ennl           

Vormgeving van Maatschappelijke Impact door Alfa- en Gammawetenschappen

Methoden en succesvoorbeelden voor het genereren van meer maatschappelijke impact voor wetenschappelijk onderzoek


Universiteit Leiden, campus Wijnhaven te Den Haag
11 december 2019

AanmeldingsformulierGratis aanmelden door middel van gastcode

OVER HET CONGRES

 • In Den Haag zal tijdens aankomend congres door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa– en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren weer veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Met de formulering van het nieuwe SEP-protocol en de huidige maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, is het definiëren en stimuleren van de impact van Alfa– en Gammawetenschappen relevanter dan ooit.

  Tijdens het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven ingaan op het thema Methoden en succesvoorbeelden voor het genereren van meer maatschappelijke impact voor wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.

  Enkele kernvragen zijn:
  * Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
  * Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
  * Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
  * Strategische samenwerking; Hoe kunnen universiteiten meerjarige allianties aangaan met maatschappelijke partners?
  * Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?
  * Wat is de maatschappelijke meerwaarde van interdisciplinaire consortiavorming?

  U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.

  Programma Adviesraad:

  Wiljan van den Akker
  Manon van der Heijden

  Stefan de Jong
  Erwin Muller
  Sarah de Rijcke
  Niels Schiller

  Jack Spaapen
  Lara Ummels
  Janneke Wesseling
  Paul Wouters

  Faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
  Hoogleraar Urban History, Directeur Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden
  Grant Advisor Luris
  Decaan Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
  Directeur Centre for Science and Technology Studies (CWTS)
  Hoogleraar Psycho-neurolinguistiek en Directeur van Centre for Linguistics, Universiteit Leiden
  Senior Impact expert Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
  Kennismakelaar Leiden Kennisstad
  Hoogleraar Taal en Cultuur, Universiteit Leiden
  Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.
  • Paul Wouters (dagvoorzitter), Universiteit Leiden

   Prof. dr. Paul Wouters is hoogleraar scientometrie en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de Science Citation Index, over de rol van indicatoren in de ontwikkeling van beleid en wetenschap, over wetenschapscommunicatie en over innovatie in de sociale en geesteswetenschappen met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Zijn huidige onderzoek richt zich op de creatie, constructie en beoordeling van kwaliteit in wetenschap, kunst en bedrijfsleven. Naast wetenschappelijk werk is Wouters ook journalistiek actief geweest. In 1999 was hij mede-oprichter van het blad Onderzoek Nederland en schrijft zich sinds 1969 over wetenschapsbeleid. Hij is lid van diverse internationale redactie- en adviesraden en Europese expertgroepen. Hij is tevens lid van de internationale adviesraad van het Network for Advancing and Evaluating the Societal Impact of Science (AESIS Network).

  • Bart Ahsmann, CLICKNL

   Bart Ahsmann studeerde in 1988 af in Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkte vervolgens 13 jaar in de beroepspraktijk van het ontwerpvak, met het ontwikkelen van duurzame consumenten- en professionele producten voor nationale en internationale opdrachtgevers in grootbedrijf en MKB. Vanaf 2001 was hij werkzaam als innovatieadviseur voor de landelijk opererende organisatie Syntens, gericht op vernieuwing in het Nederlands MKB. In 2009 kwam hij bij de TU Delft om valorisatie in het designveld vorm te geven. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van meerdere grote onderzoeks- en innovatieprogramma’s, liaison voor samenwerking met industrie, begeleiding van design startups en het 4TU Research Centre Design United. Hij is onder andere een van de architecten van het FES onderzoeksprogramma naar Product Service Systems CRISP en de drijvende kracht achter het programma CIRCO. Sinds maart 2016 geeft Bart leiding aan CLICKNL, het TKI van de topsector Creatieve Industrie, verantwoordelijk voor de kennis en innovatie agenda voor de Creatieve Industrie.

