ennl           

Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing

Over de inzet van wetenschap, technologie en publiek-private samenwerking voor effectieve criminaliteitsbestrijding


Sociëteit de Witte
25 september 2019

Aanmeldingsformulier

OVER HET CONGRES

 • Misdaadbestrijding kan effectiever als we alle beschikbare middelen zouden inzetten. Toch mogen deze middelen nu nog maar beperkt ingezet worden. Digitale ontwikkelingen, innovaties in de biomedische en gedragswetenschappelijke sfeer bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden om op te treden tegen criminelen, zowel preventief als opsporingstechnisch. Politieke en ethische afwegingen bieden een steeds veranderd kader waarbinnen we moeten besluiten welk van de beschikbare technieken we wel of niet inzetten voor onze eigen veiligheid. Hierbij speelt op de achtergrond de nieuwe opzet van het Wetboek van Strafrecht een rol, dat meer recht wil doen aan de technische ontwikkelingen van deze tijd.

  Niet alleen de inzet van wetenschappelijke kennis voor technologische innovatie staat centraal; ook de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid speelt hier een centrale rol. Nu de ambities om de monitoring van de effectiviteit van de politie recent op een hoger plan zijn gesteld zal aan de orde gesteld worden hoe dit met onderzoek op een verantwoorde wijze inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat dus niet alleen om evidence based policy maar ook om evidence based policing en wat daar precies bij komt kijken.

  Een ander vernieuwend aspect binnen de opsporing is de inzet van private partijen. Met name als het gaat om het gebruik van Big Data is het onontkoombaar dat de overheid de samenwerking met datatech bedrijven zal moeten organiseren om effectief te kunnen blijven binnen de cybercrime. Maar ook misstanden rondom de manipulatie van burgers en datagebruikers behoren tot het domein waarin de positionering van opsporing binnen de datatech opnieuw bekeken worden. Ten slotte zal aandacht besteed worden aan de sterk groeiende groep van private actoren binnen de opsporing; burgers die de opsporing steeds vaker helpen en vaak effectiever zijn in hun optreden. Het internationale opsporingsbedrijf Bellingcat is daar het ultieme voorbeeld van en haar komst dit jaar naar Den Haag is een bewijs van haar internationale impact.

  Als stad van vrede, recht, veiligheid en vestigingsplaats van ministeries en onderzoeksinstituten vormt Den Haag een logische plek voor een congres over de onderlinge samenhang tussen wetenschap, innovatie en misdaadbestrijding. De afstemming van beleidsmatige ambities op technologische innovaties zullen besproken worden. Afgesloten wordt met een adviserend beleidspanel over de mogelijkheden en randvoorwaarden om de nieuwste innovaties ook daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen binnen de praktijk.

  U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.  Programma Adviesraad:

  Annelies Daalder
  Erwin Muller
  Wim van Amerongen

  Michiel Zwinkels
  Saskia Noordewier
  Erik Ploegmakers
  Hugo Wittekoek
  Edwin Bakker

  Waarnemend Directeur WODC
  Dean of the Faculty of Governance and Global Affairs Universiteit Leiden
  Landelijk Programmadirecteur Toekomstbestendige opsporing en vervolging
  Plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie Den Haag
  Head Innovation Liaisons The Hague Security Delta
  Managing Director Fox IT
  Sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Centrum Den Haag
  Hoogleraar Terrorisme Studies Universiteit Leiden & Onderzoeksdirecteur Politie Academie

 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.
  • Annemieke de Vries, NFI

   Annemieke de Vries is Directeur Wetenschap en Technologie bij Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Van 1987 tot 1992 stuuderde zij Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar het ontstaan van kanker na blootstelling aan chemische stoffen. Daarna deed zij 3 jaar als researchfellow van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van borstkanker bij het Center for Cancer Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, USA. Na terugkomst in Nederland ging zij in 2000 bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aan de slag als senior wetenschappelijk medewerkster in het Toxicologie domein. Vanaf 2006 vervulde zij diverse management functies bij het RIVM, vanaf 2013 als Centrumhoofd van het centrum Gezondheidsbescherming met als belangrijk onderdeel de grootschalige laboratoriuminfrastructuur voor het Volksgezondheid domein. Het laatste jaar bij het RIVM was zij tevens plaatsvervangend Directeur Volksgezondheid en Zorg alvorens ze eind 2018 de overstap maakte naar het NFI.

