ingezet om de effectiviteit van beleidsmaatregelen te vergroten.

  Tijdens het congres Data gedreven Beleidsontwikkeling zullen dan ook de mogelijkheden om data in te zetten bij het ontwikkelen van beleid centraal staan. Experts vanuit de verschillende lagen van de overheid en wetenschap zullen tijdens het congres hun perspectieven voor data gedreven beleid delen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de verschillende aspecten die van belang zijn bij het integreren van data in de beleidsontwikkeling:

  • Methoden en Technieken: Hoe kunnen data-analyse en datavisualisatie worden toegepast in de beleidscontext? Welke Methoden en Technieken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de inzet van data voor effectiever beleid?

  • Randvoorwaarden: Welke randvoorwaarden zijn er voor het gebruik van data in de beleidscontext op zowel nationaal als regionaal/lokaal niveau? Wat zijn eventuele belemmeringen?

  • Beleidsperspectieven: Welke mogelijkheden zijn er om data in te zetten in het beleidsproces? Hoe kan data bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid?
  Sprekers

  • Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Anja Lelieveld, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   Anja Lelieveld is DT-lid / Hoofd van de afdeling Digitale Agenda van de directie Informatiesamenleving en Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afdeling Digitale Agenda zorgt voor beleidsontwikkeling rond verbetering van de digitale dienstverlening van de overheid en de gevolgen van digitalisering voor mens, maatschappij en (grond)rechten.

  • Anne Fleur van Veenstra, TNO

   Anne Fleur van Veenstra is senior onderzoeker ICT Beleid bij TNO. Ze doet onderzoek naar de impact van ICT op de publieke sector, zoals naar data-gedreven beleid, (big) data governance en smart cities. Op dit moment zet ze het ‘Policy Lab’ op, een omgeving waarin ICT-innovaties binnen de publieke sector worden getest en waarin nieuwe (big) data-gedreven methodieken voor het maken van beleid worden ontwikkeld, in nauwe samenwerking met nationale en lokale overheden. In 2012 promoveerde ze aan de TU Delft op een proefschrift getiteld ‘IT-induced public sector transformation’.

  • Bart Verheij, Groningen Data Science & Systems Complexity

   Bart Verheij is verbonden aan het Groningen Data Science & Systems Complexity center (DSSC) en bekleedt de leerstoel kunstmatige intelligentie en argumentatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Institute of Artificial Intelligence and Cognitive Engineering (ALICE). Hij is recent gekozen tot president van de International Association for Artificial Intelligence and Law (IAAIL). In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de verbinding tussen kennis, data en redeneren, vaak met het recht als toepassingsdomein.

  • Carlien Roodink, Open State Foundation

   Carlien Roodink zet zich vanuit diverse rollen actief in voor het onderwerp Open Data. Zo heeft zij in 2011 heeft zij als gemeenteraadslid in Amsterdam het initiatief voorstel Open Data by Default gelanceerd. Zij was daarnaast betrokken bij het project Nederland Opent Data. Vanuit deze betrokkenheid heeft zij in 2013 het boek Nederland Opent gepubliceerd. Sinds 4 jaar is zij bestuurslid van de Open State Foundation. In het dagelijks leven werkt zij als zelfstandig consultant voor onder andere de Europese Commissie. Zij treedt regelmatig op als gastspreker en als dagvoorzitter.

  • Caspar de Jonge, Ministerie van Infrastructuur & Milieu

   Caspar de Jonge werkt vanaf 1998 bij het Directoraat Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (en voorgangers daarvan) in verschillende functies die als rode draad ‘versnelling en vernieuwing’ hebben. Vanaf 2011 is hij verantwoordelijk voor investeringen in uiteenlopende projecten en programma’s in Smart Mobility en Intelligente Transportsystemen, die digitalisering en het doen toenemen van intelligentie in Mobiliteit, Verkeer en Vervoer doen bevorderen op basis van publiek-private samenwerking en co-investeringen. Naast techniek gaat het dan nadrukkelijk ook om organisatie- en samenwerkingsvormen, duurzame verdienmodellen, interoperabiliteit en maatschappelijk rendement.

  • Chris Vast, KING

   Chris Vast Chris Vast is op dit moment werkzaam als programmamanager bij KING/VING binnen Digitale Agenda 2020. Het focusgebied daarbinnen is de Datagedreven Gemeente, met onder andere de inrichting van een lokaal data ecosysteem, de opgaven van een digitale transitie, het opbouwen en onderhouden van een kennisnetwerk op het trema en de praktijkbeproevingen:
   - Open Data Standaarden
   - Open Raadsinformatie
   - Veiligheidsinformatieknooppunt

  • Eric van Aart, Gemeente Amsterdam

   Eric van AartEric van Aart is sinds 2011 manager Toezicht Handhaving en Beheer bij de directie Openbare Orde Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Daarvoor gaf hij leiding aan het strategisch team van dezelfde directie en was hij werkzaam voor het OM en de politie. Zijn achtergrond is een bestuurskundige. Zijn meest recente activiteiten liggen op het veld van informatievoorziening, intelligence in (combinatie met) handhaving.

  • Eric van Heck, Erasmus University

   Eric van Heck is hoogleraar Informatiemanagement en Markten, lid van het Erasmus Center for Data Science and Business Analytics (DSBA), het Erasmus Center for Future Energy Business en voorzitter van het Department of Technology & Operations Management van Rotterdam School of Management, Erasmus University

   Op het moment gaat zijn onderzoek over Digital Business & Architecture, Big Data & Analytics, Digital Work en Renewable Energy Markets. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met innovatieve bedrijven en universiteiten uit Brazilie, China, Europa, Indonesie en de VS.