  • Wiljan van den Akker, Universiteit Utrecht

   Wiljan van den Akker is academisch directeur maatschappelijke impact binnen het Open Science Programma van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij faculteitshoogleraar en schrijver. Eerder was hij aan de Universiteit Utrecht decaan van de faculteit Geesteswetenschappen, voorzitter GW bij NWO en directeur onderzoeksinstituten bij de KNAW, waar hij onder meer de initiator was van Data Archiving and Networked Services (DANS; KNAW en NWO), dat zich toelegt op duurzame archivering en ontsluiting van onderzoeksgegevens uit de Geestes- en Maatschappijwetenschappen. Van den Akker studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook promoveerde en in 1986 hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde werd. Voordien was hij hoogleraar aan de Freie Universität Berlin. In zijn onderzoek richt hij zich op de ontwikkelingen in de Nederlandse poëzie sinds 1880 in een literair-sociologische context. Van den Akker ontving voor zijn eerste poëziebundel “De Afstand” de C. Buddingh’ prijs.

  • Janny Bakker-Klein Movisie

   Janny Bakker-Klein begon haar carrière in het ziekenhuis, eerst als A-verpleegkundige en later als operatieassistent en als klachtenfunctionaris. Zij studeerde Nederlands Recht en ‘Recht, Bestuur en Management’ aan de Universiteit Utrecht en was daarna werkzaam als programmamanager bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federa-tie en als directeur van Nierstichting Nederland. Van mei 2006 tot juni 2018 was zij wethouder in de gemeente Huizen, met in portefeuille onder meer financiën en het brede sociale domein. In die periode was zij onder meer ook bestuurslid van de Wet-houdersvereniging en lid (later voorzitter) van de commissie Gezondheid en Welzijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanaf september 2018 is zij werk-zaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. In het najaar van 2019 zal zij haar proefschrift over “res-ponsiviteit in het sociale domein” bij de Erasmus Universiteit Rotterdam verdedigen.
   (foto: Norbert Waalboer)

  • Jonneke Bekkenkamp, Humanities Lab AVS

   Jonneke Bekkenkamp (1955) is hoofd van het Humanities Lab AVS en tevens universitair docent Religie en Literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Als beleidsmedewerker voor feminisme en theologie aan universiteiten en hogescholen in Nederland promoveerde ze cum laude op een onderzoek naar alternatieve literaire bronnen van theologie (Canon en Keuze. Kampen: Kok, 1993) . Haar actuele onderzoek is gericht op bloemen in de literatuur (Bloemlezen. Wat schrijvers zeggen met bloemen. Amsterdam: AUP, 2018). Binnen en naast haar academische werk is zij altijd actief bezig met het naar buiten brengen van onderzoek in spellen, tentoonstellingen en evenementen. Van 2002 tot 2016 bundelde ze haar freelance werk in een eigen advies en projectbureau, Zin & Zaken. Tot haar opdrachtgevers behoorden onder meer de VU en de KUN. Voor de UvA verkende ze de mogelijkheden die de nieuwe culturele instituten rond het IJ bieden voor een kennisintensieve leeromgeving. Vanuit het Humanities Lab stimuleert en faciliteert ze sinds 2017 ondernemerschap onder studenten, medewerkers en alumni van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

  • Jeanet Bruil, NWO

   Jeanet Bruil is hoofd Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Rode draad in haar loopbaan is het bijeenbrengen van wetenschap en maatschappij. In haar onderzoek bij de Universiteit Leiden en TNO richtte ze zich op kwaliteit van leven, jeugd en gezondheid. Met die ervaring vervolgde zij haar loopbaan in het financieren van onderzoek. Als hoofd Preventie bij ZonMw, en daarna hoofd Samenwerkingsinitiatieven bij NWO, Sociale en Geesteswetenschappen en nu hoofd NWA richt zij zich met haar team op het financieren van onderzoek waarin beleid, praktijk, burger en wetenschap bij elkaar komen. Wetenschapsfinanciering heeft in haar ogen een belangrijke rol in het stimuleren van de wetenschappelijke èn maatschappelijke impact van wetenschap. De overkoepelende ambitie van het NWA-programma sluit daar op aan: “het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek”.