  • Jaco van Hoorn, Nationale politie

   Jaco van Hoorn is sinds november 2018 directeur Operatiën bij de staf van de korpsleiding van de politie. Daarvoor was hij plv. politiechef in de eenheid Zeeland-West-Brabant. Jaco van Hoorn begon zijn loopbaan als politieagent, daarna was hij werkzaam als hoofd personeel, vervolgens in leidinggevende functies bij de politie Hollands Midden. Hij studeerde psychologie en bestuurskunde. In 2010 verscheen van zijn hand ‘Sturen op Vertrouwen’, over goed politiewerk en leiderschap. Ook is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Politie.

  • Jeroen van Vugt, Nationale politie

   Jeroen van Vugt werkt sinds 1 september 2018 als directeur Strategie & Innovatie voor de Nationale Politie. Jeroen is belast met de leiding over en ontwikkeling van de strategische functie. Jeroen richt zich op het versterken van het strategisch vermogen van de politie, het opstellen van de strategie, de aansluiting op de lopende werkprocessen en de borging van zowel de strategie als de strategische functie in de organisatie. Jeroen is tussen 2015 en 2018 werkzaam geweest als ambassaderaad voor Justitie en Veiligheid in Washington DC. Daarvoor heeft Jeroen verschillende rollen binnen de NCTb, NCTV en de directie Politie op het ministerie vervuld. Hij gaf onder meer leiding aan het kwartiermakersteam dat de NCTV heeft ontwikkeld en aan de directie Strategie en Bedrijfsvoering aldaar. Jeroen van Vugt is bestuurskundige en heeft een achtergrond als management consultant.

  • Rutger Rienks, KPN

   Rutger is een voorvechter van data-gedreven denken in Nederland. Hij promoveerde in het machinaal waarnemen van menselijk gedrag in 2007 en werkte daarna bijna 8 jaar voor de Nationale Politie in het intelligence domein. Hij is een veel gevraagd spreker, doceert en schrijft artikelen over zowel de voordelen als de nadelen van het werken met data. Zijn boek over predictive policing uit 2015 is een besproken bestseller waar de nationale media vol van stonden. Voordat hij bij KPN aan de slag is gegaan als Thoughtleader Data Strategy, werkte Rutger voor de gemeente Amsterdam waar hij bijdroeg aan het ontwikkelen van het datagedreven denken en het inrichten van de Amsterdamse data voorzieningen waarmee het lonkende perspectief van de datapolis Amsterdam dichterbij is gekomen.

  • Edwin Bakker, Universiteit Leiden & Politie Academie

   Edwin Bakker is Hoogleraar Terrorisme Studies Universiteit Leiden & Onderzoeksdirecteur Politie Academie.

  • Paul Huijser, OM

   Paul Huijser is Portefeuillehouder Innovatie Openbaar Ministerie.

  • Erik Ploegmakers, Fox-IT

   Erik Ploegmakers is Managing Director bij Fox-IT. Hij is verantwoordelijk voor de zakelijke strategie, het versterken en uitbouwen van de relatie met overheid en bedrijfsleven, alsmede de Europese expansie van het bedrijf in samenwerking met NCC Group. Erik Ploegmakers is meester in de rechten (cyberlaw, criminal law en eLaw). Na zijn studie (2006) werd hij Forensisch onderzoeker bij Fox-IT. In 2007 werd hij COO van de business unit Fox Replay. Het Amerikaanse bedrijf Netscout Systems nam Fox Replay over en Erik werd daar general manager security. Tussen 2014 en 2015 werkte hij als chief operations manager bij securitybedrijf DearBytes. Na DearBytes kwam hij bij PwC als Director Cybersecurity, waar hij verantwoordelijk was voor de Nederlandse cybersecurity consulting praktijk. Na PwC maakte hij de overstap naar KPN waar hij tot voor kort de functie van Managing Director Security Services bekleedde.
  • Peter de Kock, Tilburg University