   Van Heck is betrokken bij executive teaching-programma's zoals "Leadership Challenges with Big Data" en "Leading Transformation in the Digital Economy". Hij was een visiting scholar aan New York University en aan het MIT Center for Information Systems Research (CISR). Eric behaalde zijn MSc- en PhD-diploma aan Wageningen Universiteit.

  • Erwin Folmer, Kadaster

   Erwin Folmer is sinds 2015 werkzaam als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen bij Kadaster. In 1999 ontving hij zijn MSc Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna was Folmer tot 2001 was innovator bij KPN Research en daardoor betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 ging hij aan de slag als senior wetenschapper bij TNO. Tussen 2009 en 2012 was hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op zijn proefschrift 'Quality of Semantic Standards'. Ook was Erwin in 2013 en 2014 gastonderzoeker aan ERCIS/Universiteit van Munster. Tot begin dit jaar was hij tevens trekker van Platform Linked Data Nederland.

  • Esther Smit, Amsterdam Data Science

   Esther Smit is werkzaam als business developer bij Amsterdam Data Science, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse instituten CWI, AUAS/HvA, UvA en de VU.

  • Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam

   Frank van Harmelen is hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van het Semantic Web, dat nu gebruikt wordt in elk van de "Big 4" grote internet bedrijven, en door vele overheden. Frank is co-auteur van het eerste leerboek over het Semantic Web (inmiddels vertaald in 5 talen). Hij ontving de "10-year impact award" van de International Semantic Web Conference, en is verkozen tot lid van de Europese Academie van Wetenschappen (Academia Europaea), de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW), en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

  • Frans de Graaf, Provincie Zuid-Holland

   Frans de Graaf Frans de Graaf is programmamanager Transparante en Open Provincie (TOP) binnen de provincie Zuid-Holland en geeft leiding aan de opgave om van Zuid-Holland de meest transparante en open provincie te maken. De ambitie is om alle data en documenten die niet geheim zijn, op een toegankelijke, vindbare en herbruikbare wijze te ontsluiten. Eerder was Frans in diverse functies binnen de provincie Zuid-Holland actief. Daarin ontdekte hij dat de provincie een schat aan gegevens heeft en dat samenwerking met partners nodig is om hier maximale meerwaarde uit te halen. In zijn vrije tijd is Frans gemeenteraadslid in Den Haag.

  • Holger Hoos, Universiteit Leiden

   Holger H. Hoos is hoogleraar Machine Learning aan de Universiteit Leiden en Professor of Computer Science aan de University of British Colombia in Canada, waar hij ook een aanstelling heeft als Faculty Associate aan het Peter Wall Institute for Advanced Studies. Hij is een Fellow van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) en voormalig voorzitter van de de Canadian Association for Artificial Intelligence (CAIAC). Zijn onderzoeksgebied beslaat kunstmatige intelligentie, empirische algoritmen, bioinformatica en computermuziek. Gebaseerd op een brede kijk op machine learning heeft hij het paradigma van programmeren door optimalisatie (PbO) ontwikkeld – wat hij ook krachtdadig heeft nagestreefd; hij is ook een van de grondleggers van het concept van geautomatiseerde machine learning (AutoML). Holger heeft een voorliefde voor werk op de grenzen tussen informatica en andere disciplines. Veel van zijn werk is geïnspireerd op echte toepassingen.


  • Jan Middendorp, Tweede Kamerlid voor VVD

   Jan Middendorp (1975) is sinds maart Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werd geboren in Amsterdam, groeide op in Amsterdam en Oost-Groningen en woont inmiddels in Amsterdam Oost. Jan is getrouwd en heeft drie kinderen. Voor hij Tweede Kamerlid werd, werkte hij vijftien jaar in het bedrijfsleven, waarvan zeven jaar in India en Engeland.


  • Jaron Haas, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   Jaron Haas is coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn expertiseveld is databeleid bij de digitale overheid.
  • Jeroen Kerseboom, Tweede Kamer

   Medio december start Jeroen Kerseboom als hoofd van de recent opgerichte Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer. Hij is op dit moment directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer, en was eerder onder meer werkzaam bij de Algemene Rekenkamer, de Inspectie Werk en Inkomen en het Trimbos-instituut. Kerseboom publiceerde onder andere over het belang van goede beleidsinformatie en over (niet-)gebruik van kennis in beleidsontwikkelling. Stokpaardje: beschikbaarheid (van informatie) alleen is niet genoeg.

  • Jeroen van Vught, provincie Zuid-Holland

   Jeroen van Vught is hoofd Verkenning en Monitoring bij de provincie Zuid-Holland. Hij is verantwoordelijk voor de concernbrede opgave ‘Public Intelligence’. Zuid-Holland wil niet alleen de meest open en transparante provincie zijn, zij wil de realisatie van maatschappelijke opgaven ook data gedreven aanpakken. Eerder was Jeroen in diverse provinciale functies op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, kennisontwikkeling en beleidsinformatie actief. Daarin ontdekte hij dat beschikbare data beter gebruikt kan worden: om te ontdekken wat er speelt en voor het maken van effectiever beleid.

