ennl           

Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing

Over de inzet van wetenschap, technologie en publiek-private samenwerking voor effectieve criminaliteitsbestrijding


Sociëteit de Witte
25 september 2019

Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 25 september 2019

OVER HET CONGRES

 • Misdaadbestrijding kan effectiever als we alle beschikbare middelen zouden inzetten. Toch mogen deze middelen nu nog maar beperkt ingezet worden. Digitale ontwikkelingen, innovaties in de biomedische en gedragswetenschappelijke sfeer bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden om op te treden tegen criminelen, zowel preventief als opsporingstechnisch. Politieke en ethische afwegingen bieden een steeds veranderd kader waarbinnen we moeten besluiten welk van de beschikbare technieken we wel of niet inzetten voor onze eigen veiligheid. Hierbij speelt op de achtergrond de nieuwe opzet van het Wetboek van Strafrecht een rol, dat meer recht wil doen aan de technische ontwikkelingen van deze tijd.

  Niet alleen de inzet van wetenschappelijke kennis voor technologische innovatie staat centraal; ook de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid speelt hier een centrale rol. Nu de ambities om de monitoring van de effectiviteit van de politie recent op een hoger plan zijn gesteld zal aan de orde gesteld worden hoe dit met onderzoek op een verantwoorde wijze inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat dus niet alleen om evidence based policy maar ook om evidence based policing en wat daar precies bij komt kijken.

  Een ander vernieuwend aspect binnen de opsporing is de inzet van private partijen. Met name als het gaat om het gebruik van Big Data is het onontkoombaar dat de overheid de samenwerking met datatech bedrijven zal moeten organiseren om effectief te kunnen blijven binnen de cybercrime. Maar ook misstanden rondom de manipulatie van burgers en datagebruikers behoren tot het domein waarin de positionering van opsporing binnen de datatech opnieuw bekeken worden. Ten slotte zal aandacht besteed worden aan de sterk groeiende groep van private actoren binnen de opsporing; burgers die de opsporing steeds vaker helpen en vaak effectiever zijn in hun optreden. Het internationale opsporingsbedrijf Bellingcat is daar het ultieme voorbeeld van en haar komst dit jaar naar Den Haag is een bewijs van haar internationale impact.

  Als stad van vrede, recht, veiligheid en vestigingsplaats van ministeries en onderzoeksinstituten vormt Den Haag een logische plek voor een congres over de onderlinge samenhang tussen wetenschap, innovatie en misdaadbestrijding. De afstemming van beleidsmatige ambities op technologische innovaties zullen besproken worden. Afgesloten wordt met een adviserend beleidspanel over de mogelijkheden en randvoorwaarden om de nieuwste innovaties ook daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen binnen de praktijk.

  U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.  Programma Adviesraad:

  Annelies Daalder
  Erwin Muller
  Wim van Amerongen

  Michiel Zwinkels
  Saskia Noordewier
  Erik Ploegmakers
  Hugo Wittekoek
  Edwin Bakker

  Waarnemend Directeur WODC
  Dean of the Faculty of Governance and Global Affairs Universiteit Leiden
  Landelijk Programmadirecteur Toekomstbestendige opsporing en vervolging
  Plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie Den Haag
  Head Innovation Liaisons The Hague Security Delta
  Managing Director Fox IT
  Sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Centrum Den Haag
  Hoogleraar Terrorisme Studies Universiteit Leiden & Onderzoeksdirecteur Politie Academie

 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.
  • Edwin Bakker, Universiteit Leiden & Politie Academie

   Edwin Bakker is head of the knowledge & research department of the Netherlands Police Academy and professor Terrorism Studies at Leiden University. Before joining the Police Academy he was the director of the Centre for Terrorism and Counterterrorism (CTC) of Leiden University Campus The Hague, and director of the Institute of Security and Global Affairs. In addition, he is a member of the editorial board of several journals, including the Journal of Strategic Security, and Internationale Spectator. Bakker is the lead instructor of the MOOC "Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice" on Coursera. and guest lecturer at the joint training institute of the Dutch judicial system and the Public Prosecution Service - SSR -, the Institute for Safety - IFV -, and Leiden University's Centre for Professional Learning. From 2007 to 2011, Bakker was a fellow at the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. He was head of the Security and Conflict Programme. In 1997, Bakker obtained a PhD degree with his thesis on minority conflicts in Slovakia and Hungary. He graduated from Groningen University where he studied Economic Geography. Bakker’s research interests include radicalisation and jihadi terrorism, characteristics of (jihadi) terrorists dealing with (fear of) terrorism and its policy implications. security issues in general, as well as the world of policing.