   Peter de Kock is de oprichter van Pandora Intelligence, Professor Crime & Safety aan Tilburg University & Oud-Hoofd Department of Covert Operations, Nationale Politie.

  • Rianne Donders-de Leest, Gemeente Roermond

   Rianne Donders-de Leest is de burgemeester van Roermond.

  • Dhoya Snijders, Rathenau Instituut

   Dhoya Snijders onderzoekt de effecten van informatietechnologie op de samenleving. Hij werkt momenteel voor het Rathenau Instituut aan projecten over sensordata voor leefbaarheid en veiligheid, en ethische kwesties rond virtuele werelden. Dhoya studeerde politieke filosofie aan de UvA, informatiemanagement aan de EUR en organisatiewetenschappen aan de VU. Zijn promotieonderzoek aan de VU ging over de maatschappelijke gevolgen van overheidsclassificaties en werd uitgevoerd in Nederland en Zuid-Afrika. Voor de kennisinstelling STT schreef hij onder ander de publicaties ‘Data is macht’, ‘Het Eeuwige Leren’, en de bundel ‘Met de kennis van morgen. Toekomstverkennen voor de Nederlandse overheid’.

  • Annelies Daalder , WODC & Ministerie van Veiligheid en Justitie

   Annelies Daalder is Waarnemend Directeur WODC en Hoofd Extern Wetenschappelijke Betrekkingen bij Ministerie van Justitie en Veiligheid.  • Bob Hoogenboom, Nyenrode

   Bob Hoogenboom is Hoogleraar Forensic Business Studies aan Neynrode Business Universiteit.

  • Andreas Mikkers, PWC

   Andreas Mikkers is de Oprichter van het Data Experience Lab, PWC.

  • Hilde Vandevoorde, Eurojust

   Hilde Vandevoorde is the National Member for Belgium at Eurojust.

  • Michel van Eeten, TU Delft & Lid Cyber Security Raad

   Prof. dr. Michel van Eeten is oorspronkelijk opgeleid als bestuurskundige, maar al jaren geleden diep in de techniek verzeild geraakt. Zijn team aan de TU Delft bestaat uit informatici, maar bevat ook een criminoloog, econometrist en mensen met een interdisciplinaire achtergrond. Zij verzamelen en analyseren 'big data' in de vorm van miljarden security incidenten en kwetsbaarheden. Daaruit halen ze patronen over hoe marktpartijen omgaan met cybersecurity. Van Eeten adviseerde het ministerie van Economische Zaken, de Internationale Telecommunicatie Unie en de OESO over cybersecurity. Ook is hij lid van de Cybersecurity Raad, een adviesorgaan van de regering. Naast zijn wetenschappelijke werk, schrijft Van Eeten ook fictie. Zijn nieuwe roman 'Heilige middelen' is verschenen in september 2018 bij AtlasContact.

  • Lodewijk van Zwieten, OM

   Lodewijk van Zwieten is Cybercrime Prosecutor, Openbaar Ministerie.

  • Wim van Amerongen, Nationale Politie

   Wim van Amerongen is Landelijke Programmadirecteur Toekomstbestendige Opsporing en Vervolging, Nationale Politie.

  • Charles Wiegant, OM

   Charles Wiegant is Hoofdofficier van Justitie, CVOM & Programmadirecteur Herijking Opsporing en Vervolging, Openbaar Ministerie.

  • Charles Berger, NFI

   Charles Berger is Bijzonder Hoogleraar Criminalistiek aan de Universiteit Leiden & Principal Scientist, NFI.