  • Kees de Rooij, Gemeente Amsterdam

   Kees de Rooij (1963) besloot in 1983 politicologie te gaan studeren in Amsterdam. Daar kreeg hij de smaak van onderzoek te pakken toen hij tijdens zijn studie in aanraking kwam met Methoden & Technieken van politicologisch onderzoek. Het leidde tot een blijvende belangstelling voor data. Na zijn studie was Kees de Rooij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna 7 jaar marktonderzoeker bij Motivaction en nu al sinds 2002 werkzaam bij de gemeente Amsterdam als hoofdonderzoeker voor de Directie Openbare Orde en Veiligheid. De laatste jaren als coördinator van een team dat zich bezighoudt met het ontsluiten van databestanden binnen het Amsterdamse veiligheidsdomein en het modelleren van veiligheidsdata.

  • Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66

   Kees Verhoeven is sinds juni 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Verhoeven houdt zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met de portefeuille ICT, privacy en cybersecurity. In 2016 werd Verhoeven uitgeroepen tot IT-Politicus van het Jaar. Dit had hij te danken aan zijn Techvisie en zijn initiatiefnota ‘Internet of Things’. Ook werd veelvuldig zijn optreden genoemd in het grote Kamerdebat over de wet computercriminaliteit – ook wel hackwet genoemd.

  • Liesbet van Zoonen, Erasmus Universiteit Rotterdam en BOLD Cities

   Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities en medeverantwoordelijk voor de Kenniswerkplaats Urban Big Data in Rotterdam. Ze onderzoekt media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Bij BOLD Cities leidt zij verschillende projecten waarin teams van onderzoekers de mogelijkheden van big, open en linked data binnen het besturen en bewonen van de stad inzichtelijk maken.

  • Marco Pastors, Nationaal Programma Rotterdam Zuid

   Foto: Hannah Anthonysz

   Marco Pastors is sinds februari 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken de gemeente Rotterdam, het rijk, corporaties, onderwijs, zorginstellingen, werkgevers, het openbaar ministerie, en politie aan een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Doel van deze samenwerking is dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Daarnaast is Pastors voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding en ambassadeur E-factureren bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Pastors was van maart 2006 tot januari 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Van maart 2002 tot november 2005, was Pastors wethouder Fysieke Infrastructuur en locoburgemeester van de Gemeente Rotterdam. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor invoering van de Rotterdamwet, de verhoging van de bouwproductie met 3000 woningen per jaar en introduceerde hij de Rotterdamse Aanpak gericht op afrekenbaarheid resultaten van de overheid.

  • Marijn Fraanje, gemeente Den Haag

   Marijn Fraanje is sinds augustus 2016 CIO van de gemeente Den Haag. In zijn functie voor Den Haag is Fraanje verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatievoorziening, het gebruik van data en innovatie. Den Haag heeft een sterke focus op cybersecurity en het verantwoord omgaan met data. Zijn opgave is daarom om de onderwerpen privacy, cybersecurity en data-analyse verder te versterken binnen de gemeentelijke organisatie en de stad zelf. Fraanje was eerder 10 jaar werkzaam bij de gemeente Amsterdam waarvan de laatste vier jaar als plaatsvervangend CIO.

  • Mark Vermeer, gemeente Rotterdam

   Mark Vermeer is directeur Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair & Onderzoek bij de Gemeente Rotterdam. In die hoedanigheid leidt hij de vorming en uitvoering van de informatiestrategie van de stad. Er huist veel ervaring, want Vermeer werkt inmiddels 17 jaar voor de gemeente. In die tijd bekleedde hij verschillende functies, waaronder CIO en Hoofd Informatiemanagement.


  • Martijn van Gruijthuijsen, JADS

   Martijn van Gruijthuijsen is bestuurskundige en programmamanager binnen het strategisch IMPACT-thema “Creating Value from Data” aan Tilburg University. Vanuit die rol werkt hij samen met collega’s uit Den Bosch en Eindhoven om van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) een succes te maken. JADS is een initiatief van Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven en de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. JADS heeft een drievoudige ambitie voor alle drie de locaties: (i) opleiden van Data Scientists door middel van diverse bachelor, master en professional learning programma’s (ii) innovatief onderzoek doen op het gebied van Data Science (iii) creëren van Data Science ecosysteem waarin bedrijven en instellingen volop in kunnen participeren.


  • Maurice Fransen, Deloitte

   Maurice Fransen is Director Analytics Public Sector bij Deloitte. Hij is een adviseur met passie voor data, al 15 jaar aan de slag met data en het creëren van waardevolle inzichten. Eerst bij de overheid en vanaf 2006 bij Deloitte Consulting. Hij helpt overheidsorganisaties beter inzicht te krijgen in de huidige prestaties en de consequenties van beleidskeuzes op basis van alle beschikbare data (Data Analytics) en als organisatie zelf meer inzicht gedreven te worden. Met de grote overtuiging dat de overheid zichzelf een grote dienst bewijst door alle beschikbare data openbaar te maken. Zo zijn ze volledig transparant over eigen prestaties en zal de innovatiekracht van de samenleving de overheid nieuwe inzichten opleveren die ze helpt beter te presteren.


  • Maurice van Keulen, Data Science Center UTwente

   Maurice van Keulen is universitair hoofddocent data management-technologie aan de Universiteit Twente, waar hij de Databasegroep leidt. Van Keulen is actief in de nationale en internationale data science-gemeenschap, zoals lid van het Data Science Platform Nederland (DSPN), lid van de Executive Board van de EDBT (een internationale non-profit organisatie die de organisatie van de jaarlijkse International Conference on Extending Database Technology (EDBT) en de tweejaarlijkse EDBT summerschool initieert) en lid van de IFIP werkgroep 2.6 Databases. Zijn onderzoek richt zich op dataintegratie en datakwaliteit waarvoor hij een probabilistische dataintegratiemethode heeft ontwikkeld.