  • Jill Coster van Voorhout, Universiteit van Amsterdam

   Mr. dr. drs. Jill Coster van Voorhout is verbonden aan de Vakgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam. Zij is sociologe en jurist, en is gepromoveerd in strafrecht en mensenrechten. In haar interdisciplinaire onderzoek richt zij zich op empirische aspecten van strafrechtelijke problematiek en strafrechtelijke oplossingen voor sociale ordeningsvraagstukken. Zo heeft zij onder meer in een publiek-privaat samenwerkingsverband met banken en publieke partijen onderzoek verricht naar de wijze waarop slachtoffers van mensenhandel in bankgegevens kunnen worden gedetecteerd, om daarop het geld dat met dit misdrijf wordt verdiend te volgen en tot slot daarin de netwerken, structuur en patronen van mensenhandel te ontdekken. Dit vergt niet alleen onderzoek naar fundamentele kwesties zoals het wettelijk kader waarbinnen private partijen zich met de voorkoming en bestrijding van misdrijven mogen bezighouden. Maar het vereist ook de vertaalslag naar de empirie om ervoor te zorgen dat getuigenverklaringen van aangetroffen slachtoffers en financiële inlichtingen daadwerkelijk tot het bewijs kunnen dienen in strafzaken, en dat deze forensisch zijn geborgd. Coster van Voorhout heeft veel over deze en andere thema’s gepubliceerd. Daarnaast is zij mede-opleidingsdirecteur van de Master International Criminal Law, en geeft zij les in zowel nationaal als internationaal strafrecht.

  • Pieter Duisenberg, Vereniging van Universiteiten (VSNU)

   Pieter Duisenberg (1967) is sinds oktober 2017 de voorzitter van de VSNU. Duisenberg was van 2012-2017 Tweede Kamerlid (VVD) met de portefeuille Hoger Onderwijs en Wetenschap en hij was voorzitter van de commissie Financiën. In de Kamer was hij een van de drijvende krachten achter het studievoorschot (sociaal leenstelsel) om de onderwijskwaliteit te verhogen en deed hij succesvol voorstellen voor meer academische docenten in het voortgezet onderwijs, internationalisering voor studenten en een sterkere positie voor opleidingscommissies. Voordat hij de Tweede Kamer in ging, werkte Pieter ruim twintig jaar in het bedrijfsleven, bij Shell, McKinsey & Company en Eneco. Pieter is actief als gastdocent aan de Vrije Universiteit. De VSNU staat voor de opgave om de vereniging zo slagvaardig mogelijk en met meer impact te laten werken, met een krachtig geluid namens de universitaire sector. De universiteiten willen prominent bijdragen aan Nederland als kennissamenleving en zich gezamenlijk sterk maken voor een toppositie, zowel in het hart van de samenleving als op het internationale speelveld. Zo zet de VSNU in op meer samenwerking met maatschappelijke partners, ruimte voor talentontwikkeling van studenten en docenten, een sterk internationaal profiel en een leidende positie op het gebied van de mensgerichte digitaliserende samenleving. Duisenberg wil als voorzitter deze ambitie verder brengen en de plannen concretiseren.

  • Annemieke Galema, Rijksuniversiteit Groningen

   Mevr. Dr. Annemieke (J.B.E.) Galema is directeur Northern Knowledge, innovatieplatform van de Rijksuniversiteit Groningen. In die hoedanigheid is zij tevens voorzitter van de Programma Board van Northern Knowledge, het samenwerkingsverband van Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en Universitair Medisch Centrum voor ondernemerschap en valorisatie in de regio. Annemieke Galema is nauw betrokken bij de valorisatieactiviteiten van de kennisinstellingen, waar door kennistransfer en waardecreatie vanuit onderzoek en onderwijs, samenwerking plaatsvindt op zowel economisch als maatschappelijk terrein. Vanuit Northern Knowledge wordt door de verbinding van ondernemerschap, valorisatie, kennistransfer, campusontwikkeling en business ontwikkeling een brug geslagen tussen de kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burger. De universiteit is daarmee als internationale speler stevig ingebed in de quadruple helix van kennisontwikkeling en kennistransfer in de regio. Annemieke Galema was als lid van het eerste bestuur betrokken bij de verkiezing van Leeuwarden tot culturele hoofdstad 2018. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een sociaal-economisch onderzoek naar migratie vanuit Nederland naar de VS in de 19e eeuw.

