ennl           

Kennis & Beleid Congres 2019

Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies

Effectief beleid door de ontwikkeling en het gebruik van:
Data en databanken
Experimenten
Evaluatie

20 juni 2019, Universiteit Leiden, Wijnhaven Den Haag

Over het congres

 • Het Kennis en Beleid Congres 2019 zal zich dit jaar richten op de vormgeving en het gebruik van bewezen effectieve beleidsinterventies.

  De opkomst van 'Big Data Analytics', de toename van gerichte gedragsexperimenten en de rijksbrede ambities om door middel van structurele evaluatie meer diepgaand inzicht te ontwikkelen voor effectiviteit van beleid zijn drie belangrijke ontwikkelingen die de urgentie en actualiteit van het congres veroorzaken.

  Omtrent de aard van het bewijs in beleidscontext zijn er een aantal vragen die opkomen. Hierin gaat het bijvoorbeeld om de vraag in hoeverre bewijs afhankelijk is van de context en omgeving. Daarnaast is het mogelijk dat een bewezen beleidsinterventie beperkt is tot het eigen beleidsdomein. Bij de vraag of het mogelijk is een bewezen beleidsinterventie te vertalen naar andere sectoren gaat het om de algemene geldigheid van het bewijs. Als er inzicht kan ontstaan over de strekking van bepaald bewijs wordt de toepasbaarheid daarvan vergroot en verdiept.

  Met het Kennis en Beleid congres 2019 "Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies" gaan wij dieper in op dit thema. Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier inzicht verschaft kan worden over de kwaliteit en bruikbaarheid van bewijs. Aan het einde van het congres gaan we in op de vraag hoe politieke prioriteiten zich verhouden tot bewijsvoering.

  Wij vernemen graag uw mening over dit belangrijke onderwerp. U kunt zich via deze link registreren.

  Bevestigde sprekers

  • Emily Power, Head of Evaluation in the What Works Team, Cabinet Office, UK

   foto en bio volgt

  • Siebe Riedstra, Ministerie van Veiligheid en Justitie

   Siebe Riedstra is sinds 15 juni 2015 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De secretaris-generaal is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het ministerie, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Riedstra (1955) was van 15 oktober 2010 tot 15 juni 2015 secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds eind 2009 was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat door departementale herindelingen opging in het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij binnen Verkeer en Waterstaat onder andere directeur-generaal Mobiliteit, directeur-generaal Personenvervoer, directeur Besturing en Strategie en directeur Algemeen Goederenvervoerbeleid. Siebe Riedstra studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  • Hans Brug, RIVM

   Hans Brug is sinds september 2018 directeur-generaal van het RIVM, na posities als hoogleraar aan de universiteit Maastricht, het Erasmus Medisch Centrum, het VU Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Zijn bestuurlijke ervaring deed hij op als onderzoeksdirecteur, decaan en lid van de raad van bestuur van VUmc en decaan van de faculteit maatschappij en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hans Brug heeft humane voeding en epidemiologie gestudeerd en is gepromoveerd gezondheidswetenschapper. Naast bovengenoemde functies is hij voorzitter geweest van de vaste commissie voeding en lid van de presidiumcommissie van de Voedingsraad. Verder was hij lid van verschillende raden van toezicht waaronder die van het Voedingscentrum. Ook was hij lid van enkele redacties van wetenschappelijke tijdschriften en van verschillende adviescommissies op het gebied van preventie en gezondheid. Hij was president van de International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity. Hans Brug is honorary professor van de School of Nutrition and Exercise Sciences aan Deakin University, Australië en bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam.

  • Godfried Engbersen, WRR

   foto en bio volgt

  • Eva van den Broek, Stichting Behavioural Insights Nederland

   Eva van den Broek is gedragseconoom en oprichter van Behavioural Insights Nederland. Zij ondersteunt beleidsmakers en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, Wageningen UR en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde kunstmatige intelligentie en is gepromoveerd in experimentele economie.

  • Pieter Duisenberg, VSNU

   Pieter Duisenberg is sinds oktober 2017 voorzitter van de Vereniging voor Universiteiten (VSNU). Pieter Duisenberg richt zich op het beïnvloeden van het politieke debat en het geven van een stem aan de universiteiten sector. Belangrijke kwesties waar het VSNU aan heeft gewerkt zijn internationalisatie, academische carrières, financiering en kwaliteit van onderwijs. Voordat Pieter Duisenberg betrokken was bij de VSNU zat hij in de Tweede Kamer (VVD). Sinds 2012 was zijn portefeuille hier hoger onderwijs en wetenschap. Voorafgaand aan zijn politieke carrière heeft Pieter Duisenberg meer dan twintig jaar in de private sector gewerkt, onder andere voor Shell, McKinsey & Company en Eneco. Pieter is momenteel tevens gastlector aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

  • Bernard Steunenberg, Universiteit Leiden

   Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.