  • Miguel Boerboom, Bureau Digicommissaris

   Miguel Boerboom (1970) is bestuurskundige en milieukundige. Na de start van zijn loopbaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het UWV (Gak) en PinkRoccade is hij sinds 2006 als zelfstandige actief op het terrein van Digitale Overheid. De focus ligt vaak op de verbinding tussen de gemeenten/lokale overheid en de ontwikkelingen bij het rijk. Zo is Miguel is onder andere secretaris geweest van de Programmaraad E-Overheid voor Burgers (BZK); Programmamanager bij VNG/KING voor het programma ter invoering van de Generieke Digitale Infrastructuur bij alle gemeenten (Operatie NUP); Projectleider voor het opstellen van de Gemeentelijke Digitale Agenda 2020 (VNG) en adviseur gemeenten bij het Bureau Digicommissaris.

  • Peter Wells, Open Data Institute

   Peter Wells is Head of Policy bij het Britse Open Data Institute (ODI). Voor hij daar ging werken organiseerde Wells op vrijwillige basis een onafhankelijke review van het digitale overheidsbeleid voor de Britse Labour-partij. Ook was hij actief voor Open Adresses Limited, waar hij experimenteerde met het creëren van een gezamenlijk beheerd open adresregister voor het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor werkte Peter meer dan 20 jaar in de telecommunicatie-industrie

  • Stef van den Elzen, Synerscope

   Stef van den Elzen VP of Engineering bij SynerScope en heeft een achtergrond in software ontwikkeling en onderzoek. Bij SynerScope leidt hij het ontwikkelingsteam en past daarin direct zijn visualisatie-expertise toe. Hij heeft een Master en PhD, beide cum laude, behaald aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij gereedschappen en technieken voor de exploratie en analyse van dynamische multivariate netwerken en big data in het algemeen.

   Stef publiceerde diverse prijswinnende wetenschappelijke artikelen in vooraanstaande tijdschriften en conferenties op het gebied van visual analytics en informatievisualisatie. Hij ontving drie beste artikel-prijzen: bij IEEE PacificVis 2013 voor zijn werk over Extended Massive Sequence Views, bij IEEE InfoVis 2014 voor het werk over Multivariate Network Exploratie en Presentatie, en bij IEEE VAST 2015 voor het werk over Dynamische Netwerk Exploratie. Daarnaast ontving hij twee prijzen voor beste visualisatie voor zijn werk over mobiele data visualisatie tijdens de Data for Development Challenges 2013 en 2015. Zijn promotiewerk is beloond met: de TU/e Doctoral Project Award 2016 voor beste universiteits-brede promotieonderzoek; de IEEE VGTC VPG Doctoral Dissertation Award 2016 voor beste proefschrift op het gebied van visual analytics en informatievisualisatie; en de KHMW Gerrit van Dijk Award 2017 voor beste proefschrift op het gebied van Data Science.

  • Suzan Verberne, LCDS

   Suzan Verberne is Universitair Docent bij het informatica-instituut van de Universiteit Leiden en is van daaruit betrokken bij het interdisciplinaire Data Science onderzoeksprogramma. Ze promoveerde in 2010 aan de Radboud Universiteit op het gebied van slimme zoeksystemen en werkt sindsdien aan problemen op het gebied van text mining en informatie-ontsluiting. Verberne was betrokken bij projecten in een groot aantal toepassingsdomeinen met veel verschillende doelgroepen - van kunsthistorici tot patiëntenorganisaties en van archeologen tot fysiotherapeuten. Ze werkt samen met uiteenlopende publieke en private partners zoals Sanoma, YoungCapital, het Ministerie van Financiën, RIVM, Hogeschool Codarts, KankerNL en de Koninklijke Bibliotheek.

 • Als het programma niet zichtbaar is of u wilt het downloaden als PDF, klik hier.
  Bevestigde sprekers

  • Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Anja Lelieveld, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   Anja Lelieveld is DT-lid / Hoofd van de afdeling Digitale Agenda van de directie Informatiesamenleving en Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afdeling Digitale Agenda zorgt voor beleidsontwikkeling rond verbetering van de digitale dienstverlening van de overheid en de gevolgen van digitalisering voor mens, maatschappij en (grond)rechten.

  • Anne Fleur van Veenstra, TNO

   Anne Fleur van Veenstra is senior onderzoeker ICT Beleid bij TNO. Ze doet onderzoek naar de impact van ICT op de publieke sector, zoals naar data-gedreven beleid, (big) data governance en smart cities. Op dit moment zet ze het ‘Policy Lab’ op, een omgeving waarin ICT-innovaties binnen de publieke sector worden getest en waarin nieuwe (big) data-gedreven methodieken voor het maken van beleid worden ontwikkeld, in nauwe samenwerking met nationale en lokale overheden. In 2012 promoveerde ze aan de TU Delft op een proefschrift getiteld ‘IT-induced public sector transformation’.

  • Bart Verheij, Groningen Data Science & Systems Complexity

   Bart Verheij is verbonden aan het Groningen Data Science & Systems Complexity center (DSSC) en bekleedt de leerstoel kunstmatige intelligentie en argumentatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Institute of Artificial Intelligence and Cognitive Engineering (ALICE). Hij is recent gekozen tot president van de International Association for Artificial Intelligence and Law (IAAIL). In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de verbinding tussen kennis, data en redeneren, vaak met het recht als toepassingsdomein.