  • Manon van der Heijden, Universiteit Leiden

   Prof. dr. Manon van der Heijden is hoogleraar Urban History en Wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar expertise ligt op het gebied van de vroegmoderne sociaal-economische stadsgeschiedenis. Zij promoveerde in 1998 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij was als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit tussen 1999 en 2006. Zij is sinds 2006 werkzaam aan de Universiteit Leiden. In 2005 kreeg zij een NWO VIDI grant voor het project Civil Services and Urban Communities, 1500-1800, in 2012 een NWO VICI grant voor het project Crime and Gender 1600-1900 en in 2019 een NWO Open Competition grant voor Tolerant Migrant Cities. Zij is lid van de Academia Europaea, secretary general van de European Association for Urban History and redacteur van de Brill series Crime & City in History. Zij doceert in de bachelor Urban Studies en de bachelor en master van Geschiedenis. Haar meest recente boeken zijn: ed. The Uses of Justice in Global Perspective (Routlegde 2019) en Women and Crime in Early Modern Holland (Brill 2016).

  • Stefan de Jong, Luris

   Dr. Stefan de Jong is impactadviseur bij Luris, het kennisuitwisselingsbureau van Universiteit Leiden, en onderzoeker bij het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies aan dezelfde universiteit. Hij adviseert bestuurders en beleidsmedewerkers in het optimaliseren van de benodigde condities voor impact. Zijn onderzoek richt zich ook op deze condities. Eerder was Stefan met behulp van een NWO Rubicon beurs post-doc onderzoeker aan de Universiteit van Manchester en onderzoeker aan het Rathenau Instituut. Hij heeft een BSc in celbiologie (Wageningen Universiteit), een MSc In innovatiewetenschappen (Universiteit Utrecht) en een PhD in wetenschapsstudies (Universiteit Leiden) Stefan publiceert wetenschappelijke artikelen en beleidsrapporten over impact en draagt door middel van opiniestukken in kranten, blogs en social media bij aan het publieke debat over dit onderwerp. Hij geeft ook regelmatig impact workshops voor onderzoekers, bestuurders en beleidsmedewerkers. Daarnaast zit Stefan in het bestuur van ENRESSH, een Europees netwerk dat zich richt op de evaluatie en impact van de sociale en geesteswetenschappen. Tot slot is hij eigenaar van training- en adviesbureau ‘Engaging Scientists.’

  • Loes Keijsers, Tilburg University

   Loes Keijsers is universitair hoofddocent aan de Universiteit Tilburg. Als ontwikkelingspsycholoog draagt ze bij aan het begrijpen en optimaliseren van ontwikkeling van jongeren. In haar fundamentele onderzoek naar de opvoeding van pubers (NWO VIDI subsidie) is gericht op de vraag hoe elke jongere uniek is - en hoe we toekomstige opvoedadviezen daarop kunnen aanpassen. Daarnaast is ze directeur van een expertise centrum om emoties in het dagelijkse leven te kunnen meten, het zogenaamde experience sampling. Deze toepassing wordt in toenemende mate gebruikt in de klinische praktijk en helpt om mensen zelfinzicht te geven. Tot slot, werkt ze samen in interdisciplinaire teams om wetenschappelijke kennis, samen met jongeren en professionals, om te zetten naar serious games die bijdragen aan meer emotionele veerkracht bij jongeren.