  • Annemieke de Vries, NFI

   Annemieke de Vries is Directeur Wetenschap en Technologie bij Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Van 1987 tot 1992 stuuderde zij Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar het ontstaan van kanker na blootstelling aan chemische stoffen. Daarna deed zij 3 jaar als researchfellow van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van borstkanker bij het Center for Cancer Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, USA. Na terugkomst in Nederland ging zij in 2000 bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aan de slag als senior wetenschappelijk medewerkster in het Toxicologie domein. Vanaf 2006 vervulde zij diverse management functies bij het RIVM, vanaf 2013 als Centrumhoofd van het centrum Gezondheidsbescherming met als belangrijk onderdeel de grootschalige laboratoriuminfrastructuur voor het Volksgezondheid domein. Het laatste jaar bij het RIVM was zij tevens plaatsvervangend Directeur Volksgezondheid en Zorg alvorens ze eind 2018 de overstap maakte naar het NFI.

  • Jaco van Hoorn, Nationale politie

   Jaco van Hoorn is sinds november 2018 directeur Operatiën bij de staf van de korpsleiding van de politie. Daarvoor was hij plv. politiechef in de eenheid Zeeland-West-Brabant. Jaco van Hoorn begon zijn loopbaan als politieagent, daarna was hij werkzaam als hoofd personeel, vervolgens in leidinggevende functies bij de politie Hollands Midden. Hij studeerde psychologie en bestuurskunde. In 2010 verscheen van zijn hand ‘Sturen op Vertrouwen’, over goed politiewerk en leiderschap. Ook is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Politie.

  • Rutger Rienks, KPN

   Rutger is een voorvechter van data-gedreven denken in Nederland. Hij promoveerde in het machinaal waarnemen van menselijk gedrag in 2007 en werkte daarna bijna 8 jaar voor de Nationale Politie in het intelligence domein. Hij is een veel gevraagd spreker, doceert en schrijft artikelen over zowel de voordelen als de nadelen van het werken met data. Zijn boek over predictive policing uit 2015 is een besproken bestseller waar de nationale media vol van stonden. Voordat hij bij KPN aan de slag is gegaan als Thoughtleader Data Strategy, werkte Rutger voor de gemeente Amsterdam waar hij bijdroeg aan het ontwikkelen van het datagedreven denken en het inrichten van de Amsterdamse data voorzieningen waarmee het lonkende perspectief van de datapolis Amsterdam dichterbij is gekomen.

  • Paul Huijser, OM

   Paul Huijser is Portefeuillehouder Innovatie Openbaar Ministerie.

  • Erik Ploegmakers, Fox-IT

   Erik Ploegmakers is Managing Director bij Fox-IT. Hij is verantwoordelijk voor de zakelijke strategie, het versterken en uitbouwen van de relatie met overheid en bedrijfsleven, alsmede de Europese expansie van het bedrijf in samenwerking met NCC Group. Erik Ploegmakers is meester in de rechten (cyberlaw, criminal law en eLaw). Na zijn studie (2006) werd hij Forensisch onderzoeker bij Fox-IT. In 2007 werd hij COO van de business unit Fox Replay. Het Amerikaanse bedrijf Netscout Systems nam Fox Replay over en Erik werd daar general manager security. Tussen 2014 en 2015 werkte hij als chief operations manager bij securitybedrijf DearBytes. Na DearBytes kwam hij bij PwC als Director Cybersecurity, waar hij verantwoordelijk was voor de Nederlandse cybersecurity consulting praktijk. Na PwC maakte hij de overstap naar KPN waar hij tot voor kort de functie van Managing Director Security Services bekleedde.
  • Peter de Kock, Tilburg University & Pandora Intelligence