  • Carlien Roodink, Open State Foundation

   Carlien Roodink zet zich vanuit diverse rollen actief in voor het onderwerp Open Data. Zo heeft zij in 2011 heeft zij als gemeenteraadslid in Amsterdam het initiatief voorstel Open Data by Default gelanceerd. Zij was daarnaast betrokken bij het project Nederland Opent Data. Vanuit deze betrokkenheid heeft zij in 2013 het boek Nederland Opent gepubliceerd. Sinds 4 jaar is zij bestuurslid van de Open State Foundation. In het dagelijks leven werkt zij als zelfstandig consultant voor onder andere de Europese Commissie. Zij treedt regelmatig op als gastspreker en als dagvoorzitter.

  • Caspar de Jonge, Ministerie van Infrastructuur & Milieu

   Caspar de Jonge werkt vanaf 1998 bij het Directoraat Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (en voorgangers daarvan) in verschillende functies die als rode draad ‘versnelling en vernieuwing’ hebben. Vanaf 2011 is hij verantwoordelijk voor investeringen in uiteenlopende projecten en programma’s in Smart Mobility en Intelligente Transportsystemen, die digitalisering en het doen toenemen van intelligentie in Mobiliteit, Verkeer en Vervoer doen bevorderen op basis van publiek-private samenwerking en co-investeringen. Naast techniek gaat het dan nadrukkelijk ook om organisatie- en samenwerkingsvormen, duurzame verdienmodellen, interoperabiliteit en maatschappelijk rendement.

  • Chris Vast, KING

   Chris Vast Chris Vast is op dit moment werkzaam als programmamanager bij KING/VING binnen Digitale Agenda 2020. Het focusgebied daarbinnen is de Datagedreven Gemeente, met onder andere de inrichting van een lokaal data ecosysteem, de opgaven van een digitale transitie, het opbouwen en onderhouden van een kennisnetwerk op het trema en de praktijkbeproevingen:
   - Open Data Standaarden
   - Open Raadsinformatie
   - Veiligheidsinformatieknooppunt

  • Eric van Aart, Gemeente Amsterdam

   Eric van AartEric van Aart is sinds 2011 manager Toezicht Handhaving en Beheer bij de directie Openbare Orde Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Daarvoor gaf hij leiding aan het strategisch team van dezelfde directie en was hij werkzaam voor het OM en de politie. Zijn achtergrond is een bestuurskundige. Zijn meest recente activiteiten liggen op het veld van informatievoorziening, intelligence in (combinatie met) handhaving.

  • Eric van Heck, Erasmus University

   Eric van Heck is hoogleraar Informatiemanagement en Markten, lid van het Erasmus Center for Data Science and Business Analytics (DSBA), het Erasmus Center for Future Energy Business en voorzitter van het Department of Technology & Operations Management van Rotterdam School of Management, Erasmus University

   Op het moment gaat zijn onderzoek over Digital Business & Architecture, Big Data & Analytics, Digital Work en Renewable Energy Markets. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met innovatieve bedrijven en universiteiten uit Brazilie, China, Europa, Indonesie en de VS.

   Van Heck is betrokken bij executive teaching-programma's zoals "Leadership Challenges with Big Data" en "Leading Transformation in the Digital Economy". Hij was een visiting scholar aan New York University en aan het MIT Center for Information Systems Research (CISR). Eric behaalde zijn MSc- en PhD-diploma aan Wageningen Universiteit.

  • Erwin Folmer, Kadaster

   Erwin Folmer is sinds 2015 werkzaam als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen bij Kadaster. In 1999 ontving hij zijn MSc Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna was Folmer tot 2001 was innovator bij KPN Research en daardoor betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 ging hij aan de slag als senior wetenschapper bij TNO. Tussen 2009 en 2012 was hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op zijn proefschrift 'Quality of Semantic Standards'. Ook was Erwin in 2013 en 2014 gastonderzoeker aan ERCIS/Universiteit van Munster. Tot begin dit jaar was hij tevens trekker van Platform Linked Data Nederland.

  • Esther Smit, Amsterdam Data Science

   Esther Smit is werkzaam als business developer bij Amsterdam Data Science, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse instituten CWI, AUAS/HvA, UvA en de VU.

  • Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam

   Frank van Harmelen is hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van het Semantic Web, dat nu gebruikt wordt in elk van de "Big 4" grote internet bedrijven, en door vele overheden. Frank is co-auteur van het eerste leerboek over het Semantic Web (inmiddels vertaald in 5 talen). Hij ontving de "10-year impact award" van de International Semantic Web Conference, en is verkozen tot lid van de Europese Academie van Wetenschappen (Academia Europaea), de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW), en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

  • Frans de Graaf, Provincie Zuid-Holland

   Frans de Graaf Frans de Graaf is programmamanager Transparante en Open Provincie (TOP) binnen de provincie Zuid-Holland en geeft leiding aan de opgave om van Zuid-Holland de meest transparante en open provincie te maken. De ambitie is om alle data en documenten die niet geheim zijn, op een toegankelijke, vindbare en herbruikbare wijze te ontsluiten. Eerder was Frans in diverse functies binnen de provincie Zuid-Holland actief. Daarin ontdekte hij dat de provincie een schat aan gegevens heeft en dat samenwerking met partners nodig is om hier maximale meerwaarde uit te halen. In zijn vrije tijd is Frans gemeenteraadslid in Den Haag.