  • Arjo Klamer, Erasmus Universiteit Rotterdam

   Arjo Klamer is hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Hij ontwikkelde een op waarden gebaseerde benadering van de economie in zijn boek Doing the Right Thing: A Value Based Economy (Ubiquity Press, 2017). Daarbij gaat het vooral om de kwaliteiten van werk, leven en samenleven. Een belangrijk onderdeel is het bepalen van wat belangrijk is, en welke impact activiteiten hebben op dat wat belangrijk is voor de belanghebbenden. Daartoe ontwikkelde hij met collega’s de zogenaamde quality evaluator die ze in verschillende projecten in binnen- en buitenland hebben toegepast.

  • Frederic van Kleef, Aletta Jacobs School of Public Health / Rijksuniversiteit Groningen

   Frederic van Kleef is sinds februari 2019 algemeen directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de gemeente Groningen als bestuursadviseur en als programmaleider bij het Akkoord van Groningen. Zijn loopbaan kenmerkt zich door het vertalen van strategische beleidsagenda’s van kennisintensieve organisaties naar concrete impactvolle projecten. Denken om te doen, zo noemt hij dat. Dit sluit nauw aan op de ‘meer gezonde jaren’ missie van de Aletta Jacobs School of Public Health die in 2018 is opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Frederic leidt daar het team dat zich richt op innovatief gezondheidsonderzoek, op interdisciplinaire onderwijsprogramma’s, op regionale, landelijke en Europese beleidsbeinvloedsng, op public engagement en op internationale samenwerking. Frederic studeerde Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis aan de RUG.

  • Henri Lenferink, Gemeente Leiden / Netwerk Kennissteden

   Drs. Henri Lenferink (1957) werd op 15 mei 2003 benoemd tot burgemeester van Leiden. Deze benoeming was het gevolg van een referendum onder de inwoners van Leiden. Daarbij kreeg hij met een ruime meerderheid de voorkeur. In 2009 is hij herbenoemd voor een periode van zes jaar en in 2015 opnieuw. Henri Lenferink studeerde hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen was hij tot 1987 onderwijsmedewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1987 tot 1989 werkte hij als freelance historicus. In 1990 werd hij benoemd tot hoofd Wetenschap aan de IJsselacademie te Kampen, waar hij werkzaam bleef tot 1994. In 1986 werd Lenferink gemeenteraadslid van de gemeente Arnhem en in 1994 volgde een benoeming in deze stad als wethouder. Een functie die hij tot zijn verkiezing als burgemeester van Leiden vervulde.

  • Anna Lichtwarck-Aschoff, Radboud Universiteit

   Anna Lichtwarck-Aschoff, in 2008 gepromoveerd in Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is momenteel werkzaam als universitair docent Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. In de zorg is een nieuw tijdperk aangebroken in het denken over welzijn, psychopathologie en behandeling. Het one size fits all-denken van de huidige Evidence-Based-Practice ligt onder vuur: Protocollen sluiten onvoldoende aan bij de individuele cliënt en gestandaardiseerde metingen bieden nauwelijks zicht op individuele veranderprocessen. Gevolg is dat de effectiviteit van behandeling te wensen over laat en veel cliënten zich niet gehoord of geholpen voelen: ‘Dit gaat niet over mij’. In het onderzoek van Anna Lichtwarck-Aschoff staan juist de persoonlijke moment-tot-moment en dag-tot-dag ervaringen, processen en patronen centraal in plaats van groepsgemiddeldes. Met behulp van niet-lineaire dynamische systeemtheorieën kun je vervolgens algemene principes ontdekken in individuele behandeltrajecten die het mogelijk maken om voorspellingen te doen voor het individu. Door individuele veranderingsprocessen beter te begrijpen kunnen we uiteindelijk de praktijk handvatten geven om behandelingen beter af te stemmen op het persoonlijk en dynamisch veranderproces van individuele cliënten. Vanuit die gedachte is iamYu ontstaan. Een app voor de jeugdzorg die in samenwerking tussen onderzoekers, ontwikkelaars, jongeren en zorgprofessionals gebouwd wordt. In gesprek met de zorgprofessional bepalen jongeren wat zij belangrijk vinden om in kaart te brengen tijdens behandeling; dat kunnen naast klachten ook krachten, incidenten of persoonlijke doelen zijn. Deze worden gebruiksvriendelijk gevisualiseerd en vervolgens op individueel niveau geanalyseerd voor persoonlijke inzichten en feedback. De ‘science of the individual’ benadering van Anna Lichtwarck-Aschoff kan een belangrijke bijdrage leveren om de afstand tussen onderzoek en praktijk te verkleinen.