  • Peter van der Knaap, SWOV en VIDE

   Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.

  • Julien Spliet, Ministerie van Financiën

   Julien Spliet is programmadirecteur bij het Ministerie van Financiën. Hij leidt onder andere de operatie Inzicht in Kwaliteit, waarin alle departementen samenwerken aan het vergroten van inzicht in de toegevoegde waarde van beleid en het structureel versterken van het Rijksbrede evaluatiestelsel. Tot augustus 2018 werkte Julien als Associate Partner bij McKinsey & Company, waar hij zich specialiseerde in strategische advies aan publieke organisaties in Nederland en daarbuiten.

  • Kees Breed, VNG

   foto en bio volgt

  • Marcel Ham, Tijdschrift Sociale Vraagstukken

   Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl. Met Femmianne Bredewold en Albert Jan Kruiter was hij redacteur van het jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt, kroniek van een verandering. Met Jelle van der Meer schreef hij in 2015 De ondernemende burger, de woelige wereld van lokale initiatieven. Het jaar daarvoor stelde hij met Lilian Linders en Stijn Verhagen de bundel samen samen: Verlossing van schuld en boete, onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen).

  • Peter Rensen, Movisie

   Peter Rensen is journalist en socioloog. Hij werkt ruim 10 jaar bij Movisie aan de wetenschappelijke onderbouwing van het uitvoerend werk in het sociaal domein. Als projectleider was hij betrokken bij de inrichting van de databank Effectieve sociale interventies. Onder zijn verantwoordelijkheid sloot Movisie zich aan bij het erkenningstraject. Dit traject is een samenwerkingsverband van inmiddels 7 instituten op het brede terrein van jeugd, gezondheidsbevordering, preventie, vroeghulp en meer algemeen lokaal sociaal beleid. Peter is secretaris van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid en van de erkenningscommissie Justitiële interventies. Peter was projectleider van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. In dit programma verschenen ruim 30 publicaties waarin werd geëxperimenteerd met diverse vormen van kwalitatief evaluatieonderzoek. Hierover schreef hij samen met Jurriaan Omlo en Martijn Bool de overzichtsstudie Weten wat werkt. In het samenwerkingsverband Erkenning van interventies is hij medeverantwoordelijk voor de integratie van kwalitatief evaluatieonderzoek in het erkenningstraject. Sinds 2019 is Peter programmaleider van Effectiviteit en vakmanschap. Het programma richt zich in toenemende mate op implementatie van kennis. Met Radboud Engbersen schreef hij het essay Help mij het zelf te doen, een pleidooi voor methodisch werken als basis bij het ondersteunen van actief burgerschap.

  • Judith Tielen, VVD

   Judith Tielen is geboren in Arnhem op 2 april 1972 en woont in Utrecht. Ik vind veel dingen interessant en bemoei me graag met van alles. Misschien wel daarom wist ik al op jonge leeftijd dat ik de politiek in wilde. Want politiek gaat over alles. En alles is politiek. Voordat de landelijke politiek lonkte, heb ik mij drie jaar ingezet in de Utrechtse gemeenteraad, naast het werk voor mijn eigen marketingadviesbureau. In de gemeentepolitiek heb ik genoten van het contact met de Utrechters. Ik heb steeds geprobeerd om 'de dingen van het papier af te trekken'. Dat hoop ik in de landelijke politiek ook te kunnen doen.

  • Bart Snels, GroenLinks

   Bart Snels werd in 1966 geboren en groeide op in Roosendaal. Hij studeerde economie in Tilburg en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de relatie tussen economie en politiek. Bart kent GroenLinks door en door. Hij was directeur van het Wetenschappelijke Bureau en hoofd voorlichting en strateeg bij de Tweede Kamerfractie. Hij werkte bij het ministerie van Financiën en leerde de andere kant van de media kennen als redacteur bij het televisieprogramma Buitenhof. Bij GroenLinks in de Tweede Kamer is hij nu weer terug om als adviseur en tekstschrijver de partij te helpen de verkiezingen te winnen.

  • Joost Sneller, D66

   foto en bio volgt

  • Sunil Choenni, WODC

   Sunil Choenni is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest aan verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassingen van informatica. Thans is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse bij het WODC en lector Smart and Inclusive Society aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresses betreffen (big) data management, e-government, cyber security and human centered design.

  • Mark Vermeer, Gemeente Rotterdam

   Mark Vermeer is sinds december 2016 directeur Innovatie, Informatie, Facilitair & Onderzoek van de gemeente Rotterdam. Hij is sinds 2000 in diverse functies werkzaam geweest bij Rotterdam, onder meer als Chief Information Officer (2013-2016). Voordien was hij werkzaam bij Rijkswaterstaat. Na zijn studie Econometrie aan de Erasmus Universiteit, promoveerde Vermeer in 1997 aan de Universiteit Twente in de Informatica op het onderwerp semantische interoperabiliteit van bestaande databases.