  • Holger Hoos, Universiteit Leiden

   Holger H. Hoos is hoogleraar Machine Learning aan de Universiteit Leiden en Professor of Computer Science aan de University of British Colombia in Canada, waar hij ook een aanstelling heeft als Faculty Associate aan het Peter Wall Institute for Advanced Studies. Hij is een Fellow van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) en voormalig voorzitter van de de Canadian Association for Artificial Intelligence (CAIAC). Zijn onderzoeksgebied beslaat kunstmatige intelligentie, empirische algoritmen, bioinformatica en computermuziek. Gebaseerd op een brede kijk op machine learning heeft hij het paradigma van programmeren door optimalisatie (PbO) ontwikkeld – wat hij ook krachtdadig heeft nagestreefd; hij is ook een van de grondleggers van het concept van geautomatiseerde machine learning (AutoML). Holger heeft een voorliefde voor werk op de grenzen tussen informatica en andere disciplines. Veel van zijn werk is geïnspireerd op echte toepassingen.


  • Jan Middendorp, Tweede Kamerlid voor VVD

   Jan Middendorp (1975) is sinds maart Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werd geboren in Amsterdam, groeide op in Amsterdam en Oost-Groningen en woont inmiddels in Amsterdam Oost. Jan is getrouwd en heeft drie kinderen. Voor hij Tweede Kamerlid werd, werkte hij vijftien jaar in het bedrijfsleven, waarvan zeven jaar in India en Engeland.


  • Jaron Haas, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   Jaron Haas is coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn expertiseveld is databeleid bij de digitale overheid.
  • Jeroen Kerseboom, Tweede Kamer

   Medio december start Jeroen Kerseboom als hoofd van de recent opgerichte Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer. Hij is op dit moment directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer, en was eerder onder meer werkzaam bij de Algemene Rekenkamer, de Inspectie Werk en Inkomen en het Trimbos-instituut. Kerseboom publiceerde onder andere over het belang van goede beleidsinformatie en over (niet-)gebruik van kennis in beleidsontwikkelling. Stokpaardje: beschikbaarheid (van informatie) alleen is niet genoeg.

  • Jeroen van Vught, provincie Zuid-Holland

   Jeroen van Vught is hoofd Verkenning en Monitoring bij de provincie Zuid-Holland. Hij is verantwoordelijk voor de concernbrede opgave ‘Public Intelligence’. Zuid-Holland wil niet alleen de meest open en transparante provincie zijn, zij wil de realisatie van maatschappelijke opgaven ook data gedreven aanpakken. Eerder was Jeroen in diverse provinciale functies op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, kennisontwikkeling en beleidsinformatie actief. Daarin ontdekte hij dat beschikbare data beter gebruikt kan worden: om te ontdekken wat er speelt en voor het maken van effectiever beleid.

  • Kees de Rooij, Gemeente Amsterdam

   Kees de Rooij (1963) besloot in 1983 politicologie te gaan studeren in Amsterdam. Daar kreeg hij de smaak van onderzoek te pakken toen hij tijdens zijn studie in aanraking kwam met Methoden & Technieken van politicologisch onderzoek. Het leidde tot een blijvende belangstelling voor data. Na zijn studie was Kees de Rooij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna 7 jaar marktonderzoeker bij Motivaction en nu al sinds 2002 werkzaam bij de gemeente Amsterdam als hoofdonderzoeker voor de Directie Openbare Orde en Veiligheid. De laatste jaren als coördinator van een team dat zich bezighoudt met het ontsluiten van databestanden binnen het Amsterdamse veiligheidsdomein en het modelleren van veiligheidsdata.

  • Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66

   Kees Verhoeven is sinds juni 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Verhoeven houdt zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met de portefeuille ICT, privacy en cybersecurity. In 2016 werd Verhoeven uitgeroepen tot IT-Politicus van het Jaar. Dit had hij te danken aan zijn Techvisie en zijn initiatiefnota ‘Internet of Things’. Ook werd veelvuldig zijn optreden genoemd in het grote Kamerdebat over de wet computercriminaliteit – ook wel hackwet genoemd.

  • Liesbet van Zoonen, Erasmus Universiteit Rotterdam en BOLD Cities

   Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities en medeverantwoordelijk voor de Kenniswerkplaats Urban Big Data in Rotterdam. Ze onderzoekt media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Bij BOLD Cities leidt zij verschillende projecten waarin teams van onderzoekers de mogelijkheden van big, open en linked data binnen het besturen en bewonen van de stad inzichtelijk maken.

  • Marco Pastors, Nationaal Programma Rotterdam Zuid

   Foto: Hannah Anthonysz

   Marco Pastors is sinds februari 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken de gemeente Rotterdam, het rijk, corporaties, onderwijs, zorginstellingen, werkgevers, het openbaar ministerie, en politie aan een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Doel van deze samenwerking is dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Daarnaast is Pastors voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding en ambassadeur E-factureren bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Pastors was van maart 2006 tot januari 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Van maart 2002 tot november 2005, was Pastors wethouder Fysieke Infrastructuur en locoburgemeester van de Gemeente Rotterdam. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor invoering van de Rotterdamwet, de verhoging van de bouwproductie met 3000 woningen per jaar en introduceerde hij de Rotterdamse Aanpak gericht op afrekenbaarheid resultaten van de overheid.

  • Marijn Fraanje, gemeente Den Haag

   Marijn Fraanje is sinds augustus 2016 CIO van de gemeente Den Haag. In zijn functie voor Den Haag is Fraanje verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatievoorziening, het gebruik van data en innovatie. Den Haag heeft een sterke focus op cybersecurity en het verantwoord omgaan met data. Zijn opgave is daarom om de onderwerpen privacy, cybersecurity en data-analyse verder te versterken binnen de gemeentelijke organisatie en de stad zelf. Fraanje was eerder 10 jaar werkzaam bij de gemeente Amsterdam waarvan de laatste vier jaar als plaatsvervangend CIO.