   Peter de Kock's levensloop is bepaald a-typisch te noemen. Na zijn studie aan de Filmacademie in Amsterdam, reisde hij als filmmaker 15 jaar de wereld rond, op zoek naar conflicten en verhalen. De documentaire The hands of Che Guevara is een van zijn meest bekende documentaires die internationaal veel prijzen in de wacht sleepte. Na een Masteropleiding Criminal Investigation, begon zijn carrière binnen de nationale Politie waar hij hoofd werd van verschillende geheime afdelingen. Binnen deze afdelingen introduceerde hij creatieve scenario’s in het voorzien van terroristische aanslagen. De resultaten waren dermate aansprekend dat hij uitgenodigd werd zijn werkwijze vast te leggen in een wetenschappelijk promotieonderzoek getiteld Anticipating Criminal Behaviour (2014). In 2017 nam De Kock ontslag bij de politie om Pandora Intelligence op te richten, een bedrijf dat overheidsorganisaties, NGO’s en multinationals helpt om data science in te zetten in de strijd tegen criminaliteit. Binnen Pandora Intelligence vervult De Kock de rol van Chief Imagination Officer. Sinds 2019 is hij als Professor of Practice verbonden aan de universiteit van Tilburg op het gebied van Data science & Crime.

  • Rianne Donders-de Leest, Gemeente Roermond

   Rianne Donders-de Leest is de burgemeester van Roermond.

  • Sicco Verwer, TU Delft

   Sicco Verwer is assistant professor in machine learning with applications in cyber security and software engineering at TU Delft.

  • Dhoya Snijders, Rathenau Instituut

   Dhoya Snijders onderzoekt de effecten van informatietechnologie op de samenleving. Hij werkt momenteel voor het Rathenau Instituut aan projecten over sensordata voor leefbaarheid en veiligheid, en ethische kwesties rond virtuele werelden. Dhoya studeerde politieke filosofie aan de UvA, informatiemanagement aan de EUR en organisatiewetenschappen aan de VU. Zijn promotieonderzoek aan de VU ging over de maatschappelijke gevolgen van overheidsclassificaties en werd uitgevoerd in Nederland en Zuid-Afrika. Voor de kennisinstelling STT schreef hij onder ander de publicaties ‘Data is macht’, ‘Het Eeuwige Leren’, en de bundel ‘Met de kennis van morgen. Toekomstverkennen voor de Nederlandse overheid’.

  • Annelies Daalder , WODC & Ministerie van Veiligheid en Justitie

   Annelies Daalder is Waarnemend Directeur WODC en Hoofd Extern Wetenschappelijke Betrekkingen bij Ministerie van Justitie en Veiligheid.  • Stijn Ruiter, Universiteit Utrecht & NSCR

   Stijn Ruiter is senior onderzoeker en tevens lid van het managementteam van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam. Hij is daarnaast als bijzonder hoogleraar sociale en ruimtelijke aspecten van deviant gedrag verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn empirisch-theoretische onderzoek richt zich met name op de omgevingscriminologie, in het bijzonder de ruimtelijk-temporele aspecten van criminaliteit, criminele locatiekeuze, en criminaliteitsbestrijding. Hij verricht grootschalige kwantitatieve studies op basis van politiegegevens, zelf verzamelde enquêtes onder verdachtenpopulaties, en GPS/smartphone-tracking van burgers en politie naar waar en wanneer daders toeslaan, welke situaties tot criminaliteit leiden, en hoe de politie daarop kan reageren.

  • Bob Hoogenboom, Nyenrode

   Bob Hoogenboom is Hoogleraar Forensic Business Studies aan Neynrode Business Universiteit.

  • Andreas Mikkers, PWC

   Andreas Mikkers studeerde information management en accountancy. Hij is bijna twintig jaar als partner aan PwC verbonden, verantwoordelijk voor forensic services. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder een Compendium fraudeonderzoek. Na zijn periode in het bestuur van PwC is hem gevraagd de initiatieven op het gebied van data-analyse te coördineren. Hieruit is het Data Experience Lab op het hoofdkantoor van PwC voortgekomen en is een community van data-analisten, wiskundigen, specialisten op het gebied van kunstmatige intelligentie en gedragswetenschappen voortgekomen. Andreas was een van de initiatiefnemers en bestuurslid van het Dutch Chapter van de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Tegenwoordig is hij voorzitter van de kamer Forensische Accountants van het IFFC (Institute for Financial Crime) waarin publieke en private partijen samenwerken op het gebied van fraudebestrijding en best practices.