 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.


 • Datum:
  Donderdag, 20 juni 2019

  Locatie:
  Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 23 mei en 6 juni wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 6 juni is restitutie niet meer mogelijk.

  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks.

  Voor meer informatie over het congres kunt u mailen naar l.renne@scienceworks.nl

 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.


  Peter van Hoesel
  Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar ‘toegepast beleidsonderzoek’ bij de EUR. Hij is voorzitter/bestuurslid bij enkele stichtingen/een vereniging op het gebied van ondernemerschap/innovatie en bij een stichting op het gebied van burgerparticipatie. Daarnaast is hij voorzitter/lid van de begeleidingscommissie bij diverse departementale beleidsevaluaties en bij enkele verkennende studies. Hij was (algemeen) directeur van diverse beleidsonderzoekbureaus: DSWO (RU Leiden), Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies, Economisch Instituut MKB, Panteia. Hij heeft veel gepubliceerd over beleidsonderzoek, waaronder zes boeken: Programmering van Beleidsonderzoek, Beleidsonderzoek in Nederland, Partij voor Eenvoud, Methoden van Beleidsonderzoekers, Management van Beleidsonderzoek, Kennis voor Beleid.


  Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.


  Krijn van Beek(1963) is oprichter/directeur van de Policy Design Studio dat nieuwe antwoorden ontwerpt (helpt ontwerpen) op de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In opdracht en voornamelijk in de publieke sector. Hij heeft als strategiemakelaar, bestuurder en ondernemer een brede ervaring in het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society en bedrijven. Hij was eerder directeur Strategie van Veiligheid en Justitie, secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), directeur van Infodrome (denktank voor ICT en samenleving) en oprichter van Denktank 2100. Hij begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie. “Strategie is ontdekken waar je heen wilt en wegen vinden daar naartoe. De kern van strategieontwikkeling schuilt in het verbinden van mensen, doelen, kennis en creativiteit.”


  Jan-Maarten van Sonsbeekis sinds april 2016 Chief Science Officer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in het sociale zekerheidsbeleid.

  Eva van den Broekis gedragseconoom en oprichter van Behavioural Insights Nederland. Zij ondersteunt beleidsmakers en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, Wageningen UR en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde kunstmatige intelligentie en is gepromoveerd in experimentele economie.


  Marco Bikis is sinds 1 januari 2017 coördinator kennis en onderzoek bij de Onderzoek en Business Intelligence afdeling (OBI) van de gemeente Rotterdam. Hij is initiator van het Rotterdam Kennisfestival en de Mastercourse kennisgedreven beleidsadvisering. Tevens is hij sinds 2014 bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

Aanmeldingsformulier

In samenwerking met

Woord van de dagvoorzitter

Peter van der Knaap

Beste bezoeker,

Bewijzen dat beleid werkt, aantonen dat maatregelen effectief zijn: het is onmisbaar voor een goed functionerende kennisdemocratie. Toch blijft het nog te vaak bij mooie ambities en komt er in de dagelijkse praktijk weinig van terecht. Dat is niet alleen spijtig, maar ook onnodig: nieuwe vormen van data-analyse, een goede toepassing van beleidsexperimenten en RCT’ s en systematische evaluatie bieden nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen, gebruiken en delen van bewezen effectief beleid. Hoe we deze mogelijkheden beter kunnen toepassen staat tijdens dit congres centraal.

We wisselen op dit congres graag met u van gedachten over vragen rond de bewijsvoering voor effectief beleid. Hoe sterk is dit bewijs eigenlijk binnen uw eigen beleidspraktijk? Worden mogelijkheden om de bewijsvoering te versterken wel benut? Hoe kunnen we kleinschalige experimenten opschalen voor effectiever beleid? Door als beleidsmakers en onderzoekers van gedachten te wisselen over deze onderwerpen groeien ook de mogelijkheden om kennis en beleid beter op elkaar af te stemmen.

Na het plenaire ochtendprogramma zijn de middagsessies gericht op de ontwikkeling en het delen van kennis. Het zal hier onder andere gaan over data-analyses, ontwikkelen van gedragsexperimenten en de meerwaarde van de ‘What Works?’-benadering aan de kwaliteit van – besluitvorming over – publiek beleid.

Het laatste woord is aan de politiek en aan de toezichthouders. Want als het gaat over de vraag ‘werkt het beleid eigenlijk wel?’, moet ook besloten worden of het ons schaars belastinggeld wel waard is.

Ik zie er naar uit u te ontmoeten voor een inspirerende dag!

Peter van der Knaap
Dagvoorzitter
Voorzitter VIDE – Beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie
Directeur-bestuurder van SWOV – Instituut van Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidPartners

VSO

VBOStichting Behavioural Insights Nederland

Tijdschrift Sociale Vraagstukken