  • Bob Kokshoorn, NFI

   Bas Kokshoorn is Senior DNA-Deskundige, NFI.

  • Anna Mapes, Politie Midden Nederland

   Anna Mapes is Senior Forensisch Adviseur bij de Nationale Politie. Hiervoor was ze werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie. Ze heeft een PhD in de Forensische Wetenschappen op het onderwerp snel DNA-onderzoek op de plaats delict. In haar werkzaamheden bij de Nationale Politie houdt zij zich bezig met verscheidene forensische onderwerpen met een focus op innovatie en kwaliteitsverbetering. Een belangrijk onderwerp is snel DNA-onderzoek bij de politie. In 2014 is er een landelijke werkgroep snel DNA-onderzoek opgericht – genaamd LocalDNA – zij is voorzitter van deze werkgroep. Deze werkgroep is een samenwerking tussen het Nederlands Forensisch Instituut, het Openbaar Ministerie, het Lectoraat Forensisch Onderzoek en de Nationale Politie. In het project LocalDNA wordt er onderzocht wat de potentiele impact en waarde van snel DNA-onderzoek op de nationale strafrechtsketen is. In 2016 is het LocalDNA-project gehonoreerd met een RAAK-Publiek subsidie door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

  • Lokke Moerel, Tilburg University & Lid Cyber Security Raad

   Lokke Moerel is professor of global ICT law at Tilburg University and Senior of Counsel with the leading global technology law firm Morrison & Foerster (Berlin). Her work with large U.S. tech giants on their strategic privacy and ethical issues has made her an expert on big data and artificial intelligence (AI). In 2016, Lokke was appointed as co-author of the annual public advice to the Dutch government on behalf of the Dutch Lawyers Society (under auspices of the Dutch Supreme Court) on Big Data and the Internet of Things (http://ssrn.com/abstract=2784123). Lokke is a member of the Dutch Cyber Security Council (the advisory body of the Dutch cabinet on cybersecurity) and the Monitoring Committee of the Dutch Corporate Governance Code. Lokke received the 2018 International Law Office Client Choice Award for Best Internet & Technology lawyer Germany and the 2018 Acquisition International Global Excellence Award for Most Influential Woman in Data Protection Law. See for her Tedx talk on AI and Ethics: https://www.youtube.com/watch?v=HPyHf4IWDQc
  • Chris van Dam, Tweede Kamerlid CDA

   Chris van Dam is Tweede Kamerlid voor het CDA.

  • Antoinette Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid VVD

   Antoinette Laan-Geselschap studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar politieke carrière begon lid van het dagelijks bestuur in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk. In de periode 2010 en 2014 was zij wethouder van sport en recreatie, kunst en cultuur. Hierna werd zij fractievoorzitter van de Rotterdamse VVD als lid van de gemeenteraad van Rotterdam. Op 31 oktober 2017 werd de geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer.

 • Datum:
  Woensdag, 25 september 2019

  Locatie:
  Sociëteit de Witte, te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres. Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen krijgen een korting van €45,- op deelname aan het evenement. Medewerkers van de Politie krijgen ruim 15% korting op deelname aan het evenement.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Registratie:
  U kunt zich via dit formulier voor het congres aanmelden

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 29 augustus en 12 september 2019 wordt €95,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 12 september is restitutie niet meer mogelijk.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Dion Koerntjes - Project Manager
  d.koerntjes@scienceworks.nl

Georganiseerd doorScienceworks
In samenwerking met

Politie

Medewerkers krijgen ruim 15% korting


Fox IT PWC HSD

   Presentaties innovaties
Voor bedrijven bestaan er mogelijkheden om baanbrekende innovaties te tonen die impact kunnen hebben op de aard van de misdaadbestrijding. Mocht u van mening zijn dat uw bedrijf over een dergelijke innovatie beschikt neemt u dan contact op met: t.vandenbroeke@scienceworks.nl