  • Hilde Vandevoorde, Eurojust

   Hilde Vandevoorde was appointed National Member for Belgium on 1 December 2017. She has dedicated her career to the fight against organised crime and terrorism. After working as a defence lawyer, she became a prosecutor in Brussels, specialised in organised crime and terrorism cases. In 2000, Mrs Vandevoorde was appointed national magistrate. She joined the Federal Prosecutor's Office in 2002, coordinating organised crime and terrorism cases on national and international levels. She served as Head of the Special Missions Unit in charge of special investigation techniques, undercover investigations and Covered Human Intelligence Sources ('CHIS'/informants). During that time, she was also responsible for the witness protection program, as well as for the review of the federal judicial police. Mrs Vandevoorde has brought cases to Eurojust since its establishment, and is looking forward to handling Belgian cases at Eurojust and coordinating with the other Member States and beyond.

  • Michel van Eeten, TU Delft & Lid Cyber Security Raad

   Prof. dr. Michel van Eeten is oorspronkelijk opgeleid als bestuurskundige, maar al jaren geleden diep in de techniek verzeild geraakt. Zijn team aan de TU Delft bestaat uit informatici, maar bevat ook een criminoloog, econometrist en mensen met een interdisciplinaire achtergrond. Zij verzamelen en analyseren 'big data' in de vorm van miljarden security incidenten en kwetsbaarheden. Daaruit halen ze patronen over hoe marktpartijen omgaan met cybersecurity. Van Eeten adviseerde het ministerie van Economische Zaken, de Internationale Telecommunicatie Unie en de OESO over cybersecurity. Ook is hij lid van de Cybersecurity Raad, een adviesorgaan van de regering. Naast zijn wetenschappelijke werk, schrijft Van Eeten ook fictie. Zijn nieuwe roman 'Heilige middelen' is verschenen in september 2018 bij AtlasContact.

  • Jan Jap Oerlemans, Universiteit Leiden

   Jan Jaap Oerlemans is Universitair Docent Strafrecht en Criminologie, Universiteit Leiden.

  • Wim van Amerongen, Nationale Politie

   Wim van Amerongen is programmadirecteur Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen bij de politie. Als gevolg van de snelle ontwikkelingen in maatschappij en technologie werken politie en het openbaar ministerie in dit programma nauw samen op het realiseren en versterken van de vernieuwings- en innovatiekracht in de opsporing en vervolging. Als programmadirecteur houdt hij zich daarnaast bezig met thema’s als ketensamenwerking, burgeropsporing en data deling binnen de strafrechtketen. Zijn ervaringen met veranderprocessen zowel binnen als buiten de politie helpen hem bij het vinden van transitiestrategieën die de effectiviteit van de opsporing kunnen vergroten.

  • Kris McConkey, PWC

   Kris McConkey is Practice lead for cyber and insider threat intelligence, detection and incident response

  • Ron de Milde, Nationale Politie

   De opsporing van daders kan niet meer zonder de inzet en medewerking van onze burgers. En....de onbegrensde mogelijkheden van (consumenten) technologie helpt daar enorm bij. Hoewel? Is techno de oplossing, of zijn we nog wel wat vergeten en zijn er eenvoudige alternatieven. Doet u ook aan self-serviceopsporing en vergroot dit het vertrouwen in de taak van de politie en de opsporing? Ron de Milde heeft vanuit zijn 40 jaar politie-ervaring wel wat beelden bij opsporing samen met bedrijven of burgers. Ook waarschuwt hij voor de vaak overdreven verwachtingen die liggen in het gebruik van technologie. In een organisatie die misschien net begrepen heeft wat computers doen of kunnen ligt het ‘haasje over’ innoveren als groot gevaar op de loer en hopen we op betere resultaten door het inzetten van technologie. En ik zeg vooral ‘hopen’ want wat weten we nu eigenlijk zeker in een organisatie-publiek relatie waarbij statistisch gezien de gemiddelde burger eens in de 7 jaar contact heeft met die politie. .