  • Frank Miedema, Universiteit Utrecht

   Frank Miedema is Vice Rector for Research at Utrecht University and chair of the Utrecht University Open Science Program. He studied biochemistry at the University of Groningen, specialising in Immunology, with a minor in the Philosophy of Science. He obtained a PhD from the University of Amsterdam at the Central Laboratory of the Blood Transfusion Service (CLB), now Sanquin. From 1983, he was a project leader there in the immunovirology of HIV/AIDS, as part of the Amsterdam Cohort Studies. In 1996, he was appointed full professor at the AMC/University of Amsterdam and became Director of Sanquin Research in 1998. In 2004, he became head of the Immunology Department at the University Medical Center Utrecht. From January 2009 to March 2019 he was dean and vice chairman of the Executive Board of the University Medical Center Utrecht. He is one of the initiators in 2013 of Science in Transition ( www.scienceintransition.nl/english) who believe that the academic incentive and reward system is in need of fundamental reform. Next to Science for Science (articles in ‘high-impact’ journals), the impact on society must be valued more and societal stakeholders should be involved more integrally in the production of knowledge.

  • Loes Mulder, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

   Loes Mulder werkt sinds 2016 als secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met als inzet werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Daarvoor was zij werkzaam op het terrein van immigratie en de Algemene Bestuursdienst (management development en leiderschap voor topmanagers bij de overheid). Loes zet zich in haar werk steeds in voor de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap- opdat wat de overheid doet, echt werkt- in het algemeen belang.

  • Laetitia Ouillet, Technische Universiteit Eindhoven

   Laetitia Ouillet is directeur van de Strategic Area Energy van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zij was tot 2016 directeur Corporate Strategie bij energiebedrijf Eneco. In die hoedanigheid ontwierp ze in 2015 voor de Eneco Groep een nieuwe toekomststrategie om te zorgen voor meer ruimte voor innovatie en nieuwe diensten. Laetitia Ouillet studeerde Economie en Applied Economics aan de Franse Université Paris Dauphine en behaalde een postgraduaat Strategic Business Analysis en haar Master in European Environmental Regulation aan de Lancaster University in Engeland. Ze volgde een postacademische specialisatie Nederlands en Europees Mededingingsrecht aan de Grotius Academie. Laetitia Ouillet heeft een stevige track record op de energiemarkt. Ze was ook deelneemster van de Klimaattafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord.

  • Eveline van Rijswijk, programmamaker, presentator, theatermaker

   Eveline van Rijswijk (1988) is programmamaker, presentator, dagvoorzitter, mediatrainer, spreker, theatermaker, wetenschapsjournalist & historica. Ze studeerde politicologie, filosofie en geschiedenis aan de Universiteit Leiden en studeerde ook een semester in Berlijn en in Jeruzalem. Als hoofdredacteur en presentator bij het online- & tv-programma Universiteit van Nederland maakte ze honderden video’s met wetenschappers uit allerlei vakgebieden. Ze presenteerde voorheen ook Focus, het geschiedenis- en wetenschapsradioprogramma van de NTR op NPO Radio 1. In het najaar van 2018 debuteerde Eveline van Rijswijk met de politieke onewomanshow “De première”, over precies 100 jaar vrouwen in de Nederlandse politiek en de vraag waar de eerste vrouwelijke premier blijft. Schopte het in de zomer van 2019 tot de finaleweek van De Slimste Mens. Heeft daar uiteraard al die studies voor gedaan.