  • Mark Vermeer, gemeente Rotterdam

   Mark Vermeer is directeur Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair & Onderzoek bij de Gemeente Rotterdam. In die hoedanigheid leidt hij de vorming en uitvoering van de informatiestrategie van de stad. Er huist veel ervaring, want Vermeer werkt inmiddels 17 jaar voor de gemeente. In die tijd bekleedde hij verschillende functies, waaronder CIO en Hoofd Informatiemanagement.


  • Martijn van Gruijthuijsen, JADS

   Martijn van Gruijthuijsen is bestuurskundige en programmamanager binnen het strategisch IMPACT-thema “Creating Value from Data” aan Tilburg University. Vanuit die rol werkt hij samen met collega’s uit Den Bosch en Eindhoven om van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) een succes te maken. JADS is een initiatief van Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven en de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. JADS heeft een drievoudige ambitie voor alle drie de locaties: (i) opleiden van Data Scientists door middel van diverse bachelor, master en professional learning programma’s (ii) innovatief onderzoek doen op het gebied van Data Science (iii) creëren van Data Science ecosysteem waarin bedrijven en instellingen volop in kunnen participeren.


  • Maurice Fransen, Deloitte

   Maurice Fransen is Director Analytics Public Sector bij Deloitte. Hij is een adviseur met passie voor data, al 15 jaar aan de slag met data en het creëren van waardevolle inzichten. Eerst bij de overheid en vanaf 2006 bij Deloitte Consulting. Hij helpt overheidsorganisaties beter inzicht te krijgen in de huidige prestaties en de consequenties van beleidskeuzes op basis van alle beschikbare data (Data Analytics) en als organisatie zelf meer inzicht gedreven te worden. Met de grote overtuiging dat de overheid zichzelf een grote dienst bewijst door alle beschikbare data openbaar te maken. Zo zijn ze volledig transparant over eigen prestaties en zal de innovatiekracht van de samenleving de overheid nieuwe inzichten opleveren die ze helpt beter te presteren.


  • Maurice van Keulen, Data Science Center UTwente

   Maurice van Keulen is universitair hoofddocent data management-technologie aan de Universiteit Twente, waar hij de Databasegroep leidt. Van Keulen is actief in de nationale en internationale data science-gemeenschap, zoals lid van het Data Science Platform Nederland (DSPN), lid van de Executive Board van de EDBT (een internationale non-profit organisatie die de organisatie van de jaarlijkse International Conference on Extending Database Technology (EDBT) en de tweejaarlijkse EDBT summerschool initieert) en lid van de IFIP werkgroep 2.6 Databases. Zijn onderzoek richt zich op dataintegratie en datakwaliteit waarvoor hij een probabilistische dataintegratiemethode heeft ontwikkeld.

  • Miguel Boerboom, Bureau Digicommissaris

   Miguel Boerboom (1970) is bestuurskundige en milieukundige. Na de start van zijn loopbaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het UWV (Gak) en PinkRoccade is hij sinds 2006 als zelfstandige actief op het terrein van Digitale Overheid. De focus ligt vaak op de verbinding tussen de gemeenten/lokale overheid en de ontwikkelingen bij het rijk. Zo is Miguel is onder andere secretaris geweest van de Programmaraad E-Overheid voor Burgers (BZK); Programmamanager bij VNG/KING voor het programma ter invoering van de Generieke Digitale Infrastructuur bij alle gemeenten (Operatie NUP); Projectleider voor het opstellen van de Gemeentelijke Digitale Agenda 2020 (VNG) en adviseur gemeenten bij het Bureau Digicommissaris.

  • Peter Wells, Open Data Institute

   Peter Wells is Head of Policy bij het Britse Open Data Institute (ODI). Voor hij daar ging werken organiseerde Wells op vrijwillige basis een onafhankelijke review van het digitale overheidsbeleid voor de Britse Labour-partij. Ook was hij actief voor Open Adresses Limited, waar hij experimenteerde met het creëren van een gezamenlijk beheerd open adresregister voor het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor werkte Peter meer dan 20 jaar in de telecommunicatie-industrie

  • Stef van den Elzen, Synerscope

   Stef van den Elzen VP of Engineering bij SynerScope en heeft een achtergrond in software ontwikkeling en onderzoek. Bij SynerScope leidt hij het ontwikkelingsteam en past daarin direct zijn visualisatie-expertise toe. Hij heeft een Master en PhD, beide cum laude, behaald aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij gereedschappen en technieken voor de exploratie en analyse van dynamische multivariate netwerken en big data in het algemeen.

   Stef publiceerde diverse prijswinnende wetenschappelijke artikelen in vooraanstaande tijdschriften en conferenties op het gebied van visual analytics en informatievisualisatie. Hij ontving drie beste artikel-prijzen: bij IEEE PacificVis 2013 voor zijn werk over Extended Massive Sequence Views, bij IEEE InfoVis 2014 voor het werk over Multivariate Network Exploratie en Presentatie, en bij IEEE VAST 2015 voor het werk over Dynamische Netwerk Exploratie. Daarnaast ontving hij twee prijzen voor beste visualisatie voor zijn werk over mobiele data visualisatie tijdens de Data for Development Challenges 2013 en 2015. Zijn promotiewerk is beloond met: de TU/e Doctoral Project Award 2016 voor beste universiteits-brede promotieonderzoek; de IEEE VGTC VPG Doctoral Dissertation Award 2016 voor beste proefschrift op het gebied van visual analytics en informatievisualisatie; en de KHMW Gerrit van Dijk Award 2017 voor beste proefschrift op het gebied van Data Science.