  • Charles Berger, NFI

   Charles Berger is principal scientist bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), en bijzonder hoogleraar Criminalistiek aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als bewijsinterpretatie en redeneren met bewijs (logica, kansrekening, bewijskracht). Bij het NFI is hij actief op vele gebieden, zoals onderwijs, R&D strategie, en eigen wetenschappelijk onderzoek waarover hij internationaal publiceert. Daarnaast ondersteunt hij de NFI deskundigen, adviseert hij de directie, en bewaakt hij de inhoudelijke wetenschappelijke kwaliteit. Voordat hij zich ontwikkelde tot generalist is hij bij het NFI opgeleid tot forensisch documentdeskundige. Charles heeft een exact-wetenschappelijke achtergrond: hij is een gepromoveerd natuurkundige. Na zijn promotie deed hij zes jaar ervaring op in het buitenland met projecten in Californië, Bordeaux, en Parijs. Op het moment zet hij zich in voor het logisch correct redeneren en concluderen, het objectiveren van het forensisch onderzoek, en de aanpak van vragen die gaan over de handeling waarbij een spoor (al dan niet) is overgedragen. Voor zulke stappen voorwaarts is het essentieel de basisprincipes zo vaak en zo goed mogelijk uit te leggen aan alle betrokkenen in de strafrechtsketen. Het is een mooie uitdaging op het snijvlak van de werelden van wetenschap, politie, en recht.

  • Bas Kokshoorn, NFI

   Bas Kokshoorn (39) is Principal Scientist bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), en daar ruim 11 jaar werkzaam als deskundige op het gebied van forensisch onderzoek van humane biologische sporen en DNA. Van 1998 tot 2002 studeerde Bas Biologie aan de Universiteit Leiden. Aan deze universiteit promoveerde hij in 2008 op onderzoek naar evolutionaire processen die een rol spelen bij soortvorming, dat hij uitvoerde in samenwerking met natuurhistorisch museum Naturalis. Als DNA-deskundige coördineert hij het forensisch DNA-onderzoek in strafzaken en rapporteert hij over de onderzoeksresultaten aan het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, in Nederland en daarbuiten. Als Principal Scientist is Bas mede verantwoordelijk voor de toetsing van NFI-deskundigen en de algemene wetenschappelijke kwaliteit van NFI-rapporten. Met zijn wetenschappelijk onderzoek richt hij zich hoofdzakelijk op de interpretatie van de resultaten van het forensisch onderzoek in de context van een zaak. Niet de vraag ‘Van wie is het spoor?’, maar de vraag ‘Hoe komt het daar?’ is daarbij leidend.

  • Anna Mapes, Politie Midden Nederland

   Anna Mapes is Senior Forensisch Adviseur bij de Nationale Politie. Hiervoor was ze werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie. Ze heeft een PhD in de Forensische Wetenschappen op het onderwerp snel DNA-onderzoek op de plaats delict. In haar werkzaamheden bij de Nationale Politie houdt zij zich bezig met verscheidene forensische onderwerpen met een focus op innovatie en kwaliteitsverbetering. Een belangrijk onderwerp is snel DNA-onderzoek bij de politie. In 2014 is er een landelijke werkgroep snel DNA-onderzoek opgericht – genaamd LocalDNA – zij is voorzitter van deze werkgroep. Deze werkgroep is een samenwerking tussen het Nederlands Forensisch Instituut, het Openbaar Ministerie, het Lectoraat Forensisch Onderzoek en de Nationale Politie. In het project LocalDNA wordt er onderzocht wat de potentiele impact en waarde van snel DNA-onderzoek op de nationale strafrechtsketen is. In 2016 is het LocalDNA-project gehonoreerd met een RAAK-Publiek subsidie door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