  • Marieke Schoots, Tilburg University

   Marieke Schoots is momenteel werkzaam als programma-manager Impact bij Tilburg University. Binnen het Impact-programma is ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen van thema Empowering the Resilient Society, één van de strategische thema’s van de universiteit. Het Impact-programma heeft tot doel de verbinding tussen de universiteit en de samenleving in de breedte verder vorm te geven en doet dit door middel van het opzetten van (deel)-projecten met partners uit de maatschappij. Marieke Schoots heeft enkele jaren gewerkt als lid van de strategische staf van het College van Bestuur van TiU als beleidsadviseur op het gebied van valorisatie en knowledge-transfer. Van 2013 tot 2017 was ze parttime gedetacheerd naar de regionale triple helix organisatie Midpoint Brabant. Binnen deze detachering heeft ze het regionale Social Innovation programma opgezet. Van 2013 tot en met 2015 was ze bestuurslid van de European School for Social Innovation en van 2015 tot 2017 managing director van het Europese Social Innovation festival Dear Future.

  • Ineke Sluiter, KNAW / Universiteit Leiden

   Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en vicepresident/president elect van de KNAW. Zij publiceerde onder meer over antieke en middeleeuwse ideeën over taal en retorica, en over de rol van begrippen als moed, vrije meningsuiting, of ‘slechtheid’ in het publieke discours. In 2010 ontving zij de Spinozaprijs en in 2016 de Prijs Akademiehoogleraren van de KNAW. Met een groot consortium van de landelijke onderzoekschool van de classici (OIKOS) won zij in 2017 als eerste groep uit de Geesteswetenschappen een Zwaartekrachtsubsidie voor het onderzoekprogramma ‘Anchoring Innovation’.

  • Carel Stolker, Universiteit Leiden

   Carel Stolker is sinds 8 februari 2013 Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hij studeerde in Leiden, en startte zijn wetenschappelijke loopbaan in 1979 bij de afdeling burgerlijk recht. In 1988 promoveerde hij op een rechtsvergelijkend proefschrift over medische aansprakelijkheid. In 1991 doceerde hij aansprakelijkheidsrecht aan University of California Hastings College of the Law. In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar privaatrecht. Stolkers oratie ging over de opkomst van een claimcultuur in Europa. Samen met Anneleen Broekhuijsen schreef hij het boek Geneesmiddelen en aansprakelijkheid. In 1989 verscheen Van arts naar advocaat, over de oorzaken van de Amerikaanse claimcultuur. In 2014 verscheen zijn boek Rethinking the Law School– Education, Research, Outreach & Governance. Stolker is lid van de Redactieraad van de wettenreeks Tekst & Commentaar en hoofdredacteur van de losbladige serie Onrechtmatige Daad. Vanaf 1997 bekleedde hij diverse bestuurlijke functies binnen rechtenfaculteit en tal van wetenschappelijke (NWO), maatschappelijke en beleidsmatige functies (FWO). Hij is thans onder meer lid van de raad van toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen en voorzitter van de Algemene Presidenten Vergadering (overleg voorzitters Nederlandse universiteiten). Stolker is sinds 2016 lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

  • Chris Stolwijk, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) / Universiteit Utrecht