  • Suzan Verberne, LCDS

   Suzan Verberne is Universitair Docent bij het informatica-instituut van de Universiteit Leiden en is van daaruit betrokken bij het interdisciplinaire Data Science onderzoeksprogramma. Ze promoveerde in 2010 aan de Radboud Universiteit op het gebied van slimme zoeksystemen en werkt sindsdien aan problemen op het gebied van text mining en informatie-ontsluiting. Verberne was betrokken bij projecten in een groot aantal toepassingsdomeinen met veel verschillende doelgroepen - van kunsthistorici tot patiëntenorganisaties en van archeologen tot fysiotherapeuten. Ze werkt samen met uiteenlopende publieke en private partners zoals Sanoma, YoungCapital, het Ministerie van Financiën, RIVM, Hogeschool Codarts, KankerNL en de Koninklijke Bibliotheek.

 • Bernard Steunenberg Prof. dr. Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en Europese beleidsvorming. Ook onderzoekt hij de relatie tussen de EU en haar lidstaten in het kader van de transpositie en implementatie van Europees beleid.
  Jaap van den HerikProf. dr. Jaap van den Herik is hoogleraar Juridische Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij is voorzitter van bestuur van het Leiden Centre of Data Science (LCDS). Zijn onderzoek richt zich op intelligente systemen, data management, data protection, big data en social innovation.
  Liesbet van Zoonen Liesbet van Zoonen Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities. Ze onderzoekt media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Bij BOLD Cities leidt zij een team van onderzoekers om Big Data inzichtelijk te maken en om te zetten in kennis.

 • Presentaties
  Hier vindt u alle presentaties van de congresdag. U kunt ze online bekijken of downloaden.

  Plenair Ochtendprogramma
  Jaap van den Herik: kijk online / download
  Caspar de Jonge: kijk online / download
  Peter Wells: kijk online / download
  Liesbet van Zoonen: kijk online / download
  Maurice Fransen: kijk online / download

  Methoden en technieken voor datavisualisatie
  Jaap van den Herik: kijk online / download
  Stef van den Elzen: kijk online / download

  Nieuwe perspectieven voor data gedreven beleid
  Mark Vermeer: kijk online / download
  Anne Fleur van Veenstra: kijk online / download
  Caspar de Jonge: kijk online / download

  Uitdagingen voor data science binnen de overheidsagenda's
  Frank van Harmelen: kijk online / download
  Anja Lelieveld en Jaron Haas: kijk online / download
  Miguel Boerboom en Chris Vast: kijk online / download
  Esther Smit: kijk online / download
  Maurice van Keulen: kijk online / download
  Eric van Heck: kijk online / download
  Suzan Verberne: kijk online / download
  Martijn van Gruijthuijsen: kijk online / download
  Bart Verheij: kijk online / download

  Methoden en technieken voor data-analyse
  Holger Hoos: kijk online / download
  Eric van Heck: kijk online / download

  Randvoorwaarden voor data gedreven beleid en politiek
  Jeroen Kerseboom: kijk online / download
  Erwin Folmer: kijk online / download
  Carlien Roodink: kijk online / download

  BOLD Cities
  Marijn Fraanje: kijk online / download
  Jeroen van Vught en Frans de Graaf: kijk online / download

  Plenair Slotprogramma
  Aanbevelingen uit parallelle sessies: kijk online / download
  Liesbet van Zoonen: prijsuitreiking 'Show Us The Data' van BOLD Cities & Bouwend Nederland: kijk online / download
  Jaap van den Herik: kijk online / download
 • Onze Data Science Center Partners:
 • Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met:

  Onze partners zijn:

 • Datum:
  Dinsdag 28 november 2017

  Locatie:
  De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal.

  Kortingen:
  - Medewerkers van universiteiten en hogescholen kunnen deelnemen tegen het gereduceerde tarief van € 195,- (excl. 21% BTW)
  - BDA-, PLDN-, VBO-, VSO-leden betalen € 245,- (excl. 21% BTW).

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 10 november 2017. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.

In samenwerking met:

Leiden Centre of Data Science

Partners:

Woord van de dagvoorzitter

"Data zijn bezig hun weg te vinden in de haarvaten van onze samenleving. Ze worden gebruikt voor voorspellen, analyseren, het nemen van beslissingen, en het besturen van auto's. Volgend jaar worden de eerste tests uitgevoerd met auto’s die zonder chauffeur op Nederlandse wegen rijden. We zijn er bijna aan gewend, toch is het disruptief. We zien dat de overheid deze ontwikkelingen faciliteert en stuurt waar mogelijk.

Dit congres biedt een waardevolle bijdrage aan het implementeren van best practices om data-instrumenten effectief te gebruiken. Het LCDS ondersteunt daarom dit congres waar de nieuwste en beste methoden en technieken aan de orde komen, vanuit ons eigen land en vanuit Sillicon Valley.

Naast de technologische ontwikkelingen is er ook een andere zijde. Immers, toepassingen van data behoeven transparantie en leiden tot maatschappelijk-ethische vraagstukken. Om die rol goed te duiden en de mogelijke risico’s bloot te leggen dienen we gezamenlijk de grenzen en prioriteiten vast te stellen. We nodigen u uit om deel te nemen aan dit debat van de toekomst.

Ik zie er naar uit u op 28 november te mogen ontvangen in Den Haag!"


Jaap van den Herik,
Dagvoorzitter, hoogleraar Recht en Informatica en Voorzitter Leiden Centre of Data Science (LCDS)