  • Lokke Moerel, Tilburg University & Lid Cyber Security Raad

   Lokke Moerel is professor of global ICT law at Tilburg University and Senior of Counsel with the leading global technology law firm Morrison & Foerster (Berlin). Her work with large U.S. tech giants on their strategic privacy and ethical issues has made her an expert on big data and artificial intelligence (AI). In 2016, Lokke was appointed as co-author of the annual public advice to the Dutch government on behalf of the Dutch Lawyers Society (under auspices of the Dutch Supreme Court) on Big Data and the Internet of Things (http://ssrn.com/abstract=2784123). Lokke is a member of the Dutch Cyber Security Council (the advisory body of the Dutch cabinet on cybersecurity) and the Monitoring Committee of the Dutch Corporate Governance Code. Lokke received the 2018 International Law Office Client Choice Award for Best Internet & Technology lawyer Germany and the 2018 Acquisition International Global Excellence Award for Most Influential Woman in Data Protection Law. See for her Tedx talk on AI and Ethics: https://www.youtube.com/watch?v=HPyHf4IWDQc
  • Chris van Dam, Tweede Kamerlid CDA

   Chris van Dam is Tweede Kamerlid voor het CDA.

  • André Bosman, Tweede Kamerlid VVD

   André Bosman is Tweede Kamerlid voor de VVD.

  • Arnout de Vries, TNO

   Arnout de Vries is Senior Consultant, TNO.

  • Rianne Siebenga, PWC

   Rianne Siebenga is Senior Associate, PWC.

  • Frank Groenewegen, Fox-IT

   Frank Groenewegen is Chief Security Expert. Fox-IT.

 • Datum:
  Woensdag, 25 september 2019

  Locatie:
  Sociëteit de Witte, te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres. Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen krijgen een korting van €45,- op deelname aan het evenement. Medewerkers van de Politie krijgen ruim 15% korting op deelname aan het evenement.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 29 augustus en 12 september 2019 wordt €95,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 12 september is restitutie niet meer mogelijk.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Dion Koerntjes - Project Manager
  d.koerntjes@scienceworks.nl

Georganiseerd doorScienceworksWoord van de dagvoorzitter

Geachte deelnemer,

Hierbij heet ik u van harte welkom op het congres ‘Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing’. Op dit congres zal de wetenschap met de praktijk in gesprek treden over technologische ontwikkelingen en best practices (What Works) binnen de Criminaliteitsbeheersing.

Criminaliteitsbeheersing vergt een constante inspanning en innovatie. Dit is noodzakelijk vanwege de allernieuwste verschijningsvormen waarmee bedreigingen zich manifesteren. Het is aan het publieke bestel om vast te stellen welke instrumenten we gebruiken om de criminaliteit voor te blijven; in sommige gevallen zelfs te voorkomen. De publiek-private samenwerking is voor dit streven van cruciaal belang: technologische innovaties vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven kunnen de kennis aanreiken over wat wel en wat niet goed werkt. In de nauwe verbinding tussen praktijk en wetenschap kan de criminaliteitsbeheersing verder versterkt worden.

Dit congres zal ons inzicht verdiepen in de vraag hoe het justitiële systeem nog beter om kan gaan met de hedendaagse veiligheidsuitdagingen en welke kennis daarvoor beschikbaar is maar nog niet voldoende benut wordt. Daarbij zullen wij met elkaar in discussie gaan over de randvoorwaarden die effectiever beleid inzake criminaliteitsbeheersing mogelijk maken. Maar het zal ook gaan over de wetenschappelijke onderbouwing en de politieke haalbaarheid van deze randvoorwaarden. Het congres zal afsluiten met een aantal concrete aanbevelingen richting de politiek.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie en zo een bijdrage te leveren aan dit debat die de toekomst voor criminaliteitsbeheersing hoopt te verbeteren. Ik wens u een succesvolle dag toe met duurzame uitkomsten.
In samenwerking met

Politie

Medewerkers krijgen ruim 15% korting


Fox IT PWCHSD

Presentaties innovaties
Voor bedrijven bestaan er verschillende mogelijkheden om baanbrekende innovaties te tonen die impact kunnen hebben op misdaadbestrijding. Mocht u van mening zijn dat uw bedrijf over een dergelijke innovatie beschikt neemt u dan contact op met: t.vandenbroeke@scienceworks.nl of d.koerntjes@scienceworks.nl
Voor partners van The Hague Security Delta die een vernieuwende innovatie op het gebied van misdaadbestrijding hebben, bestaat het volgende exclusieve aanbod.