   Chris Stolwijk (1966) studeerde Politicologie en Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Hier promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de positie van kunst en kunstenaars in Nederland, ca. 1850-1900. Na werkzaam te zijn geweest als universitair docent bij de Universiteit Utrecht en achtereenvolgens als conservator Onderzoek, Hoofd Onderzoek en Hoofd Collecties, Presentatie en Onderzoek bij het Van Gogh Museum, volgde eind 2012 zijn aanstelling als algemeen directeur van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Chris Stolwijk leidde verschillende omvangrijke onderzoeksprojecten, waaronder een serie bestandscatalogi, het Van Gogh Brievenproject en Van Goghs Atelierpraktijk. Hij werkte mee aan tal van internationale tentoonstellingen, zoals Theo van Gogh (1999), Vincents keuze (2003), Van Gogh en de kleuren van de nacht (2009-10), Paul Gauguin: de doorbraak naar moderniteit (2009-2010) en Van Gogh & Nature (2015). De focus van zijn inhoudelijke bijdrage ligt op West-Europese (schilder)kunst uit de periode c. 1800-c.1920 met specifieke belangstelling voor het leven en werk van Vincent van Gogh en zijn kring, de geschiedenis van de kunstgeschiedenis, verzamelgeschiedenis, sociaaleconomische aspecten van kunst en kunstenaarschap inclusief de professionalisering van de kunstmarkt, musealisering en Digital Art History. Deze belangstelling komt tot uiting in talrijke publicaties en andere bijdragen. Als algemeen directeur van het RKD wil hij samen met collega’s en samenwerkende partners mensen, waar dan ook ter wereld, laten delen in de kunstschatten van de Nederlanden.

  • Benno Tempel, Kunstmuseum Den Haag

   Benno Tempel is al acht jaar werkzaam als directeur van Kunstmuseum (voorheen Gemeentemuseum) Den Haag. Benno Tempel studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met specialisatie 19e- en vroeg 20e-eeuwse kunst. Benno Tempel werd op zijn 36ste museumdirecteur. Kunstmuseum Den Haag is een van de grootste kunstmusea van Nederland. Het museum beschikt over een omvangrijke collectie moderne kunst, fotografie, mode en toegepaste kunst. Het is bovendien internationaal vermaard vanwege de collectie Mondriaans, de grootste ter wereld. Benno Tempel begon zijn loopbaan als gastconservator in het Dordrechts Museum. Daarna werkte hij voor het Rijksmuseum, was hij conservator bij het Van Gogh Museum en de Rotterdamse Kunsthal.

  • Lara Ummels, Leiden Kennisstad

   Lara Ummels is Kennismakelaar voor Leiden Kennisstad. Zij werkt in opdracht van Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum en Gemeente Leiden aan de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst, welke deze vier partijen in 2017 met elkaar zijn aangegaan. Met deze overeenkomst nemen zij samen verantwoordelijkheid voor een blijvende inzet op Leiden als Kennisstad, langs vier hoofdthema’s: 1. Campusontwikkeling, 2. Internationalisering, 3. Versterking verbinding onderwijs&onderzoek en 4. De stad als lab. Inmiddels kent het samenwerkingsverband tientallen projecten, waaronder Leiden European City of Science 2022, het Leiden Education Fieldlab en het City Deal Kennis Maken project “Leren met de Stad”. Vele kennispartners, instellingen, ondernemers, bewoners en andere partijen uit de stad zijn bij de diverse projecten aangehaakt. Lara studeerde rechten aan de universiteit van Leiden, en heeft een loopbaan van diverse beleids- en managementfuncties bij met name de lokale overheid.

  • Ton Wilthagen, Tilburg University

   Ton Wilthagen is hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University en een van de trekkers van het Impact Programma “Advancing Society” aldaar, op het thema “Empowering the Resilient Society”. Wilthagen richt zich sterk op impact, social innovation en inter- en transdisciplinaire samenwerking binnnen de wetenschap én met maatschappelijke stakeholders.


 • Datum:
  Woensdag, 11 december 2019.

  Locatie:
  Universiteit Leiden, Campus Wijnhaven te Den Haag.

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres. Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen krijgen een korting van €45,- op deelname aan het evenement.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Registratie:
  U kunt zich via dit formulier voor het congres aanmelden. Voor gratis deelname via een verkregen gastcode kunt u zich hier aanmelden.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 13 en 27 november 2019 wordt €95,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 27 november 2019 is restitutie niet meer mogelijk.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Julia Straatman - Project Manager
  j.straatman@scienceworks.nl

In samenwerking met:

Partners: